GPG Nieuws

Oproep pilot-locaties natuurinclusieve landbouw

Project natuurinclusieve landbouw

Het GPG is in 2019 gestart met het project “Natuurinclusieve landbouw”. Hierbij onderzoeken we samen met u wat natuurinclusieve landbouw precies is, hoe u als eigenaar een proces in gang kunt zetten naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering, waarom u dat zou willen, welke zaken belangrijk zijn, hoe u het samen met de pachters kunt aanpakken, etc. We hebben al verscheidene activiteiten georganiseerd, waaronder een cursus duurzaam bodembeheer en een inspiratiemiddag over innovatieve bedrijfsmodellen voor natuurinclusieve landbouw. Recent heeft een excursie naar het natuurinclusieve bedrijf op landgoed Velhorst (Lochem) plaatsgevonden. In de tweede fase van het project gaan we van theorie naar praktijk. Dit willen we doen door het uitvoeren van een aantal pilots.

Wat gaan we doen?

Op de pilotlocaties wordt gekeken naar het huidige landgoedbeheer en de huidige agrarische bedrijfsvoering op de (verpachte) landbouwpachtgronden / boerderijen. Vervolgens wordt in overleg met de eigenaar en pachter(s) de gewenste transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw besproken. We gebruiken hierbij de niveaus van natuurinclusiviteit zoals deze verwoord zijn in het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Dat vindt u hier. Samen met u en met experts gaan we niet alleen kijken welke stappen nodig zijn om meer natuurinclusief te gaan boeren, maar ook naar de hobbels die u daarbij onderweg tegenkomt. Op deze manier hopen we u op weg te helpen met uw ontwikkeling naar een (meer) natuurinclusieve landbouw. We willen hieruit lessen trekken die we kunnen delen met de andere GPG-leden. Er is per pilot-locatie een budget beschikbaar voor het betrekken van experts en het doen van aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld naar de bodem, biodiversiteit, of verdienmodel. Er is aandacht voor de belangen van de verpachter, van de pachter en er is een wisselwerking / kennisuitwisseling tussen beide. We sluiten waar mogelijk aan bij de lopende projecten vanuit het Platform natuurinclusieve landbouw Gelderland, zie www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl.

Doet u mee?

Denkt u al na over de mogelijkheden van een meer natuurinclusieve landbouw op uw eigendom en wilt u graag een stap verder zetten? Meldt u dan aan als pilot-locatie! U kunt dat doen door uiterlijk 24 december 2021 een e-mail te sturen naar n.hermus@grondbezit.nl. Geeft u daarbij in het kort weer hoe uw situatie is (landgoed, ligging, oppervlakte, verhouding tussen bos/natuur en landbouwgrond, huidige bedrijfsvoering (pacht)gronden), wat uw motivatie is om met de transitie aan de slag te gaan en - als u dat al weet - hoe het GPG-project u daarbij kan helpen. Afhankelijk van de aanmeldingen selecteren wij begin januari 2 tot 4 pilotlocaties. In overleg stellen we de nadere uitwerking van aanpak en onderzoek vast en de te betrekken experts. Uitvoering van de pilot vindt plaats in de periode februari t/m juni 2022. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden en de uit te voeren onderzoeken, kunnen we potentieel vragen om een eigen bijdrage van de deelnemers.

Wilt u eerst meer weten? Neem dan contact op met GPG-medewerker Neeltje Hermus (n.hermus@grondbezit.nl / 06 - 5724 5426, of projectleider Nienke Welle (info@landweer.eu / 0573 - 491459).