GPG Nieuws

Provincie Gelderland toont flexibiliteit in coronacrisis

Het College van Gedeputeerde Staten toont begrip voor de lastige situatie waar sommige terreineigenaren zich momenteel in bevinden door de gevolgen van de coronacrisis. Dit gebaar maakt het College na gesprekken met het GPG over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor terreineigenaren bij de uitvoer van de SNL-beheerverplichtingen.

Lees meer...

Leden helpen leden

Wij GPG-leden bezitten samen een schat aan kennis en ervaring. Zou het niet mooi zijn om die te delen met onze mede-leden? Advies geven of om advies vragen? Zo hoeft niet iedereen telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Vertel daarom hier uw verhaal of stel een vraag. En reageer vooral op de kwesties die hier door uw collega’s aan de orde worden gesteld, want van elkaar kunnen we leren. Dat kan via gpg@grondbezit.nl of 06-83177028 . Bij voldoende inbreng kunnen we alle vragen en antwoorden gebundeld op de site zetten.

Lees meer...

Subsidie functioneel erfgoed beschikbaar voor gehele Gelderse erfgoedcollectie

DOOR BAS VAN GERWEN  De provincie Gelderland zal de subsidie functioneel erfgoed niet langer alleen beperken tot de ‘parels’, zo staat in het onlangs gepresenteerde kader voor de nieuwe regeling. Alle eigenaren met provinciaal of gemeentelijk erfgoed kunnen steun aanvragen. Dit is een belangrijk punt waar het GPG zich hard voor maakt.

Lees meer...

Gevolgen coronamaatregelen voor particuliere terreineigenaren

DOOR BAS VAN GERWEN  De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor de hele maatschappij. Ook particuliere terreineigenaren worden op veel verschillende manieren hard geraakt. Het GPG heeft de afgelopen weken veel contact gehad met leden die op enigerlei wijze getroffen worden door de maatregelen.

Lees meer...

In memoriam Jaap van den Briel

DOOR JET VAN DEN TOORN  Het is alweer enige tijd geleden dat het bericht ons bereikte van het onverwachte overlijden van Jaap van den Briel op 14 december 2019. Vanwege de coronaperikelen kan ik daar op deze plek nu pas aandacht aan besteden. De wat oudere garde zal zich deze voorganger van Bas zeker herinneren als een aimabel en deskundig contact bij het GPG.

Lees meer...

René Holdert neemt afscheid van de redactie

Beste lezers,

Dit wordt mijn laatste bijdrage aan de Nieuwsbrief GPG. Verschillen van inzicht maakten de samenwerking binnen de redactie moeizaam. Ook goede bedoelingen kunnen met elkaar in de knoop raken en wanneer die knoop onontwarbaar lijkt is het beter dat een van de partijen het veld ruimt. En zo is het geschied. Ik bewaar overigens de beste herinneringen aan meer dan tien jaar nieuwsbriefredactie. 

Lees meer...

Cleantech

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  De Regio Deal Veluwe is tot stand gekomen na gesprekken tussen direct betrokken organisaties die duidelijke plannen op de plank hadden liggen. Na veel getouwtrek is er nu tot blijdschap en tevredenheid van de betrokkenen 5 miljoen euro beschikbaar om de plannen uit te voeren. U kunt hierover lezen in deze nieuwsbrief. Aangrenzend speelt in het kader van de Regionale Energie Strategie een ‘deal’ van een geheel andere orde: één die een stuk ondoorzichtiger en grootschaliger is en die stilletjes wordt voorbereid. De impact ervan zal enkele honderdduizenden mensen raken in hun persoonlijke leefomgeving.

Lees meer...

Stikstofmaatregelen

DOOR SANDER WURFBAIN  Door het afketsen van de PAS is de bouw stil komen te liggen. Om deze weer vlot te trekken is de overheid met prioriteit gaan zoeken naar stikstofproducenten teneinde herstelmaatregelen te kunnen opstellen. Als veroorzaker werd al snel de landbouw aangewezen en herstelmaatregelen moeten veelal in de natuur plaatsvinden. Kortom, deze kwestie raakt de landgoederen aan twee kanten.

Lees meer...

Regio Deal Veluwe

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Het GPG is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Regio Deal Veluwe, die voor onze leden tal van kansen biedt. Helaas is het aanvankelijke budget teruggeschroefd van 12,5 miljoen euro naar 5 miljoen, maar de gelijktijdige ontwikkeling van de GMS maakt dat er ook buiten deze Regio Deal veel mogelijkheden zijn voor natuurherstel en -ontwikkeling.

Lees meer...

Beheer wolf dankzij GPG toch op de agenda

DOOR AGAVE KRUIJSSEN Het GPG is de afgelopen maanden nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport van de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland, ook wel kortweg de Commissie Van Geel genoemd. GPG-bestuurslid Gert-Jan Bloemendal zette zich actief in om de wensen van onze leden – zoals naar voren gekomen uit een enquête – voor het voetlicht te brengen en in beleid om te zetten.

Lees meer...

Koersnotitie Gelders bosbeleid: aandacht voor respect voor eigendom en houtproductie blijft nodig

DOOR BAS VAN GERWEN EN AGAVE KRUIJSSEN  Onlangs presenteerde de provincie Gelderland de Koersnotitie Bomen en Bos (klik hier [hier nog link invoegen] voor notitie). Hiermee geeft de provincie een eerste inzicht in de richting van het op te stellen Gelderse bosbeleid. Concreet wil de provincie een tweesporenbeleid opstellen met enerzijds aandacht voor bestaande bossen en anderzijds doelstellingen voor meer bomen en bos. Het GPG zet hierbij vooral in op respect voor eigendom en voldoende aandacht voor het economische aspect van houtproductie (klik hier voor informatie over eerdere inzet GPG).

Lees meer...

Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 ter inzage

Op 15 april zijn door Gedeputeerde Staten van Gelderland het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 en de bijhorende kaarten vastgesteld. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 geeft aan waar in Gelderland een subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen mogelijk is. Het ontwerpplan ligt ter visie van 22 april tot en met 3 juni.

Lees meer...

Consultatie Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe: uw mening gevraagd [Let op: beperkte reactieperiode]

Het GPG heeft het afgelopen jaar zitting genomen in de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland. Deze commissie, onder voorzitterschap van Pieter van Geel, is op 21 mei 2019 opgericht in opdracht van het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. In de commissie zitten, naast het GPG, verschillende vertegenwoordigers vanuit de schapenhouderij, gemeenten en de terreinbeherende organisaties. Deze commissie heeft de opdracht om tot een advies te komen ter preventie van wolvenschade in Gelderland. 

