OPG Nieuws

Locatie gezocht voor kleinschalige biologische boerderij

Zoektocht naar een geschikte locatie voor het opstarten van een kleinschalige gemengde biologische boerderij, een korte beschrijving van onze ambities en wie we zijn.

Wij zijn Max de Goede, milieudeskundige met een agrarische achtergrond, en Inge Umans, leerkracht basisonderwijs met grote interesse in kruidenteelt. Wij zijn beide begin vijftig en deze onderneming is voor ons een vervulling van een lang gekoesterde wens en een carrière switch en levensinvulling. We zijn al lange tijd op zoek naar een locatie om ons bedrijf op te starten. De huidige crises onderstrepen het belang van een biologische bedrijfsvoering zoals wij die van plan zijn:

  • De corona pandemie laat zien waarom lokale producten en afzet zo belangrijk zijn voor de boeren en consumenten (korte voedselketens).
  • Klimaatverandering, bodemdegradatie en de droogtes bewijzen dat we de bodem op een andere manier moeten gaan beheren.
  • De dramatische afname van biodiversiteit (veroorzaakt door bestrijdingsmiddelen, stikstof en kunstmest) laten zien dat de gangbare grootschalige industriële landbouw heeft gefaald.
  • De huidige maatregelen om milieuvriendelijker te boeren schieten te kort.

Jarenlang agrarisch natuurbeheer door gangbare boeren boekt weinig succes, blijkt nog eens uit een artikel op de voorpagina van Trouw (op donderdag 28 mei 2020).

Projectbeschrijving Opstarten Kleinschalige ecologische gemengde boerderij
We zoeken al geruime tijd naar een geschikte locatie met (de mogelijkheid voor) een woning en bedrijfsruimte om onze kleinschalige biologische gemengde boerderij op te starten. Gedacht wordt aan circa 5 tot 10 hectare landbouwgrond. We streven naar een natuurinclusieve agro-ecologische bedrijfsvoering waarbij we de kleinschalige biologische gemengde boerderij in ere willen herstellen. Met kleinere percelen en meer houtwallen/hagen, met o.a. inheemse soorten, krijg je meer biodiversiteit en een stabielere gezondheid van de gewassen. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt. Wij willen de gangbare boerengrond omschakelen naar een volledig biologisch gecertificeerde bedrijfsvoering. Met ecologisch bodem- en natuurbeheer willen we de biodiversiteit vergroten. Door het feit dat wij een gemengd bedrijf zijn sluiten we ook kringlopen op lokale schaal, de door de Minister gewenste Circulaire Landbouw. De organische reststromen zullen weer terugkomen op de akker/es. Dit alles sluit ook aan bij de nieuwe Green Deal in de landbouw die vanuit de E.U. wordt gepropageerd.

Inspelend op een klimaat- en energie neutrale toekomst zijn wij van plan de bodemvruchtbaarheid zodanig op te bouwen dat minder watergebruik en minder grondbewerking nodig zal zijn (minder energiegebruik) Hierbij wordt de bodemstructuur en het bodemleven verbeterd en zal ook veel meer CO2 worden vastgelegd dan op een gangbare boerderij het geval is. Wij zullen ook zo veel mogelijk de bodem ongemoeid en begroeid laten d.m.v. groenbemesting, kruidenrijk grasland, boomgaard, struweel, houtwallen en hagen en toepassing van ‘no-till farming’ op akkers en groentebedden. Overige landbouwemissies, zoals stikstof, zullen sterk worden verminderd.
We willen verder een impuls geven aan de lokale economie (circulaire economie) door vooral aandacht te geven aan lokale producten en lokale voedselverwerking, duurzaam ondernemen (people, planet, profit) en duurzame energie.

Tevens willen wij de sociale leefbaarheid op het platteland verbeteren. Dat willen we bereiken met bijvoorbeeld workshops, schooldagen, lezingen, kookavonden en gezellige boerenburgerdagen. Via een eigen boerderijwinkel en lokale abonnees (Community Supported Agriculture) willen we al onze producten in de buurt afzetten. Daar is veel vraag naar. Daarnaast is het eventueel mogelijk dat men, op kleine schaal, kan overnachten op de boerderij.

Met onze boerenbedrijf willen wij zoveel mogelijk rekening houden met de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van weleer.

Hebt u wellicht een plek waar wij onze droom kunnen verwerkelijken? Neem contact op met Max de Goede en Inge Umans
(06-28971322 / mr.degoede@gmail.com).