GPG Nieuws

Nieuwe woonhuissubsidie voor rijksmonumenten met woonfunctie

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten is per 1 januari 2019 vervangen voor een subsidieregeling voor het in stand houden van rijksmonumenten met een woonfunctie. Op deze woonhuissubsidie kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie aanspraak maken.

Lees meer...

Landgoederen geportretteerd in de krant

Om een beeld te krijgen van hoe het is om te leven met de verantwoordelijkheid voor eeuwenoud erfgoed ging de Telegraaf, veelal vergezeld door FPG voorzitter Roel Robbertsen, deze zomer langs bij vijf landgoederen, waaronder Landgoed De Wiersse en Landgoed Middachten in Gelderland.

Lees meer...

Inschrijving gesloten - GPG cursus duurzaam bodemgebruik voor grondgebruikers

Na een succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters, start het GPG binnenkort met de cursus Duurzaam Bodembeheer voor Pachters en Grondgebruikers. U bent van harte welkom om deze cursus ook te promoten bij uw pachters of andere mogelijk geïnteresseerden. Diverse onderwerpen komen aan de orde, zoals structuurbederf, bodemmoeheid, grondbewerking, ontstaan van ziekten en plagen, bemesting en bemonstering.

Lees meer...

Excursie op Het Lankheet

Op 22 augustus hebben ruim 25 UPG- OPG- en GPG-leden genoten van een exclusieve rondleiding op landgoed Het Lankheet. Dit voorjaar was Eric Brinckmann deelnemer aan de cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters en in vervolg hierop nodigde hij medecursisten uit daar te komen kijken. Met een mix van historische en innovatieve methodes is het landgoed al jaren actief met duurzaam landgebruik.

Lees meer...

Leden helpen leden

Wij GPG-leden bezitten samen een schat aan kennis en ervaring. Zou het niet mooi zijn om die te delen met onze mede-leden? Advies geven of om advies vragen? Zo hoeft niet iedereen telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Vertel daarom hier uw verhaal of stel een vraag. En reageer vooral op de kwesties die hier door uw collega’s aan de orde worden gesteld, want van elkaar kunnen we leren. Dat kan via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Bij voldoende inbreng kunnen we alle vragen en antwoorden gebundeld op de site zetten.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

DOOR BAS VAN GERWEN Op donderdag 6 juni 2019 kwamen we voor onze voorjaars-ALV bij elkaar op het prachtige landgoed Schovenhorst. Dit landgoed staat, onder andere, bekend om zijn indrukwekkende bomentuin, die al in 1848 door de stichter van het landgoed, mr. J.H. Schober, is opgezet.

(Let op: het volledige artikel met de notulen van de vergadering is enkel toegankelijk als u bent ingelogd met uw FPG-inloggegevens).

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen de komst van de wolf en het gebruik van biomassa. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.[

Lees meer...

Succesvolle inspiratiemiddag Innovatieve bedrijfsmodellen NIL

DOOR BAS VAN GERWENOp 26 juni 2019 brachten het GPG en het UPG een bezoek aan het biologische melkveebedrijf Veld en Beek. Het GPG organiseerde deze goedbezochte middag in het kader van het project Natuurinclusieve landbouw. Een viertal sprekers spraken over de mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.

 

Lees meer...

Coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ en de inzet van het GPG

DOOR BAS VAN GERWEN Nadat wij in de aanloop naar de verkiezingen ons flink ingezet hebben om onze gezamenlijke belangen voor het voetlicht te brengen, was het afwachten welke uitslag er uit de stembus kwam rollen. Na de, waarschijnlijk erg lastige, onderhandelingen is er een coalitie tot stand gekomen met maar liefst zes partijen. De komende vier jaar zal de Gelderse coalitie gevormd worden door VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, en SGP (gedoogpartner).

Lees meer...

Geen nieuw belastingstelsel voor de waterschappen. Of toch?

DOOR RENE HOLDERT  Vorig jaar maakten veel van onze leden zich nog zorgen over de plannen van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB). Met name voor de eigenaren van natuurterreinen zou deze aanpassing immers een aanzienlijke verhoging van de waterschapslasten hebben betekend. Maar in december leek de onweersbui voorlopig te zijn overgedreven. Het bestuur van de Unie van Waterschappen, bestaande uit een gekozen selectie van waterschapsbestuurders, besloot het onderwerp ‘een halfjaar te laten rusten’. In juni van dit jaar kwam het onderwerp opnieuw op de agenda, maar – alle kritische reacties gehoord hebbende – kon men niet besluiten of een stelselwijziging überhaupt wel nodig is. Hetgeen na vijf jaar studeren opmerkelijk mag worden genoemd. Toch komt het onderwerp in oktober opnieuw aan de orde.

