OPG Nieuws

Sensorisch landschap

De vitaliteit van de bodem is een onderwerp dat steeds meer onder de aandacht komt van grondgebruikers, land(goed)eigenaren en beleidsmakers. In het verleden is sterk gefocust op agrarische productie als primaire bodemdienst. Er is echter een groeiend besef van het belang van andere ecosysteemdiensten die de bodem levert, zoals biodiversiteit, koolstofvastlegging en waterregulatie. Door klimaatverandering worden juist deze diensten nog belangrijker. Het ontbreekt grondeigenaren en gebruikers echter nog aan meetmethoden om vast te stellen in hoeverre beheersmaatregelen bijdragen aan daadwerkelijk herstel van deze ecosysteemdiensten
en de bodemvitaliteit als geheel.

In Nederland is afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van indicatoren- en meetsets om gebruikers en eigenaren in staat te stellen om de bodemvitaliteit in kaart te brengen. De resultaten en aanbevelingen uit deze projecten geven aan dat indicatoren ver ontwikkeld zijn voor de ecosysteemdienst agrarische productie, maar het ontbreekt nog aan snelle, kwantitatieve, metingen voor de ecosysteemdiensten biodiversiteit, koolstofvastlegging en waterregulering.

Doelstelling
In het project sensorisch landschap werkt OPG samen met andere private partners en partijen, kennisinstellingen en regionale publieke partijen aan het ontwikkelen van bodemindicatoren voor systeemdiensten met nieuwe technieken.

Aanpak
Gedurende de looptijd van het project (4 jaar) wordt op 30 proeflocaties in de provincies Overijssel, Gelderland en Brabant gemeten. De focus ligt daarbij op landgoederen, omdat deze qua grondgebruik, draagvlak en diversiteit een unieke positie innemen, daar nog weinig fundamenteel bodemonderzoek plaatsvindt en het project zo een sterke aanvulling wordt op lopende projecten. Er wordt ingezet op een set proefpercelen waarin deels al bodemverbeterende maatregelen worden genomen en die uiteenlopende beheertypen omvatten. De resultaten van dit project zullen volledig open source beschikbaar worden gesteld.