HFG Nieuws

Grondeigenaren niet betrokken bij plannen voor wisselpolder in Westhoek, HFG wijst op respect voor eigendom

In het kader van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer wordt naast dijkversterking ook gekeken naar koppelkansen voor natuur. Eén van deze koppelkansen is de aanleg van een zogenaamde wisselpolder in Westhoek. De betreffende grondeigenaren zijn echter niet betrokken bij de plannen voor de wisselpolder. HFG vindt dat niet zomaar voorbij kan worden gegaan aan het belang van de grondeigenaren en wijst op respect voor eigendom.

Lees meer...

Veenweiden: Schouten wil compensatie bij waardedaling grond

Minister Schouten geeft via een Kamerbrief afgelopen vrijdag aan dat waardedaling van landbouwgrond moet worden gecompenseerd bij veenweide-ambities. FPG ziet hiermee de erkenning van haar positie en inzet. Schouten onderschrijft hiermee de noodzaak voor een faire beloning voor grondeigenaren bij de veenweide-agenda. Schouten stuurde de brief in reactie op het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur(RLI) 'Stop bodemdaling in veengebieden: het Groene Hart als voorbeeld' en in navolging  van een nadere toelichting door de RLI op ‘waardedaling en nadeelcompensatie’. Die toelichting was gevraagd door de Tweede Kamercommissie. Eerder zei het kabinet al toe geen doel ten aanzien van vermindering van de bodemdaling te willen vastleggen in dit stadium.

Lees meer...

Hoger grondwaterpeil in veenweidegebied

Vandaag hebben de dagelijks besturen van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ingestemd met het veenweideprogramma voor de komende 10 jaar. Ze leggen dit besluit voor aan het algemeen bestuur en Provinciale Staten in mei. Als zij ook instemmen, is deze aanpak van peilverhoging een feit en zal dit vooral gevolgen hebben voor de bedrijven die boeren op veengrond met meer dan 80 cm veen en minder dan 40 cm kleidek. 

Lees meer...

Nadeelcompensatie centraal in zienswijze HFG op het Veenweideprogramma 2021-2030

Gedurende de totstandkoming van het Veenweideprogramma 2021-2030 heeft HFG doorgaand aandacht gevraagd voor de vermogenswaardedaling als gevolg van de voorgenomen maatregelen en het belang van een schaderegeling voordat maatregelen worden genomen. Compensatie voor de nadelige effecten op de waarde van de grond moet aan de voorkant geregeld worden, zodat een grondeigenaar dit kan meenemen in zijn toekomstplannen. 
In een zienswijze van HFG op het Veenweideprogramma wordt dan ook een uitgebreide toelichting gegeven op hoe dient te worden omgegaan met nadeelcompensatie bij vernatting van landbouwgronden. Ook vragen wij nogmaals aandacht voor het respect voor eigendom, de relatie verpachter-pachter en het landgoedmodel als samenwerkingsvorm.

Lees meer...

Georganiseerde landbouw Friesland op scherp voor discussie over Veenweideplan 2030

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân presenteerden op 4 november 2020 hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar.

Lees meer...

Dijkversterking Koehool - Lauwersmeer

Op 26 augustus 2020 hielden het Wetterskip Fryslân, de provincie Friesland en Rijkswaterstaat een online informatieavond over de dijkversterking Koehool – Lauwersmeer. Over een traject van 47 kilometer zal de dijk versterkt worden, zodat de bewoners droge voeten houden. De informatieavond is hier terug te kijken. De voorbereidingen worden op dit moment getroffen, de uitvoering zal naar verwachting in 2023 beginnen en duren tot 2028. Door middel van het digitale platform kan u meedenken over het dijklandschap.

Zienswijze HFG
In het kader van de voorbereidingen van het project is een startdocument opgesteld door het Wetterskip Fryslân. Het bestuur van HFG heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Deze vindt u hier.

Lees meer...

Zorgvuldigheid en terughoudendheid bij onteigening

Op 13 mei 2020 heeft Het Friesch Grondbezit zich stevig uitgesproken tegen onteigening tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten. Ondanks dit verzet hebben Provinciale Staten op 27 mei besloten dat onteigenen mogelijk wordt voor terreinen die volgens Europese richtlijnen natuur moeten worden.

Het besluit van de Provincie Fryslân betekent dat onteigening niet voor het gehele Natuurnetwerk Nederland (NNN) ingezet kan worden, maar alleen voor de opgaves voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water, samen circa 900 hectare. Provinciale Staten hebben uiteindelijk het laatste woord en besluiten over de onteigeningsplannen.

Criteria
HFG is teleurgesteld met het besluit van de provincie, maar ziet wel dat de discussie heeft geleid tot meer besef van zorgvuldigheid en terughoudendheid bij inzet van het onteigeningsinstrument. 
Gedeputeerde Staten werken de komend tijd in een nota uit hoe, waar en wanneer het college denkt het instrument van onteigening in te zetten.  

