HPG Nieuws

Vaststelling Uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en aankoop NNN-terreinen Noord-Holland 2019

Op 10 december 2019 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en aankoop NNN 2019 vastgesteld. De regeling heeft een looptijd tot 2021.

Op grond van deze uitvoeringsregeling kan een grondeigenaar subsidie krijgen voor de kosten van ontpachting van een terrein dat binnen de begrenzing van het natuurnetwerk Nederland (NNN) valt. Voorwaarde is dat ontpachting noodzakelijk is om de beoogde natuurdoelen te kunnen bereiken en dat de eigenaar het terrein destijds in verpachte staat heeft verkregen.

Daarnaast kan subsidie worden verkregen voor de aankoop van een als NNN begrensd terrein. Daarbij wordt de waardevermindering die optreedt door omzetting van de huidige functie naar natuur vergoed.

Bij bespreking van dit voorstel heeft HPG opgemerkt dat veel gronden vaak generaties in bezit zijn van een eigenaar en deze vaak regulier in pacht zijn uitgegeven of dat gronden na verkrijging zijn verpacht. Als voor deze situaties de subsidieregeling niet van toepassing zou zijn, blijft een deel van het probleem toch bestaan.

Begin januari zal er een overleg door de provincie worden geïnitieerd om deze punten nader te bespreken en indien nodig de regeling daar in de loop van het jaar op aan te passen.