OPG Nieuws

Excursie voedselbossen

Altijd al willen weten hoe u uw bos meer eetbaar kunt maken? Het leren denken als een voedselbosontwerper biedt nieuwe strategische inzichten om bosbouwpercelen, tuinen en parken op ecologische wijze productief te maken en te herstellen. Dit najaar organiseert het OPG een kennismakingsexcursie in samenwerking met Fransjan de Waard van de Stichting Voedselbosbouw Nederland. Provincie Overijssel steunt deze kennismiddag in het kader van Natuurrijk ondernemen. Landgoederen zijn door hun lange termijn denken een zeer geschikte locatie om voedselproductie en bosbouw te combineren.

In Gelderland organiseert de stichting Voedselbosbouw een intensieve voedselbosbouwcursus zie hiervoor de site van GPG

Help de heidebijen

De Bijenbeweging Overijssel heeft beschikking over uitvoeringsbudget vanuit Nederland Zoemt. Dit budget mag ze besteden aan het aanleggen van bijenplekken voor wilde bijen. De Bijenbeweging heeft laten onderzoeken met welke bijensoorten het slecht gaat in Overijssel (zie onderzoeksrapport).

De heidebijen zijn één van die soorten waarmee het niet goed gaat. De Bijenbeweging is op dit moment op zoek naar landgoederen met heideterreinen (droge heide), om de heidebijen daar te helpen. Ook andere landgoederen die iets willen doen voor de bijen mogen zich natuurlijk melden. Eigenaren kunnen zich melden bij mij via annemarie.kamerling@landschapoverijssel.nl of 0529 – 408 411.

Lees meer...

Vernieuwd Luchtkasteel tot Dassenburcht

Wilt u kinderen uit de buurt laten kennismaken met de bijzondere natuurlijke en cultuurhistorische rijkdom van uw landgoed? Met het vernieuwde en kant-en-klare lespakket van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht (VLTD) leren kinderen door middel van uitdagende opdrachten meer over het verleden van uw landgoed, de bijzonder natuur en het hedendaagse leven op uw landgoed. Wilt u uw landgoed onder de aandacht brengen bij de kinderen uit uw buurt? We verwelkomen we graag nieuwe landgoederen.

Lees meer over het educatieve lesprogramma van VLTD.

Verhaal van historische landschapsparken

Overijssel onderscheidt zich van de rest van Nederland als het gaat om de waardevolle collectie van parken en tuinen, die hier in een periode van 1780 tot 1830 bij buitenplaatsen en landgoederen werd aangelegd. Ze werden aangelegd in de romantische landschapsstijl met slingerende paden, vijverpartijen, glooiingen en tuinsieraden (waaronder bruggen, theekoepels, ijskelders etc.).Groene Heritage adviesgroep voor groen erfgoed, onderzoekt een selectie van deze vroege landschapsparken en brengt ze samen in een boek dat in het voorjaar van 2019 wordt uitgegeven door Waanders.

Lees meer...

Onze IJssel

Rijkswaterstaat lanceert deze zomer de website www.onzeijssel.nl. Op de site is alle informatie over waterveiligheid en de IJssel te vinden. Ook blijft u hier op de hoogte van de projecten, het IJssel-nieuws en de IJssel-activiteiten.

Singraven en Stichting IJssellandschap bij BinnensteBuiten

Landgoederen, buitengebied, gronden in particulier beheer: het zijn prachtige plekken met een verhaal. Dat verhaal verdient het om verteld te worden aan een groot publiek, ook om het draagvlak voor het meegenieten hoog te houden. De Nederlandse Landgoederen, een initiatief van de FPG, is daar een mooi voorbeeld van. Een andere manier om het grote publiek kennis te laten maken met al het moois dat particuliere beheren te bieden hebben, is deelname aan het TV-programma BinnensteBuiten (KRO-NCRV).

Landgoed Singraven werd vorig jaar maart aangedaan. Afgelopen maart was het de beurt aan Stichting IJssellandschap voor hun '15 minutes of fame", als een van de mooie afsluitingen van het 750-jarig jubileumjaar. U kunt de aflevering hier terugkijken.
Uiteraard hoeft u niet eerst 750 jaar te bestaan om hier aan mee te mogen doen, welk landgoed volgt?!

