HFG Nieuws

Nadeelcompensatie centraal in zienswijze HFG op het Veenweideprogramma 2021-2030

Gedurende de totstandkoming van het Veenweideprogramma 2021-2030 heeft HFG doorgaand aandacht gevraagd voor de vermogenswaardedaling als gevolg van de voorgenomen maatregelen en het belang van een schaderegeling voordat maatregelen worden genomen. Compensatie voor de nadelige effecten op de waarde van de grond moet aan de voorkant geregeld worden, zodat een grondeigenaar dit kan meenemen in zijn toekomstplannen. 
In een zienswijze van HFG op het Veenweideprogramma wordt dan ook een uitgebreide toelichting gegeven op hoe dient te worden omgegaan met nadeelcompensatie bij vernatting van landbouwgronden. Ook vragen wij nogmaals aandacht voor het respect voor eigendom, de relatie verpachter-pachter en het landgoedmodel als samenwerkingsvorm.

Daarnaast heeft HFG de zienswijze die is ingediend door het collectief van landbouworganisaties* medeondertekend.
Lees hier de zienswijze van HFG en de zienswijze van de gezamenlijke landbouw.

Planning
Alle zienswijzen op het Veenweideprogramma worden gebundeld in een reactienota die in maart openbaar wordt gemaakt na goedkeuring door de dagelijkse besturen van provincie en Wetterskip. Planning is dat het definitieve Veenweideprogramma in mei 2021 af is. 

* Het collectief landbouworganisaties wordt gevormd door Agarische Jongeren Fryslân, Federatie Polderbelangen Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Het Friesch Grondbezit, LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de in het Fries Kollektievenberied samenwerkende agrarische collectieven.