HPG Nieuws

Inspraak en Informatiebijeenkomsten Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 januari 2015 is de PAS door het ministerie van EZ ter visie gelegd. Om u daarover te informeren worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Informatieavonden

De informatieavonden worden per provincie georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken in overleg met het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de provincies. 
Voor de provincie Noord-Holland is deze informatieavond  op 28 januari op het provinciehuis in Haarlem, voor de provincie Zuid-Holland op 29 januari op het provinciehuis in Den Haag.

Op deze informatieavonden wordt u over het systeem van de PAS ge├»nformeerd, het ontwerpprogramma en de analyse van de verschillende gebieden.  Op de avonden is het niet mogelijk om op vergunningen voor specifieke activiteiten in te gaan. Daarnaast ontvangt u informatie over de wijze waarop u, op een later moment, kunt inspreken op het ontwerp. Voor de bijeenkomst dient u zich aan te melden.

Wat is de PAS?

In de PAS werkt een aantal overheden samen om bij Natura 2000-gebieden twee doelen tegelijk te bereiken. Aan de ene kant wordt de achteruitgang van de biodiversiteit in die gebieden, voor zo ver die het gevolg is van stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel. Aan de andere kant wordt er weer ruimte gemaakt voor nieuwe economische activiteiten met stikstofuitstoot in de buurt van die gebieden. Die ruimte was er bijna niet meer, want nieuwe vergunningen konden door de rechter worden vernietigd omdat ze in strijd waren met internationale verplichtingen op het gebied van biodiversiteit.

De PAS is gebaseerd op drie pijlers, die alle even cruciaal zijn:

1.            Vermindering van stikstofdepostie (door generieke maatregelen)

2.            Herstelmaatregelen voor aangetaste Natura 2000 habitattypen

3.            Ontwikkelingsruimte voor economische activiteiten

Doel van de PAS is ruimte voor economische ontwikkeling, sterkere natuur en minder stikstof.

Meer informatie over de PAS vindt u op pas.natura2000.nl

Voor wie van belang?

De bijeenkomsten zijn belang voor alle grondeigenaren met gronden in of in de nabijheid van een Natura-2000 gebied (zie kaart) en voor landbouwbedrijven met veranderings-/uitbreidingsplannen.

Wat is van belang?

In de gebiedsanalyses kunt u zien of en hoeveel ontwikkelingsruimte er beschikbaar komt en welke herstelmaatregelen voor de natuur zullen worden uitgevoerd. De ontwikkelingsruimte is nog niet voor het eigen bedrijf te berekenen, hiervoor is het rekeninstrument AERIUS nodig dat op dit moment nog niet beschikbaar is. Herstelmaatregelen voor natuur kunnen divers zijn, voorbeelden zijn het plaggen van heide of verhogen van het waterpeil. Herstelmaatregelen kunnen op terreinen van particuliere eigenaren zijn gewenst. Herstelmaatregelen kunnen daarbij ook gevolgen hebben voor omliggende gronden.