Lees meer...

Gelders Particulier Grondbezit verwelkomt Statenleden: landgoedmodel als oplossing voor hedendaagse opgaven

Op woensdag 22 januari ontmoetten wij de Gelderse Statenleden op het Nationale Park de Hoge Veluwe. Deze middag organiseerden wij samen met LTO-Noord, Leisurelands en het Nationale Park de Hoge Veluwe. Deze dag stond in het tegen van de verbondenheid van de verschillende functies in het buitengebied. Het zoeken naar slimme functiecombinatie is iets wat al eeuwenlang gemeengoed is voor landgoederen. Het landgoedmodel als oplossing voor hedendaagse opgaven is goed ontvangen door de Gelderse Statenleden.

Lees meer...

Kavelcommissie Aaltense Goor en Zwarte Veen organiseert vrijwillige kavelruil

De Kavelruilcommissie Aaltense Goor en Zwarte Veen organiseert in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland een vrijwillige openbare kavelruil t.b.v. realisatie van het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het doel van deze kavelruil is te komen tot versterking van agrarische bedrijfsstructuur, verbetering van de waterhuishouding, een aaneengesloten natuurgebied en de recreatieve toegankelijkheid te verbeteren. Provincie en waterschap brengen circa 60 hectare in.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

DOOR MANON VAN BALEN Op donderdag 7 november 2019 was het GPG te gast in het nieuwe Park Paviljoen van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor de Algemene Ledenvergadering. De Hoge Veluwe is het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Directeur van het Nationale Park de Hoge Veluwe, Seger van Voorst tot Voorst, nam ons mee in de ontstaansgeschiedenis en besprak de verschillende beheersoverwegingen in het Park.

Let op: Het verslag en de notulen staan op het ledendeel van de website. Hiervoor dient u in te loggen, dan kunt u verder klikken en het artikel lezen.

Nieuw bosbeleid in Gelderland
GPG: respecteer eigendom en grote belang van economisch aspect

De afname van het Gelderse bosareaal roept in toenemende mate vragen op, mensen maken zich zorgen. Voor de nieuwe coalitie van Provinciale Staten Gelderland was dit aanleiding om in het nieuwe coalitieakkoord aan te geven dat er nieuw bosbeleid gevormd zou worden. Het GPG is hier vanaf het begin zeer actief mee bezig geweest.

Lees meer...

Subsidieregeling Functioneel gebruik erfgoed staat op de tocht

DOOR AGAVE KRUIJSEN Bas en ik hebben ons de afgelopen weken namens het GPG en in samenwerking met de VPHB, de vereniging van particuliere historische buitenplaatsen, ingezet voor het voortbestaan van de subsidie Functioneel gebruik erfgoed. Deze regeling ligt onder vuur omdat ze al jaren overvraagd wordt. Er moet zelfs worden geloot. Nu heeft de opvatting in politiek Gelderland postgevat dat de subsidie ‘dus’ moet worden herzien.

Lees meer...

Bijeenkomst woonhuissubsidie voor rijksmonumenten

DOOR BAS VAN GERWEN  Op donderdagavond 23 oktober 2019 organiseerde het GPG, in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), een boeiende bijeenkomst over de werking en mogelijkheden van de nieuwe woonhuissubsidie voor rijksmonumenten. Deze regeling is, mede door lobbywerk van de FPG, in het leven geroepen na de afschaffing van de monumentenaftrek.

Lees meer...

Cursus Duurzaam bodembeheer voor grondgebruikers

DOOR MANON VAN BALEN  Na de succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters zijn we in oktober gestart met de cursus voor grondgebruikers. Er waren een overweldigende hoeveelheid aanmeldingen en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we met twee volle groepen gestart zijn. Tijdens de cursus, die bestond uit twee theorielessen en een excursie, kregen de deelnemers een vernieuwende benadering van bodem en bemesting voorgeschoteld.

Lees meer...

Bijeenkomst met het Waterschap Rijn en IJssel

DOOR MANON VAN BALEN  De droge zomers van de afgelopen jaren hebben op de landgoederen in het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel een groot effect gehad. In het gebied, gelegen op hoge zandgronden, blijkt de grondwaterstand nog steeds gemiddeld een halve meter lager dan normaal te liggen. Om het te hebben over droogte en klimaatadaptieve maatregelen kwamen het waterschap en 31 particuliere grondeigenaren op 26 november 2019 bij elkaar op Landgoed De Wiersse.

Lees meer...

De Regionale Energie Strategieën (RES) in een stroomversnelling

DOOR RENE HOLDERT Na de publicatie van het Klimaatakkoord afgelopen zomer, is massaal ingezet op de zogenaamde regionale energiestrategieën. Nederland is hiertoe verdeeld in dertig regio’s die elk plannen maken om bij te dragen aan de afgesproken CO2 -reductie van 49 procent in 2030. Met als einddoel energieneutraliteit in 2050. In beginsel kan een CO2-reductie op meerdere manieren worden bereikt. De RES richten zich voorlopig op het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit. Daarmee is het startschot gegeven voor het massaal zoeken naar locaties voor windmolens en zonneparken.

Lees meer...

Actualisatie omgevingsverordening
GPG gaat voor verantwoorde ondernemingskansen binnen het GNN

DOOR BAS VAN GERWEN  In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht in Nederland. Zoals u weet, wordt er al enige tijd hard gewerkt op het provinciehuis om de omgevingsvisie en -verordening in gereedheid te brengen. Beide documenten worden elk halfjaar geactualiseerd om de aansluiting bij de actualiteit te behouden. Hoewel de omgevingsvisie vooral nog een globale langetermijndoorkijk is waarbij de daadwerkelijke beleidsimplicaties lastig te duiden zijn, krijgt het daadwerkelijke beleid zijn plaats in de omgevingsverordening. Dat houdt het GPG dan ook goed in gaten.

Lees meer...

Particulieren hard nodig bij realisatie GNN

DOOR BAS VAN GERWEN  De provincie Gelderland heeft moeite met de realisatie van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Hiervoor moet voor 2027 nog 800 hectare landbouwgrond omgevormd worden. Daarom is de provincie op dit moment hard op zoek naar mogelijkheden, zowel bij de TBO’s als bij particulieren.

Lees meer...

Voor het voetlicht: Erve Hiddink van Steven en Annemarie Vrielink-Olsman

DOOR AGAVE KRUIJSEN  Kronkelende weggetjes voeren door het legendarische Achterhoekse coulissenlandschap naar Erve Hiddink bij het Gelderse Laren. De boerderij is het oudste agrarische familiebedrijf van Nederland, sinds de 14e eeuw in handen van de familie Hiddink, tot Egberdina Hiddink in het begin van de 19e eeuw haar welgevallig oog liet vallen op Jan Vrielink. Eerlijk gezegd niet op Jan zelf, maar wel op het mooie span paarden voor zijn wagen. Hoe dan ook, het was een vruchtbare verbintenis met een sterke Vrielink-loot als resultaat.

