HPG Nieuws

Weer mogelijkheden voor particulier natuurbeheer in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten (GS) stellen € 19 miljoen subsidie voor natuurbeheer beschikbaar waarvan € 13 miljoen voor particulier natuurbeheer.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ook het Natuurbeheerplan voor 2015 vastgesteld.

Gedeputeerde Jaap Bond: “Ook dit jaar is er weer ruimte voor particulier natuurbeheer. Een inspirerend voorbeeld van geslaagd particulier natuurbeheer is Enge Wormer waar tien grondeigenaren samen het initiatief hebben genomen om een groot deel van deze polder om te vormen tot natuurgebied. We hopen dat dit mooie project navolging vindt.”

Openstelling subsidies

GS stellen € 13 miljoen beschikbaar voor nieuw particulier natuurbeheer, daarnaast is er € 4,1 miljoen voor de continuering van agrarisch weidevogelbeheer in 2015. Verder is € 1,8 miljoen  beschikbaar voor ander natuurbeheer de komende zes jaar en € 720.000 voor monitoring door natuurbeheerders in de jaren 2014 t/m 2016.

Natuurbeheerplan

Het natuurbeheerplan beschrijft waar in Noord-Holland natuur is of ontwikkeld kan worden, welk soort natuur en natuurbeheer op percelen gewenst is en voor welke percelen natuurbeherende organisaties, agrariërs en andere grondeigenaren subsidie aan kunnen vragen voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuur.

De ‘toeslag ruige mest op vaarland’ vervalt

Het Rijk is gestopt met de vaarlandtoeslag als onderdeel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In navolging van het Rijk laten GS de ‘toeslag ruige mest op vaarland’ vervallen. In 2013 is voor deze toeslag minder dan 300 euro aangevraagd. Agrariërs die niet meer voor de vaarlandtoeslag van het Rijk in aanmerking komen zouden nu bij de provincie deze subsidie aan kunnen gaan vragen. De provincie kan de bezuiniging van het Rijk echter niet opvangen. De ‘toeslag ruige mest’ blijft beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer. Het onderscheid tussen de wijze van bereikbaarheid (varen of rijden) vervalt.

Vaarlandtoeslag

GS hebben besloten om vaarlandtoeslag voor natuurbeheerders te continueren. Zowel voor grote natuurbeheerorganisaties als voor particuliere natuurbeheerders. Dit beheer vindt plaats op percelen die natuur als functie hebben en duurzaam als natuur worden beheerd. Vaarland is land dat uitsluitend over water te bereiken. Vanwege de extra kosten kan een toeslag worden aangevraagd: de vaarlandtoeslag.

Aanvragen

Subsidieaanvragen voor natuurbeheer lopen via de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze aanvragen kunnen ingediend worden van 15 november tot en met 31 december 2014. Agrariërs dienen hun aanvraag via de gebiedscoördinator SNL in hun regio te doen.
Voor nieuw particulier natuurbeheer waarbij gronden worden omgevormd naar natuur, kunnen aanvragen vanaf 1 januari tot uiterlijk 30 juni 2015 worden ingediend bij de provincie.

Meer informatie

Het vastgestelde Natuurbeheerplan, de nota van beantwoording en de bij het plan behorende kaarten zijn in te zien op de themapagina van Groen.

Informatie over het aanvragen van subsidies voor Natuur- en Landschapsbeheer te vinden bij: http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/.