HPG Nieuws

Rendement maken met duurzame werkplekken

12GoGreen realiseert en exploiteert duurzame werkplekken in een groene en inspirerende omgeving. We creëren unieke kleinschalige communities waar je zorgeloos kunt werken, ontmoeten en verbinden. Bent of kent u een grondbezitter waar ons concept mogelijk bij past? Wij komen graag in contact.

Lees meer...

Scriptie Nieuw Landgoedontwikkeling

Student Job Res onderzocht, in opdracht van het HPG, de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed op de bloembollenkwekerij van zijn vader. Dit als afstudeeropdracht voor zijn studie Business Studies.

Lees meer...

Verbod chemische gewasbescherming Natuurbeheerplan 2021 Zuid-Holland

Beheerders van Zuid-Hollandse natuurgebieden mogen geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Dat is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Lees meer...

Goedkeuring Faunabeheerplan Ree Zuid-Holland

Op 15 september 2020 is het Faunabeheerplan Ree goedgekeurd door de provincie Zuid-Holland. Het Faunabeheerplan Ree heeft een looptijd van 6 jaar, van 1 oktober 2020 t/m 30 september 2026.

Lees meer...

Aanpassing overgangsrecht Natuurschoonwet 1928

Zoals verwacht omvat het Belastingplan 2021 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd ook het overgangsrecht bij de Natuurschoonwet. Dit hangt samen met het nieuwe NSW Rangschikkingsbesluit dat juist vorige week is gepubliceerd (voor meer daarover zie ons eerdere artikel hier)

Lees meer...

Bijzonder Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 2 oktober was de eerste digitale ledenvergadering van het HPG. Graag hadden we u ontmoet op een mooie locatie, maar uiteindelijk is besloten om de ledenvergadering te verplaatsen naar een digitaal platform. Het was een bijzondere ervaring om elkaar zo te ontmoeten.

Lees meer...

500 hectare provinciale grond in Noord-Holland wordt natuur

Voor 500 hectare provinciale grond in de provincie Noord-Holland voert natuur vanaf nu de boventoon. Dit om het Natuurnetwerk Nederland verder te brengen. De gronden waar dit voor geldt liggen al in het Natuurnetwerk Nederland, daar gelden al extra regels. Zo maaiden de betrokken pachters het gras later om nesten van broedende weidevogels niet te verstoren.

Lees meer...

Landelijke en provinciale Bossenstrategie

Op 3 februari publiceerde het ministerie van LNV de ambities en doelen voor de Bossenstrategie. Hierin wordt onder andere een netto uitbreiding van het Nederlandse bosareaal van 10% ten doel gesteld. Dit betekent dat er ruimte gevonden moet worden voor ongeveer 37.000 hectare nieuw bos.

Lees meer...

Nieuwe medewerker HPG

In april heeft HPG medewerker Diederik afscheid van ons genomen. Sinds juli neemt Manon van Balen zijn taken over. In dit artikel stelt ze zich voor.

Lees meer...

Pachtbeleid provincie Noord-Holland vastgesteld

Op 26 mei 2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten het pachtbeleid van de provincie Noord-Holland vastgesteld. Het nieuwe beleid gaat per direct in.

Lees meer...

Vertrek bij de FPG/HPG

Ergens een vreemd moment nu ik achter de computer zit om dit stukje te schrijven. Na vele mooie jaren ga ik de FPG/HPG verlaten.

Lees meer...

Kunt u bijdragen aan aanleg van nieuw bos?

Het rijk heeft Inmiddels een ambitie uitgesproken om 37.000 ha nieuw bos in Nederland aan te leggen. Ook wordt gekeken hoe maatregelen in bestaand bos genomen kunnen worden.

Lees meer...

Rubriek: vertegenwoordigers waterschappen aan het woord

In deze rubriek willen we graag de geborgden voor natuur en geborgden ongebouwd voorstellen en aan het woord laten. Dit keer Matthijs Tak, hij zit namens de categorie ongebouwd in het waterschap Hollandse Delta.

Lees meer...

Leden-inventarisate besteding LNV-budget natuurherstel

Het ministerie LNV buigt zich momenteel over de besteding van de €250 miljoen die het kabinet beschikbaar stelde voor versnelde natuurverbetering in het komende jaar. Graag inventariseren wij daarom onder onze leden of zij concrete plannen hebben die aansluiten bij de bestedingsrichting van het gereserveerde geld voor natuurherstel.

Lees meer...

