LPG Nieuws

Nieuwsflits n.a.v. de JAARVERGADERING in kasteel Daelenbroeck
Verpachting van de agrarische gronden van de Provincie

Op 24 november kwamen tijdens de levendige ALV een 20-tal leden bijeen in de ruime Ridderzaal. Uiteraard conform de richtlijnen.

Bestuursverkiezingen: Aart Veder is niet meer beschikbaar voor een volgende bestuurstermijn. Voorzitter Jurjen de Boer hoopt komende lente/zomer, samen met u, tijdens de ledenvergadering mét excursie Aart Verder te kunnen bedanken voor al die jaren van inzet.

Hierdoor is een vacature ontstaan voor de functie van bestuurssecretaris. Het bestuur gaat graag in gesprek met kandidaten. Charles de Löe is herbenoemd voor de komende 3 jaren.

Heeft u interesse in pachtgronden, stuur voor 4 december 2020 een bericht naar de Provincie!

 

Lees meer...

Doorschuiven ledenvergadering LPG
Bericht van de voorzitter

Geachte leden,

 

Het zijn bijzondere tijden, ik hoop dat u allen in goede gezondheid bent en dat u zakelijk zicht blijft houden op herstel. In goed overleg met het bestuur heb ik moeten besluiten om de LPG junivergadering door te schuiven naar een nadere datum in het najaar. Graag ga ik dan met u in gesprek, o.a. over de continuïteit van uw ondernemingen, de recente natuurbranden en het uitgevoerde onderzoek naar de bevers.

 

Lees meer...

Subsidie aanplan bomen
Oproep voor het opstellen van een integraal plan

 Subsidie aanplant bomen in Limburg 2020 (open tot 1 januari 2021)

De Provincie Limburg wil de aanplant stimuleren van zo veel mogelijk bomen binnen een periode van 8 jaar. Dit ten behoeve van de bevordering van biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie. Ieder initiatief dat het ambitieniveau ondersteunt wordt als waardevol beschouwd. Om meters te kunnen maken met het 1 miljoen bomenplan  en uit efficiency overwegingen is een drempelwaarde ingevoerd van € 25.000 voor het gevraagde provinciale subsidiebedrag. Kleinere initiatieven sluit men niet uit, deze kunnen zich verzamelen bij de gemeenten en organisaties die het als één gebundelde aanvraag kunnen indienen.

 

Lees meer...

Bericht voor de Limburge grondeigenaren
Nieuws van het bestuur

Hier leest u actuele info voor de eigenaren van gronden in Limburg.

Lees meer...

Cultuurhistorie én Energietransitie, grondeigenaren geven vorm aan het landschap
Bijzondere ledendag van Limburgse Grondeigenaren

In de ochtend werd het gesprek aangegaan met wethouder Splinter. Voor grondeigenaren is het zaak om keuzes te maken. In de middag werd het resultaat zichtbaar van honderden jaren van zorgvuldig particulier beheer.

Lees meer...

Grondeigenaren welkom op Kasteel Horn
Wethouder Splinter gaat in op de energietransitie in relatie tot landschapppelijk kwaliteit.

Grondeigenaren zijn welkom op 22 juni, in restaurant de Abdij en Kasteel Horn.

Meldt u aan bij LPG.

Lees meer...

Energietransitie: met urgentie kansen zoeken
LPG is mede organisator van succesvol symposium

 

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaves uit onze tijd. Een opgave die bovendien invloed zal hebben op ons landschap en het grondeigendom. Maar welke? Op 21 januari jl. gingen bestuurders, rentmeesters en grondeigenaren in een vol Hotel Bos en Ven (Oisterwijk) in gesprek tijdens een bijeenkomst van NVR Kring Zuid en de verenigingen van grondeigenaren. Partijen voelen urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan; de meningen verschillen over de manier waarop en er zijn ook andere hindernissen te nemen. 

Lees meer...

Gastvrij ontvangst op Kasteel TerWorm te Heerlen
Eigenaar Freek van der Valk ontvangt de leden van LPG

Kasteel, tuinen, bos en landerijen vormen één geheel.

Lees meer...

Bestuurders LPG bezoeken Landelijk Vlaanderen
aandacht voor internationaal faunabeheer en toezicht en handhaving

Op 27 februari jl. is op het landgoed kasteel Heihuizen, onder leiding van de voorzitter van Landelijk Vlaanderen, Christophe Lenaerts,  gesproken over ‘toezicht en handhaving’ in het grensoverschrijdende buitengebied.

 

Lees meer...

Omgevingswet centraal bij ledenvergadering LPG
Limburgse grondeigenaren welkom in Roermond

 

Het bestuur van de ‘Vereniging Limburgs Particulier Grondbezit’ nodigt u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering op maandag 20 november 2017 om 19.30 uur te Roermond.

I.v.m. de verzorging van de bijeenkomst stellen wij het op prijs wanneer u vooraf melding maakt van uw komst (bij voorkeur per mail lpg@grondbezit.nl).

Lees meer...

Grondeigenaren bezoeken landgoed Bleijenbeek
leden maken kennis met de particuliere initiatieven in de Maasduinen

Voorzitter Jurjen de Boer opent zijn eerste jaarvergadering onder dankzegging aan A.S.R. dat we welkom zijn op landgoed Bleijenbeek. We gaan kennismaken met het landgoed en met de nieuwe coöperatie Maasduinen.

Lees meer...

Limburgse Grondeigenaren maken kennis met Bleijenbeek
verhaal van de kasteelruïne maakt indruk

Tijdens de ledenvergadering stond de kennismaking met de Cooperatie Maasduinen centraal.

