GPG Nieuws

Oproep pilot-locaties natuurinclusieve landbouw

In de tweede fase van het project gaan we van theorie naar praktijk. Dit willen we doen door het uitvoeren van een aantal pilots. Op de pilotlocaties wordt gekeken naar het huidige landgoedbeheer en de huidige agrarische bedrijfsvoering op de (verpachte) landbouwpachtgronden / boerderijen. Vervolgens wordt in overleg met de eigenaar en pachter(s) de gewenste transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw besproken.

Lees meer...

Subsidies voor natuurkwaliteit en -herstel in en rond Natura 2000

Provincie Gelderland investeert op korte termijn 160 miljoen in natuurherstel in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Daarvoor opent de provincie in januari 2022 de Subsidieregeling uitvoering specifieke uitkering programma natuur Gelderland – kortwerk Spuk. 29 september organiseerden GPG en Bosgroep Midden Nederland hier een informatiebijeenkomst over.

Lees meer...

Terugblik bijeenkomst stikstof Gelderland (SPUK)

Woensdag 29 september organiseerde GPG samen met Bosgroep Midden Nederland een digitale informatiebijeenkomst over de aankomende Gelderse subsidieregeling voor natuurherstel in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Sprekers van de provincie lichtten de regeling toe en beantwoorden vragen van de deelnemers. 

Lees meer...

Subsidieregeling Versneld natuurherstel in de praktijk (2)

DOOR JET VAN DEN TOORN  Ons landgoed heeft zoals ik in een vorig nummer schreef, aangehaakt bij de Subsidieregeling versneld natuurherstel die in het leven is geroepen om stikstofgevoelige natuur te ondersteunen. We laten de aanvraag verzorgen door de Bosgroep Midden-Nederland. In juli hebben zij ons laten weten dat de (gecombineerde) aanvraag in zijn totaliteit is afgewezen door de RVO. De Bosgroep overweegt drie opties: bezwaar aantekenen tegen de beslissing, meedoen met de tweede tranche, of de subsidie aanvragen onder het Programma Natuur (van de provincie, maar gefinancierd met geld van het Rijk, de zogenaamde SPUK-gelden). Ik houd u op de hoogte.

Het Natura 2000-beheerplan Veluwe – een avontuur in veel delen (2)

DOOR JET VAN DEN TOORN  Volgens de Stand van zaken uitvoering N2000-beheerplan Veluwe van de provincie Gelderland moeten bijzondere planten en dieren van de Veluwe beschermd worden en moeten habitats en leefgebieden van bepaalde soorten worden verbeterd en uitgebreid. In het beheerplan staat welke maatregelen nodig zijn en of daar al dan niet vergunning voor moet worden aangevraagd. In de eerste planperiode van zes jaar probeert de provincie hiermee vooral achteruitgang te voorkomen. De provincie is ervoor verantwoordelijk dat de maatregelen worden uitgevoerd en de doelen behaald. Zoals ik in het vorige nummer al aangaf, kunnen die maatregelen dwingend worden opgelegd.

Let op: voor het volledige artikel dient u ingelogd te zijn.

Natuurherstel op de Veluwe krijgt vorm

DOOR NEELTJE HERMUS  Op dinsdag 29 juni organiseerde de provincie Gelderland een digitale informatiebijeenkomst over het natuurherstel op de Veluwe. Tijdens de bijeenkomst zijn ruim honderd grondeigenaren en beheerders op de Veluwe bijgepraat over de ontwikkelingen. Momenteel wordt er nog veel geïnventariseerd.

Lees meer...

Terugblik ledenbijeenkomst verdienmodellen: bosbouw

DOOR NEELTJE HERMUS  Na een korte pauze in de zomer is het GPG-Kennisnetwerk verdienmodellen hervat. Op dinsdag 31 augustus organiseerden we de zesde bijeenkomst in het project met als thema bosbouw. We waren te gast bij Charlotte Rauwenhoff, in de prachtig gerenoveerde Houtschuur op Landgoed Tongeren.

Lees meer...

Nils Zuiderveen Borgesius stelt zich voor

Mijn naam is Nils Zuiderveen Borgesius. Per 1 september 2021 ben ik met veel plezier begonnen als belangenbehartiger en beleidsmedewerker bij het GPG.

Lees meer...

Interview: Werner de Wilde neemt afscheid van het GAK – wie volgt hem op?

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Voormalig GPG-voorzitter Werner de Wilde heeft zich de afgelopen vijftien jaar namens het GPG ingezet voor het GAK (GanzenAfstemmingsKader), een afdeling van de Faunabeheereenheid Gelderland. In het GAK zijn alle belanghebbenden op het gebied van ganzenbestrijding vertegenwoordigd: Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, LTO, KNJV, NOJG en het GPG. Ook de Vogelbescherming heeft zich actief met het GAK bemoeid, hetgeen leidde tot allerlei regels: zo mochten jagers slechts met maximaal drie man het veld in en mochten ze niet meer dan vijf ganzen per geweer schieten. De bemoeienis van de Vogelbescherming is echter volgens De Wilde de afgelopen tijd wat minder geworden en nu zijn het vooral jagers en grondeigenaren die aan het overleg deelnemen.

Lees meer...

Column: Vinden ze u ook zo excentriek?

DOOR JET VAN DEN TOORN  Het was eigenlijk mijn bedoeling om een column over de houtprijzen te schrijven. Af en toe stel ik maar weer eens de ogenschijnlijk simpele vraag naar de actuele houtprijzen. Dat is namelijk een goed bewaard geheim. Voor een, misschien niet zo gemiddelde, leek als ik is de houtmarkt in ieder geval absoluut ondoorzichtig.

Lees meer...

Recreatiezonering

DOOR LOUISE SCHLIMMER Vanuit de provincie is het initiatief genomen om het Gelderse Natura2000-areaal te ‘zoneren’ voor wat betreft de recreatie. Reden hiervoor is het beschermen van kwetsbare natuur.

Let op: voor het volledige artikel dient u ingelogd te zijn.

Het GAK en de landelijke vrijstellingslijst

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Gert-Jan Bloemendal heeft onder meer het faunadossier in zijn portefeuille. Op dit punt spelen twee zaken: ten eerste stopt Werner de Wilde na vijftien jaar als GPG-vertegenwoordiger bij het GAK (GanzenAfstemmingsKader). Een andere kwestie die de gemoederen danig bezighoudt is de onverwachte gerechtelijke uitspraak dat de bestrijding van dieren op de landelijke vrijstellingslijst door de provincie Gelderland beter moet worden onderbouwd, dit nadat eerder de Raad van State een uitspraak in die richting voor alle provincies had gedaan.

Lees meer...

Grootschalige onteigening of storm in een glas water?

DOOR NILS BORGESIUS  Het nieuwsbericht Kabinet heeft plannen voor onteigening honderden boeren - NRC heeft onrust veroorzaakt. Onteigening is een zeer zwaar middel en getuigt van weinig respect voor eigendom. Hoe onteigening in zijn werk gaat als een veehouder werkt op gepachte grond en wat dit betekent voor de verpachter is ook (nog) niet duidelijk.

Lees meer...

Doorstart project Natuurinclusieve landbouw

Samen werken aan een duurzaam en vitaal platteland? Het GPG doet mee!

In 2019 is het GPG gestart met een project rond natuurinclusieve landbouw. Na een aantal mooie activiteiten in 2019 (lees hier onze terugblik) heeft het project in 2020 grotendeels op pauze gestaan door het corona-virus. Nu er weer wat meer mag en kan, pakken we de draad graag weer op met een excursie naar Landgoed Velhorst.

Lees meer...

Terugblik vijfde bijeenkomst verdienmodellen: zonnevelden en windmolens

De eerste helft van het kennisnetwerk verdienmodellen is afgesloten met een, ook letterlijk, zinderende bijeenkomst. Voor het eerst hebben we het weer georganiseerd: een bijeenkomst op één van de schitterende locaties die onze leden te bieden hebben!

Lees meer...

Start projectgroep Klimaatbestendige kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

DOOR AART JONKERS  Het GPG heeft de droogteproblematiek hoog op de agenda staan. Ook de Gelderse kastelen en buitenplaatsen ondervinden aanzienlijke problemen door droogte, bijvoorbeeld door verdroging van waterpartijen, verslechtering van de waterkwaliteit, verdroging van tuinen, parken en historische lanen en schade aan monumentale gebouwen door verzakkingen. Op sommige plaatsen ontstaat ook schade door verhoogde piekbelasting van water. Vandaar dat het GPG deelneemt aan de projectgroep Klimaatbestendige kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.

Lees meer...

Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS)

DOOR ARNOLD PETERSE  In het kader van de aanpak van de stikstofproblematiek heeft de Provinciale Regietafel Stikstof (PRS), waaraan ook het GPG deelneemt, gekozen voor een integrale gebiedsgerichte benadering. De basis wordt gevormd door een structurele depositiedaling, het robuuster maken van de natuur en een versnelling van de verduurzaming in de bouw, de industrie, de mobiliteit en de landbouw.

Lees meer...

Nieuw bestuurslid Aart Jonkers van landgoed de Wiersse stelt zich voor

Mr.dr. A.L. (Aart) Jonkers (1987) voert samen met zijn echtgenote Mary Gatacre het bestuur en de dagelijkse directie van Landgoed de Wiersse BV. De Wiersse omvat ruim 300 ha, waarvan de kern bestaat uit de beschermde historische buitenplaats. Het historische huis (bewoond door Mary, Aart en hun kinderen) met bijgebouwen, interieurs, inboedel en archief vormt het middelpunt.

Lees meer...

Louise Schlimmer van landgoed De Valouwe opgenomen in het bestuur

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Louise Schlimmer is pedagoge, woont en werkt deels in Amsterdam en deels in Ede, op het Landgoed ‘De Valouwe’, gelegen tussen Ede en Wekerom, waar zij tevens is opgegroeid. Op De Valouwe werkt Louise parttime als zelfstandig pedagoge, is jachthouder en voorzitter van de ‘Stichting tot behoud van het Landgoed “De Valouwe”’. Verder maakt ze er vanzelfsprekend graag regelmatig een rondje te paard. Louise is, samen met haar neven en nichten, aandeelhouder van ‘De Valouwe NSW BV’.

Lees meer...

Bas van Gerwen neemt afscheid

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Bas van Gerwen en het GPG vormden een ijzersterke combinatie die van het GPG nog heel lang in stand had mogen blijven. Het kwam echter niet helemaal als een verrassing: eind maart kondigde Bas plotseling aan dat hij op korte termijn zou vertrekken. Niet omdat hij het niet naar zijn zin had. Integendeel, hij voelde zich bij het GPG als een vis in het water.

Lees meer...

