HPG Nieuws

Effectanalyse Natura-2000 gebieden

In opdracht van de Faunabeheereenheid wordt er een effectanalyse opgesteld op welke wijze om te gaan met activiteiten in kader van jacht, schadebestrijding en beheer in Natura-2000 gebieden. Als eerste stap wordt daarvoor op dit moment een (juridische) voortoets uitgevoerd. Binnen de voortoets wordt in beeld gebracht wat de mogelijke effecten zijn in en rond Natura-2000 gebieden en zullen deze juridisch getoetst worden.

Daar waar het niet gaat over projecten maar over andere handelingen (waar jacht, schadebestrijding en beheer ook onder valt) dient wel getoetst worden aan de natuurbelangen maar gaat dit belang niet altijd voor. Er dient dan bij de vergunningverlening een afweging gemaakt te worden met andere belangen zoals bestrijding van schade aan gewassen. In die context heeft het HPG aandacht gevraagd voor de positie van de grondeigenaar als jachtgerechtigde en dat als belang ook daar in mee te wegen.

De komende periode wordt gebruikt om e.e.a. verder uit te werken. Na de zomer, ergens in augustus, dient de voortoets afgerond te worden.