Lees meer...

Algemeen Strategische Voorraden

DOOR RENE HOLDERT In een vorige nieuwsbrief stelden wij u op de hoogte van de zoektocht van de provincie en Vitens naar meer drinkwater voor Gelderland. Een zoektocht die zou moeten uitmonden in de lokalisering van ‘Aanvullende Strategische Voorraden’ (ASV). Aangezien de aanleg van nieuwe winputten en zelfs de uitbreiding van bestaande putten MER-plichtig is, werd in 2018 een uitgebreide MER-procedure opgestart. Ter begeleiding van deze procedure is toen een ‘voorbereidingsgroep ASV’ ingesteld bestaande uit deskundigen en belanghebbenden. Daarin is ook het GPG vertegenwoordigd. Inmiddels is een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke consequenties van extra winningen en de haalbaarheid van alternatieven.

Lees meer...

Innocastle: een Europees initiatief voor behoud en innovatie van gebouwd erfgoed

DOOR AGAVE KRUIJSSEN ‘Innocastle’ is een samentrekking die staat voor: ‘INNOvating policy instruments for preservation, transformation and exploitation of heritage CASTLEs, manors and gardens’. Partners zijn het Nationaal Erfgoedinstituut uit Roemenië, de Universiteit van Gent, de provincie Badajoz (Spanje) en de provincie Gelderland. Als kenniscentrum fungeert de National Trust uit Groot-Brittannië. Het doel van dit Europese initiatief is nationaal erfgoed dat nu in verval is te herstellen en een nieuwe rol te geven zodat afgelegen agrarische gebieden een nieuwe impuls krijgen. De nadruk lijkt daarbij in eerste instantie te liggen op beleidsinstrumenten.

Lees meer...

Column: De bevrijde bosbeheerder

DOOR JET VAN DEN TOORN De natuur heeft het maar moeilijk in Nederland. De droge zomer vorig jaar heeft veel schade gedaan. Als gevolg daarvan kreeg een leger insecten de vrije hand en vrat de bomen op die nog niet het loodje gelegd hadden, als je de berichten mocht geloven. De mens vliegt, rijdt en stookt intussen vrolijk verder, en hangt zijn apparaten permanent aan de stroomdraad. Is dan het stopzetten van de PAS-regeling het enige wat we kunnen doen?

Lees meer...

Manon van Balen stelt zich voor

Ik ben Manon van Balen en ik ben sinds ongeveer een maand werkzaam als belangenbehartiger en organisator van ledenbijeenkomsten bij zowel het GPG als het UPG. Via deze nieuwsbrief wil ik me graag kort aan u voorstellen.

Lees meer...

Wormen: belangrijker dan we denken

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Dat regenwormen van belang zijn voor de bodemkwaliteit, weten we al sinds mensenheugenis. Door moderne landbouwmethoden staat de kwaliteit van de bodem – ook letterlijk – onder druk: niet alleen bestrijdingsmiddelen en eenzijdige teelt, maar ook steeds zwaardere landbouwwerktuigen belasten de grond. Natuurinclusieve landbouw, een onderwerp waaraan het GPG veelvuldig aandacht besteedt, heeft onder meer oog voor dit risico.

Lees meer...

Boeren en ecologen gaan samen de natuur redden

DOOR JET VAN DEN TOORN  Onder die kop schenkt het tijdschrift Wageningen World aandacht aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het moet anders met de natuurbescherming in Nederland, volgens de achttien maatschappelijke partijen die zich in dit kader hiervoor willen inzetten. Een paar citaten die grondeigenaren zullen aanspreken: ‘In de eerste plaats is een goed verdienmodel nodig’ en ‘Met alleen maar regels kom je er niet’. Het FPG is een van de initiatiefnemers van het plan. Zie voor meer informatie https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/ en www.wur.nl/biodiversiteit.

Project Oorlog in Arcadië, 1940-1945

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Het Gelders Genootschap, de Nederlandse Kastelenstichting Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed starten in 2019 Oorlog in Arcadië, 1940-1945, een project over kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer...

