HPG Nieuws

Provincie NH stelt geld beschikbaar voor beheer landschap

De provincie stelt geld beschikbaar voor het beheer van landschapselementen. Voorheen was er geen subsidie via de SVNL beschikbaar voor het beheer van landschapselementen. Dit is mooi nieuws dus! En deze keus van de provincie laat zien dat we landschap ook belangrijk vinden.

Voor u als eigenaar is het belangrijk om te zorgen dat de landschapselementen waar u beheersubsidie voor zou willen aanvragen in beeld heeft en dat deze opgenomen worden in het natuurbeheerplan van de provincie (dit is bepalend voor verkrijgen van beheersubsidie). Hierover kunt u straks een zienswijze indienen wanneer het ontwerp natuurbeheerplan dit voorjaar ter inzage ligt .

Sterker is nu al proactief te handelen en met de provinciale ambtenaar contact te zoeken en te bespreken wat uw wensen zijn en hoe deze in het natuurbeheerplan opgenomen kunnen worden. De provincie zal bepalen of uw landschapselement past in hun beleid. Voor een gesprek daarover is nu nog alle tijd, terwijl een zienswijze in de korte formele tijd van een procedure beoordeeld wordt.

concreet kunnen de volgende stappen doorlopen worden:

  1. Check je landschapselementen aan de hand van de Index natuur en landschapbeheer
  2. Check die landschapselementen aan de kaarten van het NBP
  3. Zet de verschillen op een rij (wat en waar)
  4. Leg de verschillen gemotiveerd schriftelijk voor aan de provincie, met het verzoek om een gesprek
  5. Ga in gesprek
  6. …..verder vervolg hangt af van de uitkomst van het gesprek…

 

U kan overigens alleen subsidie voor landschapselementen aanvragen waarvoor nog geen subsidie voor natuurbeheer wordt ontvangen. Als uw laan of houtkade onderdeel is van een bestaande beschikking voor beheer dan kan deze pas na afloop van deze beschikking apart als landschapselement worden aangevraagd.

Openstellingsbijdrage

Ander positief nieuws is dat de provincie bekijkt of voor de aanvragen SVNL die vanaf eind 2018 ingediend worden, beide onderdelen van de openstellingsbijdrage, dus ook voor het toezicht, vergoed gaan worden. Er wordt nog gesproken met de provincie over de uitwerking. Via het jaarlijkse werkprogramma kan de beheerder bijv. kort opnemen hoe hij zijn toezicht organiseert en inzicht geven van wat toezicht oplevert.

Contactpersonen bij de provincie NH:

Contactpersoon voor de SVNL (beleid) in Noord-Holland is Wendy Ates-Janssens. Als het gaat om specifieke subsidievragen dan is dat Marianne Zwankhuizen-Mantjes. Als het gaat om specifieke kaartvragen is dat Marjolein Anneveld-Pot. Wij zijn voornemens om zo mogelijk alleen het kaartmateriaal van het NBP te actualiseren, en geen nieuwe beleidskeuzes in het NBP te maken.

anssensw@noord-holland.nl

zwankhuizenm@noord-holland.nl

potm@noord-holland.nl