Ledeninformatie over Coronacrisis

De situatie die is ontstaan door het Coronavirus heeft grote impact op onze sector. Velen worden hard geraakt, privé en zakelijk.

Lees meer...

RUBRIEK: Vertegenwoordigers waterschappen aan het woord
Dit keer de VBNE-vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta

Mijn naan is Ies Klok. Namens de VBNE bezet ik de geborgde zetel voor natuur in het Waterschap Hollandse Delta.

Lees meer...

Vaststelling Uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en aankoop NNN-terreinen Noord-Holland 2019

Op 10 december 2019 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en aankoop NNN 2019 vastgesteld.

Lees meer...

Inhuur BOA-capaciteit via SBB?

Recent sprak een delegatie van het HPG-bestuur (voorzitter Erwin van den Berg, vice-voorzitter Paul Smeets en ondergetekende) met het nieuwe provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Zuid-Holland.

Lees meer...

Rubriek: Vertegenwoordigers waterschappen aan het woord

Dit keer Frank Hoekstra, de VBNE vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Lees meer...

Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen, doet u ook mee?

Op 3 oktober 2019 is het Manifest Klimaatrobuuste landgoederen en particuliere bossen gelanceerd. Met het Manifest geven particuliere landgoederen aan wat zij willen en kunnen bijdragen aan de huidige klimaatopgaven.

Lees meer...

Ook provincie Zuid-Holland gaat aan de slag met bosbeleid

In het voorjaar van 2019 is door de Staten van Zuid-Holland een motie aangenomen om het provinciale bosbeleid uit te werken.

Lees meer...

HPG te gast bij meest noordelijk gelegen landgoed in Noord-Holland

Het HPG was 13 september met de algemene ledenvergadering te gast op landgoed Ter Coulster te Heiloo. Ter Coulster is het meest noordelijke gelegen traditionele NSW-landgoed van de provincie.

Lees meer...

Rapport Veerman: 'Bodemdaling is urgent, niet acuut'

Recent presenteerde Cees Veerman zijn rapport over bodemdaling in de Noord-Hollandse veenweiden. Veerman typeert het vraagstuk bodemdaling als ' wel urgent, niet acuut.'

Lees meer...

Ontwikkeling Vermogenswaarde grond betrekken bij discussie Bodemdaling

HPG heeft afgelopen week een goed gesprek met de heer Veerman gevoerd over de bodemdaling. Door diverse partijen worden goede voorstellen gedaan.

Lees meer...

FBE Noord-Holland zoekt een nieuwe directeur/secretaris

Het bestuur van de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) zoekt een directeur, die het een bijzondere uitdaging vindt om een bijdrage te leveren aan een verantwoord faunabeheer in de provincie Noord-Holland.

Lees meer...

Van omgevingsvisie naar uitvoeringsagenda in NH

In november 2018 stelde Provinciale Staten de Omgevingsvisie NH2050 vast. Met de visie geeft de provincie een richting voor een nog onzekere toekomst.

Lees meer...

Routebureau Zuid-Holland: meerwaarde voor de eigenaar?

In februari heeft de staffunctionaris van het HPG een bijeenkomst bijgewoond over het opzetten van een Routebureau Zuid-Holland.

Lees meer...

Nieuws uit Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

HPG heeft in de persoon van Cor van Schelven zitting in het Algemeen Bestuur van het agrarisch collectief in de Hoeksche Waard (CCHW).

Lees meer...

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de Waterschappen plaatst, tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten!

Lees meer...

Noord-Holland: component toezicht (€ 17/ha) per 2019 beschikbaar?

Samen met de beheerders heeft de provincie overeenstemming bereikt over de financiering en betaling van de component toezicht als onderdeel van de openstellingsbijdrage SNL.

Lees meer...

Ruiterroutes Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil de mogelijkheden voor paardrijden in het groen vergroten. Daarvoor is in juni 2018 een bedrag vrijgemaakt.

Lees meer...

Bodemdaling West-Nederland

Recent heeft de provincie Noord-Holland een brief en notitie aangeboden aan de Statencommissie Natuur, Landbouw, Water & Milieu om te komen tot richtinggevende uitspraken rond de bodemdaling in de veenweidegebieden.

Lees meer...

HPG-lid Agrarische Stichting Blaricum realiseert samen met Staatsbosbeheer één weidevogelgebied: De Kampen
Natuurlijk boeren, boeren met natuur

Op de oostelijke rand van het Gooi met uitzicht op Eemland ligt het gebied De Kampen. Dit gebied kenmerkt zich als een laatste restant van de oorspronkelijke meentgronden. Gemeenschappelijke weiden waar de Gooise boeren hun vee weiden.

