HFG Nieuws

Hoger grondwaterpeil in veenweidegebied

Vandaag hebben de dagelijks besturen van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ingestemd met het veenweideprogramma voor de komende 10 jaar. Ze leggen dit besluit voor aan het algemeen bestuur en Provinciale Staten in mei. Als zij ook instemmen, is deze aanpak van peilverhoging een feit en zal dit vooral gevolgen hebben voor de bedrijven die boeren op veengrond met meer dan 80 cm veen en minder dan 40 cm kleidek. 

Het nieuw streefpeil wordt een grondwaterstand van 40 cm-maaiveld. Daarbij worden allerlei maatregelen genomen die moeten bijdragen aan het behoud van goed landbouwkundig gebruik, zoals maatwerk voor gebieden en flexibel peilbeheer waarbij het water hoog in de sloot staat als het kan en droog is en laag als het moet vanwege nattigheid en draagkracht. 

Het is een lastige opgave waar we nog veel moeten leren. Het zal er ook toe leiden dat landbouwgrond minder goed bruikbaar wordt, dat we gronden moet afwaarderen en vervangen door andere grond. Ook moeten we een verdienmodel ontwikkelen voor de boeren die meer en slechtere grond krijgen als gevolg van deze compensatie. Ook voor het omvormen van de bedrijfsvoering komen vergoedingen beschikbaar. Ook al is de afwaardering en het verdienmodel nog in uitwerking, de afspraken en de kaders die we hebben kunnen stellen voordat peilverhogingen ingaan, geven ons voldoende vertrouwen om de volgende stappen te maken in de kansrijke gebieden zoals Aldeboarn de Deelen.

Pas na een succesvolle aanpak en met voldoende geld voor compensatiemaatregelen kan de uitrol in andere gebieden plaatsvinden.

Lees hier het gehele persbericht en hier het aangepaste Veenweideprogramma.