FPG Nieuws

Welke leden zijn verkiesbaar voor het waterschap?

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de waterschappen plaatst, tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Wij willen onze verkiesbare leden aanbevelen en horen het graag als u op de kandidatenlijst staat.

Grondeigenaren aanbevelen

Iedere stemgerechtigde mag zijn stem uitbrengen op een kandidaat uit de categorie ‘ingezetenen’. Op de kandidatenlijsten voor de categorie ingezetenen staan doorgaans ook kandidaat-bestuurders uit de kring van het particulier grondbezit. Die personen willen we graag bij onze leden aanbevelen. We roepen verkiesbare leden daarom op zich bij hun Provinciale Vereniging te melden en daarbij kort hun ambities met betrekking tot eigendom en beheer van het buitengebied aan te geven.

Geborgde zetel natuur

Naast zetels voor de categorie ingezetenen heeft elk bestuur ook zogenaamde geborgde zetels. Deze bestuursleden worden niet gekozen maar benoemd. De Kamer van Koophandel benoemt de bestuurders voor de categorie ‘bedrijven’, LTO voor ‘ongebouwd’ en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) de categorie ‘natuurterreinen'.

De nieuwe lijst van de geborgde waterschapsbestuurders natuurterreineigenaren in de waterschappen vindt u hier. De FPG en onze Provinciale Vereniging waren direct betrokken bij het selecteren en de voordracht van kandidaat-bestuurders voor de geborgde zetel natuur die worden benoemd op voordracht van de VBNE. Daarnaast waren er contacten met LTO over de kandidaatstelling voor de categorie ‘Ongebouwd’.