Lees meer...

Het landschap in de transities

De provincie Zuid-Holland heeft op woensdag 28 november een conferentie georganiseerd met als thema 'Het landschap in de transities'.

Lees meer...

HPG-reactie op ontwerpvisie rijke groenblauwe leefomgeving

Richting de provincie is waardering uitgesproken over het werk dat is verricht en het resultaat zoals dat nu ter inzage is gelegd in de vorm van de ontwerpvisie rijke groenblauwe leefomgeving.

Lees meer...

Versterking bestuur HPG

 Tijdens de ALV van het HPG is Paul Smeets benoemd als bestuurslid.

Lees meer...

Aanvullende reactie partijen aan de waterschappen in ZH en NH

In de komende paar weken buigen de verschillende waterschappen in Zuid- & Noord-Holland  zich over de voorstellen van de Unie van Waterschappen om de waterschapsbelasting te herzien.  

 

Lees meer...

Algemene ledenvergadering HPG

Vrijdag 21 september vond de jaarvergadering van het HPG plaats. Het moment en gelegenheid om elkaar weer te spreken en deel te nemen aan een vol programma. Er was dan ook een mooi aantal leden op af gekomen.  

 

Lees meer...

Veranderde aanpak in een veranderende wereld

Het bestuur en de staf van het Hollands Particulier Grondbezit wil haar (potentiële) leden directer en actiever betrekken bij de vereniging, belangenbehartiging en maatschappelijke opgaven.

Lees meer...

Provincie Zuid-Holland zoekt nieuwe eigenaar

De provincie zet zich in voor sterke natuur in Zuid-Holland en zoekt om die reden een geschikte beheerder voor natuurgebied Spuimond-Oost in Korendijk.

Lees meer...

Visie groen en waterrijk Zuid-Holland

Sinds juni 2017 werkt de provincie aan een mooi Zuid-Holland, met veel groen en water dichtbij huis. Hoe ze dat doen, staat in een visie die ze met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben opgesteld.

Lees meer...

Koninklijke onderscheiding voor Reinier van Elderen

Op 25 april heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om Reinier van Elderen vanwege zijn grote maatschappelijke verdiensten te benoemen als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lees meer...

Ontwerp natuurbeheerplan Noord-Holland ter inzage

De provincie Noord-Holland heeft het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 ter inzage gelegd van 19 april tot en met 30 mei 2018. Het Natuurbeheerplan geeft aan waar welke natuur en landschapselementen aanwezig zijn of ontwikkeld kunnen worden.

Lees meer...

Deelname broedweek provincie Zuid-Holland

Een delegatie van het bestuur van HPG heeft een bijdrage geleverd aan de door de provincie georganiseerde broedweek. Met de broedweek heeft de provincie een week lang input verzameld voor de omgevingsvisie Groen Blauwe Leefomgeving.

Lees meer...

(Hernieuwde) oproep kandidaat bestuursleden geborgde zetel landbouw

Eerder hebben we in de nieuwsbrief aandacht besteed aan de waterschapsverkiezingen en potentiële bestuursleden opgeroepen zich vooral bij de VBNE kandidaat te stellen voor de natuurzetels. Deze termijn is inmiddels gesloten.

Lees meer...

Verkoop gronden in de provincie Zuid-Holland digitaal

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het realiseren van het Natuurnetwerk en de  natuurdoelen, maar ziet het zelf in eigendom en beheer hebben van NNN-gronden niet als kerntaak.  

Lees meer...

Verminderen administratieve lasten bij het (groen)beheer in ZH

In 2017 hebben de  verschillende natuur- en landschapsorganisaties waaronder ook HPG bij de provincie Zuid-Holland de hoge regeldruk aangekaart die wordt ervaren binnen de uitvoering van het (groen)beheer in het buitengebied.

Lees meer...

Provincie NH stelt geld beschikbaar voor beheer landschap

De provincie stelt geld beschikbaar voor het beheer van landschapselementen. Voorheen was er geen subsidie via de SVNL beschikbaar voor het beheer van landschapselementen. Dit is mooi nieuws dus! En deze keus van de provincie laat zien dat we landschap ook belangrijk vinden.

Lees meer...

Potentiële bestuursleden geborgden zetels natuur&landbouw

Op 20 maart 2019 vinden de waterschap verkiezingen plaats. De procedure voor de geborgde zetels is van start. Grondbezitters kunnen zich verkiesbaar stellen

Lees meer...