Zorgend Landschap actief rond Hof Espelo

Onder de noemer “zorgend Landschap” heeft Landschap Overijssel samen met zorgpartij CarintReggeland een prachtig project opgezet. Iedere week gaan zo’n 8 mensen die op betrekkelijk jonge leeftijd dementie-klachten hebben aan de slag met landschapsbeheerwerk. 

De resultaten zijn prachtig: de deelnemers gaan zienderogen vooruit qua vitaliteit, fysieke gesteldheid en zelfvertrouwen. Ze worden actiever en voelen zich gelukkiger. En we doen mooie en nuttige klussen in het landschap. Mocht u als particulier grondbezitter interesse hebben in een dergelijke aanpak, dan horen we dat graag. Ook als u klussen heeft in de directe omgeving van Hof Espelo kunt u dat bij ons melden. 

Lees meer...

Toeristische bedrijven in het groen

De kwaliteit van de groene omgeving in Overijssel is hèt visitekaartje vanuit de vrijetijdseconomie naar haar gasten. De vele campings, hotels e.a. presenteren zich binnen die groene omgeving zeer verschillend. Gastvrij Overijssel wil graag de kwalitatieve (groene – landschappelijke) uitstraling van deze VTE-bedrijven verbeteren. Daarom is deze stimuleringsregeling ontworpen, met een maximale bijdrage van € 4.900,-.

Voor meer informatie, zie https://www.gastvrijoverijssel.nl/groen

Subsidieregeling Soorten én subsidieregeling Natuur en Samenleving

In april zijn maar liefst twee subsidieregelingen opengesteld. Natuur en Samenleving is gericht op het met elkaar in verbinding brengen van mensen en natuur. Projecten gericht op Kinderen en Natuur, Vergroening van Steden en Dorpen en Zorg en Groen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Belangrijk daarbij is een brede betrokkenheid van verschillende doelgroepen bij zowel de planontwikkeling als realisatie.

De tweede subsidieregeling is de Soortenregeling. In de provinciale Natuurvisie Natuur voor Elkaar, is door de diverse partners een actief plan bedacht om de leefgebieden voor soorten in Overijssel te verbeteren. De provincie hoopt met onderzoek, kennisdeling en met het uitvoeren van maatregelen de leefgebieden en omstandigheden voor de 114 aangewezen aandachtsoorten te verbeteren.

Lees meer...

Dag van het Kasteel

Op Tweede Pinksterdag is het weer de Dag van het Kasteel: 21 buitenplaatsen stellen hun tuin of huis open. Het thema dit jaar is Verborgen Verhalen Verteld en verhalen zijn er uiteraard volop! Een heleboel van deze verhalen zijn nog niet bekend bij het grote publiek. Met Verborgen Verhalen Verteld schenkt de Nederlandse Kastelenstichting aandacht aan deze minder bekende kanten van (het leven en werken op) kastelen en buitenplaatsen.

Zie de website van de Dag van het Kasteel voor meer informatie en deelnemende landgoederen.

(Hoogstam)-boomgaardeigenaren in Noord-Oost Twente, verenigt u!

In 2012 is op landgoed Egheria- ten Cate een prachtige hoogstamboomgaard aangeplant. Deze wordt vakkundig onderhouden door Ben Demmer en begint inmiddels behoorlijke oogsten op te leveren. De landgoedbeheerder wil kijken of er wellicht een samenwerking aangegaan kan worden met eigenaren in de buurt (Losser, Oldenzaal, Denekamp, Rossem, Enschede) die ook een boomgaard hebben en de producten hiervan willen vermarkten.
Een iets uitgebreidere beschrijving en de contactgegevens van de beheerder staan achter de inlogpagina.

Boerenmarkt op Vilsteren, iedere derde zaterdag van de maand

Het is goed toeven op het Landgoed Vilsteren. De rijke natuur en de lokale boeren zorgen samen voor mooie eerlijke producten. Samen met een 15 tal producenten uit het Vechtdal wordt vanaf zaterdag 17 maart elke derde zaterdag van de maand op Vilsteren een boerenmarkt met streekproducten georganiseerd.  Van 11.00 tot 16.00 uur staan lokale boeren en collega-boeren uit het Vechtdal klaar voor de liefhebber van Vechtdalproducten.

