HPG Nieuws

Actualisatie grondbeleid provincie Noord-Holland

GS van de provincie Noord-Holland willen hun grondbeleid in 2018 actualiseren. Een flexibeler grondbeleid dat jaarlijks kan meebewegen met ontwikkelingen die zich voordoen en welke gebaseerd is op de uitgangspunten marktconformiteit en transparantie.

Er is een plan van aanpak opgesteld om tot actualisatie van het grondbeleid te komen. Een van de eerste acties hierin is het voeren van een consultatieronde met externe stakeholders, zoals HPG.

De provincie is van plan het grondbeleid op te bouwen via twee onderdelen:

Een meerjarige kadernota met:

  • Algemene uitgangspunten(juridisch, financieel, etc.)
  • Matrix met in te zetten instrumenten
  • Format voor het uitvoeringsprogramma

en jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s met daarin opgenomen:

  • wettelijke en beleidsmatige context
  • kwaliteit (niveau van onderhoud of aanwezige natuurdoelstellingen)
  • effecten op de omgeving
  • bedrijfseconomische gevolgen
  • eigendom & eindbeheer

Het groene grondbeleid zoals de provincie dat tot dusver kende komt terug als een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Van belang en waar we als HPG voor blijven waken is dat de uitgangspunten zoals in het groene grondbeleid zijn opgenomen nu niet opnieuw ter discussie gesteld gaan worden. Het is wel prima om met elkaar te bespreken hoe je de verkoop van percelen praktischer en eenvoudiger kan organiseren.

Planning

De eerste gespreksronde met externe partijen heeft inmiddels plaats gevonden. De externe consultatie loopt nog tot april, waarbij er ook nog gezamenlijke bijeenkomsten met betrokken organisaties worden georganiseerd. Formele vaststelling van het grondbeleid en uitvoeringsplannen door GS is voorzien in juni. Daarna zal provinciale Staten er in juli een besluit over nemen.  

Het HPG is met de provincie nog aan het overleggen of we over dit onderwerp niet een aparte ledenbijeenkomst kunnen organiseren waar de nieuwe werkwijze en ideeën rond het grondbeleid besproken kunnen worden.