HPG Nieuws

HPG-reactie op ontwerpvisie rijke groenblauwe leefomgeving

Richting de provincie is waardering uitgesproken over het werk dat is verricht en het resultaat zoals dat nu ter inzage is gelegd in de vorm van de ontwerpvisie rijke groenblauwe leefomgeving.

Wel vond het HPG het van belang om nog een zienswijze in te dienen. HPG vraagt in haar zienswijze  aandacht voor de positie van de grondeigenaar in algemene zin. Meer specifiek zijn ook een aantal onderwerpen benoemd. Denk daarbij aan inperken regeldruk, duurzaam en gezond bodemgebruik, landbouw in transitie en invulling GLB en handhaving & toezicht.

De volledige zienswijze HPG kunt u hier teruglezen.