GPG Nieuws

Coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ en de inzet van het GPG

DOOR BAS VAN GERWEN  Nadat wij in de aanloop naar de verkiezingen ons flink ingezet hebben om onze gezamenlijke belangen voor het voetlicht te brengen, was het afwachten welke uitslag er uit de stembus kwam rollen. Na de, waarschijnlijk erg lastige, onderhandelingen is er een coalitie tot stand gekomen met maar liefst zes partijen. De komende vier jaar zal de Gelderse coalitie gevormd worden door VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, en SGP (gedoogpartner).

Het was natuurlijk al snel duidelijk dat het met deze partijen alle kanten uit zou kunnen gaan met betrekking tot de vormgeving van beleid. Wel is het GPG in grote lijnen zeer te spreken over het coalitieakkoord. (Klik hier om het volledige coalitieakkoord in te zien.)

Provincie zoekt samenwerking met de maatschappij

De coalitie onderkent dat we gezamenlijk voor steeds grotere uitdagingen staan en dat de overheid dit niet langer alleen af kan. De FPG en het GPG beseffen dit en zien duidelijk dat de totstandkoming van overheidsbeleid in het huidige maatschappelijke klimaat steeds moeizamer verloopt. Dit betekent dat het nu aan de maatschappij is om de handschoen op te pakken. Het GPG heeft in het verleden vaker laten zien dat het particulier grondbezit serieus meedenkt over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het GPG zal de komende vier jaar nog meer de samenwerking aangaan met de provincie en andere partijen.

Inzet op toezicht en handhaving in de Gelderse natuur

Zoals u weet, heeft het GPG zich de afgelopen tijd sterk gemaakt voor de openstelling van de toezichtbijdrage in het kader van de SNL. Deze is inmiddels volledig toegezegd en daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee. Een ander belangrijk punt voor het GPG was de vergoeding voor het opruimen van drugsdumpingen. Hierover hebben we met name veel contact gehad met de ChristenUnie, die zich enorm hard heeft gemaakt voor een 100 procent-vergoeding van de kosten voor particulieren. Het is dan ook mooi om te zien dat dit nu volledig is opgenomen in het akkoord.

Blijvende aandacht voor erfgoed

De provincie ziet erfgoed, in de brede zin van het woord, als van groot belang. Hierbij gaat het niet alleen om rood maar ook om groen erfgoed. Zij erkent nu met ons dat het bewaren van dit erfgoed onmisbaar is voor het historisch besef van Gelderland en wil meer inzetten op het creëren van een gezond financieel toekomstperspectief. Het GPG is uiteraard blij met deze erkenning en is dan ook bijzonder geïnteresseerd in de praktische uitwerking van deze beleidspunten.

Landbouwtransitie en stimuleren biodiversiteit

De provincie zet de komende vier jaar heel duidelijk stevig in op het bevorderen van de biodiversiteit in de Gelderse natuur. Dit wil zij onder andere doen door het aanleggen van nieuwe natuurgebieden en het beter beschermen van het cultuurlandschap en waardevolle natuur- en landschapselementen. Ook hierbij ontbreekt het ‘hoe’ in het verhaal en het GPG is dan ook benieuwd naar de praktische invulling. We gaan zeker het gesprek aan met de provincie.

‘Landgoederen zijn de parels van de provincie’

Bovenstaande zin komt niet van onze eigen website maar uit het coalitieakkoord. Het is prachtig om te zien dat de provincie de onmisbare functie van landgoed- en boseigenaren nu zo expliciet erkent. Tevens geeft zij aan dat landgoed- en boseigenaren, met het oog op de instandhouding van deze parels, ruimte verdienen om te ondernemen. Wij ondersteunen de provincie uiteraard graag bij het verwezenlijken van deze doelstelling. Hierbij kunt u ook denken aan het opzetten van het kennisnetwerk verdienmodellen, waarover we al in gesprek zijn.

Nieuw bosbeleid

In het coalitieakkoord deden de coalitiepartijen een eerste aankondiging van het opstellen van een nieuw bosbeleid voor de provincie Gelderland. Dit programmapunt werd direct tijdens de eerste statenvergadering van de nieuwe periode het meest actuele punt. De statenleden stemden unaniem in met de door Forum voor Democratie ingediende motie om een onderzoek in te stellen naar de motivatie van natuurbeheerders voor het kappen van bomen. Hiermee geeft Gelderland als eerste provincie navolging aan de landelijke discussie omtrent bosbeheer, houtkap en de daaruit volgende Bosstrategie. Landelijk is ook de FPG actief op dit dossier.

Houtkap als financiële drager 

Evenals de FPG landelijk heeft geconstateerd, zien wij ook in Gelderland dat de economische aspecten van houtproductie in de discussie rondom houtkap compleet over het hoofd gezien worden. Sterker nog, in de discussie in de statenvergadering was er bij een aantal partijen een duidelijk negatieve ondertoon hoorbaar.

Bosbouw is een belangrijke economische drager in het buitengebied. De rentabiliteit van de bosbouw staat echter al onder druk, zo werd ook weer bevestigd in een onderzoek. Zonder houtproductie zal de instandhouding van de bossen nog lastiger zijn; daarnaast draagt die bij aan structuurrijk bos en biodiversiteit. De overheid is bovendien waarschijnlijk niet bereid bij te dragen in de maatschappelijke kosten die gepaard gaan met het verder inperken van de mogelijkheden voor duurzaam bosbeheer. Voor een duurzame aanpak van het bos is het derhalve essentieel dat economische aspecten niet uit het oog worden verloren.

Statenbezoek

Voor het GPG is dit een belangrijk onderwerp waar we dan ook direct actie op ondernomen hebben toen het op de politieke agenda verscheen. In samenwerking met natuurorganisaties hebben we daarom de statenleden uitgenodigd voor een werkbezoek. Tijdens dit bezoek zullen wij het volledige verhaal laten zien, inclusief de economische aspecten.

Mocht u vragen hebben over onze inzet op het dossier van het nieuwe bosbeleid of wilt u hierover graag uw inbreng delen, neemt u dan contact op met Bas van Gerwen via gpg@grondbezit.nl.