GPG-leden in gesprek met de ELO over natuurbeleid Nederland

DOOR BAS VAN GERWEN  In samenwerking met de Amerikaanse ngo The Nature Conservancy is de European Landowners’ Organization (ELO) bezig met een tour door de Europese Unie om de overeenkomsten en discrepanties in het natuurbeleid van de verschillende lidstaten in beeld te brengen. Op 6 maart 2019 heeft het GPG in het kader van dit project een discussiegroep bij elkaar gebracht om middels een open gesprek het Nederlandse natuurbeleid te bespreken.

Lees meer...

Subsidieplafond Behoud prioritaire soorten in juni mogelijk opgehoogd

DOOR BAS VAN GERWEN  In Gelderland zijn 75 planten- en diersoorten die dreigen te verdwijnen. Deze prioritaire soorten staan genoemd in de Beleidsnota Actieve Soortenbescherming. Wilt u maatregelen nemen om deze planten en dieren te behouden? Op dit moment is het subsidieplafond voor deze regeling bereikt, maar mogelijk wordt dat in juni opgehoogd, waardoor u weer subsidie kunt aanvragen. Hierover zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

Lees meer...

Leden helpen leden: Wandelroutes te koop

DOOR JET VAN DEN TOORN  De professionele wandelroutemaker heeft zijn intrede op ons landgoed gedaan. Op wandelzoekpagina.nl verkoopt hij allerhande wandelingen, waarbij hij ook privéterreinen niet schuwt. 

Lees meer...

Cora Verweij neemt afscheid

Beste GPG-leden,

Donderdag 18 april was mijn laatste werkdag voor het GPG. Na twee weken vakantie begin ik op 6 mei bij mijn nieuwe werkgever, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters in Wageningen (NVR). Gelukkig houd ik daarbij een connectie met de landgoederen.

Lees meer...

De wachtkamer van de ‘troonopvolgers’

DOOR RENÉ HOLDERT  Ieder familiebedrijf krijgt op een zeker moment te maken met opvolging. Voor veel bedrijven een cruciaal moment. Opvolging van de grootaandeelhouder/directeur wordt zelfs de achilleshiel van het familiebedrijf genoemd. Dat is voor landgoederen niet veel anders, die functioneren in de praktijk immers vaak als familiebedrijf. Maar er zijn ook verschillen. 

Lees meer...

Waterschap Vallei en Veluwe bereidt zich voor op de toekomst

DOOR RENE HOLDERT  Op 24 januari 2019 werd voor UPG- en GPG-leden een themabijeenkomst over water gehouden op landgoed Old Putten te Elburg. De familie Witjes-Rambonnet verzorgde een gastvrije ontvangst in een van de kamers van hun monumentale landhuis. Er waren achttien leden aanwezig plus drie vertegenwoordigers van het waterschap. Aan de orde kwamen de droogteproblematiek, de Blauwe Omgevingsvisie en de communicatie  tussen Vallei en Veluwe en zijn omgeving. Omdat de vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen was verhinderd kon de lezing over de hervorming van het belastingstelsel helaas niet doorgaan.

Lees meer...

Subsidiemogelijkheden voor de aanpak van invasieve exoten in Gelderland

DOOR BAS VAN GERWEN  Met de Wet natuurbescherming is in maart 2018 de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van de aangewezen invasieve soorten bij de provincie komen te liggen. Inmiddels heeft de provincie het Plan van aanpak Invasieve Exoten Gelderland opgesteld.

Lees meer...

Verkiezingsdebat Provinciale Staten: van natuurinclusieve landbouw tot beheersing van de wolvenpopulatie

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Samen met LTO-Noord, Recron, De Hoge Veluwe en Leasurelands organiseerde het GPG op 12 maart 2019 een verkiezingsdebat in de kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein. Hoewel de opkomst tegenviel (er waren weinig GPG-leden en tot onze verbazing nauwelijks studenten van Larenstein), ontspon zich een levendig debat onder leiding van gespreksleider Rogier Elshout.

Lees meer...

Informateur Boumans adviseert coalitie VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP en GroenLinks

DOOR BAS VAN GERWEN  Er zijn een aantal realistische opties voor een meerderheidscoalitie, zo staat geschreven in het eindadvies van informateur Mark Boumans. Hij adviseert dat een formateur aan de slag gaat met een samenwerking tussen VVD, CDA, PvdA aangevuld met ChristenUnie-SGP en GroenLinks. En te werken met zeven gedeputeerden, waarbij de twee grootste fracties (VVD en CDA) elk twee gedeputeerden voordragen.

