HPG Nieuws

RUBRIEK: Vertegenwoordigers waterschappen aan het woord

Dit keer de VBNE-vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta

Mijn naan is Ies Klok, 70 jaar en inmiddels gepensioneerd. Ik heb voornamelijk gewerkt in de ruimtelijke ordening en later als wethouder in een van de gemeenten in het werkgebied van dit waterschap. Momenteel ben ik nog bestuurslid van de Wildbeheereenheid Voorne en voorzitter van de vereniging voor Plattelandsvernieuwing Natuurlijk Voorne Putten en, tezamen met mijn partner, gecertificeerd natuurbeheerder op landgoed ‘t Pesthuys.

Namens de VBNE bezet ik de geborgde zetel voor natuur in het Waterschap Hollandse Delta. Daarbij word ik ondersteund door Arina Zeelenberg en Joost Kievit, die beiden een van de 3 adviescommissies voor hun rekening nemen. Aan de derde commissie, algemene zaken en middelen, alsmede de Algemene Vergadering neem ik zelf deel. In deze Algemene Vergadering hebben we 1 van de 30 stemmen.

Het werkgebied van Hollandse Delta is heel divers; van de Maasvlakte en de zuidelijke helft van de gemeente Rotterdam tot de zachte onderbuik van Zuid-Holland in de vorm van de eilanden Dordrecht, Hoekse Waard, Voorne, Putten en Goeree.  Enkele kenmerken: 100.000 km2, 900.000 inwoners, 360 km primaire waterkeringen maar ook nog ruim 1.200 km wegen in bezit en beheer met een begroting van omstreeks 200 miljoen.

Dit is mijn tweede bestuursperiode en veel van de aandacht en energie gaat vooral uit naar het op de rails krijgen van de organisatie, naar het achterstallig onderhoud bij installaties en bezittingen en naar het wegwerken van de boeggolf aan werkzaamheden. Kortom een inhaalslag die nodig is om het werkgebied van het waterschap nu en in de toekomst veilig en aantrekkelijk met voldoende en schoon water te houden.

Om dit te bereiken hebben we vv-breed de handen ineengeslagen en een gezamenlijk bestuursprogramma opgetuigd dat onlangs unaniem is vastgesteld. Op basis hiervan is de begroting opgesteld en moeten de komende jaren de handen uit de mouwen gestoken worden.  Uiteraard bezien wij een en ander steeds vanuit het perspectief van de natuur en de natuureigenaren.  

Bij het dagelijkse werk en het beïnvloeden van het programma zijn er steeds goede contacten met Water Natuurlijk, maar ook met andere fracties om onze doelen dichterbij te brengen.

Daarbij moet je met name denken aan de volgende speerpunten; watersystemen (integrale afweging peilbesluiten en voldoende opvang), Kaderrichtlijn Water en het behalen van voldoende kwaliteit, Maat op Klimaat, serieus rentmeesterschap en biodiversiteit, de discussie over het belastingstelsel en Langetermijnvisie over de waterzuivering.

Uiteraard ben ik graag bereikbaar voor vragen en/of wensen over de gang van zaken in ons werkgebied onder mailadres iesfklok@wshd.nl of 06-5386 7375.