Het Natura 2000-beheerplan – een avontuur in veel delen (1)

DOOR JET VAN DEN TOORN  Vorig jaar organiseerde het GPG in Putten een bijeenkomst over de recreatiezonering op de Veluwe, onderdeel van het Natura 2000-beheerplan. Er waren veel landgoedeigenaren aanwezig zodat de vertegenwoordigers van de provincie kennis konden nemen van de gevoelens die in de praktijk leven. Ietwat verstopt in de presentaties kwamen ook andere onderdelen van het N2000-beheerplan aan de orde, de herstelprogramma’s voor heide en stuifzanden, voor bossen, en voor beken en vennen.

Let op: voor het volledige artikel dient u ingelogd te zijn.

In memoriam René Holdert

DOOR JET VAN DEN TOORN  Op 29 april 2021 is René Holdert overleden, oud-bestuurslid, ‘waterfanaat’, jarenlang kritisch redactielid en bezield landgoedeigenaar. Eerlijk gezegd ben ik verbijsterd dat ik nu dit in memoriam moet schrijven. Hoe kan het dat een mens zo snel weg is? Anderhalve maand geleden was hij nog voorzichtig optimistisch. We spraken wel over de toekomst van zijn geliefde Barrebos, want René wilde alles goed regelen, voor het geval dat…

Lees meer...

Terugblik digitale ALV donderdag 27 mei

DOOR NEELTJE HERMUS  Donderdag 27 mei 2021 vond de, voor het eerst geheel digitale, ALV van het GPG plaats. We hadden onze leden graag fysiek ontvangen op Kasteel Huis Bergh, maar dit bleek toch nog net te snel. Gelukkig lieten onze leden zich niet ontmoedigen door een digitale vergadering, en trapten we af met ruim dertig deelnemers.

 Let op: voor het volledige artikel dient u ingelogd te zijn.

Lees meer...

Actualisatie Omgevingsverordening Gelderland ter inzage

Gedeputeerde Staten hebben een nieuw actualisatieplan voor de Omgevingsverordening vrijgegeven voor inspraak. Van 10 mei tot en met 21 juni 2021 is het mogelijk een reactie in te dienen in de vorm van een zienswijze.

Lees meer...

Terugblik vierde bijeenkomst verdienmodellen: Vrijwilligers

Bij de vierde bijeenkomst van het project verdienmodellen is de meerwaarde die vrijwilligers een landgoed kunnen bieden aan bod gekomen, net als de praktische zaken die bij het oprichten van een vrijwilligersgroep komen kijken. 

Lees meer...

Terugblik derde bijeenkomst verdienmodellen: Samenwerkingsverbanden

Het kennisnetwerk verdienmodellen komt op stoom. Dinsdag 13 april was alweer de derde bijeenkomst in het project, waarbij de sprekers in zijn gegaan op de kansen en mogelijkheden die samenwerkingsverbanden bieden.

Lees meer...

GPG Jaaroverzicht 2020

We hebben voor u op een rij gezet waar het GPG zich in 2020 in zijn activiteiten op heeft gericht. Lees het overzicht hier.

In memoriam Kor Kuipers

Op 3 februari 2021 is voormalig GPG-secretaris Kor Kuipers kort voor zijn 90e verjaardag overleden. In de beginjaren van onze vereniging moest alles nog worden opgebouwd. De stafmedewerkers werkten vanuit huis (wat nu door corona weer gebruikelijk is geworden) en er was geen kantoorruimte beschikbaar in de gewesten. Gerrit Jan Liet, onze eerste stafmedewerker in de jaren 1997 – 1999, kan zich die jaren en zijn samenwerking met de heer Kuipers nog goed herinneren.

Lees meer...

Landgoedmakelaar Jan Bennink schrijft boek

DOOR BAS VAN GERWEN  Het komt niet vaak voor dat een boek de landeigenaar op het lijf lijkt te zijn geschreven. Een voorbeeld vormt echter Baronnen, boeren, buitenlui – Anekdotes van een makelaar door Jan Bennink, een vermakelijke verhalenbundel over Benninks belevenissen als bemiddelaar in fraai, groen onroerend goed, waaronder vele landgoederen.

Lees meer...

GPG in gesprek met VVD-Statenlid Rosmarijn Boender

DOOR BAS VAN GERWEN  Daags na de verkiezingsoverwinning van haar partij, sprak het GPG met VVD-Statenlid Rosmarijn Boender. Boender, uit Hattem, is voor de VVD woordvoerder voor Vitaal Platteland, Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling, Erfgoed en de invoering van de Omgevingswet. Haar mooiste en misschien wel belangrijkste pleidooi is dat eigenaren zich vooral moeten melden bij de politiek wanneer zij klem komen te zitten in tegenstrijdige regelgeving of vastlopen in de ambtenarij. Daarbij functioneert het GPG natuurlijk graag als doorgeefluik.

Lees meer...

Subsidieregeling versneld natuurherstel in de praktijk (1)

DOOR JET VAN DEN TOORN  Het GPG wijst de leden al geruime tijd op de Subsidieregeling versneld natuurherstel. Op ons landgoed zijn enkele percelen die ernstig onder de droogte en als gevolg daarvan onder plaaginsecten te lijden hebben. Twee vakken met fijnspar, een vak met lariks en zelfs een vak met (ooit) heel mooie douglassen zijn kwijnend. Ons landgoed wil daarom aanhaken bij deze subsidieregeling. De komende nieuwsbrieven neem ik u mee op het traject.

Let op: dit artikel is uitsluitend beschikbaar voor FPG-leden, als u inlogt met uw ledeninformatie komt het hele artikel beschikbaar

Kwalitatieve verplichting bij realisatie GNN ontmoedigt particuliere eigenaren

DOOR BAS VAN GERWEN  Veel particuliere terreineigenaren zien de strenge en vergaande kwalitatieve verplichting bij de omvorming van landbouwgrond naar natuur binnen het Gelders NatuurNetwerk als struikelblok. Dit blijkt uit de reacties die het GPG ontving op het artikel over de realisatie van het GNN van eind 2019 (klik hier). Met name de eeuwigdurende verplichting en de invulling van het natuurbeheer weerhoudt veel eigenaren ervan landbouwgrond om te vormen naar natuur. Het GPG gaat hierover een verkennend gesprek aan met de provincie Gelderland.

Lees meer...

RES-plannen zorgen voor onrust

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Afgelopen jaren zijn er Regionale Energie Strategieën ontwikkeld om de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te reguleren en te stimuleren. Wij hebben al over de vaak overambitieuze doelstellingen van een enkele RES in de Nieuwsbrief geschreven. Vele gemeenten willen bovendien goede sier maken met programma’s om al in 2030 klimaatneutraal te zijn. Over de haalbaarheid wordt pas in tweede instantie nagedacht.

Lees meer...

Provincie Gelderland draait aanpassingen GNN grotendeels terug

DOOR BAS VAN GERWEN  De provincie Gelderland heeft in haar reactie op de door het GPG ingediende zienswijze op de omgevingsverordening grotendeels instemmend gereageerd. Belangrijkste punt hierbij is dat de provincie het met het GPG eens is dat het kaartmateriaal voor de wijzigingen binnen het GNN onvoldoende duidelijk is. De provincie zal alle foutief doorgevoerde wijzigingen terugdraaien. (klik hier voor meer informatie over onze zienswijze).

Lees meer...

Provinciale Staten vraagt meer aandacht voor boseigenaren

DOOR BAS VAN GERWEN  De rol van de terreineigenaar was het centrale discussiepunt bij de behandeling van het Gelderse bosbeleid in de Provinciale Staten. Een meerderheid van de partijen schaarde zich hierbij achter de Gelderse boseigenaren. Voorafgaand aan de vergadering had het GPG begin maart samen met een brede coalitie van terreineigenaren een constructief gesprek met de provincie. Daarbij werd nadrukkelijk het verzoek op tafel gelegd om meer betrokkenheid bij de vorming van het nieuwe beleid. Het voorliggende beleid is volgens de boseigenaren ruim onvoldoende, gaat voorbij aan de vrijheid in beheer van de eigenaar, en is bovendien opgesteld zonder overleg met de eigenaren en beheerders. De uitwerking van dit gesprek op het beleid zal echter nog moeten blijken.

Lees meer...

Terugblik tweede bijeenkomst verdienmodellen

DOOR NEELTJE HERMUS  Woensdag 24 was de tweede bijeenkomst in het GPG project Kennisnetwerk verdienmodellen. Deze tweede bijeenkomst stond in het teken van positionering, (online) marketing en merkontwikkeling. In anderhalf uur zijn tips, voorbeelden en ervaring van leden gedeeld met de deelnemers.

Lees meer...

GPG Kennisnetwerk verdienmodellen van start

DOOR NEELTJE HERMUS Op donderdag 21 januari 2021 vond de aftrap plaats van het GPG-project ‘Kennisnetwerk Verdienmodellen’ (flyer). De eerste van de in totaal tien themabijeenkomsten over landgoedvisies en ondernemingsplannen was drukbezocht. Het gehele project is in samenwerking met de provincie Gelderland opgezet en uitgewerkt.

Lees meer...

In memoriam Henk Olthuis

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Onlangs is Henk Olthuis overleden, ons actieve en zeer gewaardeerde medebestuurslid. Dit voorjaar doorstond hij nog een corona-infectie na zijn jaarlijkse skivakantie, maar als enthousiast skiër verwachtte hij komend seizoen weer op de latten te staan. Hij zag er vol vertrouwen naar uit, tot een andere, noodlottige ziekte hem in korte tijd velde.

Lees meer...

Omgevingsverordening: GPG vraagt om langere inspraakprocedure

DOOR BAS VAN GERWEN Op 22 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp voor de Omgevingsverordening vastgesteld (klik hier). Dit ontwerp lag van 2 oktober 2020 tot en met 13 november 2020 ter inzage. Het GPG heeft hierop zijn zienswijze ingediend. We hebben hierbij positief gereageerd op het voornemen om meer verantwoorde ontwikkelruimte in het GNN te bieden. Echter, het GPG pleit ook dringend voor duidelijker kaartmateriaal en een nieuwe inspraakperiode zodat eigenaren de plannen grondig kunnen bekijken. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen van de omgevingsverordening en de zienswijze daarop van het GPG.

Lees meer...

GPG kritisch op nieuw Gelders bosbeleid

DOOR BAS VAN GERWEN Op 15 december 2020 heeft het College van Gedeputeerde Staten het nieuwe Gelderse bosbeleid naar de Staten gestuurd. Hiermee is er in navolging op de landelijke Bossenstrategie inzicht in de Gelderse uitwerking hiervan in het bosbeleid gekomen. Met het bosbeleid streeft de provincie naar vitaal en divers bos. De manier waarop ze dit wil realiseren is volgens het GPG in het beleidsstuk uiterst ineffectief weergegeven. In het stuk is bovendien onvoldoende oog voor de zeggenschap en kundigheid van de boseigenaar.

Lees meer...

