GPG Nieuws

Provincie Gelderland toont flexibiliteit in coronacrisis

Het College van Gedeputeerde Staten toont begrip voor de lastige situatie waar sommige terreineigenaren zich momenteel in bevinden door de gevolgen van de coronacrisis. Dit gebaar maakt het College na gesprekken met het GPG over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor terreineigenaren bij de uitvoer van de SNL-beheerverplichtingen.

Inventarisatie gevolgen coronacrisis voor particuliere terreineigenaren

Zoals wij onlangs schreven in onze nieuwsbrief, zet het GPG sinds het begin van de coronacrisis in op het in kaart brengen van de gevolgen voor haar leden. Dit heeft geleid tot een toenemende lijst aan obstakels en problemen die onze leden momenteel ervaren. Het GPG is er veel aan gelegen deze zorgen in beeld te brengen bij de provincie.

Provincie toont begrip en biedt ruimte bij invulling SNL-beheerverplichting

Een van deze problemen heeft betrekking tot de beheerkosten die voortkomen uit de verplichtingen in het kader van SNL. Voor eigenaren die dit beheer doorgaans uitbesteden en die te maken hebben met een forse inkomstendaling ten gevolge van de coronamaatregelen, vormen deze uitgaven een aanzienlijke last.

In gesprek met de provincie hebben wij onze zorgen hierover op tafel gelegd en gepleit voor coulance waar het aankomt op de jaarlijkse SNL-beheerverplichtingen. De provincie toont zich hierin begripvol en realiseert zich dat natuureigenaren geraakt worden en dat dit een impact kan hebben op het natuurbeheer. (lees de formele reactie van de provincie hier).

De provincie geeft aan dat eigenaren autonoom beslissen hoe zij het beheer uitvoeren, hierbinnen zit ruimte om in deze uitzonderlijke periode keuzes te maken in het beheer om zo kosten te besparen, zolang urgente beheerszaken maar doorgang vinden.

De provincie benadrukt hierbij het belang van een goede samenwerking tussen terreineigenaren, het GPG, en de provincie. Zo geven ze aan dat er aan de bel getrokken moet worden wanneer de komende periode blijkt dat door het beperken van uitbesteding van beheer belangrijke beheermaatregelen stilvallen die later tegen hogere kosten moeten worden ingehaald. Ditzelfde geldt voor maatregelen in het kader van het stikstofdossier. Wanneer dit het geval is, kan er gekeken worden naar wat er extra mogelijk is, bijvoorbeeld via steun vanuit de COVID-19 steunmaatregelen waar de provincie op dit moment aan werkt.

GPG blijft in nauw contact met provincie

Het GPG is blij met de houding van de provincie en blijft in de komende periode in nauw contact met de provincie om de zorgen van haar achterban kenbaar te maken. Op korte termijn betekent dit dat we in gesprek gaan over verdere zorgen die leven en praten we mee over welke hulp onze achterban in bredere zin nodig heeft. 

Wanneer u over bovenstaande nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via: gpg@grondbezit.nl of 06-83177028.