Let op: Het interview staat op het ledendeel van de website. Hiervoor dient u in te loggen, dan kunt u verder klikken en het artikel lezen.

Column: Slim laagvliegen

DOOR RENE HOLDERT Gruwt u ook zo van al dat ‘slimme’ en ‘innovatieve’? Slimme telefoons, slimme meters, slimme auto’s, slimme huizen, slimme steden en – geloof het of niet – zelfs slimme bejaarden. Dat blijken bejaarden te zijn die wonen in slimme woningen. Slim, je ziet het steeds meer als verkoopargument voor allerhande technische snufjes die je een aangenaam leven beloven, maar in de praktijk meestal niet meer voorstellen dan een paar extra functies op hetzelfde apparaatje.

Lees meer...

Leden helpen leden

Wij GPG-leden bezitten samen een schat aan kennis en ervaring. Zou het niet mooi zijn om die te delen met onze mede-leden? Advies geven of om advies vragen? Zo hoeft niet iedereen telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Vertel daarom hier uw verhaal of stel een vraag. En reageer vooral op de kwesties die hier door uw collega’s aan de orde worden gesteld, want van elkaar kunnen we leren. Dat kan via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Bij voldoende inbreng kunnen we alle vragen en antwoorden gebundeld op de site zetten. Deze rubriek bevat steeds meer interessante informatie en deze keer ook twee oproepen. 

Lees meer...

Een nieuwe boomsoort in je bos brengen

DOOR WILLEM DE BEAUFORT Het veranderend bos vraagt om op dit moment nog niet zo gebruikelijke soorten in het bossysteem in te brengen. Omdat met de soort op de standplaats nog geen ervaring is, is het verstandig proefsgewijs en niet te grootschalig te beginnen.

Een manier is om, altijd leuk, een laantje met de gewenste soort aan te leggen – niet te smal i.v.m. bosexploitatie – of eenzijdige beplanting. Door de lengte van een laantje doe je meteen ervaring op met de (kleine) verschillen in bodem/standplaats. Een laantje is ook makkelijk voor gerichte zorg en monitoring.

Lees meer...

SNL uitgelegd voor leken

DOOR JET VAN DEN TOORN Nature Today publiceert nieuws over flora en fauna in Nederland en daarbuiten. In een van de recente Natuurberichten op de site wordt de SNL aan leken uitgelegd. Voor iedereen die informatie over de SNL over het algemeen niet zo toegankelijk vindt: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25687.

GPG-vertegenwoordiging in de CNRV

Na vier jaar zitting te hebben gehad in de Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe (CNRV) treedt René Holdert af. Er wordt door de commissie gevraagd om een nieuwe vertegenwoordiger van het GPG.

Lees meer...

Klimaatslim landschapsbeheer biedt mogelijkheden voor particulier grondbezitters

Samen met Stichting Landschapsbeheer GLD voert Stichting Probos het project Klimaatslim landschapsbeheer uit, dit is één van de klimaatenveloppe projecten gefinancierd door het ministerie van LNV. Doel van dit project is om meer bomen en bos in Gelderland te realiseren, in combinatie met andere maatschappelijke functies. Hiermee willen zij een bijdrage leveren aan opslag van CO2, biodiversiteit, verfraaien van landschap, hittestress verminderen, wateroverlast dempen en produceren van hout.

Lees meer...

Monumentale parels van Gelderland dreigen verloren te gaan
Monumentaal erfgoed Gelderland dreigt de dupe te worden van het succes van waardevolle subsidieregeling

‘De landgoederen zijn de parels van Gelderland’ en ‘ons erfgoed is het behouden waard vanwege de historische waarde, de waarde voor de leefomgeving en de verbindende waarde’. Deze prachtige zinnen staan opgetekend in het coalitieakkoord Samen voor Gelderland. Het is goed om te zien dat de coalitiepartijen het grote belang van het cultureel erfgoed in Gelderland op waarde schatten. Hieraan zijn evenwel ook direct belangrijke ambities gekoppeld zoals het stimuleren van de restauratie van monumenten. Op dit moment wordt er echter gesleuteld aan een van de voornaamste subsidieregelingen voor de instandhouding van monumentaal erfgoed. Nu zal moeten blijken hoeveel waarde de coalitie daadwerkelijk hecht aan het monumentaal erfgoed van Gelderland.

Lees meer...

Nieuwe woonhuissubsidie voor rijksmonumenten met woonfunctie

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten is per 1 januari 2019 vervangen voor een subsidieregeling voor het in stand houden van rijksmonumenten met een woonfunctie. Op deze woonhuissubsidie kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie aanspraak maken.

Lees meer...

Landgoederen geportretteerd in de krant

Om een beeld te krijgen van hoe het is om te leven met de verantwoordelijkheid voor eeuwenoud erfgoed ging de Telegraaf, veelal vergezeld door FPG voorzitter Roel Robbertsen, deze zomer langs bij vijf landgoederen, waaronder Landgoed De Wiersse en Landgoed Middachten in Gelderland.

Lees meer...

Inschrijving gesloten - GPG cursus duurzaam bodemgebruik voor grondgebruikers

Na een succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters, start het GPG binnenkort met de cursus Duurzaam Bodembeheer voor Pachters en Grondgebruikers. U bent van harte welkom om deze cursus ook te promoten bij uw pachters of andere mogelijk geïnteresseerden. Diverse onderwerpen komen aan de orde, zoals structuurbederf, bodemmoeheid, grondbewerking, ontstaan van ziekten en plagen, bemesting en bemonstering.

Lees meer...

Excursie op Het Lankheet

Op 22 augustus hebben ruim 25 UPG- OPG- en GPG-leden genoten van een exclusieve rondleiding op landgoed Het Lankheet. Dit voorjaar was Eric Brinckmann deelnemer aan de cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters en in vervolg hierop nodigde hij medecursisten uit daar te komen kijken. Met een mix van historische en innovatieve methodes is het landgoed al jaren actief met duurzaam landgebruik.

Lees meer...