Ledenvoordeel: Telfort Zakelijk – voordelig mobiel bellen

Sinds begin van dit jaar heeft FPG een nieuw ledenvoordeelprogramma ontwikkeld voor haar leden. Hoewel van de bestaande voordelen redelijk gebruikt wordt gemaakt, bleek uit een evaluatie dat er voor zowel de partners als de leden meer uit is te halen. 

Lees meer...

Actualisatie grondbeleid provincie Noord-Holland

GS van de provincie Noord-Holland willen hun grondbeleid in 2018 actualiseren. Een flexibeler grondbeleid dat jaarlijks kan meebewegen met ontwikkelingen die zich voordoen en welke gebaseerd is op de uitgangspunten marktconformiteit en transparantie.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering HPG verplaatst naar vrijdag 29 september

Op dit moment is het bestuur druk met de afronding van het programma van de Algemene Ledenvergadering. 

Lees meer...

Werkateliers omgevingsvisie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft 3 bijeenkomsten georganiseerd om een nieuwe visie te kunnen formuleren omtrent de Groen Blauwe Leefomgeving en tracht dit te doen door kennisuitwisseling/inbreng van de vele betrokken partijen uit het middenveld.

De laatste bijeenkomst was op 23 juni jl., er waren +/- 50 personen aanwezig van allerlei maatschappelijke organisaties en bedrijven. Namens het HPG waren de bestuursleden Piet Kome en Cor van Schelven daarbij aanwezig.

Lees meer...

Effectanalyse Natura-2000 gebieden

In opdracht van de Faunabeheereenheid wordt er een effectanalyse opgesteld op welke wijze om te gaan met activiteiten in kader van jacht, schadebestrijding en beheer in Natura-2000 gebieden. Als eerste stap wordt daarvoor op dit moment een (juridische)voortoets uitgevoerd. Binnen de voortoets wordt in beeld gebracht wat de mogelijke effecten zijn in en rond Natura-2000 gebieden en zullen deze juridisch getoetst worden

Lees meer...

Ontwerp natuurbeheerplan Noord-Holland ter inzage

Het definitieve Natuurbeheerplan geeft aan waar welke natuur aanwezig is of kan worden ontwikkeld en welke natuurdoelen er gelden. Het Natuurbeheerplan bevat een set kaarten, zoals de kaart met begrenzing Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de kaart met beheertypen waarop per locatie is aangeven welke natuurdoel er geldt en welk beheer er is vereist (beheertype).

Lees meer...

HPG in gesprek met Statenleden Zuid Holland

Recent heeft het HPG deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst met de Statenleden in de provincie Zuid-Holland over het thema Groen

Lees meer...

Werkschuurbijeenkomst XL - Wet Natuurbescherming

Per 1 januari 2017 treden de nieuwe Wet Natuurbescherming (Wnb) en de bijbehorende provinciale verordeningen in werking. In de zogenaamde 'werkschuurbijeenkomst' van de VBNE hoort u wat dit betekent voor de bos- en natuurbeheerpraktijk.

Lees meer...

Erwin van den Berg (45) nieuwe voorzitter Hollands Particulier Grondbezit

Het HPG heeft een nieuwe voorzitter. Erwin van den Berg (45) stelde zich vandaag voor aan de leden op de ALV. Hij volgt Reinier van Elderen op, die maar liefst 14 jaar voorzitter was van de vereniging van grondeigenaren.

Lees meer...

Zuid-Holland verkoopt natuurgronden aan particulieren

In het kader van gelijke berechtiging van natuurbeheerders heeft de provincie Zuid-Holland voor het eerst via inschrijving grond met een natuurbestemming verkocht aan twee particulieren.  

Lees meer...

Omvang collectieven in Zuid-Holland voor 2017 op 0,5 ha gezet

Het HPG en de provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk een informatiebrief SNL 2017 uitgegeven.

Lees meer...

Provincie NH zoekt pachters

De provincie Noord-Holland wil percelen voor het jaar 2017 in pacht uitgeven

Lees meer...

Subsidie voor verbetering waterkwaliteit agrarische gebieden

Van 20 juni tot en met 31 augustus 2016 kan in het gebied van Hoogheemraadschap van Rijnland subsidie aangevraagd worden voor projecten die tot doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren.

Lees meer...

Ontwerp Natuurbeheerplan NH nog drie weken ter inzage (tot 7 juli 2016)

In het Natuurbeheerplan staat waar welk soort natuur, agrarische natuur en landschap aanwezig zijn of ontwikkeld kunnen worden. 

