LPG Nieuws

Subsidie aanplan bomen

Oproep voor het opstellen van een integraal plan

Maak een integraal plan

 Subsidie aanplant bomen in Limburg 2020 (open tot 1 januari 2021)

De Provincie Limburg wil de aanplant stimuleren van zo veel mogelijk bomen binnen een periode van 8 jaar. Dit ten behoeve van de bevordering van biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie. Ieder initiatief dat het ambitieniveau ondersteunt wordt als waardevol beschouwd. Om meters te kunnen maken met het 1 miljoen bomenplan  en uit efficiency overwegingen is een drempelwaarde ingevoerd van € 25.000 voor het gevraagde provinciale subsidiebedrag. Kleinere initiatieven sluit men niet uit, deze kunnen zich verzamelen bij de gemeenten en organisaties die het als één gebundelde aanvraag kunnen indienen.

Voor verdere informatie: www.limburg.nl/@5232/subsidie-bomen/

LPG adviseert om een integraal plan met begroting op te stellen, waarbij de cofinanciering van 50% in beeld wordt gebracht. Voor het provinciale deel kunnen de kosten van plantgoed en aanleg incl. voorbereiding en begeleiding worden opgevoerd. Voor evt. afwaardering van landbouwgrond is in deze regeling geen ruimte; daarvoor is onze hoop gevestigd op extra middelen uit Den Haag en evt. Brussel. In een eerste afstemming met de provincie kwam het aanleggen van bos bij een nieuw landgoed, het inplanten van kruidenrijk grasland en het terugplanten van een verdwenen laan in beeld.

 

Het advies is om vóór het indienen van de subsidieaanvraag in overleg te gaan met de Provincie Limburg. U kunt het ‘vooroverleg formulier’ invullen. Dit vindt u onder het kopje formulieren.

Indien u vragen heeft kunt u terecht bij 1mil­joen­bo­men­plan@prvlim­burg.nl. Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere dat er sprake moet zijn van maatregelen die:

  • Er dienen minimaal 100 bomen te worden aangeplant.
  • De aanplant dient bosbouwkundig verantwoord te zijn.
  • De aanplant dient een diversiteit aan boomsoorten te bevatten.
  • De aanplant moet plaatsvinden op een duurzame standplaats met een toekomstbestendige inrichting.

Wettelijke verplichtingen tot (her)bebossing vallen niet onder de subsidieregeling.