Gelderse stikstofaanpak krijgt langzaam vorm

DOOR BAS VAN GERWEN Op 7 december 2020 presenteerden Rijk en provincies het akkoord over het Uitvoeringsprogramma voor Programma Natuur. Hierin staan de contouren van de stikstofaanpak in de provincies voor de komende tien jaar. In totaal heeft het Rijk 3 miljard euro uitgetrokken voor Programma Natuur (klik hier) en hiervan zal tussen de 25 en 30 procent in Gelderland besteed worden. Het GPG is op dit dossier zeer actief en mengt zich nadrukkelijk in de gesprekken waarbij de aanpak voor Gelderland afgestemd zal worden.

Lees meer...

Voedselbos Eik en Linde: model voor kleinschalige voedselbossen

DOOR AGAVE KRUIJSSEN EN ARNOLD PETERSE Repke Klokke en Evert Katee zoeken contact met GPG-leden die overwegen op hun grond een voedselbos aan te leggen. Zelf hebben zij een initiatief ontwikkeld om een voedselbos van één hectare aan te planten bij hun eigen boerderij in Geesteren in de Achterhoek. Vierhonderd meter windhaag rond het terrein hebben zij reeds aangelegd. Nu proberen zij zo veel mogelijk anderen enthousiast te maken voor hun initiatief en samen met andere geïnteresseerden een model te ontwikkelen waardoor voedselbossen rendabel kunnen worden aangelegd en geëxploiteerd. Zij hopen op deze manier uiteindelijk ook landbouwers voor het concept te interesseren.

Lees meer...

In gesprek met Statenlid Antoon Kanis (D66)
‘We moeten meer vertrouwen op de terreineigenaar.’

DOOR BAS VAN GERWEN  Voor de laatste Nieuwsbrief van 2020 gaat het GPG in gesprek met Provinciale Statenlid voor D66, Antoon Kanis. Hierbij gaan we in op de belangrijke rol van Kanis bij het lange traject naar de openstelling van de SNL-toezichtsbijdrage, spreken we over het landgoedmodel en de visie van D66 voor het bosbeleid. Uiteraard kan ook de stikstofaanpak niet onbesproken blijven.

Lees meer...

Landgoed Zelle kijkt naar 2030

DOOR GERRIT JAN LIET In 2009 is de toekomstvisie 2010-2020 voor landgoed Zelle vastgesteld. Op basis van die visie is het afgelopen decennium veel gebeurd op het 356 hectare grote landgoed in de Gelderse Achterhoek.

Lees meer...

Coalitie tegen natuurvergunning Lelystad Airport

DOOR AGAVE KRUIJSSEN In maart van dit jaar liet verkeersminister Van Nieuwenhuizen weten te streven naar opening van Lelystad Airport in november 2021. Hoewel het vliegveld zelf meldt daar helemaal klaar voor te zijn, wordt de opening belemmerd door de eis dat de milieu-effectrapportage (MER) opnieuw moest worden uitgevoerd. Omdat niet alleen de gebruikte geluidsberekeningen onjuist bleken, maar ook de berekening van de stikstofuitstoot, moet er nu bovendien een natuurvergunning worden aangevraagd. Dit laatste zou onmiddellijk in gang worden gezet en zou voor 1 oktober 2020 moeten zijn afgerond, maar de aanvraag is nog altijd niet ingediend.

Lees meer...

Neeltje Hermus stelt zich voor

Sommige leden zullen al kennis hebben gemaakt met de nieuwe projectmedewerker van GPG. De opvolgster van Manon van Balen stelt zicht hier graag aan u voor. 

Lees meer...

Nieuwe investeringsbijdrage ‘Watersparen’ actief

De bijdrage ‘Watersparen’ is bestemd voor eigenaren van grond in het landelijk gebied van waterschap Vallei en Veluwe. Het is bedoeld om concrete voorstellen in het landelijk gebied op korte termijn te realiseren die bijdragen aan het vasthouden van water en het vergroten van de grondwatervoorraad. De laagdrempelige regeling treedt in werking op 3 augustus 2020 en loopt tot en met 31 december 2020.

Oprichting GPG-werkgroep water

DOOR BAS VAN GERWEN Ook in 2020, het zoveelste jaar op rij, werd het nieuws weer gedomineerd door de droogte. Het is duidelijk dat de ernstige droogteproblematiek in de zomer een van de belangrijkste thema’s van de komende jaren zal zijn. Het GPG realiseert zich dit terdege en wil een sterk geluid laten horen op dit onderwerp. Omdat er bij waterzaken veel verschillende belangen gemoeid zijn, heeft het GPG besloten een ledenwerkgroep water op te richten.

Lees meer...

Manon van Balen vertrekt naar Noord-Holland

Beste leden,
 
Na een jaar met veel plezier voor het GPG te hebben gewerkt, ga ik binnenkort bij het Hollands Particulier Grondbezit een nieuwe uitdaging aan.

Lees meer...

Het buiten in je kop

DOOR JHR. F. (FERRY)L.P DROHL  Mensen kunnen verschillen in hun waardering voor iedere afzonderlijke kwaliteit van een landgoed. Maar het wezen van een landgoed wordt gevormd door de optelsom van haar assets. En ten opzichte van het wezen, het geheel van wat het landgoed vormt, misschien wel de ‘ziel’, verbleekt iedere individuele kwaliteit. Zonder het landschap is waardering voor de bebouwing incompleet.

Lees meer...

Oase in coronatijd

DOOR AGAVE KRUIJSSEN In vroeger eeuwen trok de stedelijke elite zich terug op landgoederen buiten de stad wanneer er epidemieën dreigden. Zelfs koningin Wilhelmina gaf er nog de voorkeur aan prinses Juliana ver van mogelijke ziektebronnen op Het Loo groot te brengen. En ook nu tonen de stijgende verkoopprijzen in de Achterhoek aan dat de stedeling kiest voor een leven buitenaf.
Een landgoed biedt dus voordelen in tijden van een pandemie. Dat is een evident gegeven voor de landgoedeigenaar die op zijn landgoed woont of zich er kan terugtrekken. Voor landgoederen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van bijvoorbeeld toerisme kan een pandemie echter naast voordelen ook problemen opleveren. Evenementen zijn afgelast, horeca moest sluiten. Reden voor het GPG om bij leden naar hun ervaringen te vragen.

Let op: voor het volledig artikel dient u ingelogd te zijn.

Interview: CDA-statenlid Arjan Tolkamp over de uitdagingen voor het landelijk gebied

DOOR BAS VAN GERWEN  Voor het septembernummer sprak het GPG met CDA-Statenlid Arjan Tolkamp. Tolkamp runt, naast zijn werk als Statenlid, een jongveeopfokbedrijf in IJzerlo, een buurtschap in de gemeente Aalten. Daarnaast is hij ook actief als adviseur in de mineralenwetgeving. Sinds de vorige verkiezingen is Tolkamp actief in de Provinciale Staten van Gelderland voor het CDA. Hierin is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles Leefbaarheid en Vitaal Platteland (hieronder vallen o.a. het land- en tuinbouwbeleid en het natuur- en landschapsbeleid). We praten over integraal natuur- en landschapsbeheer, het nieuwe bosbeleid en de wolf.

Lees meer...

Provincie Gelderland gaat gesprek aan met GPG-leden over Natura2000

DOOR BAS VAN GERWEN  De provincie Gelderland werkt op dit moment aan haar Natura2000-beheerplan en de recreatiezonering. Voor het GPG is het bij de vorming van dergelijke plannen cruciaal dat alle particuliere terreineigenaren hier actief bij betrokken worden. We zien gelukkig steeds meer dat ook de provincie deze taak serieus neemt.
Om ervoor te zorgen dat onze leden goed geïnformeerd zijn over wat er bij beide plannen speelt en wat de relevantie hiervan is voor het eigen terrein, organiseerden het GPG en de provincie op 9 september 2020 een ledenbijeenkomst.

Let op: voor het volledig artikel dient u ingelogd te zijn.

Onderzoek Universiteit Utrecht: is de wolf welkom? 

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Enige tijd geleden werd het GPG in de persoon van bestuurslid Arnold Peterse benaderd om deel te nemen aan een enquête over hoe de wolf wordt gezien. Aanleiding is uiteraard de comeback van de wolf in Nederland.

Lees meer...

GPG-projectinventarisatie

DOOR BAS VAN GERWEN  Het GPG zet zich, o.a., in als verbindende schakel tussen overheden en onze leden. Daarmee zorgen we ervoor dat particulieren evenredig meeprofiteren van maatschappelijke gelden. Hierbij valt ons op dat steeds vaker gelden beschikbaar komen met een zeer korte aanlooptijd. Hierdoor moet er snel geschakeld worden. Dit maakt dat het zaak is dat wij een goed beeld hebben van de ambities, uitdagingen en projectmogelijkheden van onze leden. Het is met dit in het achterhoofd dat het GPG zich toelegt op het intensiveren van haar schakelfunctie en het beter in beeld brengen van concrete projectwensen en kansen op de bezittingen van de leden.

Lees meer...

GPG tekent Actieplan Natuurinclusieve landbouw

DOOR SANDER WURFBAIN EN BAS VAN GERWEN  Uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden, herstel bodemleven, houtwallen en voedselbossen. Op alle niveaus worden boeren ondersteund en uitgenodigd om mee te doen met de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, duurzame manier van landbouw bedrijven, natuurinclusief en met een goed verdienmodel. Maar liefst twintig organisaties hebben op 7 juli 2020 hun handtekening gezet onder het Actieplan Natuurinclusieve landbouw. De provincie Gelderland is één van de partners in het project en stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering.

Lees meer...

GPG-lobby succesvol afgerond: SNL-toezichtbijdrage uitbetaald  

DOOR BAS VAN GERWEN  Het GPG is verheugd dat de eerste uitbetaling van de SNL-toezichtbijdrage heeft plaatsgevonden. Onlangs betaalde de provincie Gelderland de bijdrage à 17,39 euro per hectare voor het jaar 2019 uit. Het GPG heeft zich hiervoor de afgelopen jaren hard gemaakt in de provinciale politiek. Met de uitbetaling is een langdurig lobbytraject zo goed als afgesloten.

Lees meer...

Mooie ALV op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt

DOOR BAS VAN GERWEN Op donderdag 17 september 2020 werd het GPG uitermate gastvrij ontvangen op Heerlijkheid Mariënwaerdt. Het was bijzonder om in deze speciale tijden toch weer op een verantwoorde manier fysiek samen te komen. Vooral na de afgelopen periode, waarin veel leden van het GPG direct of indirect worden getroffen door de coronapandemie. Op Heerlijkheid Mariënwaerdt waren alle voorzieningen getroffen om dit verantwoord en via de geldende richtlijnen te organiseren.

Lees meer...

Provincie Gelderland toont flexibiliteit in coronacrisis

Het College van Gedeputeerde Staten toont begrip voor de lastige situatie waar sommige terreineigenaren zich momenteel in bevinden door de gevolgen van de coronacrisis. Dit gebaar maakt het College na gesprekken met het GPG over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor terreineigenaren bij de uitvoer van de SNL-beheerverplichtingen.

Lees meer...

