GPG Nieuws

GPG in gesprek met VVD-Statenlid Rosmarijn Boender

DOOR BAS VAN GERWEN  Daags na de verkiezingsoverwinning van haar partij, sprak het GPG met VVD-Statenlid Rosmarijn Boender. Boender, uit Hattem, is voor de VVD woordvoerder voor Vitaal Platteland, Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling, Erfgoed en de invoering van de Omgevingswet. Haar mooiste en misschien wel belangrijkste pleidooi is dat eigenaren zich vooral moeten melden bij de politiek wanneer zij klem komen te zitten in tegenstrijdige regelgeving of vastlopen in de ambtenarij. Daarbij functioneert het GPG natuurlijk graag als doorgeefluik.

Gelders bosbeleid: provincie is voor het kader, de uitvoering is aan de eigenaar

In de aanloop naar de Bossenstrategie heeft het GPG ook met Boender veel contact gehad. Hierbij liet zij zien veel oog te hebben voor particuliere terreineigenaren en hun beheer. Bij het proces waarmee het beleid nu tot stand is gekomen, zet Boender dan ook wel haar vraagtekens. Waar het aanvankelijk over bomen en bos ging, ging het plotseling alleen nog maar over biodiversiteit. Dit was een bijzondere wending. Gedurende de gesprekken in PS heeft Boender voortdurend gewezen op de belangrijke rol van de particuliere terreineigenaren. Uiteindelijk is PS er alleen voor om de kaders uit te zetten, de uitvoering is aan de eigenaren. Deze flexibiliteit is vooral voor landgoedeigenaren erg belangrijk, zij hebben immers meerdere functies te verenigen, aldus Boender.

Eigenaren en boeren moeten beter meegenomen worden in ruimtelijke opgaven

Rosmarijn Boender constateert dat boeren en particuliere eigenaren vaker en beter betrokken kunnen worden bij het invulling geven aan ruimtelijke opgaven. Een voorbeeld hiervan zijn boeren die onvoldoende aangesloten zijn bij aanbestedingen van de uiterwaarden. Dit terwijl juist boeren perfect weten wat er speelt, zij kennen de omgeving als geen ander en weten hoe die onderhouden moet worden. Dit geldt ook voor particuliere terreineigenaren, daar zit veel kennis.

Maatschappelijke onrust wordt snel te zwaar gewogen

Leden van het Gelders Particulier Grondbezit zien dat er steeds vaker en sneller maatschappelijke onrust ontstaat bij ontwikkelingen in het buitengebied en zelfs bij regulier bosbeheer. Hierbij wordt ook de effectiviteit van de groepen ongeruste burgers steeds groter. Als terreineigenaren hebben we een verantwoordelijkheid om uit te leggen waarom bepaalde ontwikkelingen in gang worden gezet of waarom het kappen van bomen nodig is. Echter, wij constateren ook dat overheden in toenemende mate geneigd zijn de oren te laten hangen naar de onrust uit de maatschappij.

Ook Rosmarijn Boender erkent dat de gevoeligheden in het buitengebied toenemen. We moeten zorgvuldig omgaan met onze omgeving, we moeten de natuur die we hebben goed beschermen. Het is echter wel belangrijk dat we beseffen dat onze natuur ook beheerd moet worden en dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Wanneer er dan toch ophef ontstaat moeten we als overheid ook achter het beheer durven staan, aldus Boender.

Stikstofaanpak: voldoende oog voor eigendomsrechten van groot belang

Boender geeft aan dat zij helder voor ogen heeft dat een derde van de Gelderse natuur beheerd wordt door particuliere terreineigenaren. Dit is een belangrijk gegeven. Boender vindt het dan ook belangrijk dat de provincie Gelderland de stikstofaanpak in goed overleg met terreinbeheerders, grondeigenaren en boeren opstelt en uitvoert. Ze ziet een duidelijk belang in deze gezamenlijkheid om zo toe te werken naar een duurzame toekomst.

Eigenaren moeten veel beter inzicht krijgen in beleidswijzigingen en plannen

De actualisatie van de Omgevingsverordening wordt op dit moment nog afgerond en de volgende ronde staat alweer voor de deur. Er gebeurt veel in het buitengebied en er staan ons nog veel grote uitdagingen te wachten. De stikstofaanpak, het bosbeleid, de energietransitie en de verduurzaming van de landbouw. En dit is slechts een kleine greep uit de grote opgaven die voor ons liggen. Dit maakt het steeds onduidelijker voor eigenaren waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Om hier iets aan te doen is Boender voornemens een motie in te dienen om via slimme kaartlagen alle ontwikkelingen in een specifiek gebied eenvoudig inzichtelijk te maken. Hierin zouden eigenaren gemakkelijk moeten kunnen zien dat er bijvoorbeeld een wegverbreding gepland staat of dat er wijzigingen aan het GNN worden doorgevoerd. Het systeem waarmee Boender dit inzichtelijk wil maken heet Digital Twin, een programma dat in een aantal gemeenten, zoals bijvoorbeeld Zwolle, en in het buitenland al met succes wordt toegepast.