GPG Nieuws

Consultatie Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe: uw mening gevraagd [Let op: beperkte reactieperiode]

Het GPG heeft het afgelopen jaar zitting genomen in de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland. Deze commissie, onder voorzitterschap van Pieter van Geel, is op 21 mei 2019 opgericht in opdracht van het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. In de commissie zitten, naast het GPG, verschillende vertegenwoordigers vanuit de schapenhouderij, gemeenten en de terreinbeherende organisaties. Deze commissie heeft de opdracht om tot een advies te komen ter preventie van wolvenschade in Gelderland. 

Inmiddels ligt het concept Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe ter inzage (klik hier voor het preventieplan). Hierbij vragen wij u naar uw mening over dit plan. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 29 april, deze kunt u sturen naar gpg@grondbezit.nl. Hieronder leest u meer over onze inbreng in de commissie en onze kijk op het uiteindelijke preventieplan.

Inzet GPG

De inzet van het GPG binnen deze commissie draait om het eerder door ons geformuleerde standpunt met betrekking tot de komst van de wolf (klik hier). Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat er mogelijkheden moeten zijn om de wolf actief te beheren wanneer dit nodig is. Bij andere faunadossiers, zoals de gans en de bever, hebben we gezien wat de risico’s zijn van ongeremde populatiegroei zonder dat er beleidsruimte is om hiertegen op te treden. Zie hierover ook onze recente bijdrage in de Stentor (klik hier). Daarnaast is het voor ons van belang dat eigenaren de mogelijkheid krijgen om naar eigen inzicht beperkende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het afrasteren van terreinen. Ten slotte pleiten wij ervoor dat niet alleen de aanleg van preventieve maatregelen ter bescherming van gehouden landbouwhuisdieren vergoed wordt, maar ook het onderhoud op de lange termijn.

GPG inbreng: populatiebeheer, nulstandgebieden en onderhoudsvergoeding

Binnen de gebiedscommissie stuitte ons pleidooi voor populatiebeheer aanvankelijk op veel weerstand. Het viel op dat voor veel partijen aan tafel afschot van de wolf een zeer moeilijk bespreekbaar onderwerp is. Hierdoor werd lang volgehouden dat populatiebeheer van de wolf niet tot de taakstelling van de commissie behoort. Het GPG is echter van mening dat het beperkt houden van de populatie middels populatiebeheer een belangrijk instrument is om schade te voorkomen. Uiteindelijk hebben we deze impasse weten te doorbreken en hebben we goede ingangen in de tekst gekregen om het gesprek over populatiebeheer verder te voeren. Dit biedt tevens perspectief om onze eigen lobby richting Provinciale Staten met betrekking tot dit dossier verder vorm te geven.

Met name in hoofdstuk 7 is een groot deel van onze inbreng terug te lezen. Zo hebben we duidelijk gewezen op het internationale karakter van de wolvenpopulatie. Nederland, laat staan Gelderland, is veel te klein om een gunstige staat van instandhouding te bereiken. We moeten de wolvenpopulatie dan ook bezien vanuit een groter gebied. Dit gebied omvat grofweg Polen, Duitsland, Denemarken, België en delen van Frankrijk.

In dit licht is het dan ook van belang om goede aansluiting te zoeken bij omringende landen, Duitsland in het bijzonder. Wanneer we kijken naar de situatie in Duitsland wordt de noodzaak tot voldoende beleidsruimte voor actief populatiebeheer direct duidelijk. Hier wordt in verschillende deelstaten onder grote druk van de snel toenemende wolvenpopulatie naarstig gezocht naar actieve beheermogelijkheden. Deze situatie moeten we in Gelderland zien te voorkomen door nu al te werken aan de benodigde beleidsruimte, zodat populatiebeheer mogelijk is zodra het nodig is. We zijn dan ook blij dat dit aspect in het preventieplan belicht wordt, waarbij het afschot van de wolf expliciet wordt genoemd in de escalatieladder.

Daarnaast is het goed om te zien dat ons pleidooi voor de mogelijkheid tot afrastering van natuurgebieden door de terreineigenaar ook een expliciete plek heeft gekregen in het plan. Dit biedt eigenaren handelingsperspectief zolang actief populatiebeheer niet mogelijk is. Deze maatregelen komen echter niet in aanmerking voor vergoeding.

Ten slotte zien we ons standpunt wat betreft de vergoeding van onderhoudskosten van preventiemaatregelen ter bescherming van gehouden landbouwhuisdieren ook terug in de tekst.  Dit punt is echter nog onzeker. Deze vergoeding is namelijk afhankelijk van de vraag of arbeidskosten überhaupt voor vergoeding in aanmerking komen. Wij zullen hier aandacht voor blijven vragen. Het kan immers niet zo zijn dat een eigenaar met de onderhoudskosten blijft zitten. Wanneer de maatschappij  vindt dat de wolf een plek heeft in Gelderland, dan dienen de lasten en de kosten ook door de maatschappij gedragen te worden.

Hoe nu verder
 
Zoals gezegd, zijn we tevreden met het feit dat we uiteindelijk toch voldoende haakjes in de tekst hebben gekregen om het gesprek over actief populatiebeheer verder te brengen. Als het echter aan ons had gelegen, was dit nog nadrukkelijker opgenomen in de tekst. Wij hadden graag het beperkt houden van de populatie als doel op zich opgenomen gezien, maar dit bleek onhaalbaar. We willen er echter op wijzen dat zonder deelname van het GPG de onderwerpen beheer, nulstandgebieden en het effectief scheiden van natuurterreinen en de wolf waarschijnlijk helemaal niet in het plan waren voorgekomen.

Als u als GPG-leden instemt met de ondertekening van het preventieplan, zullen we onze eigen lobby rond dit onderwerp zeker doorzetten. Alleen indien het beleid voldoende ruimte biedt voor actief beheer, zijn we voorbereid op de toekomst en komen we niet voor voldongen feiten te staan wanneer de wolvenpopulatie ongeremd toeneemt.