HPG Nieuws

Landelijke en provinciale Bossenstrategie

Op 3 februari publiceerde het ministerie van LNV de ambities en doelen voor de Bossenstrategie. Hierin wordt onder andere een netto uitbreiding van het Nederlandse bosareaal van 10% ten doel gesteld. Dit betekent dat er ruimte gevonden moet worden voor ongeveer 37.000 hectare nieuw bos. Hierbij wordt aangegeven dat uitbreiding van het bosareaal binnen het Natuurnetwerk vraagt om een zorgvuldige ecologische afweging door provincies en natuurbeheerders. Buiten het Natuurnetwerk wordt gezocht naar kansen om aanleg van nieuw bos te combineren met andere functies. Beide opties voor bosuitbreiding vragen om inzicht in de potentie voor nieuw bos/bosuitbreiding in Nederland.

Inventarisatie belangen particuliere eigenaren

FPG en HPG benadrukken dat het belangrijk is dat de wensen en behoeften van particuliere terreineigenaren meegenomen worden bij de concretisering van deze doelstellingen. Om hier een beeld van te krijgen, inventariseren we bij een aantal van onze leden wat er mogelijk is op hun bezit en wat nodig is voor bosuitbreiding.

Provinciale bossenstrategie

De provincie Noord-Holland heeft een eerste berekening gemaakt van hoeveel bos er in het Nederlands Natuurnetwerk (NNN) aangeplant kan worden. Deze eerste berekening komt uit op maximaal 355 hectare bosuitbreiding binnen de Noord-Hollandse NNN-gebieden.

De provincie Zuid-Holland werkt op dit moment aan een eerste berekening. Wanneer deze bekend is, zullen we dit met u delen.