Lees meer...

HPG spreekt in bij de Gemeenteraad van Teylingen

HPG maakte bezwaar tegen doorkruising van recreatieve wandel en fietspaden bij enkele  veenpolders.

Lees meer...

HPG deelt zorg CDA-fractie Zuid-Holland

De CDA Statenfractie heeft op 30 maart jl een themadag georganiseerd over de zorg die er is rond het duurzaam betaalbaar houden van natuur-en landschapsbeheer in de provincie Zuid-Holland. De zorg  dat het natuurbeheer niet meer betaalbaar is onderschrijft het Holland Particulier grondbezit volledig.  Ook het HPG signaleert dat er steeds meer spanning ontstaat tussen de uitvoering van het beheer in de praktijk  en de vergoeding die daarvoor beschikbaar is.

 

Lees meer...

"Bied ruimte aan zonneakkers in Noord-Holland"

Het Hollands Particulier Grondbezit (HPG) roept het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op om de grondeigenaren in het agrarisch gebied de mogelijkheid te bieden om zonnepanelen op hun grond te plaatsen.

Lees meer...

Workshop (buiten)sport, gastvrijheid en natuur in Zuid-Holland

Er wordt veel in de natuur gerecreëerd en gesport en belangen van de sectoren liggen vaak dicht bij elkaar. Door samenwerking kunnen de drie sectoren van elkaar profiteren, maar waar liggen precies de aangrijpingspunten voor samenwerking?

Lees meer...

HPG en provincie Zuid-Holland organiseren informatiebijeenkomsten natuurbeheer

 Per 2017 zal voor het verkrijgen van subsidie voor het beheer van natuurterreinen nieuwe verplichtingen van toepassing zijn.

Lees meer...

Jachtverbod in stiltegebieden?

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte & Milieu werd een voorstel behandeld om jacht met het geweer in de stiltegebieden te verbieden.

Lees meer...

Verklaring Groen Kapitaal

Op 11 februari werd ter afsluiting van een congres de Verklaring Groen Kapitaal Noord-Holland aangeboden aan gedeputeerde dhr. Bond. Het HPG is een van de partners van de provincie die samen de verklaring opstelden.

Lees meer...

Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 provincie Zuid-Holland

In het Natuurbeheerplan staat het huidige en gewenste beheer beschreven voor de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) en agrarische gebieden met natuurwaarden.

Lees meer...

Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 Noord-Holland ter inzage

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 is door GS op 20 januari vastgesteld en vanaf maandag 26 januari vrijgegeven voor de ter inzage periode. 

Lees meer...

Inspraak en Informatiebijeenkomsten Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 januari 2015 is de PAS door het ministerie van EZ ter visie gelegd. Om u daarover te informeren worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Lees meer...

Verkoop van provinciaal onroerend goed

De overdracht van de gronden maakt onderdeel uit van de afspraken die Rijk en provincies hebben gemaakt in het Natuurpact. 

Lees meer...

Weer mogelijkheden voor particulier natuurbeheer in Noord-Holland

 

Gedeputeerde Staten (GS) stellen € 19 miljoen subsidie voor natuurbeheer beschikbaar waarvan € 13 miljoen voor particulier natuurbeheer.

 

Lees meer...

Even voorstellen: bestuurslid Pauline Insinger-Boreel

Via mijn oom Lucas Boreel ben ik in het bestuur van HPG gevraagd, hij had destijds de leeftijd van 70 jaar bereikt, en vond het tijd om het stokje aan de volgende generatie over te geven.

Lees meer...

Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Vanaf 1 juli 2014 kunnen agrariërs en eigenaren van een (voormalig) agrarisch bouwblok subsidie krijgen voor het verwijderen van asbestdaken. De stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ levert een bijdrage van 4,50 euro per m² asbest. Dit op voorwaarde dat de subsidieaanvrager zonnepanelen terugplaatst. Met een verbod op asbestdaken in het verschiet, is de regeling de moeite waard om te verkennen.

Lees meer...

Ontevredenheid over leidingvergoedingen in de Randstad

De grote leidingleggers Gasunie en TenneT hebben afspraken gemaakt met LTO over de medewerkingsvergoeding die grondeigenaren ontvangen indien zij meewerken aan de aanleg van een leiding op zijn/haar grond. Het eindvoorstel van TenneT was een verhoging van de eenmalige vergoeding, die ongeveer 50% lager is dan de huidige Gasunie-vergoeding.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!