Leden helpen leden

Wij GPG-leden bezitten samen een schat aan kennis en ervaring. Zou het niet mooi zijn om die te delen met onze mede-leden? Advies geven of om advies vragen? Zo hoeft niet iedereen telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Vertel daarom hier uw verhaal of stel een vraag. En reageer vooral op de kwesties die hier door uw collega’s aan de orde worden gesteld, want van elkaar kunnen we leren. Dat kan via gpg@grondbezit.nl of 06-83177028 . Bij voldoende inbreng kunnen we alle vragen en antwoorden gebundeld op de site zetten.

Lees meer...

Subsidie functioneel erfgoed beschikbaar voor gehele Gelderse erfgoedcollectie

DOOR BAS VAN GERWEN  De provincie Gelderland zal de subsidie functioneel erfgoed niet langer alleen beperken tot de ‘parels’, zo staat in het onlangs gepresenteerde kader voor de nieuwe regeling. Alle eigenaren met provinciaal of gemeentelijk erfgoed kunnen steun aanvragen. Dit is een belangrijk punt waar het GPG zich hard voor maakt.

Lees meer...

Gevolgen coronamaatregelen voor particuliere terreineigenaren

DOOR BAS VAN GERWEN  De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor de hele maatschappij. Ook particuliere terreineigenaren worden op veel verschillende manieren hard geraakt. Het GPG heeft de afgelopen weken veel contact gehad met leden die op enigerlei wijze getroffen worden door de maatregelen.

Lees meer...

In memoriam Jaap van den Briel

DOOR JET VAN DEN TOORN  Het is alweer enige tijd geleden dat het bericht ons bereikte van het onverwachte overlijden van Jaap van den Briel op 14 december 2019. Vanwege de coronaperikelen kan ik daar op deze plek nu pas aandacht aan besteden. De wat oudere garde zal zich deze voorganger van Bas zeker herinneren als een aimabel en deskundig contact bij het GPG.

Lees meer...

René Holdert neemt afscheid van de redactie

Beste lezers,

Dit wordt mijn laatste bijdrage aan de Nieuwsbrief GPG. Verschillen van inzicht maakten de samenwerking binnen de redactie moeizaam. Ook goede bedoelingen kunnen met elkaar in de knoop raken en wanneer die knoop onontwarbaar lijkt is het beter dat een van de partijen het veld ruimt. En zo is het geschied. Ik bewaar overigens de beste herinneringen aan meer dan tien jaar nieuwsbriefredactie. 

Lees meer...

Cleantech

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  De Regio Deal Veluwe is tot stand gekomen na gesprekken tussen direct betrokken organisaties die duidelijke plannen op de plank hadden liggen. Na veel getouwtrek is er nu tot blijdschap en tevredenheid van de betrokkenen 5 miljoen euro beschikbaar om de plannen uit te voeren. U kunt hierover lezen in deze nieuwsbrief. Aangrenzend speelt in het kader van de Regionale Energie Strategie een ‘deal’ van een geheel andere orde: één die een stuk ondoorzichtiger en grootschaliger is en die stilletjes wordt voorbereid. De impact ervan zal enkele honderdduizenden mensen raken in hun persoonlijke leefomgeving.

Lees meer...

Stikstofmaatregelen

DOOR SANDER WURFBAIN  Door het afketsen van de PAS is de bouw stil komen te liggen. Om deze weer vlot te trekken is de overheid met prioriteit gaan zoeken naar stikstofproducenten teneinde herstelmaatregelen te kunnen opstellen. Als veroorzaker werd al snel de landbouw aangewezen en herstelmaatregelen moeten veelal in de natuur plaatsvinden. Kortom, deze kwestie raakt de landgoederen aan twee kanten.

Lees meer...

Regio Deal Veluwe

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Het GPG is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Regio Deal Veluwe, die voor onze leden tal van kansen biedt. Helaas is het aanvankelijke budget teruggeschroefd van 12,5 miljoen euro naar 5 miljoen, maar de gelijktijdige ontwikkeling van de GMS maakt dat er ook buiten deze Regio Deal veel mogelijkheden zijn voor natuurherstel en -ontwikkeling.

Lees meer...

Beheer wolf dankzij GPG toch op de agenda

DOOR AGAVE KRUIJSSEN Het GPG is de afgelopen maanden nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport van de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland, ook wel kortweg de Commissie Van Geel genoemd. GPG-bestuurslid Gert-Jan Bloemendal zette zich actief in om de wensen van onze leden – zoals naar voren gekomen uit een enquête – voor het voetlicht te brengen en in beleid om te zetten.

Lees meer...

Koersnotitie Gelders bosbeleid: aandacht voor respect voor eigendom en houtproductie blijft nodig

DOOR BAS VAN GERWEN EN AGAVE KRUIJSSEN  Onlangs presenteerde de provincie Gelderland de Koersnotitie Bomen en Bos (klik hier [hier nog link invoegen] voor notitie). Hiermee geeft de provincie een eerste inzicht in de richting van het op te stellen Gelderse bosbeleid. Concreet wil de provincie een tweesporenbeleid opstellen met enerzijds aandacht voor bestaande bossen en anderzijds doelstellingen voor meer bomen en bos. Het GPG zet hierbij vooral in op respect voor eigendom en voldoende aandacht voor het economische aspect van houtproductie (klik hier voor informatie over eerdere inzet GPG).

Lees meer...

Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 ter inzage

Op 15 april zijn door Gedeputeerde Staten van Gelderland het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 en de bijhorende kaarten vastgesteld. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 geeft aan waar in Gelderland een subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen mogelijk is. Het ontwerpplan ligt ter visie van 22 april tot en met 3 juni.

Lees meer...

Consultatie Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe: uw mening gevraagd [Let op: beperkte reactieperiode]

Het GPG heeft het afgelopen jaar zitting genomen in de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland. Deze commissie, onder voorzitterschap van Pieter van Geel, is op 21 mei 2019 opgericht in opdracht van het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. In de commissie zitten, naast het GPG, verschillende vertegenwoordigers vanuit de schapenhouderij, gemeenten en de terreinbeherende organisaties. Deze commissie heeft de opdracht om tot een advies te komen ter preventie van wolvenschade in Gelderland. 

Lees meer...

Activiteiten project voorlopig uitgesteld

Na een aantal mooie activiteiten binnen het project ‘Natuurinclusieve landbouw op landgoederen’ in 2019 zijn toekomstige activiteiten voorlopig uitgesteld vanwege het coronavirus. Dit betekent echter niet dat het GPG stil zit! Via dit nieuwsbericht blikken we graag met u terug op vorig jaar, lichten we een tipje van de sluier op van komende activiteiten en geven we tips voor wat u thuis kunt doen om uw kennis verder bij te spijkeren.

Gelders Particulier Grondbezit verwelkomt Statenleden: landgoedmodel als oplossing voor hedendaagse opgaven

Op woensdag 22 januari ontmoetten wij de Gelderse Statenleden op het Nationale Park de Hoge Veluwe. Deze middag organiseerden wij samen met LTO-Noord, Leisurelands en het Nationale Park de Hoge Veluwe. Deze dag stond in het tegen van de verbondenheid van de verschillende functies in het buitengebied. Het zoeken naar slimme functiecombinatie is iets wat al eeuwenlang gemeengoed is voor landgoederen. Het landgoedmodel als oplossing voor hedendaagse opgaven is goed ontvangen door de Gelderse Statenleden.

Lees meer...

Kavelcommissie Aaltense Goor en Zwarte Veen organiseert vrijwillige kavelruil

De Kavelruilcommissie Aaltense Goor en Zwarte Veen organiseert in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland een vrijwillige openbare kavelruil t.b.v. realisatie van het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het doel van deze kavelruil is te komen tot versterking van agrarische bedrijfsstructuur, verbetering van de waterhuishouding, een aaneengesloten natuurgebied en de recreatieve toegankelijkheid te verbeteren. Provincie en waterschap brengen circa 60 hectare in.

Lees meer...

Cursus Duurzaam bodembeheer voor grondgebruikers

DOOR MANON VAN BALEN - Na de succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters zijn we in oktober gestart met de cursus voor grondgebruikers. Er waren een overweldigende hoeveelheid aanmeldingen en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we met twee volle groepen gestart zijn. Tijdens de cursus, die bestond uit twee theorielessen en een excursie, kregen de deelnemers een vernieuwende benadering van bodem en bemesting voorgeschoteld.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

DOOR MANON VAN BALEN Op donderdag 7 november 2019 was het GPG te gast in het nieuwe Park Paviljoen van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor de Algemene Ledenvergadering. De Hoge Veluwe is het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Directeur van het Nationale Park de Hoge Veluwe, Seger van Voorst tot Voorst, nam ons mee in de ontstaansgeschiedenis en besprak de verschillende beheersoverwegingen in het Park.

Let op: Het verslag en de notulen staan op het ledendeel van de website. Hiervoor dient u in te loggen, dan kunt u verder klikken en het artikel lezen.

Nieuw bosbeleid in Gelderland
GPG: respecteer eigendom en grote belang van economisch aspect

De afname van het Gelderse bosareaal roept in toenemende mate vragen op, mensen maken zich zorgen. Voor de nieuwe coalitie van Provinciale Staten Gelderland was dit aanleiding om in het nieuwe coalitieakkoord aan te geven dat er nieuw bosbeleid gevormd zou worden. Het GPG is hier vanaf het begin zeer actief mee bezig geweest.

Lees meer...

Subsidieregeling Functioneel gebruik erfgoed staat op de tocht

DOOR AGAVE KRUIJSEN Bas en ik hebben ons de afgelopen weken namens het GPG en in samenwerking met de VPHB, de vereniging van particuliere historische buitenplaatsen, ingezet voor het voortbestaan van de subsidie Functioneel gebruik erfgoed. Deze regeling ligt onder vuur omdat ze al jaren overvraagd wordt. Er moet zelfs worden geloot. Nu heeft de opvatting in politiek Gelderland postgevat dat de subsidie ‘dus’ moet worden herzien.

Lees meer...

Bijeenkomst woonhuissubsidie voor rijksmonumenten

DOOR BAS VAN GERWEN  Op donderdagavond 23 oktober 2019 organiseerde het GPG, in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), een boeiende bijeenkomst over de werking en mogelijkheden van de nieuwe woonhuissubsidie voor rijksmonumenten. Deze regeling is, mede door lobbywerk van de FPG, in het leven geroepen na de afschaffing van de monumentenaftrek.

Lees meer...

Cursus Duurzaam bodembeheer voor grondgebruikers

DOOR MANON VAN BALEN  Na de succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters zijn we in oktober gestart met de cursus voor grondgebruikers. Er waren een overweldigende hoeveelheid aanmeldingen en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we met twee volle groepen gestart zijn. Tijdens de cursus, die bestond uit twee theorielessen en een excursie, kregen de deelnemers een vernieuwende benadering van bodem en bemesting voorgeschoteld.

Lees meer...

