HPG Nieuws

Werkateliers omgevingsvisie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft 3 bijeenkomsten georganiseerd om een nieuwe visie te kunnen formuleren omtrent de Groen Blauwe Leefomgeving en tracht dit te doen door kennisuitwisseling/inbreng van de vele betrokken partijen uit het middenveld.

De laatste bijeenkomst was op 23 juni jl., er waren +/- 50 personen aanwezig van allerlei maatschappelijke organisaties en bedrijven. Namens het HPG waren de bestuursleden Piet Kome en Cor van Schelven daarbij aanwezig.

 

Er komen een aantal maatschappelijke verplichtingen af op de provincie. Er ligt een scala aan opgaven op het gebied van klimaat, verstedelijking, demografie, economie en mobiliteit. Hetzelfde geldt voor milieu, recreatie, natuur en energie. Het gaat er om dat organisaties samen kansen creëren om de leefomgeving naar een hoger niveau tillen. Daarvoor doet de provincie een beroep op alle partners met het doel om een betere toekomst van de provincie te realiseren.

Tegelijk is de provincie bezig met het vormgeven van een Omgevingsvisie. De huidige visie op de groene ontwikkelingen in de provincie Zuid-Holland moet daarop worden aangepast.

 

De bijeenkomst werd geopend met een 6-tal korte presentaties. Dhr. Kome presenteerde de HPG-visie om de komen tot realisatie van natuur door samenwerking te zoeken met andere partijen, daarbij uitgaande van ‘Denk in doelen, niet in middelen’.

 

Thema’s als Ruimte, Mobiliteit en Leefomgeving stonden deze dag centraal. Het programma bestond uit gesprekstafels over de volgende onderwerpen:

  1. Water, groen/natuur-landschap, landbouw
  2. Bescherming en beheer
  3. Water en groen als partner
  4. Groen blauwe verstedelijking
  5. Leven en groen blauwe leefomgeving
  6. Groen en water op uitnodiging

Er ontstonden interessante discussies omtrent realisatie biodiversiteit, de aanleg en het beheer van natuur te realiseren door de vorming van natuurcollectieven. Alle verzamelde informatie van deze

3 dagen worden door de provincie nu verwerkt in de op te stellen visie. De provincie stelt mensen en financiële middelen beschikbaar om deze ontwikkel fase te ondersteunen, de uitkomst krijgt daadwerkelijk een plaats in beleidsvoorstel en uitvoering.

Alle ontvangen input zal worden gebruikt voor de uiteindelijk op te stellen omgevingsvisie