HPG Nieuws

Nieuws uit Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

HPG heeft in de persoon van Cor van Schelven zitting in het Algemeen Bestuur van het agrarisch collectief in de Hoekschex Waard (CCHW). Eén van de acht collectieven in de provincie Zuid Holland die in 2016 opgericht zijn om uitvoering te geven aan het agrarisch natuurbeheer.

Tijdens de start van dit collectief was er sprake van hoge opstartkosten en ict-problemen, maar inmiddels verloopt het sinds 2017/2018 beter. De provincie Zuid-Holland betaalt in een periode van zes jaar 2,4 miljoen euro aan het collectief voor weidevogelbeheer en aanleg van bloemrijke akkerranden. In totaal doen nu 78 agrariërs mee aan het collectief. Via contracten zijn 80 ha weidevogelbeheer (in het Oudeland van Strijen) en 145 ha akkerranden uitgezet. Voor de kruidenrijke akkerranden geldt dat deze de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap bevorderen en tevens een foerageergebied zijn voor vogels door de aanwezigheid van insecten. In de afgelopen zomer hebben echter een aantal plantensoorten door de droogte niet het maximale resultaat opgeleverd. De nieuwe generatie boeren maakt graag gebruik van deze regelingen met vergoeding. Maatschappelijk is er veel waardering voor de kleurrijke akkerranden. 

De controle vanuit de provincie op de uitvoering en oppervlakte is intensief en gedetailleerd. Inmiddels is de voortgangsrapportage Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2018 gereed en ter bespreking aan de provincie Zuid-Holland aangeboden .