Bijeenkomst met het Waterschap Rijn en IJssel

DOOR MANON VAN BALEN  De droge zomers van de afgelopen jaren hebben op de landgoederen in het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel een groot effect gehad. In het gebied, gelegen op hoge zandgronden, blijkt de grondwaterstand nog steeds gemiddeld een halve meter lager dan normaal te liggen. Om het te hebben over droogte en klimaatadaptieve maatregelen kwamen het waterschap en 31 particuliere grondeigenaren op 26 november 2019 bij elkaar op Landgoed De Wiersse.

Lees meer...

De Regionale Energie Strategieën (RES) in een stroomversnelling

DOOR RENE HOLDERT Na de publicatie van het Klimaatakkoord afgelopen zomer, is massaal ingezet op de zogenaamde regionale energiestrategieën. Nederland is hiertoe verdeeld in dertig regio’s die elk plannen maken om bij te dragen aan de afgesproken CO2 -reductie van 49 procent in 2030. Met als einddoel energieneutraliteit in 2050. In beginsel kan een CO2-reductie op meerdere manieren worden bereikt. De RES richten zich voorlopig op het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit. Daarmee is het startschot gegeven voor het massaal zoeken naar locaties voor windmolens en zonneparken.

Lees meer...

Actualisatie omgevingsverordening
GPG gaat voor verantwoorde ondernemingskansen binnen het GNN

DOOR BAS VAN GERWEN  In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht in Nederland. Zoals u weet, wordt er al enige tijd hard gewerkt op het provinciehuis om de omgevingsvisie en -verordening in gereedheid te brengen. Beide documenten worden elk halfjaar geactualiseerd om de aansluiting bij de actualiteit te behouden. Hoewel de omgevingsvisie vooral nog een globale langetermijndoorkijk is waarbij de daadwerkelijke beleidsimplicaties lastig te duiden zijn, krijgt het daadwerkelijke beleid zijn plaats in de omgevingsverordening. Dat houdt het GPG dan ook goed in gaten.

Lees meer...

Particulieren hard nodig bij realisatie GNN

DOOR BAS VAN GERWEN  De provincie Gelderland heeft moeite met de realisatie van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Hiervoor moet voor 2027 nog 800 hectare landbouwgrond omgevormd worden. Daarom is de provincie op dit moment hard op zoek naar mogelijkheden, zowel bij de TBO’s als bij particulieren.

Lees meer...

Voor het voetlicht: Erve Hiddink van Steven en Annemarie Vrielink-Olsman

DOOR AGAVE KRUIJSEN  Kronkelende weggetjes voeren door het legendarische Achterhoekse coulissenlandschap naar Erve Hiddink bij het Gelderse Laren. De boerderij is het oudste agrarische familiebedrijf van Nederland, sinds de 14e eeuw in handen van de familie Hiddink, tot Egberdina Hiddink in het begin van de 19e eeuw haar welgevallig oog liet vallen op Jan Vrielink. Eerlijk gezegd niet op Jan zelf, maar wel op het mooie span paarden voor zijn wagen. Hoe dan ook, het was een vruchtbare verbintenis met een sterke Vrielink-loot als resultaat.

Let op: Het interview staat op het ledendeel van de website. Hiervoor dient u in te loggen, dan kunt u verder klikken en het artikel lezen.

Column: Slim laagvliegen

DOOR RENE HOLDERT Gruwt u ook zo van al dat ‘slimme’ en ‘innovatieve’? Slimme telefoons, slimme meters, slimme auto’s, slimme huizen, slimme steden en – geloof het of niet – zelfs slimme bejaarden. Dat blijken bejaarden te zijn die wonen in slimme woningen. Slim, je ziet het steeds meer als verkoopargument voor allerhande technische snufjes die je een aangenaam leven beloven, maar in de praktijk meestal niet meer voorstellen dan een paar extra functies op hetzelfde apparaatje.

Lees meer...

Leden helpen leden

Wij GPG-leden bezitten samen een schat aan kennis en ervaring. Zou het niet mooi zijn om die te delen met onze mede-leden? Advies geven of om advies vragen? Zo hoeft niet iedereen telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Vertel daarom hier uw verhaal of stel een vraag. En reageer vooral op de kwesties die hier door uw collega’s aan de orde worden gesteld, want van elkaar kunnen we leren. Dat kan via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Bij voldoende inbreng kunnen we alle vragen en antwoorden gebundeld op de site zetten. Deze rubriek bevat steeds meer interessante informatie en deze keer ook twee oproepen. 

Lees meer...

Een nieuwe boomsoort in je bos brengen

DOOR WILLEM DE BEAUFORT Het veranderend bos vraagt om op dit moment nog niet zo gebruikelijke soorten in het bossysteem in te brengen. Omdat met de soort op de standplaats nog geen ervaring is, is het verstandig proefsgewijs en niet te grootschalig te beginnen.

Een manier is om, altijd leuk, een laantje met de gewenste soort aan te leggen – niet te smal i.v.m. bosexploitatie – of eenzijdige beplanting. Door de lengte van een laantje doe je meteen ervaring op met de (kleine) verschillen in bodem/standplaats. Een laantje is ook makkelijk voor gerichte zorg en monitoring.

Lees meer...

SNL uitgelegd voor leken

DOOR JET VAN DEN TOORN Nature Today publiceert nieuws over flora en fauna in Nederland en daarbuiten. In een van de recente Natuurberichten op de site wordt de SNL aan leken uitgelegd. Voor iedereen die informatie over de SNL over het algemeen niet zo toegankelijk vindt: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25687.

GPG-vertegenwoordiging in de CNRV

Na vier jaar zitting te hebben gehad in de Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe (CNRV) treedt René Holdert af. Er wordt door de commissie gevraagd om een nieuwe vertegenwoordiger van het GPG.

Lees meer...

Klimaatslim landschapsbeheer biedt mogelijkheden voor particulier grondbezitters

Samen met Stichting Landschapsbeheer GLD voert Stichting Probos het project Klimaatslim landschapsbeheer uit, dit is één van de klimaatenveloppe projecten gefinancierd door het ministerie van LNV. Doel van dit project is om meer bomen en bos in Gelderland te realiseren, in combinatie met andere maatschappelijke functies. Hiermee willen zij een bijdrage leveren aan opslag van CO2, biodiversiteit, verfraaien van landschap, hittestress verminderen, wateroverlast dempen en produceren van hout.

Lees meer...

Monumentale parels van Gelderland dreigen verloren te gaan
Monumentaal erfgoed Gelderland dreigt de dupe te worden van het succes van waardevolle subsidieregeling

‘De landgoederen zijn de parels van Gelderland’ en ‘ons erfgoed is het behouden waard vanwege de historische waarde, de waarde voor de leefomgeving en de verbindende waarde’. Deze prachtige zinnen staan opgetekend in het coalitieakkoord Samen voor Gelderland. Het is goed om te zien dat de coalitiepartijen het grote belang van het cultureel erfgoed in Gelderland op waarde schatten. Hieraan zijn evenwel ook direct belangrijke ambities gekoppeld zoals het stimuleren van de restauratie van monumenten. Op dit moment wordt er echter gesleuteld aan een van de voornaamste subsidieregelingen voor de instandhouding van monumentaal erfgoed. Nu zal moeten blijken hoeveel waarde de coalitie daadwerkelijk hecht aan het monumentaal erfgoed van Gelderland.

Lees meer...

Nieuwe woonhuissubsidie voor rijksmonumenten met woonfunctie

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten is per 1 januari 2019 vervangen voor een subsidieregeling voor het in stand houden van rijksmonumenten met een woonfunctie. Op deze woonhuissubsidie kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie aanspraak maken.

Lees meer...

Landgoederen geportretteerd in de krant

Om een beeld te krijgen van hoe het is om te leven met de verantwoordelijkheid voor eeuwenoud erfgoed ging de Telegraaf, veelal vergezeld door FPG voorzitter Roel Robbertsen, deze zomer langs bij vijf landgoederen, waaronder Landgoed De Wiersse en Landgoed Middachten in Gelderland.

Lees meer...

Inschrijving gesloten - GPG cursus duurzaam bodemgebruik voor grondgebruikers

Na een succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters, start het GPG binnenkort met de cursus Duurzaam Bodembeheer voor Pachters en Grondgebruikers. U bent van harte welkom om deze cursus ook te promoten bij uw pachters of andere mogelijk geïnteresseerden. Diverse onderwerpen komen aan de orde, zoals structuurbederf, bodemmoeheid, grondbewerking, ontstaan van ziekten en plagen, bemesting en bemonstering.

Lees meer...

Excursie op Het Lankheet

Op 22 augustus hebben ruim 25 UPG- OPG- en GPG-leden genoten van een exclusieve rondleiding op landgoed Het Lankheet. Dit voorjaar was Eric Brinckmann deelnemer aan de cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters en in vervolg hierop nodigde hij medecursisten uit daar te komen kijken. Met een mix van historische en innovatieve methodes is het landgoed al jaren actief met duurzaam landgebruik.

Lees meer...

Inschrijving gesloten - GPG cursus duurzaam bodemgebruik voor grondgebruikers

Na een succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters, start het GPG binnenkort met de cursus Duurzaam Bodembeheer voor Pachters en Grondgebruikers. U bent van harte welkom om deze cursus ook te promoten bij uw pachters of andere mogelijk geïnteresseerden. Diverse onderwerpen komen aan de orde, zoals structuurbederf, bodemmoeheid, grondbewerking, ontstaan van ziekten en plagen, bemesting en bemonstering.

Lees meer...

Excursie op Het Lankheet

Op 22 augustus hebben ruim 25 UPG- OPG- en GPG-leden genoten van een exclusieve rondleiding op landgoed Het Lankheet. Dit voorjaar was Eric Brinckmann deelnemer aan de cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters en in vervolg hierop nodigde hij medecursisten uit daar te komen kijken. Met een mix van historische en innovatieve methodes is het landgoed al jaren actief met duurzaam landgebruik.

Lees meer...

Leden helpen leden

Wij GPG-leden bezitten samen een schat aan kennis en ervaring. Zou het niet mooi zijn om die te delen met onze mede-leden? Advies geven of om advies vragen? Zo hoeft niet iedereen telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Vertel daarom hier uw verhaal of stel een vraag. En reageer vooral op de kwesties die hier door uw collega’s aan de orde worden gesteld, want van elkaar kunnen we leren. Dat kan via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Bij voldoende inbreng kunnen we alle vragen en antwoorden gebundeld op de site zetten.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

DOOR BAS VAN GERWEN Op donderdag 6 juni 2019 kwamen we voor onze voorjaars-ALV bij elkaar op het prachtige landgoed Schovenhorst. Dit landgoed staat, onder andere, bekend om zijn indrukwekkende bomentuin, die al in 1848 door de stichter van het landgoed, mr. J.H. Schober, is opgezet.

(Let op: het volledige artikel met de notulen van de vergadering is enkel toegankelijk als u bent ingelogd met uw FPG-inloggegevens).

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen de komst van de wolf en het gebruik van biomassa. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.[

Lees meer...