's-middags werd samen met de rentmeester Harry Breviers de ruïne bezocht. De gidsen gaven deskundig en bovenal enthousiast uitleg.

Uitnodiging ALV van LPG juni 2017

Op 10 juni as organiseert LPG haar ledenvergadering. Heeft u belangstelling, meld u dan aan via info@bp-grondbezit.nl.

Lees meer...

Grondig voorjaar 2017

De nieuwe Grondig van LPG is uit. Voor elke grond/landgoedeigenaar met eigendommen in Limburg een must!

Lees meer...

nieuwe voorzitter LPG
Jurjen de Boer nieuwe voorzitter LPG

Afgelopen vrijdag 18 november 2016 kwamen ruim 80 leden en relaties in Kasteel Daelenbroeck bijeen voor de overdracht van het voorzitterschap van Limburgs Particulier Grondbezit. Er was veel lof voor de energieke en vakkundige inzet van Frederik Nijpjes. De nieuwe voorzitter Jurjen de Boer gaat in gesprek met leden, relaties en overheden, om de samenwerking te versterken. In het minisymposium kwam naar voren dat particuliere eigenaren onmisbaar zijn om het buitengebied te versterken en efficiënt te beheren.

Lees meer...

Op 18 november zal het voorzitterschap van LPG overgedragen worden.

Afscheid voorzitter Frederik Nijpjes
Mini-symposium met focus op de het landelijk gebied: bekijk hier het fotoverslag

Lees meer...

Gedeputeerde van der Broeck bezoekt ALV van grondeigenaren

Tijdens de ALV bedankt gedeputeerde Patrick van der Broeck voorzitter Frederik Nijpjes voor zijn inzet voor de Limburgse grond/landgoedeigenaren. Op 18 november a.s. zal hij de voorzittershamer overdragen aan zijn opvolger.

Nieuwsbrief voorjaar 2016

Download nu de laatste nieuwsbrief van het LPG (mei 2016), met daarin onder andere aandacht voor een nieuwe subsidieregeling voor monumenten in Limburg (met 30 miljoen budget). 

Nieuwsbrief najaar 2015

Download nu de laatste nieuwsbrief van het LPG;

Hierin is het verslag van de ALV en van de bezoeken aan kasteel Wijnandsrade en aan Landgoed Puttersdael opgenomen.

Bijeenkomst voor Limburgse Grondeigenaren
Bijeenkomsten LPG in 2016

 

Op 23 november as is de ledenvergadering gehouden in Roermond.

Het bestuur van LPG heeft  haar leden bijgepraat over actuele grondzaken zoals POL, Pacht en Natuurontwikkeling in onze provincie. Voor verdere informatie info@bp-grondbezit.nl

NB. Via het ledendeel zijn de notulen te downloaden!

Noteer alvast voor 2016:

Ledenbijeenkomst met landgoedexcursie: zaterdag 11 juni

ALV te Roermond: maandagavond 28 november

Hier vindt u de uitnodiging.

Nieuwsbrief april 2015

Download nu de laatste nieuwsbrief van het LPG; met daarin onder andere aandacht voor de algemene ledenvergadering en zogeheten 'nieuwe ommetjes'. 

Ledenvergadering november 2014

Op 24 november jl. werd de ALV van het LPG gehouden te Roermond. De aanwezige leden hadden veel aandacht voor de presentatie over de pachtwetgeving. FPG houdt de vinger aan de pols.

Verder beantwoorde Hidde Hoetink enkele vragen van aanwezigen namens Natuurrijk Limburg. Voor onze leden liggen er zowel kansen binnen als buiten de EHS. De samenwerking met de Agrarische Natuurverenigingen en Natuurlijk Limburg wordt geïntensiveerd.

Voor enkele foto's: klik hieronder op 'lees meer'.

Lees meer...

Nieuwsbrief November 2014

Download nu de laatste nieuwsbrief van het LPG; met daarin onder andere aandacht voor zogeheten 'nieuwe ommetjes', het 'Trendrapport Limburg' en veranderend beleid rondom faunaschade. 

Ontwerpnatuurbeheerplan Limburg 2016

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben in hun vergadering van 16 december 2014 besloten vast te stellen: het Ontwerp Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2016. Het Provinciaal Natuurbeheerplan geeft de na te streven doelen weer op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Het Provinciaal Natuurbeheerplan vormt tevens het leidend document voor de subsidieverlening in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL).

Lees meer...

Succesvolle bijeenkomst voor Limburgse Grondeigenaren
informatie over het nieuwe omgevingsplan

Op 24 november jl is de ledenvergadering gehouden in Roermond.

Het bestuur van LPG heeft haar leden bijgepraat over actuele grondzaken zoals POL, Pacht en Natuurontwikkeling in onze provincie. Voor verdere informatie info@bp-grondbezit.nl

 

Het nieuwe LPG-ledenbericht GRONDIG is uit. U vindt hier meer info over het nieuwe Provinciale Omgevingsplan (POL). Het bestuur adviseert de eigendommen na te lopen, met name als het gaat over natuurbegrenzingen.

Verklaring van Groot-Buggenum bezegelt nieuwe aanpak natuur

Efficiënter natuur- en landschapsbeleid op basis van een eenvoudige verdeling van de Limburgse natuur in drie categorieën. Dat vormt in een notendop de basis voor de vernieuwende aanpak van natuur in Limburg. 

Lees meer...

LPG werkt samen met Natuurrijk Limburg

Op 12 juni vond de kick-off van Natuurrijk Limburg plaats, op Hoeve Moorsel in Vlodrop. LPG werkt hierbij samen met LLTB. Natuurrijk Limburg zal zich opwerpen als een professionele partner van de Provincie Limburg.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!