HPG Nieuws

Van omgevingsvisie naar uitvoeringsagenda in NH

In november 2018 stelde Provinciale Staten de Omgevingsvisie NH2050 vast. Met de visie geeft de provincie een richting aan voor een nog onzekere toekomst. Een toekomst waarin uitdagingen op het gebied van onder meer klimaat, energie, woonbehoefte, biodiversiteit en economische groei een grote rol zullen spelen.

Op 7 februari waren de Voorzitter Erwin van den Berg en staf (deels) aanwezig om in gesprek met alle stakeholders van de Omgevingsvisie van gedachten te wisselen op welke wijze de omgevingsvisie vertaald gaat worden naar een uitvoeringsagenda.

Transitie van het landelijk gebied

Met name de deelsessie over de transitie van het landelijk gebied was zeer interessant en van belang hoe we daar invulling aan gaan geven.  Hoe versterken natuur en landbouw elkaar in het landelijk gebied? Wie hebben we nodig?

Vertegenwoordigers van het waterschap Hollands Noorderkwartier, LTO Noord, Milieufederatie Noord-Holland en Gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland discussiëerden met de zaal hoe men dit kan waarmaken.

Landbouw en natuur, gesteund door het waterschap, financiers en consumenten streven naar een transitie in de landbouw die het haalbaar en betaalbaar maakt voor boeren en eigenaren  om schoner en groener te kunnen produceren. Gedacht wordt aan beprijzen van de groene productie: “Alle partijen in de ketens een cent erbij, dan wordt het haalbaar”. Dit is een gedachte die ook het HPG ondersteunt.

Het waterschap is beducht voor te veel plannenmakerij en benadrukt de bereidheid om bij te dragen aan gebiedsprocessen. “Geen symposia en plannenmakerij, maar samen het veld in ”, zegt Siem Jan Schenk. Veel verschillende partijen staan gezamenlijk voor een megaopgave. Banken, overheden, landbouw en natuur, maar ook onderwijs, consumenten en alle partijen uit de voedsel- en andere ketens moeten zij aan zij gaan staan.

“De overheid gaat alles op alles zetten om ze allemaal in de kruiwagen te houden”, besluit Gedeputeerde Tekin de discussie.