Leden helpen leden

Wij GPG-leden bezitten samen een schat aan kennis en ervaring. Zou het niet mooi zijn om die te delen met onze mede-leden? Advies geven of om advies vragen? Zo hoeft niet iedereen telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Vertel daarom hier uw verhaal of stel een vraag. En reageer vooral op de kwesties die hier door uw collega’s aan de orde worden gesteld, want van elkaar kunnen we leren. Dat kan via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Bij voldoende inbreng kunnen we alle vragen en antwoorden gebundeld op de site zetten.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

DOOR BAS VAN GERWEN Op donderdag 6 juni 2019 kwamen we voor onze voorjaars-ALV bij elkaar op het prachtige landgoed Schovenhorst. Dit landgoed staat, onder andere, bekend om zijn indrukwekkende bomentuin, die al in 1848 door de stichter van het landgoed, mr. J.H. Schober, is opgezet.

(Let op: het volledige artikel met de notulen van de vergadering is enkel toegankelijk als u bent ingelogd met uw FPG-inloggegevens).

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen de komst van de wolf en het gebruik van biomassa. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.[

Lees meer...

Succesvolle inspiratiemiddag Innovatieve bedrijfsmodellen NIL

DOOR BAS VAN GERWENOp 26 juni 2019 brachten het GPG en het UPG een bezoek aan het biologische melkveebedrijf Veld en Beek. Het GPG organiseerde deze goedbezochte middag in het kader van het project Natuurinclusieve landbouw. Een viertal sprekers spraken over de mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.

 

Lees meer...

Coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ en de inzet van het GPG

DOOR BAS VAN GERWEN Nadat wij in de aanloop naar de verkiezingen ons flink ingezet hebben om onze gezamenlijke belangen voor het voetlicht te brengen, was het afwachten welke uitslag er uit de stembus kwam rollen. Na de, waarschijnlijk erg lastige, onderhandelingen is er een coalitie tot stand gekomen met maar liefst zes partijen. De komende vier jaar zal de Gelderse coalitie gevormd worden door VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, en SGP (gedoogpartner).

Lees meer...

Geen nieuw belastingstelsel voor de waterschappen. Of toch?

DOOR RENE HOLDERT  Vorig jaar maakten veel van onze leden zich nog zorgen over de plannen van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB). Met name voor de eigenaren van natuurterreinen zou deze aanpassing immers een aanzienlijke verhoging van de waterschapslasten hebben betekend. Maar in december leek de onweersbui voorlopig te zijn overgedreven. Het bestuur van de Unie van Waterschappen, bestaande uit een gekozen selectie van waterschapsbestuurders, besloot het onderwerp ‘een halfjaar te laten rusten’. In juni van dit jaar kwam het onderwerp opnieuw op de agenda, maar – alle kritische reacties gehoord hebbende – kon men niet besluiten of een stelselwijziging überhaupt wel nodig is. Hetgeen na vijf jaar studeren opmerkelijk mag worden genoemd. Toch komt het onderwerp in oktober opnieuw aan de orde.

Lees meer...

Algemeen Strategische Voorraden

DOOR RENE HOLDERT In een vorige nieuwsbrief stelden wij u op de hoogte van de zoektocht van de provincie en Vitens naar meer drinkwater voor Gelderland. Een zoektocht die zou moeten uitmonden in de lokalisering van ‘Aanvullende Strategische Voorraden’ (ASV). Aangezien de aanleg van nieuwe winputten en zelfs de uitbreiding van bestaande putten MER-plichtig is, werd in 2018 een uitgebreide MER-procedure opgestart. Ter begeleiding van deze procedure is toen een ‘voorbereidingsgroep ASV’ ingesteld bestaande uit deskundigen en belanghebbenden. Daarin is ook het GPG vertegenwoordigd. Inmiddels is een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke consequenties van extra winningen en de haalbaarheid van alternatieven.

Lees meer...

Innocastle: een Europees initiatief voor behoud en innovatie van gebouwd erfgoed

DOOR AGAVE KRUIJSSEN ‘Innocastle’ is een samentrekking die staat voor: ‘INNOvating policy instruments for preservation, transformation and exploitation of heritage CASTLEs, manors and gardens’. Partners zijn het Nationaal Erfgoedinstituut uit Roemenië, de Universiteit van Gent, de provincie Badajoz (Spanje) en de provincie Gelderland. Als kenniscentrum fungeert de National Trust uit Groot-Brittannië. Het doel van dit Europese initiatief is nationaal erfgoed dat nu in verval is te herstellen en een nieuwe rol te geven zodat afgelegen agrarische gebieden een nieuwe impuls krijgen. De nadruk lijkt daarbij in eerste instantie te liggen op beleidsinstrumenten.

Lees meer...

Column: De bevrijde bosbeheerder

DOOR JET VAN DEN TOORN De natuur heeft het maar moeilijk in Nederland. De droge zomer vorig jaar heeft veel schade gedaan. Als gevolg daarvan kreeg een leger insecten de vrije hand en vrat de bomen op die nog niet het loodje gelegd hadden, als je de berichten mocht geloven. De mens vliegt, rijdt en stookt intussen vrolijk verder, en hangt zijn apparaten permanent aan de stroomdraad. Is dan het stopzetten van de PAS-regeling het enige wat we kunnen doen?

Lees meer...

Manon van Balen stelt zich voor

Ik ben Manon van Balen en ik ben sinds ongeveer een maand werkzaam als belangenbehartiger en organisator van ledenbijeenkomsten bij zowel het GPG als het UPG. Via deze nieuwsbrief wil ik me graag kort aan u voorstellen.

Lees meer...

Wormen: belangrijker dan we denken

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Dat regenwormen van belang zijn voor de bodemkwaliteit, weten we al sinds mensenheugenis. Door moderne landbouwmethoden staat de kwaliteit van de bodem – ook letterlijk – onder druk: niet alleen bestrijdingsmiddelen en eenzijdige teelt, maar ook steeds zwaardere landbouwwerktuigen belasten de grond. Natuurinclusieve landbouw, een onderwerp waaraan het GPG veelvuldig aandacht besteedt, heeft onder meer oog voor dit risico.

Lees meer...

Boeren en ecologen gaan samen de natuur redden

DOOR JET VAN DEN TOORN  Onder die kop schenkt het tijdschrift Wageningen World aandacht aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het moet anders met de natuurbescherming in Nederland, volgens de achttien maatschappelijke partijen die zich in dit kader hiervoor willen inzetten. Een paar citaten die grondeigenaren zullen aanspreken: ‘In de eerste plaats is een goed verdienmodel nodig’ en ‘Met alleen maar regels kom je er niet’. Het FPG is een van de initiatiefnemers van het plan. Zie voor meer informatie https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/ en www.wur.nl/biodiversiteit.

