HPG Nieuws

Aanvullende reactie partijen aan de waterschappen in ZH en NH

n de komende paar weken buigen de verschillende waterschappen in Zuid- & Noord-Holland  zich over de voorstellen van de Unie van Waterschappen om de waterschapsbelasting te herzien.  

Omdat dit een ingrijpend voorstel is waaraan grote nadelen kleven vonden de partijen in NH en ZH  het belangrijk dat nogmaals kenbaar te maken richting bestuurders. Verwijzend naar het eerdere standpunt van de VBNE waar bij wordt aangesloten, aangevuld met voorbeelden uit praktijk, wordt bestuurders gevraagd niet in te stemmen met de voorstellen.


De kritiek op het advies van de waterschappen is dat wijzigingen niet voldoen aan de gestelde criteria: objectieve criteria voor de kostentoedeling ontbreken; bestuurlijke bandbreedtes zorgen voor onuitlegbare verschillen tussen waterschappen; niet iedere hectare in categorie ‘ongebouwd’ heeft evenveel profijt . 
Als voorbeeld is de brief aan waterschap Hollandse Delta hier te lezen. 

Het wordt nu spannend hoe de verschillende waterschappen gaan besluiten en of er onder de waterschappen voldoende draagvlak is voor de voorstellen of dat hier verder over nagedacht moet worden.  


NB. 
Eerder is landelijk door FPG gecommuniceerd over de voorstellen van de Unie van Waterschappen  om de waterschapsbelastingen aan te passen. In dat bericht is ook het VBNE -standpunt terug te vinden.