Lees meer...

GPG-project biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen op uw bezit

DOOR BAS VAN GERWEN  De afgelopen jaren hebben wij goede contacten onderhouden met de provincie. Dit heeft ervoor gezorgd dat we vorig jaar ons project ‘Natuurinclusieve landbouw’ toegewezen hebben gekregen. Afgelopen januari is de succesvolle startbijeenkomst geweest en inmiddels zitten we midden in de bodemcursus voor verpachters.
Mede door het succes van de startbijeenkomst zijn we met de provincie verder in overleg gegaan om nieuwe kansen voor onze leden te bespreken. Dit heeft ertoe geleid dat we onlangs een nieuw projectplan hebben besproken voor het opzetten van een uitgebreid kennistraject rondom verdienmodellen voor particulier grondbezitters.

Lees meer...

Succesvolle start GPG-project Natuurinclusieve landbouw

DOOR BAS VAN GERWEN  Wat het GPG betreft gaan landbouw en natuur hand in hand. Op veel plekken is deze natuurlijke connectie verloren gegaan terwijl dit voor het behoud van het landschap, de biodiversiteit en ecosystemen onmisbaar is. Wij staan voor de terugkeer van de integraliteit van natuur en landbouw en daarmee voor een vitaal platteland. Deze integraliteit is al eeuwenlang één van de belangrijkste kenmerken van het landgoedmodel. Reden genoeg dan ook voor het GPG om zich actief in te zetten voor het bevorderen van natuurinclusieve landbouw in Gelderland. De provincie Gelderland helpt ons hierbij met een projectsubsidie.

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen o.a. klimaatverandering en bosbeheer, biomassa en de productie van streekproducten. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Lees meer...

Paard aan een touw

DOOR JET VAN DEN TOORN  Op onze openstellingsborden staat onder andere dat het terrein verboden is voor paarden. Je denkt daarbij algauw aan ruiters. Wij hebben dus een buurman die zijn paard met veulen aan de hand uitlaat op ons terrein. Het veulen loopt los. Daar heb ik hem op aangesproken. So far, so good. Maar onze BOA wilde weleens uitzoeken hoe de vlag er juridisch bij hangt.

Lees meer...

Vastleggen van CO2 in bos en natuur

DOOR RENE HOLDERT  De VBNE, de FPG en de Bosgroepen organiseerden onlangs twee symposia over de mogelijkheden CO2 vast te leggen in (nieuw aan te leggen) bos en natuur. Het eerste symposium vond op 1 november plaats op landgoed Barendonk te Beers. Het tweede op 8 november op landgoed Vilsteren te Vilsteren. De belangstelling was groot; in het kader van het nationale klimaatakkoord lijkt bosontwikkeling weer een kansrijke activiteit.

Lees meer...

Het einde der tijden

DOOR RENE HOLDERT  Alweer enige tijd geleden werden wij opgeschrikt door het bericht dat de zomertijd in Europa zou worden afgeschaft. Voor de derde keer binnen nog geen honderd jaar. Een ideetje van Jean-Claude Juncker dat middels een pan-Europese enquête was opgeborreld. Een enquête die overigens voornamelijk door Duitsers bleek te zijn ingevuld. Nu heb ik het sowieso niet zo op volksraadplegingen via enquêtes of referenda, omdat daar meestal maar narigheid van komt. Maar het is wel opmerkelijk dat nu de Duitsers van de zomertijd af willen, want waren juist zij niet ooit de voorvechters? En het wordt nog gekker, omdat straks iedere lidstaat zelf mag bepalen wat hij wil. Altijd zomertijd, altijd wintertijd of alles gewoon laten zoals het was. Je kunt je afvragen of de Europese eenheid hiermee is gediend. Of Nederland de zomertijd zal afschaffen is nog onduidelijk, maar met de statenverkiezingen in het vooruitzicht lijkt het mij onwaarschijnlijk dat hierover vóór maart 2019 een beslissing wordt genomen.

Lees meer...

Waterschappen en de natuur

DOOR RENE HOLDERT  Zoals bekend zijn in Gelderland drie waterschappen verantwoordelijk voor de waterhuishouding: Rijn en IJssel in het oosten, Vallei en Veluwe in noord en midden en Rivierenland in het zuiden. Omdat ieder waterschapgebied zijn eigen specifieke kenmerken heeft, kan het beleid per waterschap verschillen.