Succesvolle inspiratiemiddag Innovatieve bedrijfsmodellen NIL

DOOR BAS VAN GERWENOp 26 juni 2019 brachten het GPG en het UPG een bezoek aan het biologische melkveebedrijf Veld en Beek. Het GPG organiseerde deze goedbezochte middag in het kader van het project Natuurinclusieve landbouw. Een viertal sprekers spraken over de mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.

 

Lees meer...

Coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ en de inzet van het GPG

DOOR BAS VAN GERWEN Nadat wij in de aanloop naar de verkiezingen ons flink ingezet hebben om onze gezamenlijke belangen voor het voetlicht te brengen, was het afwachten welke uitslag er uit de stembus kwam rollen. Na de, waarschijnlijk erg lastige, onderhandelingen is er een coalitie tot stand gekomen met maar liefst zes partijen. De komende vier jaar zal de Gelderse coalitie gevormd worden door VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, en SGP (gedoogpartner).

Lees meer...

Geen nieuw belastingstelsel voor de waterschappen. Of toch?

DOOR RENE HOLDERT  Vorig jaar maakten veel van onze leden zich nog zorgen over de plannen van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB). Met name voor de eigenaren van natuurterreinen zou deze aanpassing immers een aanzienlijke verhoging van de waterschapslasten hebben betekend. Maar in december leek de onweersbui voorlopig te zijn overgedreven. Het bestuur van de Unie van Waterschappen, bestaande uit een gekozen selectie van waterschapsbestuurders, besloot het onderwerp ‘een halfjaar te laten rusten’. In juni van dit jaar kwam het onderwerp opnieuw op de agenda, maar – alle kritische reacties gehoord hebbende – kon men niet besluiten of een stelselwijziging überhaupt wel nodig is. Hetgeen na vijf jaar studeren opmerkelijk mag worden genoemd. Toch komt het onderwerp in oktober opnieuw aan de orde.

Lees meer...

Algemeen Strategische Voorraden

DOOR RENE HOLDERT In een vorige nieuwsbrief stelden wij u op de hoogte van de zoektocht van de provincie en Vitens naar meer drinkwater voor Gelderland. Een zoektocht die zou moeten uitmonden in de lokalisering van ‘Aanvullende Strategische Voorraden’ (ASV). Aangezien de aanleg van nieuwe winputten en zelfs de uitbreiding van bestaande putten MER-plichtig is, werd in 2018 een uitgebreide MER-procedure opgestart. Ter begeleiding van deze procedure is toen een ‘voorbereidingsgroep ASV’ ingesteld bestaande uit deskundigen en belanghebbenden. Daarin is ook het GPG vertegenwoordigd. Inmiddels is een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke consequenties van extra winningen en de haalbaarheid van alternatieven.

Lees meer...

Innocastle: een Europees initiatief voor behoud en innovatie van gebouwd erfgoed

DOOR AGAVE KRUIJSSEN ‘Innocastle’ is een samentrekking die staat voor: ‘INNOvating policy instruments for preservation, transformation and exploitation of heritage CASTLEs, manors and gardens’. Partners zijn het Nationaal Erfgoedinstituut uit Roemenië, de Universiteit van Gent, de provincie Badajoz (Spanje) en de provincie Gelderland. Als kenniscentrum fungeert de National Trust uit Groot-Brittannië. Het doel van dit Europese initiatief is nationaal erfgoed dat nu in verval is te herstellen en een nieuwe rol te geven zodat afgelegen agrarische gebieden een nieuwe impuls krijgen. De nadruk lijkt daarbij in eerste instantie te liggen op beleidsinstrumenten.

Lees meer...

Column: De bevrijde bosbeheerder

DOOR JET VAN DEN TOORN De natuur heeft het maar moeilijk in Nederland. De droge zomer vorig jaar heeft veel schade gedaan. Als gevolg daarvan kreeg een leger insecten de vrije hand en vrat de bomen op die nog niet het loodje gelegd hadden, als je de berichten mocht geloven. De mens vliegt, rijdt en stookt intussen vrolijk verder, en hangt zijn apparaten permanent aan de stroomdraad. Is dan het stopzetten van de PAS-regeling het enige wat we kunnen doen?

Lees meer...

Manon van Balen stelt zich voor

Ik ben Manon van Balen en ik ben sinds ongeveer een maand werkzaam als belangenbehartiger en organisator van ledenbijeenkomsten bij zowel het GPG als het UPG. Via deze nieuwsbrief wil ik me graag kort aan u voorstellen.

Lees meer...

Wormen: belangrijker dan we denken

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Dat regenwormen van belang zijn voor de bodemkwaliteit, weten we al sinds mensenheugenis. Door moderne landbouwmethoden staat de kwaliteit van de bodem – ook letterlijk – onder druk: niet alleen bestrijdingsmiddelen en eenzijdige teelt, maar ook steeds zwaardere landbouwwerktuigen belasten de grond. Natuurinclusieve landbouw, een onderwerp waaraan het GPG veelvuldig aandacht besteedt, heeft onder meer oog voor dit risico.

Lees meer...

Boeren en ecologen gaan samen de natuur redden

DOOR JET VAN DEN TOORN  Onder die kop schenkt het tijdschrift Wageningen World aandacht aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het moet anders met de natuurbescherming in Nederland, volgens de achttien maatschappelijke partijen die zich in dit kader hiervoor willen inzetten. Een paar citaten die grondeigenaren zullen aanspreken: ‘In de eerste plaats is een goed verdienmodel nodig’ en ‘Met alleen maar regels kom je er niet’. Het FPG is een van de initiatiefnemers van het plan. Zie voor meer informatie https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/ en www.wur.nl/biodiversiteit.

Succesvolle inspiratiemiddag Innovatieve bedrijfsmodellen NIL

DOOR BAS VAN GERWEN - Op 26 juni 2019 brachten het GPG en het UPG een bezoek aan het biologische melkveebedrijf Veld en Beek. Het GPG organiseerde deze goedbezochte middag in het kader van het project Natuurinclusieve landbouw. Een viertal sprekers spraken over de mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.

Lees meer...

Project Oorlog in Arcadië, 1940-1945

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Het Gelders Genootschap, de Nederlandse Kastelenstichting Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed starten in 2019 Oorlog in Arcadië, 1940-1945, een project over kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer...

GPG-leden in gesprek met de ELO over natuurbeleid Nederland

DOOR BAS VAN GERWEN  In samenwerking met de Amerikaanse ngo The Nature Conservancy is de European Landowners’ Organization (ELO) bezig met een tour door de Europese Unie om de overeenkomsten en discrepanties in het natuurbeleid van de verschillende lidstaten in beeld te brengen. Op 6 maart 2019 heeft het GPG in het kader van dit project een discussiegroep bij elkaar gebracht om middels een open gesprek het Nederlandse natuurbeleid te bespreken.

Lees meer...

Subsidieplafond Behoud prioritaire soorten in juni mogelijk opgehoogd

DOOR BAS VAN GERWEN  In Gelderland zijn 75 planten- en diersoorten die dreigen te verdwijnen. Deze prioritaire soorten staan genoemd in de Beleidsnota Actieve Soortenbescherming. Wilt u maatregelen nemen om deze planten en dieren te behouden? Op dit moment is het subsidieplafond voor deze regeling bereikt, maar mogelijk wordt dat in juni opgehoogd, waardoor u weer subsidie kunt aanvragen. Hierover zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

Lees meer...

Leden helpen leden: Wandelroutes te koop

DOOR JET VAN DEN TOORN  De professionele wandelroutemaker heeft zijn intrede op ons landgoed gedaan. Op wandelzoekpagina.nl verkoopt hij allerhande wandelingen, waarbij hij ook privéterreinen niet schuwt. 

Lees meer...

Cora Verweij neemt afscheid

Beste GPG-leden,

Donderdag 18 april was mijn laatste werkdag voor het GPG. Na twee weken vakantie begin ik op 6 mei bij mijn nieuwe werkgever, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters in Wageningen (NVR). Gelukkig houd ik daarbij een connectie met de landgoederen.

Lees meer...

De wachtkamer van de ‘troonopvolgers’

DOOR RENÉ HOLDERT  Ieder familiebedrijf krijgt op een zeker moment te maken met opvolging. Voor veel bedrijven een cruciaal moment. Opvolging van de grootaandeelhouder/directeur wordt zelfs de achilleshiel van het familiebedrijf genoemd. Dat is voor landgoederen niet veel anders, die functioneren in de praktijk immers vaak als familiebedrijf. Maar er zijn ook verschillen. 

Lees meer...

Waterschap Vallei en Veluwe bereidt zich voor op de toekomst

DOOR RENE HOLDERT  Op 24 januari 2019 werd voor UPG- en GPG-leden een themabijeenkomst over water gehouden op landgoed Old Putten te Elburg. De familie Witjes-Rambonnet verzorgde een gastvrije ontvangst in een van de kamers van hun monumentale landhuis. Er waren achttien leden aanwezig plus drie vertegenwoordigers van het waterschap. Aan de orde kwamen de droogteproblematiek, de Blauwe Omgevingsvisie en de communicatie  tussen Vallei en Veluwe en zijn omgeving. Omdat de vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen was verhinderd kon de lezing over de hervorming van het belastingstelsel helaas niet doorgaan.

Lees meer...

Subsidiemogelijkheden voor de aanpak van invasieve exoten in Gelderland

DOOR BAS VAN GERWEN  Met de Wet natuurbescherming is in maart 2018 de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van de aangewezen invasieve soorten bij de provincie komen te liggen. Inmiddels heeft de provincie het Plan van aanpak Invasieve Exoten Gelderland opgesteld.

Lees meer...

Verkiezingsdebat Provinciale Staten: van natuurinclusieve landbouw tot beheersing van de wolvenpopulatie

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Samen met LTO-Noord, Recron, De Hoge Veluwe en Leasurelands organiseerde het GPG op 12 maart 2019 een verkiezingsdebat in de kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein. Hoewel de opkomst tegenviel (er waren weinig GPG-leden en tot onze verbazing nauwelijks studenten van Larenstein), ontspon zich een levendig debat onder leiding van gespreksleider Rogier Elshout.

Lees meer...

Informateur Boumans adviseert coalitie VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP en GroenLinks

DOOR BAS VAN GERWEN  Er zijn een aantal realistische opties voor een meerderheidscoalitie, zo staat geschreven in het eindadvies van informateur Mark Boumans. Hij adviseert dat een formateur aan de slag gaat met een samenwerking tussen VVD, CDA, PvdA aangevuld met ChristenUnie-SGP en GroenLinks. En te werken met zeven gedeputeerden, waarbij de twee grootste fracties (VVD en CDA) elk twee gedeputeerden voordragen.

Lees meer...