Project Oorlog in Arcadië, 1940-1945

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Het Gelders Genootschap, de Nederlandse Kastelenstichting Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed starten in 2019 Oorlog in Arcadië, 1940-1945, een project over kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer...

GPG-leden in gesprek met de ELO over natuurbeleid Nederland

DOOR BAS VAN GERWEN  In samenwerking met de Amerikaanse ngo The Nature Conservancy is de European Landowners’ Organization (ELO) bezig met een tour door de Europese Unie om de overeenkomsten en discrepanties in het natuurbeleid van de verschillende lidstaten in beeld te brengen. Op 6 maart 2019 heeft het GPG in het kader van dit project een discussiegroep bij elkaar gebracht om middels een open gesprek het Nederlandse natuurbeleid te bespreken.

Lees meer...

Subsidieplafond Behoud prioritaire soorten in juni mogelijk opgehoogd

DOOR BAS VAN GERWEN  In Gelderland zijn 75 planten- en diersoorten die dreigen te verdwijnen. Deze prioritaire soorten staan genoemd in de Beleidsnota Actieve Soortenbescherming. Wilt u maatregelen nemen om deze planten en dieren te behouden? Op dit moment is het subsidieplafond voor deze regeling bereikt, maar mogelijk wordt dat in juni opgehoogd, waardoor u weer subsidie kunt aanvragen. Hierover zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

Lees meer...

Leden helpen leden: Wandelroutes te koop

DOOR JET VAN DEN TOORN  De professionele wandelroutemaker heeft zijn intrede op ons landgoed gedaan. Op wandelzoekpagina.nl verkoopt hij allerhande wandelingen, waarbij hij ook privéterreinen niet schuwt. 

Lees meer...

Cora Verweij neemt afscheid

Beste GPG-leden,

Donderdag 18 april was mijn laatste werkdag voor het GPG. Na twee weken vakantie begin ik op 6 mei bij mijn nieuwe werkgever, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters in Wageningen (NVR). Gelukkig houd ik daarbij een connectie met de landgoederen.

Lees meer...

De wachtkamer van de ‘troonopvolgers’

DOOR RENÉ HOLDERT  Ieder familiebedrijf krijgt op een zeker moment te maken met opvolging. Voor veel bedrijven een cruciaal moment. Opvolging van de grootaandeelhouder/directeur wordt zelfs de achilleshiel van het familiebedrijf genoemd. Dat is voor landgoederen niet veel anders, die functioneren in de praktijk immers vaak als familiebedrijf. Maar er zijn ook verschillen. 

Lees meer...

Waterschap Vallei en Veluwe bereidt zich voor op de toekomst

DOOR RENE HOLDERT  Op 24 januari 2019 werd voor UPG- en GPG-leden een themabijeenkomst over water gehouden op landgoed Old Putten te Elburg. De familie Witjes-Rambonnet verzorgde een gastvrije ontvangst in een van de kamers van hun monumentale landhuis. Er waren achttien leden aanwezig plus drie vertegenwoordigers van het waterschap. Aan de orde kwamen de droogteproblematiek, de Blauwe Omgevingsvisie en de communicatie  tussen Vallei en Veluwe en zijn omgeving. Omdat de vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen was verhinderd kon de lezing over de hervorming van het belastingstelsel helaas niet doorgaan.

Lees meer...

Subsidiemogelijkheden voor de aanpak van invasieve exoten in Gelderland

DOOR BAS VAN GERWEN  Met de Wet natuurbescherming is in maart 2018 de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van de aangewezen invasieve soorten bij de provincie komen te liggen. Inmiddels heeft de provincie het Plan van aanpak Invasieve Exoten Gelderland opgesteld.

Lees meer...

Verkiezingsdebat Provinciale Staten: van natuurinclusieve landbouw tot beheersing van de wolvenpopulatie

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Samen met LTO-Noord, Recron, De Hoge Veluwe en Leasurelands organiseerde het GPG op 12 maart 2019 een verkiezingsdebat in de kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein. Hoewel de opkomst tegenviel (er waren weinig GPG-leden en tot onze verbazing nauwelijks studenten van Larenstein), ontspon zich een levendig debat onder leiding van gespreksleider Rogier Elshout.

Lees meer...

Informateur Boumans adviseert coalitie VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP en GroenLinks

DOOR BAS VAN GERWEN  Er zijn een aantal realistische opties voor een meerderheidscoalitie, zo staat geschreven in het eindadvies van informateur Mark Boumans. Hij adviseert dat een formateur aan de slag gaat met een samenwerking tussen VVD, CDA, PvdA aangevuld met ChristenUnie-SGP en GroenLinks. En te werken met zeven gedeputeerden, waarbij de twee grootste fracties (VVD en CDA) elk twee gedeputeerden voordragen.

Lees meer...

GPG-project biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen op uw bezit

DOOR BAS VAN GERWEN  De afgelopen jaren hebben wij goede contacten onderhouden met de provincie. Dit heeft ervoor gezorgd dat we vorig jaar ons project ‘Natuurinclusieve landbouw’ toegewezen hebben gekregen. Afgelopen januari is de succesvolle startbijeenkomst geweest en inmiddels zitten we midden in de bodemcursus voor verpachters.
Mede door het succes van de startbijeenkomst zijn we met de provincie verder in overleg gegaan om nieuwe kansen voor onze leden te bespreken. Dit heeft ertoe geleid dat we onlangs een nieuw projectplan hebben besproken voor het opzetten van een uitgebreid kennistraject rondom verdienmodellen voor particulier grondbezitters.

Lees meer...

Succesvolle start GPG-project Natuurinclusieve landbouw

DOOR BAS VAN GERWEN  Wat het GPG betreft gaan landbouw en natuur hand in hand. Op veel plekken is deze natuurlijke connectie verloren gegaan terwijl dit voor het behoud van het landschap, de biodiversiteit en ecosystemen onmisbaar is. Wij staan voor de terugkeer van de integraliteit van natuur en landbouw en daarmee voor een vitaal platteland. Deze integraliteit is al eeuwenlang één van de belangrijkste kenmerken van het landgoedmodel. Reden genoeg dan ook voor het GPG om zich actief in te zetten voor het bevorderen van natuurinclusieve landbouw in Gelderland. De provincie Gelderland helpt ons hierbij met een projectsubsidie.

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen o.a. klimaatverandering en bosbeheer, biomassa en de productie van streekproducten. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Lees meer...

Paard aan een touw

DOOR JET VAN DEN TOORN  Op onze openstellingsborden staat onder andere dat het terrein verboden is voor paarden. Je denkt daarbij algauw aan ruiters. Wij hebben dus een buurman die zijn paard met veulen aan de hand uitlaat op ons terrein. Het veulen loopt los. Daar heb ik hem op aangesproken. So far, so good. Maar onze BOA wilde weleens uitzoeken hoe de vlag er juridisch bij hangt.