Lees meer...

GPG succesvol in de lobby voor toezicht in natuurgebieden

DOOR BAS VAN GERWEN  In onze vorige Nieuwsbrief besteedden wij aandacht aan het lobbytraject voor de openstelling van de SNL-toezichtcomponent. Het proces verliep initieel moeizaam, zoals u in de vorige Nieuwsbrief kon lezen. Maar inmiddels zijn er resultaten geboekt.

Lees meer...

Hoger eigen risico bij schade door grote hoefdieren van de baan

DOOR BAS VAN GERWEN  Het faunabeheer is verankerd in de Wet natuurbescherming. Hierin draait het om de bescherming van inheemse flora en fauna. Het is aan de provincie om de instandhouding van soorten te monitoren en waar nodig in te grijpen. Dit vraagt om periodieke bijstelling en daarom heeft de provincie in september 2018 de nieuwe Kadernota Faunabeheer gepresenteerd.

Lees meer...

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de wildrasters

DOOR BAS VAN GERWEN  De afgelopen periode kregen we vragen over de verantwoordelijkheid voor het beheer van de wildrasters die door het Faunafonds geplaatst zijn. Toen de rasters nog onder het beheer vielen van het Faunafonds was een telefoontje met Arfman voldoende om de hekken te laten repareren. Echter, in 2017 zijn de faunarasters meegevoerd in de stroom van de decentralisatie en is de verantwoordelijkheid hierover bij de provincie komen te liggen. Mede door de ‘ontsnippervisie’ van de provincie, waarin is opgenomen dat de provincie het liefst zo min mogelijk hekken in de natuur wil, ontstond er al snel het gerucht dat de provincie de verantwoordelijkheid voor het beheer van de rasters heeft overgedragen aan de grondeigenaar. Dit zou uiteraard enorm veel vragen oproepen met betrekking tot verantwoordelijkheden, verplichtingen, en aansprakelijkheid. Meer dan genoeg redenen om dit uit te zoeken.

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen de aanpassing van de waterschapsbelastingen, de immateriële waarden van grondbezit en nieuwe thema-avonden. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Lees meer...

Terugblik ALV 22 november 2018

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Helaas liet de zon ons in de steek op 22 november, maar de hartverwarmende ontvangst op Landgoed Grootstal bij Nijmegen maakte dat meer dan goed. Kien van Hövell tot Westerflier-Speyart van Woerden leidde ons met aanstekelijk enthousiasme rond over dit relatief kleine landgoed, waar de derde generatie juist door verbindingen te leggen met de stad een heel bijzondere invulling aan heeft gegeven.

Lees meer...

Onder de leden

DOOR BAS VAN GERWEN  In deze rubriek lichten we een aantal zaken uit waarvoor u in de achterliggende periode aandacht hebt gevraagd. Deze keer komen drugsdumpingen en brandpreventie aan bod. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Ook met uw eigen vragen kunt u ons via die weg bereiken!

Lees meer...

Droogstoppels

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  De Grote Droogte die wij deze zomer hebben beleefd kan geen grondeigenaar onberoerd laten. De tuinen, landbouwgewassen, bossen, alles hangt op halfzeven. Tenzij je sproeit, wat meestal niet mag. Vruchten rijpen ver voor hun tijd (ik heb nog nooit zoveel prachtige bramen geplukt) en we krijgen wellicht een on-Nederlands wijnjaar. Dat komt doordat struiken en bomen bij aanhoudende droogte inzetten op de volgende generatie: blad verdort en valt af maar de vruchten moeten koste wat het kost door. Het lijken wel GPG-leden.

Lees meer...

Natuurbegraven als verantwoord en realistisch verdienmodel

DOOR BAS VAN GERWEN  Een van de speerpunten van het GPG is dat terreineigenaren de ruimte moeten krijgen voor de ontwikkeling van nieuwe, verantwoorde verdienmodellen. Vooral binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN) zijn de ondernemingsmogelijkheden beperkt. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft besloten dat binnen het GNN slechts drie ondernemingsvormen geaccepteerd zijn: windmolenparken, kleinschalige recreatie en natuurbegraven.

Lees meer...

