GPG Nieuws

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen de komst van de wolf en het gebruik van biomassa. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

De komst van de wolf

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering van het GPG werd eens te meer duidelijk dat de komst van de wolf naar Gelderland erg leeft bij onze leden. Gezien de grote belangstelling voor dit onderwerp tijdens de ALV hebben we hierover onlangs een enquête uitgestuurd. De uitkomst daarvan hebben we meegenomen bij het bepalen van ons standpunt. Dit standpunt bouwt voort op het eerder door de FPG opgestelde standpunt.

GPG-standpunt 

De wolf lijkt zich te hebben gevestigd in Gelderland, er zijn inmiddels zelfs al welpen geboren. De komst van het dier zorgt voor veel uiteenlopende reacties in de maatschappij. Het staat buiten kijf dat die gevolgen heeft voor met name de natuur, de landbouw en recreatie. Het GPG vindt het van groot belang dat er goed gekeken wordt naar het volledige plaatje.

Middels DNA-onderzoek is vastgesteld dat de wolven in Nederland in 2018 165 schapen hebben doodgebeten. Om problemen achteraf en de daarmee gepaard gaande schade te vermijden, is een plan van aanpak voor de wolf gewenst. Het GPG is dan ook van mening dat het beheer van de wolf aan de voorkant goed geregeld moet worden.

Europese wetgeving: Habitatrichtlijn

Allereerst, de wettelijke kaders. De bescherming van de wolf is in Nederland geregeld in de Wet Natuurbescherming, en die is gebaseerd op de Europese Habitatrichtlijn. De wolf staat op de lijst van diersoorten die strikt beschermd moeten worden. Dieren op deze lijst mogen niet gevangen of gedood worden en mogen niet verstoord worden bij het grootbrengen van jongen. Er mag wel afgeweken worden van deze bescherming als er andere belangen in het geding zijn, zoals de voorkoming van ernstige schade aan gewassen of vee. Dan moet wel eerst alles gedaan zijn om met preventieve maatregelen de schade te voorkomen. Denk daarbij aan afrasteringen, stallen en zelfs herders. Alleen als er echt geen andere alternatieven voorhanden zijn kan de provincie als schade dreigt ontheffing verlenen voor afschot.

Aanpassing beschermde status

Het GPG zijn van mening dat wanneer de omvang van de populatie dreigt te leiden tot veel schade voor mens en dier, er middels populatiebeheer ook ingegrepen moet kunnen worden. Het GPG ziet beheer als een belangrijk onderdeel van schadepreventie. Dit dient dan ook direct meegenomen te worden in de beleidsvorming. Als de wolf in bijlage V in plaats van in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn zou worden opgenomen, is getalsmatig beheer beter mogelijk. 

Wat doet het GPG

In Nederland heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) in januari 2019 een Wolvenplan vastgesteld. Hierin staat dat alleen de directe kosten van schade door wolven vergoed worden. Vervolgschade of bijkomende schade komen volgens dit Wolvenplan niet voor vergoeding in aanmerking. Het GPG is het daar niet mee eens. Als de maatschappij van mening is dat wolven een plek hebben in Nederland, dan moeten degenen die daar schade van ondervinden volledig en snel gecompenseerd worden. Het GPG is van mening dat wanneer er wordt gekozen voor het vergoeden van preventieve maatregelen óók de kosten gemoeid met de instandhouding van de preventieve maatregelen vergoed moeten worden. Deze kosten op lange termijn mogen niet afgewenteld worden op de grondbezitter.

Ten slotte is het van groot belang dat de schadevergoedingen niet leiden tot een ongebreidelde groei van de wolvenpopulatie waardoor ook de kosten ongeremd blijven toenemen. Het GPG vindt het dan ook tijd dat er afspraken gemaakt worden over een maximale wolvenpopulatie en 0-standgebieden. Hoe zaken uit de hand kunnen lopen als er niet aan het begin goede afspraken worden gemaakt over populatiebeheer is de afgelopen jaren duidelijk geworden. Deze fouten resulteerden onder andere in de explosieve groei van de ganzenpopulatie.

Gert-Jan Bloemendal is uw contactpersoon in het bestuur op dit dossier. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Bas van Gerwen

Arnold Peterse vertelt over het gebruik van biomassa

Tot enkele maanden geleden gebruikte veevoederfabrikant ForFarmers aardgas voor de productie van stoom die nodig is voor het persen van voederbrokken. Per jaar verstookte het bedrijf ca. 1,7 miljoen m3 aardgas.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen startte ForFarmers enkele jaren geleden met succes een onderzoek naar de mogelijkheden om houtsnippers voor de stoomproductie aan te wenden. In juni 2019 werd een imposante houtsnippergestookte installatie in gebruik genomen. De houtsnippers zijn afkomstig van het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen. Door de overgang naar houtsnippers is de CO2-footprint voor de stoomproductie met 95 procent verlaagd ten opzichte van de productie op basis van fossiel aardgas.

Jaarlijks heeft ForFarmers ca. 8.000 ton snippers nodig. Voor de levering van de snippers is de Coöperatie Streekhout Achterhoek opgericht waarin o.a. VALA (de koepel van agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samenwerken. Leveranciers van snoeihout mogen gezien de CO2-doelstelling niet verder dan 50 km van de fabriek liggen. Voor het snoeihout wordt een interessante vergoeding gerekend. Geïnteresseerde leden die snoei- en resthout willen leveren, kunnen contact opnemen met agrarische natuurvereniging ’t Onderholt. (www.onderholt.nl)