Zie voor meer informatie de website van Vilsteren

In actie voor Hoog vliegen

Leden in Salland/Vechtdal hebben vorig jaar op initiatief van het OPG bestuur met een financiële bijdrage steun geleverd aan de Stichting Hoog-Overijssel in hun strijd tegen het laagvliegen over het Vechtdal.

Lees meer...

Feestelijk plantmoment ter ere van omvorming naaldbos naar loofbos

Bestuurders Hans Pereboom en Nettie Aarnink van waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen hebben samen met de overige genodigden de eerste 25 eiken geplant op één van de ruim dertig particuliere bospercelen die zich hebben aangemeld voor het ZON-pilotproject. In deze pilot wordt bij particuliere boseigenaren naaldbos omgevormd naar loofbos met als doel meer grondwater vast te houden en natuurwaarden te vergroten. Op landgoed Weleveld, één van deelnemers aan de pilot, kwamen betrokken organisaties en genodigden bijeen voor dit symbolische plantmoment en een presentatie over de resultaten.

Lees meer...

Highlights 2017

Belangrijke highlights in 2017 waren het meewerken aan de nieuwe provinciale Natuurvisie, de inzet op het SNL dossier, het Natura2000 project en de hernieuwing van het Landgoedconsulentschap. Dat is echter niet het enige.

Notulen ledenvergadering OPG

Op maandagavond 30 oktober 2017 hield het OPG haar najaarsledenvergadering. Leden kunnen de notulen hiervan downloaden op het ledengedeelte

Reactie OPG op vernieuwing provinciaal natuurbeleid

In juli 2017 heeft de provincie Overijssel nieuwe plannen op het gebied van natuur en milieu ontplooid in een zogenaamd 'koersdocument'. Het OPG heeft in een brief naar gedeputeerde Maij gereageerd op dit document.

Lees meer...

Regeling 73 ha nieuwe natuur succes

Komt er een vervolg op de subsidieregeling voor aanleg van 73 hectare nieuwe natuur door particulieren? De regeling was zo succesvol dat de provincie aanvragen voor ruim 300 hectare heeft ontvangen terwijl ze maar 73 hectare kon toekennen.

Lees meer...

Contactgegevens waterschap Vechtstromen

De waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht zijn gefuseerd tot waterschap Vechtstromen. Het kan daarom zo zijn dat uw contactpersoon veranderd is. Het waterschap Vechtstromen werkt met gebiedsbeheerders die de ogen en oren van het waterschap in een specifiek gebied zijn. Zij worden daarbij ondersteund door senior medewerkers die goed weten hoe het watersysteem ter plekke werkt.

Daarnaast onderhoudt het waterschap Vechtstromen op bestuurlijk niveau via Nettie Aarnink als portefeuillehouder de relaties met Natuur en Milieu Overijssel, Milieufederatie Drenthe, OPG, DPG, en de (natuur)terrein-beherende organisaties. Ambtelijk heeft het OPG contact met Bas Worm.

U kunt de contactgegevens van de verschillende contactpersonen via deze link opzoeken. Op deze pagina staat een kaart, als u op uw gebied klikt, krijgt u de contactgegevens van uw gebiedsbeheerder te zien.

Werkschuurbijeenkomsten over nieuwe Wet Natuurbescherming

De VBNE organiseert een provinciale serie bijeenkomsten over de nieuwe Wet Natuurbescherming. De sessie voor de provincie Overijssel wordt op 8 december gehouden in Vorden van 09.30- 16.00u. Kijk op de website van de VBNE voor meer informatie en om u aan te melden.

Lezingserie en bezoek theekoepel De Helmer (Enschede)

Eén van de landgoederen rond Enschede is ‘De Helmer‘ nu 18 ha groot en al sinds 1892 een landgoed. De Helmer is gezegend met 4 Rijksmonumenten, te weten 3 boerderijen en een theekoepel in de tuin. Daartussen ligt het oude boerenerf met de houwbeek, een kamp, bos en vijver. De theekoepel is zojuist gerestaureerd en geschilderd met behulp van provinciale subsidie.

