HFG Nieuws

Kansen en uitdagingen in Fries coalitieakkoord

19 juni 2019 – Dinsdagmiddag werd in Heeg het Provinciaal Bestuursakkoord voor Fryslân gepresenteerd. In het akkoord met als titel ‘vernieuwen in vertrouwen’ staan flinke ambities voor het buitengebied. De provincie wil deze ambities samen met de partners oppakken. Het Friesch Grondbezit ziet hierin kansen en uitdagingen voor de particuliere grondeigenaar.


Kwalitatieve groei landbouw
De landbouw is van groot economisch belang voor Fryslân. Daarnaast is de landbouwsector de belangrijkste beheerder van het landelijk gebied en bepaalt in sterke mate het aanzicht van het landschap, zo valt te lezen in het coalitieakkoord. Het nieuwe college wil kwalitatieve groei van de landbouw bewerkstelligen door onder andere in te zetten op duurzaam bodembeheer en agrarisch natuurbeheer.

Natuer mei de Mienskip
De provincie is enthousiast over het aanbod van Natuer mei de Mienskip, een samenwerking van Het Friesch Grondbezit en natuur- en landbouworganisaties, om meer natuur te realiseren tegen lagere kosten. De komende tijd wordt in drie pilots gekeken hoe de ideeën in de praktijk uitpakken.

Onteigening
In het akkoord valt te lezen dat onteigening een allerlaatste redmiddel is dat in principe niet wordt gebruikt. Alleen als het gaat om de allerlaatste hectares in een groot gebied, waar het succes van het hele programma op hangt, kan hiervan worden afgeweken. Het Friesch Grondbezit is van mening dat zeer terughoudend moet worden omgegaan met onteigening.

Veenweide
Een belangrijk thema in het coalitieakkoord is veenweide. Er wordt ingezet op reële, houdbare verdienmodellen voor boeren die helpen bij het terugdringen van de inklinking en herstel van biodiversiteit. Het Friesch Grondbezit blijft erop toezien dat, in het belang van de particuliere grondeigenaar, het nadelige effect op de vermogenswaarde van de grond niet uit het oog mag worden verloren.

Grondbank
Met het oog op diverse maatschappelijke doelen die ruimte vragen is vanuit diverse partijen, waaronder Het Friesch Grondbezit, aangedrongen op het creëren van een grondbank. Daar lijkt nu inhoud aan te worden gegeven. Voor Het Friesch Grondbezit is het belangrijk dat de grondbank een open en transparante vorm krijgt.

Verzilting
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zet in op voorkomen van en anticiperen op verzilting. Onderzoek naar zilte teelten wordt gestimuleerd en een landbouwdeal verzilting wordt voorbereid.

Rijksmonumenten
Het behoud en beheer van cultureel erfgoed krijgt een meer solide, structurele basis. De komende jaren zal er meer geld beschikbaar komen voor het opknappen van Rijksmonumenten in Fryslân.

College van Gedeputeerde Staten
De komende jaren wordt Fryslân bestuurd door vijf gedeputeerden. Naast de drie oud gedienden, Sietske Poepjes (CDA), Sander de Rouwe (CDA) en Johannes Kramer (FNP), zijn dat Avine Fokkens (VVD) en Douwe Hoogland (PdvA). Vanwege de portefeuilleverdeling zal Het Friesch Grondbezit voor het behartigen van de belangen van haar leden met meerdere Gedeputeerden in gesprek moeten. Het Friesch Grondbezit ziet uit naar een constructieve samenwerking met het nieuwe college voor de realisatie en het behoud van een vitaal en duurzaam buitengebied met een duurzaam economisch perspectief.