HPG Nieuws

Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 provincie Zuid-Holland

In het Natuurbeheerplan staat het huidige en gewenste beheer beschreven voor de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) en agrarische gebieden met natuurwaarden. In het Natuurbeheerplan begrenst en beschrijft de provincie de gebieden waar subsidiëring van beheer en ontwikkeling van natuur, agrarische natuur en landschapselementen plaats kan vinden. Zie ook de website van de provincie.

Het grootste verschil tussen het Natuurbeheerplan 2015 en 2016 is de wijziging van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Voor het Natuurnetwerk Nederland zijn alleen enkele wijzigingen in overleg met de natuurbeheerders op de kaart aangepast.

Kern van het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is dat de provincie de doelen vaststelt voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en dat streekgebonden agrarische collectieven hier gezamenlijk invulling aan geven op basis van hun kennis en betrokkenheid. Dit moet leiden tot een samenhangend beheer van agrarische natuurgebieden dat meer dan voorheen bijdraagt aan de doelen van het internationale, nationale en provinciale natuur- en landschapsbeleid. Met name op gebied van behoud van biodiversiteit en van aantrekkelijke agrarische landschappen.

Vanaf 4 februari 2015 tot en met 18 maart 2015 ligt het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 ter inzage. Het Ontwerp-Natuurbeheerplan bestaat uit een tekst en 8 kaarten.

Zienswijze

U kunt op het Ontwerp-Natuurbeheerplan regeren door uw zienswijze schriftelijk te geven in de hierboven genoemde periode. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. de Afdeling Water en Groen, postbus 90602, 2509 LP Den Haag onder vermelding van ‘zienswijze Ontwerp-Natuurbeheerplan 2016’.

Informatiebijeenkomst over het ontwerp natuurbeheerplan 2016

Op donderdagavond 5 februari (van 20.00 uur tot 22.00 uur in zalencentrum De Brug te Reeuwijk) organiseert de provincie en bent u van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst over het ontwerp Natuurbeheerplan 2016 en het weidevogelbeheer in het bijzonder!

De bijeenkomst zal vooral in het teken staan om u nader te informerenover het ontwerp natuurbeheerplan. Het tweede gedeelte staat in het teken van: 

  • Gebiedsspecifiek overleg van het Collectief met de aanwezige gebiedspartners
  • Inzage in de kaart met de leefgebieden uit het ontwerp NBP 2016
  • Uitwisselen van inhoudelijke bespreekpunten
  • Verkennen van een gezamenlijke reactie op het natuurbeheerplan