Om dit te vieren worden in ieder geval twee lezingen georganiseerd op de Helmer.  De eerste wordt gehouden op 25 november en is reeds volgeboekt. Zodra er een tweede datum is, melden wij deze op deze website. 

Lees meer...

De Vos van Steenwijk nieuwe voorzitter Overijssels Particulier Grondbezit

Jan Reint de Vos van Steenwijk (1954) heeft op 10 oktober tijdens de algemene ledenvergadering van het Overijssels Particulier Grondbezit de voorzittershamer overgenomen van Yayeri Blijdenstein-van der Does. De heer de Vos van Steenwijk is sinds voorjaar 2016 lid van het bestuur en volgt Yayeri Blijdenstein – van der Does op, die 5 jaar deze vereniging van 250 particuliere grondbezitters met gezamenlijk 38.000 ha (verpachters, landgoedeigenaren, bos- en natuureigenaren en eigenaren-gebruikers) heeft geleid.

Lees meer...

Terinzagelegging Natura 2000 ontwerp-beheerplan Wieden Weerribben

Gedeputeerde Staten van Overijssel, het ministerie van Economische Zaken en de provincie Flevoland hebben het ontwerp-beheerplan vastgesteld voor het Natura 2000-gebied Wieden Weerribben. Het ontwerp-beheerplan Wieden Weerribben ligt 6 weken ter inzage van 26 september 2016 tot en met 07 november 2016. Meer informatie vindt u op www.overijssel.nl/wiedenweerribben of bezoek de provinciale inloopbijeenkomsten op donderdag 6 oktober in St. Jansklooster of woensdag 12 oktober 2016 in Kalenberg.

Lees meer...

Dagje buiten zagen, snoeien of opruimen? Samen aan de slag tijdens Natuurwerkdag 5 november 2016

Zin in een dagje buiten zagen, snoeien of bijvoorbeeld opruimen? Doe dan mee aan de grootste vrijwilligersdag in het groen. Op zaterdag 5 november vindt voor de 16e keer de landelijke Natuurwerkdag plaats. Doe dan mee aan de grootste vrijwilligersdag in het groen. Meld je nu aan!

Mini Symposium ERFGOED ALS BINDMIDDEL 7 oktober 2016

Op 7 oktober a.s. organiseert Stichting Beeldruimte het erfgoed (mini) symposium ‘Erfgoed als Bindmiddel’. Er worden dan veel goede voorbeelden gepresenteerd waarin erfgoed op toegankelijke wijze wordt ontsloten voor een breed publiek, waaronder enkele projecten uit Levend Landgoed (den Alerdinck). Dit project was de concrete aanleiding tot de vraag vanuit gemeenten om het symposium te organiseren!

Werkateliers bieden de mogelijkheid u verder te laten inspireren, projectplannen te versterken of te zoeken naar financiële middelen voor al levende ideeën. Aanmelden kan tot en met 4 oktober via: erfgoed@stichtingbeeldruimte.nl. U kunt dan direct uw keuze voor het werkatelier van uw voorkeur doorgeven.

Zienswijze OPG op beleidsregels Natuur Overijssel 2017

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 5 juli 2016 de ontwerp  wijziging Omgevingsverordening Natuur en de ontwerp Beleidsregel Natuur vastgesteld. Deze wijziging van de Omgevingsverordening (invoeging Hoofdstuk 7 Natuur) en de Beleidsregel Natuur vormen de uitwerking van de bevoegdheden die op grond van de Wet natuurbescherming aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn toebedeeld.

Lees meer...

Heidekoe na een eeuw terug in Overijssel

De zeldzame heidekoe is na een eeuw weer terug in Overijssel. Vandaag werd op Landgoed Het Lankheet in Haaksbergen een groep heidekoeien feestelijk losgelaten door gedeputeerde Hester Maij van natuur, landbouw en cultuur en Marianne Zegwaard van de Rabobank (sponsor van de heidekoeien). De heidekoeien moeten door begrazing de nieuw opgeleverde heidegronden open houden en zorgen voor verschraling. De laatste heidekoeien zijn een paar jaar geleden in Denemarken letterlijk voor de poorten van het slachthuis weggehaald. Inmiddels lopen er ook in Nederland weer enkele kleine kuddes: in Drenthe, Limburg en op de Veluwe. En vanaf vandaag dus ook in Overijssel.