Lees meer...

Vastleggen van CO2 in bos en natuur

DOOR RENE HOLDERT  De VBNE, de FPG en de Bosgroepen organiseerden onlangs twee symposia over de mogelijkheden CO2 vast te leggen in (nieuw aan te leggen) bos en natuur. Het eerste symposium vond op 1 november plaats op landgoed Barendonk te Beers. Het tweede op 8 november op landgoed Vilsteren te Vilsteren. De belangstelling was groot; in het kader van het nationale klimaatakkoord lijkt bosontwikkeling weer een kansrijke activiteit.

Lees meer...

Het einde der tijden

DOOR RENE HOLDERT  Alweer enige tijd geleden werden wij opgeschrikt door het bericht dat de zomertijd in Europa zou worden afgeschaft. Voor de derde keer binnen nog geen honderd jaar. Een ideetje van Jean-Claude Juncker dat middels een pan-Europese enquête was opgeborreld. Een enquête die overigens voornamelijk door Duitsers bleek te zijn ingevuld. Nu heb ik het sowieso niet zo op volksraadplegingen via enquêtes of referenda, omdat daar meestal maar narigheid van komt. Maar het is wel opmerkelijk dat nu de Duitsers van de zomertijd af willen, want waren juist zij niet ooit de voorvechters? En het wordt nog gekker, omdat straks iedere lidstaat zelf mag bepalen wat hij wil. Altijd zomertijd, altijd wintertijd of alles gewoon laten zoals het was. Je kunt je afvragen of de Europese eenheid hiermee is gediend. Of Nederland de zomertijd zal afschaffen is nog onduidelijk, maar met de statenverkiezingen in het vooruitzicht lijkt het mij onwaarschijnlijk dat hierover vóór maart 2019 een beslissing wordt genomen.

Lees meer...

Waterschappen en de natuur

DOOR RENE HOLDERT  Zoals bekend zijn in Gelderland drie waterschappen verantwoordelijk voor de waterhuishouding: Rijn en IJssel in het oosten, Vallei en Veluwe in noord en midden en Rivierenland in het zuiden. Omdat ieder waterschapgebied zijn eigen specifieke kenmerken heeft, kan het beleid per waterschap verschillen.

Lees meer...

GPG succesvol in de lobby voor toezicht in natuurgebieden

DOOR BAS VAN GERWEN  In onze vorige Nieuwsbrief besteedden wij aandacht aan het lobbytraject voor de openstelling van de SNL-toezichtcomponent. Het proces verliep initieel moeizaam, zoals u in de vorige Nieuwsbrief kon lezen. Maar inmiddels zijn er resultaten geboekt.

Lees meer...

Hoger eigen risico bij schade door grote hoefdieren van de baan

DOOR BAS VAN GERWEN  Het faunabeheer is verankerd in de Wet natuurbescherming. Hierin draait het om de bescherming van inheemse flora en fauna. Het is aan de provincie om de instandhouding van soorten te monitoren en waar nodig in te grijpen. Dit vraagt om periodieke bijstelling en daarom heeft de provincie in september 2018 de nieuwe Kadernota Faunabeheer gepresenteerd.

Lees meer...

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de wildrasters

DOOR BAS VAN GERWEN  De afgelopen periode kregen we vragen over de verantwoordelijkheid voor het beheer van de wildrasters die door het Faunafonds geplaatst zijn. Toen de rasters nog onder het beheer vielen van het Faunafonds was een telefoontje met Arfman voldoende om de hekken te laten repareren. Echter, in 2017 zijn de faunarasters meegevoerd in de stroom van de decentralisatie en is de verantwoordelijkheid hierover bij de provincie komen te liggen. Mede door de ‘ontsnippervisie’ van de provincie, waarin is opgenomen dat de provincie het liefst zo min mogelijk hekken in de natuur wil, ontstond er al snel het gerucht dat de provincie de verantwoordelijkheid voor het beheer van de rasters heeft overgedragen aan de grondeigenaar. Dit zou uiteraard enorm veel vragen oproepen met betrekking tot verantwoordelijkheden, verplichtingen, en aansprakelijkheid. Meer dan genoeg redenen om dit uit te zoeken.

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen de aanpassing van de waterschapsbelastingen, de immateriële waarden van grondbezit en nieuwe thema-avonden. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Lees meer...

Terugblik ALV 22 november 2018

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Helaas liet de zon ons in de steek op 22 november, maar de hartverwarmende ontvangst op Landgoed Grootstal bij Nijmegen maakte dat meer dan goed. Kien van Hövell tot Westerflier-Speyart van Woerden leidde ons met aanstekelijk enthousiasme rond over dit relatief kleine landgoed, waar de derde generatie juist door verbindingen te leggen met de stad een heel bijzondere invulling aan heeft gegeven.

Lees meer...

Onder de leden

DOOR BAS VAN GERWEN  In deze rubriek lichten we een aantal zaken uit waarvoor u in de achterliggende periode aandacht hebt gevraagd. Deze keer komen drugsdumpingen en brandpreventie aan bod. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Ook met uw eigen vragen kunt u ons via die weg bereiken!

Lees meer...

Droogstoppels

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  De Grote Droogte die wij deze zomer hebben beleefd kan geen grondeigenaar onberoerd laten. De tuinen, landbouwgewassen, bossen, alles hangt op halfzeven. Tenzij je sproeit, wat meestal niet mag. Vruchten rijpen ver voor hun tijd (ik heb nog nooit zoveel prachtige bramen geplukt) en we krijgen wellicht een on-Nederlands wijnjaar. Dat komt doordat struiken en bomen bij aanhoudende droogte inzetten op de volgende generatie: blad verdort en valt af maar de vruchten moeten koste wat het kost door. Het lijken wel GPG-leden.

Lees meer...

Natuurbegraven als verantwoord en realistisch verdienmodel

DOOR BAS VAN GERWEN  Een van de speerpunten van het GPG is dat terreineigenaren de ruimte moeten krijgen voor de ontwikkeling van nieuwe, verantwoorde verdienmodellen. Vooral binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN) zijn de ondernemingsmogelijkheden beperkt. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft besloten dat binnen het GNN slechts drie ondernemingsvormen geaccepteerd zijn: windmolenparken, kleinschalige recreatie en natuurbegraven.

Lees meer...