GPG-project biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen op uw bezit

DOOR BAS VAN GERWEN  De afgelopen jaren hebben wij goede contacten onderhouden met de provincie. Dit heeft ervoor gezorgd dat we vorig jaar ons project ‘Natuurinclusieve landbouw’ toegewezen hebben gekregen. Afgelopen januari is de succesvolle startbijeenkomst geweest en inmiddels zitten we midden in de bodemcursus voor verpachters.
Mede door het succes van de startbijeenkomst zijn we met de provincie verder in overleg gegaan om nieuwe kansen voor onze leden te bespreken. Dit heeft ertoe geleid dat we onlangs een nieuw projectplan hebben besproken voor het opzetten van een uitgebreid kennistraject rondom verdienmodellen voor particulier grondbezitters.

Lees meer...

Succesvolle start GPG-project Natuurinclusieve landbouw

DOOR BAS VAN GERWEN  Wat het GPG betreft gaan landbouw en natuur hand in hand. Op veel plekken is deze natuurlijke connectie verloren gegaan terwijl dit voor het behoud van het landschap, de biodiversiteit en ecosystemen onmisbaar is. Wij staan voor de terugkeer van de integraliteit van natuur en landbouw en daarmee voor een vitaal platteland. Deze integraliteit is al eeuwenlang één van de belangrijkste kenmerken van het landgoedmodel. Reden genoeg dan ook voor het GPG om zich actief in te zetten voor het bevorderen van natuurinclusieve landbouw in Gelderland. De provincie Gelderland helpt ons hierbij met een projectsubsidie.

Lees meer...

Succesvolle start GPG-project Natuurinclusieve landbouw

DOOR BAS VAN GERWEN - Wat het GPG betreft gaan landbouw en natuur hand in hand. Op veel plekken is deze natuurlijke connectie verloren gegaan terwijl dit voor het behoud van het landschap, de biodiversiteit en ecosystemen onmisbaar is. Wij staan voor de terugkeer van de integraliteit van natuur en landbouw en daarmee voor een vitaal platteland. Deze integraliteit is al eeuwenlang één van de belangrijkste kenmerken van het landgoedmodel. Reden genoeg dan ook voor het GPG om zich actief in te zetten voor het bevorderen van natuurinclusieve landbouw in Gelderland. De provincie Gelderland helpt ons hierbij met een projectsubsidie.

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen o.a. klimaatverandering en bosbeheer, biomassa en de productie van streekproducten. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Lees meer...

Paard aan een touw

DOOR JET VAN DEN TOORN  Op onze openstellingsborden staat onder andere dat het terrein verboden is voor paarden. Je denkt daarbij algauw aan ruiters. Wij hebben dus een buurman die zijn paard met veulen aan de hand uitlaat op ons terrein. Het veulen loopt los. Daar heb ik hem op aangesproken. So far, so good. Maar onze BOA wilde weleens uitzoeken hoe de vlag er juridisch bij hangt.

Lees meer...

Vastleggen van CO2 in bos en natuur

DOOR RENE HOLDERT  De VBNE, de FPG en de Bosgroepen organiseerden onlangs twee symposia over de mogelijkheden CO2 vast te leggen in (nieuw aan te leggen) bos en natuur. Het eerste symposium vond op 1 november plaats op landgoed Barendonk te Beers. Het tweede op 8 november op landgoed Vilsteren te Vilsteren. De belangstelling was groot; in het kader van het nationale klimaatakkoord lijkt bosontwikkeling weer een kansrijke activiteit.

Lees meer...

Het einde der tijden

DOOR RENE HOLDERT  Alweer enige tijd geleden werden wij opgeschrikt door het bericht dat de zomertijd in Europa zou worden afgeschaft. Voor de derde keer binnen nog geen honderd jaar. Een ideetje van Jean-Claude Juncker dat middels een pan-Europese enquête was opgeborreld. Een enquête die overigens voornamelijk door Duitsers bleek te zijn ingevuld. Nu heb ik het sowieso niet zo op volksraadplegingen via enquêtes of referenda, omdat daar meestal maar narigheid van komt. Maar het is wel opmerkelijk dat nu de Duitsers van de zomertijd af willen, want waren juist zij niet ooit de voorvechters? En het wordt nog gekker, omdat straks iedere lidstaat zelf mag bepalen wat hij wil. Altijd zomertijd, altijd wintertijd of alles gewoon laten zoals het was. Je kunt je afvragen of de Europese eenheid hiermee is gediend. Of Nederland de zomertijd zal afschaffen is nog onduidelijk, maar met de statenverkiezingen in het vooruitzicht lijkt het mij onwaarschijnlijk dat hierover vóór maart 2019 een beslissing wordt genomen.

Lees meer...

Waterschappen en de natuur

DOOR RENE HOLDERT  Zoals bekend zijn in Gelderland drie waterschappen verantwoordelijk voor de waterhuishouding: Rijn en IJssel in het oosten, Vallei en Veluwe in noord en midden en Rivierenland in het zuiden. Omdat ieder waterschapgebied zijn eigen specifieke kenmerken heeft, kan het beleid per waterschap verschillen.

Lees meer...

GPG succesvol in de lobby voor toezicht in natuurgebieden

DOOR BAS VAN GERWEN  In onze vorige Nieuwsbrief besteedden wij aandacht aan het lobbytraject voor de openstelling van de SNL-toezichtcomponent. Het proces verliep initieel moeizaam, zoals u in de vorige Nieuwsbrief kon lezen. Maar inmiddels zijn er resultaten geboekt.

Lees meer...

Hoger eigen risico bij schade door grote hoefdieren van de baan

DOOR BAS VAN GERWEN  Het faunabeheer is verankerd in de Wet natuurbescherming. Hierin draait het om de bescherming van inheemse flora en fauna. Het is aan de provincie om de instandhouding van soorten te monitoren en waar nodig in te grijpen. Dit vraagt om periodieke bijstelling en daarom heeft de provincie in september 2018 de nieuwe Kadernota Faunabeheer gepresenteerd.

Lees meer...

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de wildrasters

DOOR BAS VAN GERWEN  De afgelopen periode kregen we vragen over de verantwoordelijkheid voor het beheer van de wildrasters die door het Faunafonds geplaatst zijn. Toen de rasters nog onder het beheer vielen van het Faunafonds was een telefoontje met Arfman voldoende om de hekken te laten repareren. Echter, in 2017 zijn de faunarasters meegevoerd in de stroom van de decentralisatie en is de verantwoordelijkheid hierover bij de provincie komen te liggen. Mede door de ‘ontsnippervisie’ van de provincie, waarin is opgenomen dat de provincie het liefst zo min mogelijk hekken in de natuur wil, ontstond er al snel het gerucht dat de provincie de verantwoordelijkheid voor het beheer van de rasters heeft overgedragen aan de grondeigenaar. Dit zou uiteraard enorm veel vragen oproepen met betrekking tot verantwoordelijkheden, verplichtingen, en aansprakelijkheid. Meer dan genoeg redenen om dit uit te zoeken.

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen de aanpassing van de waterschapsbelastingen, de immateriële waarden van grondbezit en nieuwe thema-avonden. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Lees meer...

Terugblik ALV 22 november 2018

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Helaas liet de zon ons in de steek op 22 november, maar de hartverwarmende ontvangst op Landgoed Grootstal bij Nijmegen maakte dat meer dan goed. Kien van Hövell tot Westerflier-Speyart van Woerden leidde ons met aanstekelijk enthousiasme rond over dit relatief kleine landgoed, waar de derde generatie juist door verbindingen te leggen met de stad een heel bijzondere invulling aan heeft gegeven.

Lees meer...

Onder de leden

DOOR BAS VAN GERWEN  In deze rubriek lichten we een aantal zaken uit waarvoor u in de achterliggende periode aandacht hebt gevraagd. Deze keer komen drugsdumpingen en brandpreventie aan bod. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Ook met uw eigen vragen kunt u ons via die weg bereiken!

Lees meer...

Droogstoppels

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  De Grote Droogte die wij deze zomer hebben beleefd kan geen grondeigenaar onberoerd laten. De tuinen, landbouwgewassen, bossen, alles hangt op halfzeven. Tenzij je sproeit, wat meestal niet mag. Vruchten rijpen ver voor hun tijd (ik heb nog nooit zoveel prachtige bramen geplukt) en we krijgen wellicht een on-Nederlands wijnjaar. Dat komt doordat struiken en bomen bij aanhoudende droogte inzetten op de volgende generatie: blad verdort en valt af maar de vruchten moeten koste wat het kost door. Het lijken wel GPG-leden.

Lees meer...

Natuurbegraven als verantwoord en realistisch verdienmodel

DOOR BAS VAN GERWEN  Een van de speerpunten van het GPG is dat terreineigenaren de ruimte moeten krijgen voor de ontwikkeling van nieuwe, verantwoorde verdienmodellen. Vooral binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN) zijn de ondernemingsmogelijkheden beperkt. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft besloten dat binnen het GNN slechts drie ondernemingsvormen geaccepteerd zijn: windmolenparken, kleinschalige recreatie en natuurbegraven.

Lees meer...

GPG maakt zich hard voor de SNL-toezichtbijdrage

DOOR BAS VAN GERWEN  De afgelopen weken heeft het GPG zich er hard voor gemaakt dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en de SNL-toezichtbijdrage openstelt en daardoor meebetaalt aan het huidige toezicht in natuurgebieden. Door het Interprovinciaal Overleg (IPO) is berekend dat de standaardkostprijs van toezicht in opengestelde natuurgebieden 22 euro per hectare per jaar is. Dit zou als derde component toegevoegd moeten worden aan de SNL-regeling door hiervan 17 euro per hectare te vergoeden. Het gaat hierbij voor de provincie Gelderland om een bedrag van 1,1 miljoen euro.

Lees meer...

Grondeigenaren verdrinken straks mogelijk in waterschapslasten

DOOR RENE HOLDERT  Op basis van de Waterschapswet moeten de waterschappen eens in de vijf jaar hun kostentoedelingssystematiek herzien. Dat kan tot – meestal kleine – aanpassingen in de heffingen leiden. Helaas valt bij sommige waterschappen de categorie ‘natuur’ deze keer extra in de prijzen. Met name Rivierenland lijkt het bont te maken met verhogingen van bijna 300 procent.

Maar er is nog iets anders aan de hand: op basis van het rapport van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) willen de waterschappen hun heffingssysteem fundamenteel wijzigen, waarvoor zowel de Waterschapswet als de overkoepelende Waterwet zouden moeten worden aangepast. Meest verontrustende maatregel is het afschaffen van de categorie ‘natuur’ die in 2009 juist werd ingevoerd.

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen onder andere een subsidie voor natuurinclusieve landbouw, SNL en het toezicht, en de droogte. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Lees meer...

Gewijzigde voorwaarden Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)

DOOR GIJS VAN HEEMSTRA  Eigenaren van natuur- of bosgrond in het Gelders Netwerk Nederland (GNN) kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Sinds vorig jaar is er een verplichte certificering en een drempelwaarde/hectaregrens voor individuele aanvragen. Vanaf dit jaar moeten de aanvragen voor de pro-formacertificering voor 15 mei i.p.v. 15 september worden ingediend.

Lees meer...

