OPG Dossiers

Hier treft u dossiers die voor Overijsselse leden in het bijzonder relevant zijn. Op de FPG-site zijn  dossiers  opgenomen met thema's die landelijk spelen.

ZON - Zoetwatervoorziening Oost Nederland

Ons klimaat verandert

Ons klimaat verandert. Het wordt ‘s zomers warmer en droger. In de Regio Oost – de beheersgebieden van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe – betekent dit enerzijds dat beken en andere waterlopen vaker droog vallen en er vaker sprake is van dalende grondwaterstanden. Anderzijds zullen in de zomer heftige regenbuien vaker gaan voorkomen. Die buien kunnen juist weer zorgen voor wateroverlast.

 

Wat is ZON?

ZON staat voor Zoetwatervoorziening Oost Nederland. ZON richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen. Binnen het ZON-programma nemen de deelnemende partijen, waaronder OPG, maatregelen om minder last te hebben van de toenemende droogte, zonder de wateroverlast te laten toenemen. Grondeigenaren kunnen subsidie ontvangen voor maatregelen die bijdragen aan het behouden van voldoende zoetwater en die de effecten van droogte tegengaan.

 

ZON fase 1

De eerste ZON fase loopt van 2016 tot en met 2021. De deelnemende partijen binnen ZON hebben een lijst met maatregelen opgesteld. De maatregelen die op de lijst staan, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Deltafonds. De percentages die in de lijst staan, geven aan welk deel van de kosten van de maatregel kunnen worden toegerekend aan zoetwater. Binnen ZON fase 1 zijn of worden op de verschillende landgoederen van OPG-leden ZON projecten uitgevoerd. Alle ZON projecten zijn opgenomen op een interactieve kaart.

Voorbeelden van maatregelen die zijn of worden uitgevoerd betreffen onder meer:

  • het verondiepen van watergangen;
  • het dichten van watergangen;
  • het verleggen van watergangen;
  • het plaatsen van stuwen;
  • het plaatsen van pompen;
  • de realisatie van voorden (een voorde is een doorwaadbare plaats in een beek of rivier);
  • de omvorming van naald- naar loofbos;
  • het afkoppelen van hemelwater van de riolering

 

ZON fase 2 & oproep aan onze leden

De uitvoering van ZON-maatregelen blijft ook nodig na 2021. Ook daarvoor komt weer geld uit het Deltafonds beschikbaar. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw programma voor de periode 2022 – 2027. Tot in het najaar wordt er geïnventariseerd welke projecten er in ZON fase 2 uitgevoerd kunnen worden.  Alle geïnventariseerde projecten worden verzameld op een projectenkaart.

We roepen alle leden op om ideeën en kansen voor maatregelen aan te dragen. OPG zal deze aandragen bij het uitwerken van het nieuwe ZON programma. Het streven daarbij is om  tot een vergelijkbaar programma te komen zoals dat nu loopt in het beheersgebied van Waterschap Vechtstromen, waarbij leden 90% subsidie ontvangen voor het uitvoeren van maatregelen.

Ideeën en kansen kunt u via opg@grondbezit.nl met ons delen.

 

Meer informatie

Website Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Lees meer...