OPG Nieuws

De stikstofdiscussie in Overijssel

Trekker

Afgelopen zomer is er veel reuring ontstaan rond de uitspraak van de Raad van State inzake de stikstofdiscussie. De verwachting is dat de uitwerking ervan ook nog veel voeten in de aarde gaat hebben. Vóór de uitspraak van 29 mei werden vergunningen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkwam, afgegeven onder de voorwaarde deze milieuschade later gecompenseerd wordt door natuurherstelmaatregelen. De rechter haalde een streep door deze toestemming: vanaf nu moet voorafgaand aan de vergunningverlening vaststaan dat deze stikstofschade gecompenseerd wordt. Bovendien moet ook vaststaan, dat de maatregelen de éxtra schade compenseren en niet alleen de schade van het huidige stikstofoverschot mitigeren. 
De gevolgen van de uitspraak zijn erg groot en vaak ook onverwacht. Zo wordt bij het weiden van vee en het bemesten van landbouwgrond ook stikstof uitgestoten. Hierbij staat niet vooraf onomstotelijk vast dat dit geen schade aan natuurgebieden berokkent.

Op dit moment is er een aantal OPG leden die natuurherstelmaatregelen in Natura2000 gebieden gaat uitvoeren. Omdat deze maatregelen de compensatie zijn voor stikstofuitstoot elders, is de verwachting dat deze door zullen gaan. 
Om de vergunningverlening vlot te trekken had de provincie Overijssel op 8 oktober de Beleidsregel Natuur 2017 gewijzigd. Dit is in alle provincies gedaan als gevolg van een IPO besluit (Interprovinciaal Overleg). Deze wijziging is overigens doorgevoerd zonder overleg met de sector (of, in Overijssel, met het Samen Werkt Beter- verband, waarvan zowel provincie Overijssel als ook LTO, de natuurbeheerorganisaties en het OPG partner zijn). Een van de grootste pijnpunten van de wijzigingen is dat de latente stikstofruimte ingeleverd zou moeten worden: boeren die stikstofruimte hebben, maar deze op de peildatum van 4 oktober niet benutten moesten deze inleveren. Op 14 oktober besloten de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel echter –in navolging van Friesland- om de wijzigingen ongedaan te maken. Zij willen nu met de sector kijken naar hoe de beleidsregels herschreven kunnen worden met draagvlak van de agrariërs. De oplossing zal sowieso ook liggen in gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek, iets dat het OPG van harte ondersteunt. Details hierover zijn nog niet bekend.