GPG maakt zich hard voor de SNL-toezichtbijdrage

DOOR BAS VAN GERWEN  De afgelopen weken heeft het GPG zich er hard voor gemaakt dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en de SNL-toezichtbijdrage openstelt en daardoor meebetaalt aan het huidige toezicht in natuurgebieden. Door het Interprovinciaal Overleg (IPO) is berekend dat de standaardkostprijs van toezicht in opengestelde natuurgebieden 22 euro per hectare per jaar is. Dit zou als derde component toegevoegd moeten worden aan de SNL-regeling door hiervan 17 euro per hectare te vergoeden. Het gaat hierbij voor de provincie Gelderland om een bedrag van 1,1 miljoen euro.

Lees meer...

Grondeigenaren verdrinken straks mogelijk in waterschapslasten

DOOR RENE HOLDERT  Op basis van de Waterschapswet moeten de waterschappen eens in de vijf jaar hun kostentoedelingssystematiek herzien. Dat kan tot – meestal kleine – aanpassingen in de heffingen leiden. Helaas valt bij sommige waterschappen de categorie ‘natuur’ deze keer extra in de prijzen. Met name Rivierenland lijkt het bont te maken met verhogingen van bijna 300 procent.

Maar er is nog iets anders aan de hand: op basis van het rapport van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) willen de waterschappen hun heffingssysteem fundamenteel wijzigen, waarvoor zowel de Waterschapswet als de overkoepelende Waterwet zouden moeten worden aangepast. Meest verontrustende maatregel is het afschaffen van de categorie ‘natuur’ die in 2009 juist werd ingevoerd.

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen onder andere een subsidie voor natuurinclusieve landbouw, SNL en het toezicht, en de droogte. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Lees meer...

Gewijzigde voorwaarden Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)

DOOR GIJS VAN HEEMSTRA  Eigenaren van natuur- of bosgrond in het Gelders Netwerk Nederland (GNN) kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Sinds vorig jaar is er een verplichte certificering en een drempelwaarde/hectaregrens voor individuele aanvragen. Vanaf dit jaar moeten de aanvragen voor de pro-formacertificering voor 15 mei i.p.v. 15 september worden ingediend.

Lees meer...

SBNL Natuurfonds honoreert veertien nieuw projecten

DOOR RENE HOLDERT  Herstel van de boomgaard en de oude vijver van klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Een stinsenbos bij kasteel Vorden. Herstel van het eiken- en haagbeukenbos op landgoed De Wiersse. De bouw van een vogelkijkhut bij vakantieboerderij Erve Vleerboer in Albergen. Zomaar een greep uit de veertien projecten op het gebied van particulier natuur- en landschapsbeheer die in Overijssel, de Achterhoek en de Liemers van start gaan dankzij een bijdrage van het SBNL Natuurfonds.

Lees meer...

Ledenbijeenkomst Subsidies Groen Erfgoed

DOOR GIJS VAN HEEMSTRA  Op 13 maart 2018 waren we met circa zestig GPG-leden te gast op Landgoed ’t Medler in de Achterhoek, voor de themabijeenkomst Subsidies Groen Erfgoed.

Lees meer...

Bas van Gerwen stelt zich voor

Sommige leden zullen al kennis hebben gemaakt met de nieuwe belangenbehartiger van het GPG. De opvolger van Adriaan Prins stelt zich hier graag aan u voor.

Lees meer...

Jonge wijn en oude zakken

DOOR RENE HOLDERT  Is het u ook wel eens opgevallen dat er vrijwel nergens meer wijn te krijgen is die ouder is dan een jaar? Dat je bij een supermarkt niet verder terug kunt dan tot 2017 is nog tot daar aan toe, maar dat zelfs bij gerenommeerde restaurants nauwelijks meer mooie, rijpe wijnen worden geschonken verontrust mij.

Lees meer...

Aquarius, verzin een list!

DOOR RENE HOLDERT  Nederland en water, een eeuwenoude haat-liefdeverhouding. We strijden ertegen, maar we hebben het ook nodig. Vaak hebben we te veel of staat het te hoog. Soms hebben we te weinig of staat het te laag. Dat is al eeuwen zo. De gedichten van De Genestet (‘o, land van mest en mist’) en Marsman (‘denkend aan Holland’) zitten in ons collectieve geheugen. Veel draait er om water en het water draait ook om ons.

Lees meer...

