OPG Nieuws

Verhaal van historische landschapsparken

Het onderzoeks- en uitvoeringsproject Groene Parels van Overijssel - Verhalen van historische landschappen heeft van de provincie Overijssel subsidie ontvangen uit de erfgoedregeling ‘Het verhaal van Overijssel’, om de kennis over de landschapsparken te vergroten. Belangrijk is dat het bewustzijn van de ruimtelijke architectonische kwaliteiten wordt versterkt en dat de bijzondere verhalen van deze landschapsparken worden vastgelegd. Dit wordt gedaan vanuit drie onderdelen: onderzoek, herstel & uitvoering en publieksbereik.

 

  1. Onderzoek

Onderzoek naar de ruimtelijke kenmerken en de historische ontwikkeling van de landschapsparken met als doel om meer informatie te krijgen over de karakteristieke kenmerken van de landschapsparken en over de mensen die als opdrachtgever, als tuinarchitect en als hovenier betrokken waren.

  1. Uitvoering

Uitvoering van herstelwerkzaamheden, waardoor de beleefbaarheid en bereikbaarheid van Overijsselse landschapsparken versterkt kan worden.

  1. Publieksbereik

Publiceren van een boek met routekaart (een wandelroute langs openbaar toegankelijke paden) met als doel om het publieksbereik voor deze landschapstuinen en parken te vergroten en de kennis over de bijzondere aspecten van de parken voor een breder publiek toegankelijk te maken.

 

Verhaal van historische landschapsparken

Overijssel onderscheidt zich van de rest van Nederland als het gaat om de waardevolle collectie van parken en tuinen, die hier in een periode van 1780 tot 1830 bij buitenplaatsen en landgoederen werd aangelegd. Ze werden aangelegd in de romantische landschapsstijl met slingerende paden, vijverpartijen, glooiingen en tuinsieraden (waaronder bruggen, theekoepels, ijskelders etc.).

 

In navolging van deze vroege landschapsparken werden op grote schaal particuliere én openbare wandelparken aangelegd in de landschapsstijl. Dit bijzondere groene erfgoed heeft daarmee een grote stempel gedrukt op de verschijningsvorm van het Overijsselse landschap. Vele tuinarchitecten, hoveniers én eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Vaak bestonden er nauwe verbanden tussen de opdrachtgevers onderling. Opvallend vaak waren ze verwant aan elkaar of kenden elkaar vanuit bestuurlijke en politieke functies. Daarmee representeren de tuinen en parken niet alleen een tuinhistorische waarde, maar verbeelden ze ook nog altijd iets van de cultuur en samenleving waarin ze werden aangelegd. In de huidige tijd geven ze ons informatie over het netwerk van eigenaren, opdrachtgevers, (tuin)architecten de cultuur en invloedssfeer, die bepalend waren voor de ontwikkeling.

Een aantal tuinen en parken die in deze periode werd aangelegd, is nog gaaf bewaard gebleven, van andere parken zijn slechts relicten over en soms is er niets meer aanwezig. Historisch kaartmateriaal vanaf het einde van de achttiende eeuw geeft echter een bijzonder beeld van de ruimtelijke architectonische situatie in de genoemde periode. Via nieuwe methoden worden deze oude kaarten gecombineerd met actuele kaartlagen om ook dit historisch beeld in de huidige context te kunnen plaatsen. 

 

Groene Heritage

Groene Heritage, adviesgroep voor groen erfgoed, heeft het initiatief genomen tot het project Groene Parels van Overijssel. Dit doet zij in samenwerking met het Overijssels Particulier Grondbezit, Monumentenwacht Overijssel, Landschap Overijssel, Waanders Uitgeverij en Marketing Oost.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project, interesse om deel te nemen of heeft u wellicht nog informatie (bijvoorbeeld archief- en/of oud beeldmateriaal), dan kunt u contact opnemen met Willemieke Ottens, via het telefoonnummer 0515 424048 of het e-mailadres wottens@noordpeil.nl.