HPG Nieuws

Ontwerp natuurbeheerplan Noord-Holland ter inzage

In ons nieuwsbericht van 24 februari 2018 (link aanmaken) informeerden wij u dat de provincie NH geld beschikbaar stelt voor het beheer van landschapselementen. Voorstellen daarvoor konden worden ingediend zodat deze in het natuurbeheerplan opgenomen konden worden.

Inmiddels heeft de provincie het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 ter inzage gelegd van 19 april tot en met 30 mei 2018. Het Natuurbeheerplan geeft aan waar welke natuur en landschapselementen aanwezig zijn of ontwikkeld  (natuurdoeltypen en landschapstypen) kunnen worden. Het Natuurbeheerplan bevat een set kaarten, zoals de kaart met begrenzing Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de kaart met beheertypen waarop per locatie is aangeven welk natuurdoel er geldt en welk beheer er is vereist (beheertype). Op basis van deze begrenzing kan subsidie worden verkregen. Het is van belang dat uw ideeën en wensen voor uw percelen dus juist zijn verwerkt!

Nadere informatie en uitleg over de ter inzage legging is op de provinciale site terug te vinden.

 Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Holland, mevrouw M. Anneveldt, tel.: 023–514 3684 , e-mail potm@noord-holland.nl.