HFG Nieuws

Dijkversterking Koehool - Lauwersmeer

Op 26 augustus 2020 hielden het Wetterskip Fryslân, de provincie Friesland en Rijkswaterstaat een online informatieavond over de dijkversterking Koehool – Lauwersmeer. Over een traject van 47 kilometer zal de dijk versterkt worden, zodat de bewoners droge voeten houden. De informatieavond is hier terug te kijken. De voorbereidingen worden op dit moment getroffen, de uitvoering zal naar verwachting in 2023 beginnen en duren tot 2028. Door middel van het digitale platform kan u meedenken over het dijklandschap.

Zienswijze HFG
In het kader van de voorbereidingen van het project is een startdocument opgesteld door het Wetterskip Fryslân. Het bestuur van HFG heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Deze vindt u hier.

HFG erkent het nut en noodzaak van de dijkversterking om daarmee de veiligheid voor de lange termijn te borgen. Het bestuur van HFG vindt het een gemiste kans dat de gevolgen van de plannen voor de landbouw en bodemkwaliteit niet besproken worden in het startdocument. Dit terwijl de agrarische sector in de regio van groot belang is voor de werkgelegenheid, de leefbaarheid en de economie. HFG vreest dat het onderbelichten van de agrarische sector kan lijden tot negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering, exploitatie en waardedaling van percelen. Ten slotte is HFG bereid mee te werken aan eventuele andere opgaven, koppelkansen die bij gebiedsproces(sen) ontstaan. Zolang in deze gebiedsprocessen de belangen en mogelijkheden van betrokken partijen in het gebied goed afgewogen worden, rekening houdend met de beschikbare middelen.