Lees meer...

Grondverkoop Provincie

De provincie heeft grond in portefeuille, die zij gebruikt voor het realiseren van de Natura2000 doelen. Soms worden er gronden geruild of aangekocht maar ieder jaar worden er ook gronden verkocht.

Lees meer...

Jaarverslag 2015

Bij de voorjaars-ALV van het OPG is het jaarverslag 2015 vastgesteld. Dit jaarverslag kunt u nalezen op het ledendeel van onze website.

Bestuur OPG kiest nieuwe voorzitter

Het bestuur heeft Jan Reint de Vos van Steenwijk gekozen tot opvolger van Yayeri Blijdenstein als voorzitter van het Overijssels Particulier Grondbezit. Hij zal bij de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober de voorzittershamer van Yayeri overnemen.

SBNL stelt 50.000 euro beschikbaar voor projecten in Oost-Nederland

SBNL trekt opnieuw geld uit voor ondersteuning van projecten op het gebied van particulier en agrarisch natuur- en landschapsbeheer en historie van het platteland. Het geld komt uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof – Coldeweij Fonds, dat SBNL beheert. Dit impliceert (voorwaarde van de erflaters) dat alleen projecten in Overijssel en in het gebied ten oosten van de IJssel in Gelderland (Achterhoek en Liemers) in aanmerking komen.

Lees meer...

Provinciale subsidie voor 73 ha particulier Natuurbeheer

De provincie Overijssel doet een oproep aan particulieren om zich aan te melden voor het realiseren van 73 ha nieuwe natuur en versterking van bestaande natuur. Er is hiervoor een nieuwe subsidieregeling beschikbaar. De Provincie wil hiermee de ontwikkeling van nieuwe en instandhouding van bestaande natuur- en landschapswaarden door particulieren stimuleren. Aanbiedingen voor de subsidieregeling kunnen worden ingediend van 1 september 2016 tot 10 oktober 2016.

Lees meer...

Subsidieregeling voor opruimen drugsafval

Sinds vorig jaar heeft de provincie een regeling (subsidie) voor grondeigenaren die te maken hebben met een drugsdumping. Voor een deel van de kosten die ze moeten maken om alles op te ruimen kunnen ze ter compensatie een subsidie aanvragen.

Een voorwaarde om in aanmerking te komen is o.a. dat men een aangifte heeft gedaan bij de politie.

Lees meer...

Eerste landelijke PEFC certificaat voor De Barkel

Op de vooravond van de Groene Dagen (het evenement voor jacht, bos en boom in De Steeg) is het allereerste PEFC certificaat voor duurzaam bosbeheer in Nederland uitgereikt aan eigenaar Wim Boom van Landgoed De Barkel.

Lees meer...

Dwars door Overijssel- Dag van het Kasteel

Tweede pinksterdag, 16 mei a.s. vindt de negende editie van de jaarlijkse Dag van het Kasteel plaats. Elf Overijsselse buitenplaatsen organiseren activiteiten rondom het thema Proef het Verleden.  De deelname van deze 11 buitens is bijzonder, zo niet uniek, te noemen. Veel van deze buitenplaatsen zijn particulier bewoond en doorgaans niet toegankelijk voor publiek.

'T Kluenven in het zonnetje

Afgelopen zaterdag publiceerde de Tubantia een leuk artikel over de wijze waarop Han en Winnie Westendorp Heidegoed 't Kluenven beheren. Een leuk inkijkje in hun inspanningen voor de prachtige natuur, cultuurhistorie én economie op hun landgoed

Lees meer...

Buitenplaatsconcerten in 2016

Ook dit jaar worden er op vijf landgoederen, buitenplaatsconcerten georganiseerd. Hierbij kunt u genieten van prachtige concerten en lekker eten op verschillende landgoederen en buitenplaatsen in heel Overijssel

Lees meer...