SBNL Natuurfonds honoreert veertien nieuw projecten

DOOR RENE HOLDERT  Herstel van de boomgaard en de oude vijver van klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Een stinsenbos bij kasteel Vorden. Herstel van het eiken- en haagbeukenbos op landgoed De Wiersse. De bouw van een vogelkijkhut bij vakantieboerderij Erve Vleerboer in Albergen. Zomaar een greep uit de veertien projecten op het gebied van particulier natuur- en landschapsbeheer die in Overijssel, de Achterhoek en de Liemers van start gaan dankzij een bijdrage van het SBNL Natuurfonds.

Lees meer...

Ledenbijeenkomst Subsidies Groen Erfgoed

DOOR GIJS VAN HEEMSTRA  Op 13 maart 2018 waren we met circa zestig GPG-leden te gast op Landgoed ’t Medler in de Achterhoek, voor de themabijeenkomst Subsidies Groen Erfgoed.

Lees meer...

Bas van Gerwen stelt zich voor

Sommige leden zullen al kennis hebben gemaakt met de nieuwe belangenbehartiger van het GPG. De opvolger van Adriaan Prins stelt zich hier graag aan u voor.

Lees meer...

Jonge wijn en oude zakken

DOOR RENE HOLDERT  Is het u ook wel eens opgevallen dat er vrijwel nergens meer wijn te krijgen is die ouder is dan een jaar? Dat je bij een supermarkt niet verder terug kunt dan tot 2017 is nog tot daar aan toe, maar dat zelfs bij gerenommeerde restaurants nauwelijks meer mooie, rijpe wijnen worden geschonken verontrust mij.

Lees meer...

Aquarius, verzin een list!

DOOR RENE HOLDERT  Nederland en water, een eeuwenoude haat-liefdeverhouding. We strijden ertegen, maar we hebben het ook nodig. Vaak hebben we te veel of staat het te hoog. Soms hebben we te weinig of staat het te laag. Dat is al eeuwen zo. De gedichten van De Genestet (‘o, land van mest en mist’) en Marsman (‘denkend aan Holland’) zitten in ons collectieve geheugen. Veel draait er om water en het water draait ook om ons.

Lees meer...

Statenlid zet zich in voor familiebedrijven

DOOR JACOBINE DIEPENHORST  Daisy Vliegenthart-Goedhart is statenlid namens het CDA. Met 9 van de in totaal 55 zetels is het CDA even groot als de VVD, en is daarmee een van de twee grootste fracties in Provinciale Staten. Echter, aanleiding voor de redactie van het GPG haar op te zoeken en nader kennis te maken was het initiatiefvoorstel van haar hand ter ondersteuning van Gelderse familiebedrijven. Haar betrokkenheid met en inzet voor familiebedrijven in het belang van de Gelderse economie, zoals verwoord op de website van het CDA, maakte mij nieuwsgierig naar de relatie met familielandgoederen. Wie is deze mevrouw die de waarden van familiebedrijven zo van belang acht voor de regionale economie, en hoe verhoudt dit zich tot familielandgoederen?

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Deze keer bijdragen van Agave Kruijssen en Arnold Peterse. Aan bod komen onder andere de Dag van het Kasteel in Gelderland en de geborgde zetels waterschappen. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Lees meer...

Project '2000 Jaar Watersystemen'

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  In de verschillende stroomgebieden in Oost-Nederland zijn in de loop der eeuwen vele waterwerken aangelegd om het water te beheersen. Een onderzoek naar het functioneren van het watersysteem in de afgelopen tweeduizend jaar kan een bijdrage leveren aan de zoektocht naar passende oplossingen voor actuele klimaatproblemen zoals verdroging, waterkwaliteit en wateropvang. Vanuit het onderzoek kunnen ook nieuwe mogelijkheden voor recreatie en toerisme gegenereerd worden.

Lees meer...

Dag van het Kasteel met focus op Gelderland

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  De Dag van het Kasteel wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Nederlandse Kastelen, dit jaar op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag). Doel is om zowel publieke als particuliere kastelen en buitenplaatsen nader aan belangstellend publiek voor te stellen. Dat kan door rondleidingen te houden door de tuinen en/of landerijen onder leiding van bijvoorbeeld de eigenaar of betrokken vrijwilligers. Openstelling van het huis is daarbij zeker niet vereist, maar het wordt natuurlijk wel op prijs gesteld als de eigenaar dat zelf zou willen.

Lees meer...

Onder de leden

DOOR ADRIAAN PRINS  In deze rubriek lichten we een aantal zaken uit waarvoor u in de achterliggende periode aandacht hebt gevraagd. Deze keer komen drugsdumpingen, afspraken Liander en zonneweides aan bod. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Ook met uw eigen vragen kunt u ons via die weg bereiken!

Lees meer...

Adriaan Prins verruilt het GPG voor het KKG

Onze stafmedewerker, Adriaan Prins, gaat ons in het nieuwe jaar verlaten. Hij vertelt u in deze Nieuwsbrief waar hij naartoe gaat en hoe hij zijn tijd bij het GPG heeft ervaren.

Lees meer...

In rotten van drie

DOOR JET VAN DEN TOORN  Dit is een wat jachterig nummer van de Nieuwsbrief geworden. Een van onze redacteuren heeft een mooi tweeluik gemaakt over de voors en tegens van de jacht. Zeker een evenwichtig verhaal, maar toch wellicht met een ondertoon van... misschien toch maar liever geen jacht?

Lees meer...

Gelders Energieakkoord

DOOR ADRIAAN PRINS  Deze maand is er veel aandacht voor duurzame energie binnen de FPG. Onder andere in de Landeigenaar en op de ledenbijeenkomst op 6 december hebt u er het nodige over kunnen horen. Om het beeld compleet te maken, voegen wij daar hier de Gelderse dimensie aan toe: het Gelders Energieakkoord (GEA).

Lees meer...

SNL

DOOR ADRIAAN PRINS  Provinciale Staten van Gelderland hebben in november besloten om in 2018 geen subsidie voor toezicht toe te kennen als onderdeel van de openstellingsbijdrage van de SNL. Met de TBO’s en tussen provincies was eerder vastgesteld dat toezicht bij opengestelde natuur hoort. Voor wie openstelt vanwege de SNL, zou de vergoeding voor de toezichtskosten neerkomen op € 17,- per hectare.

Lees meer...

Waterschapsverkiezingen 2019

DOOR ARNOLD PETERSE  In 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Voor de geborgde zetels natuur worden nieuwe bestuurders gezocht, die in de loop van 2018 worden benoemd. Momenteel heb ik via deze weg zitting in het bestuur van het Waterschap Rijn & IJssel.

Lees meer...

Terugblik Algemene Ledenvergadering GPG

DOOR ADRIAAN PRINS  Op donderdag 16 november 2017 werd de najaars-ALV van het GPG gehouden op landgoed De Kalenberg in Barchem. Het landgoed heeft een boeiende historie, die start bij de oprichting van de Vereniging Woodbrookers Barchem door een aantal Nederlandse theologiestudenten. In 1912 krijgt de vereniging een stuk grond geschonken, waarop enige tijd later de kapel in het bos verrijst. De overige gebouwen dienen als verenigingshuis en conferentieoord. Het Woodbrookershuis doet nu dienst als landgoedhotel, maar de band met de Woodbrookers bestaat nog altijd. Naast de exploitatie van de gebouwen, wordt steeds nadrukkelijker gezocht naar manieren om ook de opbrengst van de gronden, voornamelijk bosgronden, te vergroten. Na een inleiding over deze geschiedenis volgt een rondgang door het bos, onder andere langs de kapel op de berg.

Lees meer...

Aansluitingsroutes Lelystad: een bestuurlijk brevet van onvermogen

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  De inrichting en opening van Vliegveld Lelystad als vakantieluchthaven verloopt chaotisch. De concept-aanvliegroutes zijn ons de afgelopen tijd om de oren gevlogen. De laatste wijziging dateert van 26 september, waarmee een aantal zaken pijnlijk duidelijk worden: ten eerste het onvermogen van bestuurlijk Nederland om deze zaak met oog voor alle belangen te organiseren, ten tweede het overvolle en onhandig ingedeelde Nederlandse luchtruim en ten slotte het absolute onbegrip van ‘Den Haag’ voor sentimenten in ‘de regio’.

Lees meer...

Openstellingsbijdrage SNL

DOOR ADRIAAN PRINS  Het GPG maakt zich sterk voor een eerlijke vergoeding voor de kosten van het beheer van bos en natuur door middel van de SNL. De kosten voor dat beheer zijn opnieuw vastgesteld en goedgekeurd door Europa. Een opvallende wijziging is dat er besloten is dat ook toezicht en handhaving onlosmakelijk verbonden zijn met de instandhouding van de natuur.

Lees meer...

Agenda Landschap

DOOR ADRIAAN PRINS  De provincie werkt met haar partners, waaronder het GPG, aan een Agenda Landschap. Daarin wordt jaarlijks beschreven waarvoor de provincie en de partners verantwoordelijkheid willen nemen. Nadat het Rijk in 2011 het natuurbeleid decentraliseerde, bevond het landschapsbeleid zich in een vacuüm. Nu pakt de provincie de draad weer op.

Lees meer...

De woudreus versus de jeugd van tegenwoordig

DOOR RENÉ HOLDERT  Onlangs werd ik op een Amsterdams zebrapad bijna te barsten gereden door zo’n 45 km-invalidenautootje. Achter het stuur zat een jonge vrouw van een jaar of dertig met een paardenstaartje (sinds het EK vrouwenvoetbal zie ik opvallend veel paardenstaartjes) te appen (spreek uit: eppen). Ze keek niet op of om en bleef rustig doorappen met haar bumper tegen mijn kuit. Toen ik haar trachtte aan te spreken op haar rijgedrag riep ze alleen maar: ‘Ik ben toch gestopt, ouwe lul!’ Discussie gesloten.

Lees meer...

Onder de leden

DOOR ADRIAAN PRINS  In deze rubriek lichten we een aantal zaken uit waarvoor u in de achterliggende periode aandacht hebt gevraagd. Deze keer komen natuurcompensatie en verdroging aan bod. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Ook met uw eigen vragen kunt u ons via die weg bereiken!

Lees meer...

Op jacht met voor- en tegenstanders (deel 1)

DOOR RENÉ HOLDERT  De jacht is zo oud als de mens. Ooit was jagen en verzamelen de enige manier om aan voedsel te komen. Maar die tijd ligt ver achter ons. Inmiddels eet het grootste deel van de wereldbevolking dankzij (intensieve!) landbouw en veeteelt. Het vlees dat jagers bij elkaar schieten maakt daar slechts een fractie van uit. En het is bovendien per kilo prijziger dan de plofkip. Een substantiële bijdrage aan de nationale voedselproductie kan in het huidige systeem dan ook geen onderbouwing voor de jacht vormen. Maar wat dan wel?

Lees meer...

BBL verkoopt landbouwgrond

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) start een grootschalige verkoop van bijna 2.000 ha. grond, verdeeld over 1.200 percelen. Belangstellenden kunnen op deze percelen bieden.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!