Statenlid zet zich in voor familiebedrijven

DOOR JACOBINE DIEPENHORST  Daisy Vliegenthart-Goedhart is statenlid namens het CDA. Met 9 van de in totaal 55 zetels is het CDA even groot als de VVD, en is daarmee een van de twee grootste fracties in Provinciale Staten. Echter, aanleiding voor de redactie van het GPG haar op te zoeken en nader kennis te maken was het initiatiefvoorstel van haar hand ter ondersteuning van Gelderse familiebedrijven. Haar betrokkenheid met en inzet voor familiebedrijven in het belang van de Gelderse economie, zoals verwoord op de website van het CDA, maakte mij nieuwsgierig naar de relatie met familielandgoederen. Wie is deze mevrouw die de waarden van familiebedrijven zo van belang acht voor de regionale economie, en hoe verhoudt dit zich tot familielandgoederen?

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Deze keer bijdragen van Agave Kruijssen en Arnold Peterse. Aan bod komen onder andere de Dag van het Kasteel in Gelderland en de geborgde zetels waterschappen. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Lees meer...

Project '2000 Jaar Watersystemen'

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  In de verschillende stroomgebieden in Oost-Nederland zijn in de loop der eeuwen vele waterwerken aangelegd om het water te beheersen. Een onderzoek naar het functioneren van het watersysteem in de afgelopen tweeduizend jaar kan een bijdrage leveren aan de zoektocht naar passende oplossingen voor actuele klimaatproblemen zoals verdroging, waterkwaliteit en wateropvang. Vanuit het onderzoek kunnen ook nieuwe mogelijkheden voor recreatie en toerisme gegenereerd worden.

Lees meer...

Dag van het Kasteel met focus op Gelderland

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  De Dag van het Kasteel wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Nederlandse Kastelen, dit jaar op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag). Doel is om zowel publieke als particuliere kastelen en buitenplaatsen nader aan belangstellend publiek voor te stellen. Dat kan door rondleidingen te houden door de tuinen en/of landerijen onder leiding van bijvoorbeeld de eigenaar of betrokken vrijwilligers. Openstelling van het huis is daarbij zeker niet vereist, maar het wordt natuurlijk wel op prijs gesteld als de eigenaar dat zelf zou willen.

Lees meer...

Onder de leden

DOOR ADRIAAN PRINS  In deze rubriek lichten we een aantal zaken uit waarvoor u in de achterliggende periode aandacht hebt gevraagd. Deze keer komen drugsdumpingen, afspraken Liander en zonneweides aan bod. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Ook met uw eigen vragen kunt u ons via die weg bereiken!

Lees meer...

Adriaan Prins verruilt het GPG voor het KKG

Onze stafmedewerker, Adriaan Prins, gaat ons in het nieuwe jaar verlaten. Hij vertelt u in deze Nieuwsbrief waar hij naartoe gaat en hoe hij zijn tijd bij het GPG heeft ervaren.

Lees meer...

In rotten van drie

DOOR JET VAN DEN TOORN  Dit is een wat jachterig nummer van de Nieuwsbrief geworden. Een van onze redacteuren heeft een mooi tweeluik gemaakt over de voors en tegens van de jacht. Zeker een evenwichtig verhaal, maar toch wellicht met een ondertoon van... misschien toch maar liever geen jacht?

Lees meer...

Gelders Energieakkoord

DOOR ADRIAAN PRINS  Deze maand is er veel aandacht voor duurzame energie binnen de FPG. Onder andere in de Landeigenaar en op de ledenbijeenkomst op 6 december hebt u er het nodige over kunnen horen. Om het beeld compleet te maken, voegen wij daar hier de Gelderse dimensie aan toe: het Gelders Energieakkoord (GEA).

Lees meer...

SNL

DOOR ADRIAAN PRINS  Provinciale Staten van Gelderland hebben in november besloten om in 2018 geen subsidie voor toezicht toe te kennen als onderdeel van de openstellingsbijdrage van de SNL. Met de TBO’s en tussen provincies was eerder vastgesteld dat toezicht bij opengestelde natuur hoort. Voor wie openstelt vanwege de SNL, zou de vergoeding voor de toezichtskosten neerkomen op € 17,- per hectare.

Lees meer...

Waterschapsverkiezingen 2019

DOOR ARNOLD PETERSE  In 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Voor de geborgde zetels natuur worden nieuwe bestuurders gezocht, die in de loop van 2018 worden benoemd. Momenteel heb ik via deze weg zitting in het bestuur van het Waterschap Rijn & IJssel.

Lees meer...