Natuurbeheerplan ter inzage

Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) hebben op 29 september 2015 een wijziging van het Natuurbeheerplan Overijssel vastgesteld. In het Natuurbeheerplan wijzen GS de gebieden aan waar zij natuur- en landschapsbeheer met subsidies uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) willen stimuleren. De wijziging gaat alleen over detailwijzigingen op de beheertypen- en ambitiekaart.

Lees meer...

Buitenplaatsconcerten, iets voor u?

Johan Langelaar en Niels Bijl willen een nieuw muzikaal culinair vineus concept voor de zakelijke markt in Twente lanceren. Lees hier meer over hun unieke combinatie tussen cultuur en gastronomie.

Ontwerp Waterbeheerplan WRIJ 2016-2021 ter inzage

Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2014 samen met haar partners gewerkt aan de beleidskaders voor de nieuwe planperiode 2016-2021. U kunt nog tot 17 februari 2015 inspraak leveren op het Waterbeheerplan dat hier het resultaat van is.

Lees meer...

Landschap Overijssel zoekt vrijwilligers

Landschap Overijssel wil wandelen en fietsen leuker en interessanter maken via zogenaamde ‘beleefroutes’.
Met een aantal nieuw te ontwikkelen apps willen ze wandelaars en fietsers inspireren om er vaker op uit te
gaan en nog meer te ontdekken in en te genieten van het landschap. Naast wandel- en fietsroutes worden
apps voor trailrunning en ruiterpaden ontwikkeld. Landschap Overijssel zoekt daarbij vrijwilligers om hen te helpen!

Lees meer...

Presentaties ALV-OPG van Noordpeil en HTC Advies

Op de najaars- ALV zijn twee lezingen gehouden. De eerste door Els van der Laan (bureau Noordpeil) over de landschapsparken van tuinarchitect G.A. Blum.

De tweede lezing werd gegeven door Natascha Boerkamp van HTC Adcies en ging over horeca op landgoederen.
Ze sprak over trends, ontwikkelingen, kansen en valkuilen bij het exploiteren van horeca-ondernemingen.

Beide presentaties zijn (in PDF formaat) hier terug te zien, mits u bent ingelogd.

Samen werkt beter website online

Nieuwe kansen door samenwerking en vernieuwing, een ambitieuze en complexe opgave. Op de recent gelanceerde website vindt u achtergrondinformatie over de gezamenlijke koers, de bijbehorende uitvoeringsagenda en actualiteiten.

Lees meer...

Energiescans nu ook voor landgoederen

Energiebesparing wordt steeds belangrijker in de toekomst. De provincie Overijssel heeft zich tot doel gesteld om in 2020, 20% van haar energie op nieuwe wijze opgewekt te hebben; via zon, wind of biomassa. Het OPG heeft een lijst van energieadviseurs samengesteld.

Lees meer...

Couleur Locale van Overijssels Landgoederen

Sinds enkele maanden werkt het OPG ism Ewout van der Horst en met hulp van subsidie van de provincie Overijssel aan het terugbrengen van Couleur Locale op Overijsselse Landgoederen. In het magazine Herenhuis verscheen hierover het volgende artikel.

Lees meer...

De energie van Twickel

Kasteel Twickel is een voorloper in het kader van toepassing van duurzame nieuwe energie in Overijssel.

Lees meer...

Eerste certificaat Particulier Natuur uitgereikt door Gedeputeerde Maij

Op vrijdag 18 oktober 2013 kregen Wim en José Temmink uit handen van Gedeputeerde Hester Maij het allereerste certificaat Particulier Natuurbeheer in Overijssel.

Lees meer...

Landgoederenportretten in De Stentor

In de Stentor verschijnt iedere week een portret van een landgoed onder de titel "Hoe gaat 't D'Adellijk?"

Lees meer...

Aanpassing Bestemmingsplan Buitengebied na inspraak OPG

Het OPG heeft juli 2012 een zienswijze ingediend op het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Losser.

Lees meer...

Groenloket Overijssel
De vraagbaak voor al uw 'groene' vragen

Bent u grondeigenaar of grondgebruiker en wilt u aan de slag met natuur en landschap? Heeft u vragen over de (subsidie)mogelijkheden voor aanleg, herstel of beheer van natuur en landschap? Wilt u een duidelijk antwoord op uw vragen of een snelle doorverwijzing naar de juiste contactpersoon?

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!