Lees hier ons ingezonden artikel in de Leeuwarder Courant (25 mei 2020).

2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor Friese monumenten 

Eigenaren van Friese monumenten kunnen in september 2020 subsidie aanvragen bij de provincie via de Subsidieregeling Monumenten (SUMO). Dit jaar is in totaal 2,5 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar voor:

- Restauratie van rijksmonumenten
- Herbestemming van rijksmonumenten
- Onderhoud van rijksmonumentale molens
- Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden
- Plankosten

U kunt subsidie aanvragen van 14 tot en met 18 september 2020.

Lees meer...

Natuer mei de Mienskip in NOS-reportage

Kijktip! Reportage van de NOS over het uitdaagrecht. Onder het motto 'Wij kunnen het beter' dagen burgers en organisaties overheden uit. In het item veel aandacht voor het Friese initiatief Natuer mei de Mienskip. Natuer mei de Mienskip is een eerste en unieke stap op weg naar een nieuwe manier van grondverwerving, inrichting en beheer van de Friese natuur. Het doel is een rijkere biodiversiteit in 2027, met een grotere mate van maatschappelijke betrokkenheid én continuïteit in de agrarische bedrijfsvoering. Het Friesch Grondbezit is één van de deelnemende organisaties aan deze unieke challenge. 

Bekijk hier de reportage. 

Onteigenen van grond voor natuur geen goed idee

Het Friesch Grondbezit is tegen het onteigenen van grond voor natuur. Provincie Fryslân wil het instrument onteigening opnemen in het nieuwe grondbeleid om zo de laatste stukjes in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Het Friesch Grondbezit waarschuwde na de presentatie van het coalitieakkoord in juni 2019 al voor het instrument onteigening en riep op om er zeer terughoudend mee om te gaan (hier).

Onteigening druist in tegen de basisprincipes van het eigendomsrecht en kan alleen worden ingezet bij uiterste noodzaak en onder strikte voorwaarden. Onteigening van grond en opstallen is zeer ingrijpend voor de particuliere eigenaren wiens familie vaak al generaties lang aan dat (landelijk) onroerend goed verbonden zijn. Particulier bezit waarop wordt gewerkt, geproduceerd, geleefd en gewoond. De provincie moet daarom met de grootste terughoudendheid het onteigeningsinstrument inzetten; alleen bij grote noodzaak, urgentie en algemeen belang.

Lees meer...

Subsidie woonhuismonumenten

Van 1 maart tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in het voorgaande  jaar.  Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. Kosten die gemaakt worden in 2020 kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar.

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

Op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed leest u over de regeling en hoe u de subsidie aanvraagt. Onder het kopje publicaties vindt u ook een aantal middelen die u kunt gebruiken bij het aanvragen van de subsidie. Ook kunt u zich hier inschrijven voor een nieuwsbrief over de regeling.

Crisis is groot, maar een uitweg is er ook

Tijdens de bijeenkomst van Het Friesch Grondbezit en het Gronings en Drents Particulier Grondbezit stonden de toekomst van de landbouw en het stikstofbeleid centraal. “We zitten in een crisis waar problemen worden ‘opgelost’ door steeds weer nieuwe regelgeving. Dit leidt tot ergernis van de boeren en stelt maatschappij niet tevreden. Veel beter is een systeemwijziging”, aldus emeritus hoogleraar rurale sociologie Jan Douwe van der Ploeg. Lubbert van Dellen, commercieel directeur Accon avm en secretaris van het Mesdag Zuivelfonds, geeft in reactie hierop aan dat multifunctionele landbouw en grootschalige landbouw steeds beter samen gaan.

Lees meer...

Nieuw natuurgebied te koop

Een natuurgebied van ruim 25 hectare in de Séfonsterpolder is te koop. Het natuurgebied wat voorheen agrarische grond was ligt tussen Rijs en Oudemirdum ten oosten van het Rijsterbos en ten noorden van de Mirnseklif. De provincie Fryslân heeft dit gebied recent ingericht als natuur en verkoopt het onder de voorwaarde dat het natuur blijft en verder tot ontwikkeling wordt gebracht. Het is mogelijk om voor het natuurbeheer subsidies aan te vragen.
Het is voor het eerst dat natuur in de vrije verkoop gaat. Eerder werden deze gebieden uitsluitend aangeboden aan natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Nu is het nadrukkelijk ook toegankelijk voor particulieren.  

Lees meer...

Net op zee Ten Noorden van de Waddeneilanden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee (Ten noorden van de Waddeneilanden) naar het vasteland.

Op zee komen de kabels enkele meters onder de zeebodem te liggen, afhankelijk van lokale omstandigheden. Waar de kabels aan land komen moet nog bepaald worden. Er zijn in het noorden 3 hoogspanningsstations die benut kunnen worden als aansluitingspunt voor het windpark. Deze staan in Burgum, Vierverlaten en Eemshaven. De tracéalternatieven naar Burgum lopen mogelijk door uw private gronden.