GPG maakt zich hard voor de SNL-toezichtbijdrage

DOOR BAS VAN GERWEN  De afgelopen weken heeft het GPG zich er hard voor gemaakt dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en de SNL-toezichtbijdrage openstelt en daardoor meebetaalt aan het huidige toezicht in natuurgebieden. Door het Interprovinciaal Overleg (IPO) is berekend dat de standaardkostprijs van toezicht in opengestelde natuurgebieden 22 euro per hectare per jaar is. Dit zou als derde component toegevoegd moeten worden aan de SNL-regeling door hiervan 17 euro per hectare te vergoeden. Het gaat hierbij voor de provincie Gelderland om een bedrag van 1,1 miljoen euro.

Lees meer...

Grondeigenaren verdrinken straks mogelijk in waterschapslasten

DOOR RENE HOLDERT  Op basis van de Waterschapswet moeten de waterschappen eens in de vijf jaar hun kostentoedelingssystematiek herzien. Dat kan tot – meestal kleine – aanpassingen in de heffingen leiden. Helaas valt bij sommige waterschappen de categorie ‘natuur’ deze keer extra in de prijzen. Met name Rivierenland lijkt het bont te maken met verhogingen van bijna 300 procent.

Maar er is nog iets anders aan de hand: op basis van het rapport van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) willen de waterschappen hun heffingssysteem fundamenteel wijzigen, waarvoor zowel de Waterschapswet als de overkoepelende Waterwet zouden moeten worden aangepast. Meest verontrustende maatregel is het afschaffen van de categorie ‘natuur’ die in 2009 juist werd ingevoerd.

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen onder andere een subsidie voor natuurinclusieve landbouw, SNL en het toezicht, en de droogte. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Lees meer...

Gewijzigde voorwaarden Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)

DOOR GIJS VAN HEEMSTRA  Eigenaren van natuur- of bosgrond in het Gelders Netwerk Nederland (GNN) kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Sinds vorig jaar is er een verplichte certificering en een drempelwaarde/hectaregrens voor individuele aanvragen. Vanaf dit jaar moeten de aanvragen voor de pro-formacertificering voor 15 mei i.p.v. 15 september worden ingediend.

Lees meer...

SBNL Natuurfonds honoreert veertien nieuw projecten

DOOR RENE HOLDERT  Herstel van de boomgaard en de oude vijver van klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Een stinsenbos bij kasteel Vorden. Herstel van het eiken- en haagbeukenbos op landgoed De Wiersse. De bouw van een vogelkijkhut bij vakantieboerderij Erve Vleerboer in Albergen. Zomaar een greep uit de veertien projecten op het gebied van particulier natuur- en landschapsbeheer die in Overijssel, de Achterhoek en de Liemers van start gaan dankzij een bijdrage van het SBNL Natuurfonds.

Lees meer...

Ledenbijeenkomst Subsidies Groen Erfgoed

DOOR GIJS VAN HEEMSTRA  Op 13 maart 2018 waren we met circa zestig GPG-leden te gast op Landgoed ’t Medler in de Achterhoek, voor de themabijeenkomst Subsidies Groen Erfgoed.

Lees meer...

Bas van Gerwen stelt zich voor

Sommige leden zullen al kennis hebben gemaakt met de nieuwe belangenbehartiger van het GPG. De opvolger van Adriaan Prins stelt zich hier graag aan u voor.

Lees meer...

Jonge wijn en oude zakken

DOOR RENE HOLDERT  Is het u ook wel eens opgevallen dat er vrijwel nergens meer wijn te krijgen is die ouder is dan een jaar? Dat je bij een supermarkt niet verder terug kunt dan tot 2017 is nog tot daar aan toe, maar dat zelfs bij gerenommeerde restaurants nauwelijks meer mooie, rijpe wijnen worden geschonken verontrust mij.

Lees meer...

Aquarius, verzin een list!

DOOR RENE HOLDERT  Nederland en water, een eeuwenoude haat-liefdeverhouding. We strijden ertegen, maar we hebben het ook nodig. Vaak hebben we te veel of staat het te hoog. Soms hebben we te weinig of staat het te laag. Dat is al eeuwen zo. De gedichten van De Genestet (‘o, land van mest en mist’) en Marsman (‘denkend aan Holland’) zitten in ons collectieve geheugen. Veel draait er om water en het water draait ook om ons.

Lees meer...

Statenlid zet zich in voor familiebedrijven

DOOR JACOBINE DIEPENHORST  Daisy Vliegenthart-Goedhart is statenlid namens het CDA. Met 9 van de in totaal 55 zetels is het CDA even groot als de VVD, en is daarmee een van de twee grootste fracties in Provinciale Staten. Echter, aanleiding voor de redactie van het GPG haar op te zoeken en nader kennis te maken was het initiatiefvoorstel van haar hand ter ondersteuning van Gelderse familiebedrijven. Haar betrokkenheid met en inzet voor familiebedrijven in het belang van de Gelderse economie, zoals verwoord op de website van het CDA, maakte mij nieuwsgierig naar de relatie met familielandgoederen. Wie is deze mevrouw die de waarden van familiebedrijven zo van belang acht voor de regionale economie, en hoe verhoudt dit zich tot familielandgoederen?

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Deze keer bijdragen van Agave Kruijssen en Arnold Peterse. Aan bod komen onder andere de Dag van het Kasteel in Gelderland en de geborgde zetels waterschappen. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Lees meer...

Project '2000 Jaar Watersystemen'

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  In de verschillende stroomgebieden in Oost-Nederland zijn in de loop der eeuwen vele waterwerken aangelegd om het water te beheersen. Een onderzoek naar het functioneren van het watersysteem in de afgelopen tweeduizend jaar kan een bijdrage leveren aan de zoektocht naar passende oplossingen voor actuele klimaatproblemen zoals verdroging, waterkwaliteit en wateropvang. Vanuit het onderzoek kunnen ook nieuwe mogelijkheden voor recreatie en toerisme gegenereerd worden.

Lees meer...

Dag van het Kasteel met focus op Gelderland

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  De Dag van het Kasteel wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Nederlandse Kastelen, dit jaar op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag). Doel is om zowel publieke als particuliere kastelen en buitenplaatsen nader aan belangstellend publiek voor te stellen. Dat kan door rondleidingen te houden door de tuinen en/of landerijen onder leiding van bijvoorbeeld de eigenaar of betrokken vrijwilligers. Openstelling van het huis is daarbij zeker niet vereist, maar het wordt natuurlijk wel op prijs gesteld als de eigenaar dat zelf zou willen.

Lees meer...

Onder de leden

DOOR ADRIAAN PRINS  In deze rubriek lichten we een aantal zaken uit waarvoor u in de achterliggende periode aandacht hebt gevraagd. Deze keer komen drugsdumpingen, afspraken Liander en zonneweides aan bod. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Ook met uw eigen vragen kunt u ons via die weg bereiken!