Terugblik Algemene Ledenvergadering GPG

DOOR ADRIAAN PRINS  Op donderdag 16 november 2017 werd de najaars-ALV van het GPG gehouden op landgoed De Kalenberg in Barchem. Het landgoed heeft een boeiende historie, die start bij de oprichting van de Vereniging Woodbrookers Barchem door een aantal Nederlandse theologiestudenten. In 1912 krijgt de vereniging een stuk grond geschonken, waarop enige tijd later de kapel in het bos verrijst. De overige gebouwen dienen als verenigingshuis en conferentieoord. Het Woodbrookershuis doet nu dienst als landgoedhotel, maar de band met de Woodbrookers bestaat nog altijd. Naast de exploitatie van de gebouwen, wordt steeds nadrukkelijker gezocht naar manieren om ook de opbrengst van de gronden, voornamelijk bosgronden, te vergroten. Na een inleiding over deze geschiedenis volgt een rondgang door het bos, onder andere langs de kapel op de berg.

Lees meer...

Aansluitingsroutes Lelystad: een bestuurlijk brevet van onvermogen

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  De inrichting en opening van Vliegveld Lelystad als vakantieluchthaven verloopt chaotisch. De concept-aanvliegroutes zijn ons de afgelopen tijd om de oren gevlogen. De laatste wijziging dateert van 26 september, waarmee een aantal zaken pijnlijk duidelijk worden: ten eerste het onvermogen van bestuurlijk Nederland om deze zaak met oog voor alle belangen te organiseren, ten tweede het overvolle en onhandig ingedeelde Nederlandse luchtruim en ten slotte het absolute onbegrip van ‘Den Haag’ voor sentimenten in ‘de regio’.

Lees meer...

Openstellingsbijdrage SNL

DOOR ADRIAAN PRINS  Het GPG maakt zich sterk voor een eerlijke vergoeding voor de kosten van het beheer van bos en natuur door middel van de SNL. De kosten voor dat beheer zijn opnieuw vastgesteld en goedgekeurd door Europa. Een opvallende wijziging is dat er besloten is dat ook toezicht en handhaving onlosmakelijk verbonden zijn met de instandhouding van de natuur.

Lees meer...

Agenda Landschap

DOOR ADRIAAN PRINS  De provincie werkt met haar partners, waaronder het GPG, aan een Agenda Landschap. Daarin wordt jaarlijks beschreven waarvoor de provincie en de partners verantwoordelijkheid willen nemen. Nadat het Rijk in 2011 het natuurbeleid decentraliseerde, bevond het landschapsbeleid zich in een vacuüm. Nu pakt de provincie de draad weer op.

Lees meer...

De woudreus versus de jeugd van tegenwoordig

DOOR RENÉ HOLDERT  Onlangs werd ik op een Amsterdams zebrapad bijna te barsten gereden door zo’n 45 km-invalidenautootje. Achter het stuur zat een jonge vrouw van een jaar of dertig met een paardenstaartje (sinds het EK vrouwenvoetbal zie ik opvallend veel paardenstaartjes) te appen (spreek uit: eppen). Ze keek niet op of om en bleef rustig doorappen met haar bumper tegen mijn kuit. Toen ik haar trachtte aan te spreken op haar rijgedrag riep ze alleen maar: ‘Ik ben toch gestopt, ouwe lul!’ Discussie gesloten.

Lees meer...

Onder de leden

DOOR ADRIAAN PRINS  In deze rubriek lichten we een aantal zaken uit waarvoor u in de achterliggende periode aandacht hebt gevraagd. Deze keer komen natuurcompensatie en verdroging aan bod. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Ook met uw eigen vragen kunt u ons via die weg bereiken!

Lees meer...

Op jacht met voor- en tegenstanders (deel 1)

DOOR RENÉ HOLDERT  De jacht is zo oud als de mens. Ooit was jagen en verzamelen de enige manier om aan voedsel te komen. Maar die tijd ligt ver achter ons. Inmiddels eet het grootste deel van de wereldbevolking dankzij (intensieve!) landbouw en veeteelt. Het vlees dat jagers bij elkaar schieten maakt daar slechts een fractie van uit. En het is bovendien per kilo prijziger dan de plofkip. Een substantiële bijdrage aan de nationale voedselproductie kan in het huidige systeem dan ook geen onderbouwing voor de jacht vormen. Maar wat dan wel?

Lees meer...

BBL verkoopt landbouwgrond

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) start een grootschalige verkoop van bijna 2.000 ha. grond, verdeeld over 1.200 percelen. Belangstellenden kunnen op deze percelen bieden.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!