Lees meer...

Nieuwe programmamanager voor Natuer mei de Mienskip

De provincie en de partijen van ‘Natuer mei de Mienskip’ hebben Johan Grijpstra aangesteld als nieuwe programmamanager voor natuurontwikkeling in Fryslân. Hij gaat de komende jaren aan de slag te gaan om de voorstellen voor Natuer mei de Mienskip te begeleiden en uit te voeren. Dit doet hij in nauwe samenwerking met de natuur- en landbouworganisaties in Fryslân, waaronder Het Friesch Grondbezit. 

Lees meer...

Oproep: aanmelden voor herstel landschapselementen

Binnen het provinciale landschapsherstelproject is nog ruimte voor deelname. Grondeigenaren - die in het werkgebied percelen hebben – kunnen hun landschapselementen aanmelden voor herstelwerkzaamheden of kunnen zich aanmelden voor de aanleg van nieuwe elementen.

Lees meer...

Kansen en uitdagingen in Fries coalitieakkoord

19 juni 2019 – Dinsdagmiddag werd in Heeg het Provinciaal Bestuursakkoord voor Fryslân gepresenteerd. In het akkoord met als titel ‘vernieuwen in vertrouwen’ staan flinke ambities voor het buitengebied. De provincie wil deze ambities samen met de partners oppakken. Het Friesch Grondbezit ziet hierin kansen en uitdagingen voor de particuliere grondeigenaar.

Lees meer...

Subsidieregeling monumenten Fryslân 2019

De provincie Fryslân stelt dit jaar 1,9 miljoen euro subsidie beschikbaar voor:

- Restauratie van rijksmonumenten
- Herbestemming van rijksmonumenten
- Onderhoud van rijksmonumentale molens
- Plankosten

Dit is geregeld in de subsidieregeling Monumenten Fryslân 2019. Gedeputeerde Staten hebben deze op 28 mei 2019 vastgesteld.

Dit jaar is de subsidie van 16 t/m 20 september 2019 aan te vragen, wees er dus snel bij! 

Lees hier meer. 

Ontwikkeling 'Natuer mei de Mienskip' kan van start

Een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling en het beheer van de Friese natuur, waarbij één woord centraal staat: samenwerking. ‘Natuer mei de Mienskip’ is er klaar voor.

Gebruik makend van de Right tot Challenge heeft Het Friesch Grondbezit samen met acht andere organisaties* in 2018 de handen ineengeslagen om in de periode tot 2027 méér natuur in Fryslân te realiseren, met hetzelfde budget en met grotere betrokkenheid van de mienskip.

Lees meer...

HFG in Landbouwbijlage van Friesch Dagblad

Het Friesch Grondbezit staat in de Landbouwbijlage van het Friesch Dagblad van 10 mei.

Klik hier om het artikel te lezen en hier om de Landbouwbijlage te bekijken.

Praktijkonderzoek mais op veen zonder ploegen krijgt vervolg

Mais verbouwen op veen zonder te ploegen is mogelijk. De opbrengsten zijn gelijk aan die van gangbare teelt, terwijl er minder grondbewerking is. Dit blijkt uit praktijkonderzoek van Wageningen University en Aequator.

Lees meer...

Toekenning van fosfaatrechten aan verpachter

In het geval een verpachter langdurig bedrijfsmiddelen van overwegend belang aan de pachter ter beschikking heeft gesteld, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten. In dat geval geldt een 50/50 verdeling. Dat is de uitspraak van het Pachthof over verdeling van fosfaatrechten. Lees meer...

Intensievere samenwerking door ‘Natuer mei de Mienskip’

Negen organisaties* die betrokken zijn bij het landelijk gebied, stellen de provincie voor gezamenlijk te werken aan de Friese natuur. Met als doel om natuur te creëren voor iedereen, waarbij het belang van biodiversiteit voorop staat. Gedeputeerde Staten staan er positief in om de samenwerking aan te gaan en twee pilots te starten. Provinciale Staten besluiten in juli of de provincie en de partners het voorstel daadwerkelijk verder gaan uitwerken.  

Lees meer...

Extra nieuwsbrief Feangreide van de gezamenlijke landbouworganisaties

Op 12 maart 2018 kopte de Leeuwarder Courant met een artikel ‘Intensieve landbouw moet wijken voor redding veen’. In dat artikel pleiten zes politieke partijen in de Friese Staten voor een verdere verhoging van het waterpeil in het veenweidegebied. Lees de Extra nieuwsbrief Feangreide van de gezamenlijke landbouworganisaties.

Lees meer...

Grondig Noord Nederland

Vanaf 2013 brengen de Provinciale Verenigingen in Groningen, Friesland en Drenthe de nieuwsbrief Grondig gezamenlijk uit.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!