Lees meer...

Adriaan Prins verruilt het GPG voor het KKG

Onze stafmedewerker, Adriaan Prins, gaat ons in het nieuwe jaar verlaten. Hij vertelt u in deze Nieuwsbrief waar hij naartoe gaat en hoe hij zijn tijd bij het GPG heeft ervaren.

Lees meer...

In rotten van drie

DOOR JET VAN DEN TOORN  Dit is een wat jachterig nummer van de Nieuwsbrief geworden. Een van onze redacteuren heeft een mooi tweeluik gemaakt over de voors en tegens van de jacht. Zeker een evenwichtig verhaal, maar toch wellicht met een ondertoon van... misschien toch maar liever geen jacht?

Lees meer...

Gelders Energieakkoord

DOOR ADRIAAN PRINS  Deze maand is er veel aandacht voor duurzame energie binnen de FPG. Onder andere in de Landeigenaar en op de ledenbijeenkomst op 6 december hebt u er het nodige over kunnen horen. Om het beeld compleet te maken, voegen wij daar hier de Gelderse dimensie aan toe: het Gelders Energieakkoord (GEA).

Lees meer...

SNL

DOOR ADRIAAN PRINS  Provinciale Staten van Gelderland hebben in november besloten om in 2018 geen subsidie voor toezicht toe te kennen als onderdeel van de openstellingsbijdrage van de SNL. Met de TBO’s en tussen provincies was eerder vastgesteld dat toezicht bij opengestelde natuur hoort. Voor wie openstelt vanwege de SNL, zou de vergoeding voor de toezichtskosten neerkomen op € 17,- per hectare.

Lees meer...

Waterschapsverkiezingen 2019

DOOR ARNOLD PETERSE  In 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Voor de geborgde zetels natuur worden nieuwe bestuurders gezocht, die in de loop van 2018 worden benoemd. Momenteel heb ik via deze weg zitting in het bestuur van het Waterschap Rijn & IJssel.

Lees meer...

Terugblik Algemene Ledenvergadering GPG

DOOR ADRIAAN PRINS  Op donderdag 16 november 2017 werd de najaars-ALV van het GPG gehouden op landgoed De Kalenberg in Barchem. Het landgoed heeft een boeiende historie, die start bij de oprichting van de Vereniging Woodbrookers Barchem door een aantal Nederlandse theologiestudenten. In 1912 krijgt de vereniging een stuk grond geschonken, waarop enige tijd later de kapel in het bos verrijst. De overige gebouwen dienen als verenigingshuis en conferentieoord. Het Woodbrookershuis doet nu dienst als landgoedhotel, maar de band met de Woodbrookers bestaat nog altijd. Naast de exploitatie van de gebouwen, wordt steeds nadrukkelijker gezocht naar manieren om ook de opbrengst van de gronden, voornamelijk bosgronden, te vergroten. Na een inleiding over deze geschiedenis volgt een rondgang door het bos, onder andere langs de kapel op de berg.

Lees meer...

Aansluitingsroutes Lelystad: een bestuurlijk brevet van onvermogen

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  De inrichting en opening van Vliegveld Lelystad als vakantieluchthaven verloopt chaotisch. De concept-aanvliegroutes zijn ons de afgelopen tijd om de oren gevlogen. De laatste wijziging dateert van 26 september, waarmee een aantal zaken pijnlijk duidelijk worden: ten eerste het onvermogen van bestuurlijk Nederland om deze zaak met oog voor alle belangen te organiseren, ten tweede het overvolle en onhandig ingedeelde Nederlandse luchtruim en ten slotte het absolute onbegrip van ‘Den Haag’ voor sentimenten in ‘de regio’.

Lees meer...

Openstellingsbijdrage SNL

DOOR ADRIAAN PRINS  Het GPG maakt zich sterk voor een eerlijke vergoeding voor de kosten van het beheer van bos en natuur door middel van de SNL. De kosten voor dat beheer zijn opnieuw vastgesteld en goedgekeurd door Europa. Een opvallende wijziging is dat er besloten is dat ook toezicht en handhaving onlosmakelijk verbonden zijn met de instandhouding van de natuur.

Lees meer...

Agenda Landschap

DOOR ADRIAAN PRINS  De provincie werkt met haar partners, waaronder het GPG, aan een Agenda Landschap. Daarin wordt jaarlijks beschreven waarvoor de provincie en de partners verantwoordelijkheid willen nemen. Nadat het Rijk in 2011 het natuurbeleid decentraliseerde, bevond het landschapsbeleid zich in een vacuüm. Nu pakt de provincie de draad weer op.

Lees meer...

De woudreus versus de jeugd van tegenwoordig

DOOR RENÉ HOLDERT  Onlangs werd ik op een Amsterdams zebrapad bijna te barsten gereden door zo’n 45 km-invalidenautootje. Achter het stuur zat een jonge vrouw van een jaar of dertig met een paardenstaartje (sinds het EK vrouwenvoetbal zie ik opvallend veel paardenstaartjes) te appen (spreek uit: eppen). Ze keek niet op of om en bleef rustig doorappen met haar bumper tegen mijn kuit. Toen ik haar trachtte aan te spreken op haar rijgedrag riep ze alleen maar: ‘Ik ben toch gestopt, ouwe lul!’ Discussie gesloten.

Lees meer...

Onder de leden

DOOR ADRIAAN PRINS  In deze rubriek lichten we een aantal zaken uit waarvoor u in de achterliggende periode aandacht hebt gevraagd. Deze keer komen natuurcompensatie en verdroging aan bod. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Ook met uw eigen vragen kunt u ons via die weg bereiken!

Lees meer...

Op jacht met voor- en tegenstanders (deel 1)

DOOR RENÉ HOLDERT  De jacht is zo oud als de mens. Ooit was jagen en verzamelen de enige manier om aan voedsel te komen. Maar die tijd ligt ver achter ons. Inmiddels eet het grootste deel van de wereldbevolking dankzij (intensieve!) landbouw en veeteelt. Het vlees dat jagers bij elkaar schieten maakt daar slechts een fractie van uit. En het is bovendien per kilo prijziger dan de plofkip. Een substantiële bijdrage aan de nationale voedselproductie kan in het huidige systeem dan ook geen onderbouwing voor de jacht vormen. Maar wat dan wel?

Lees meer...

BBL verkoopt landbouwgrond

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) start een grootschalige verkoop van bijna 2.000 ha. grond, verdeeld over 1.200 percelen. Belangstellenden kunnen op deze percelen bieden.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!