Over Drents Particulier Grondbezit

Het Drents Particulier Grondbezit is opgericht in 1995 als samenwerkende organisatie van de Drentse afdelingen van De Nederlandse Vereniging Landelijk Eigendom en De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. Het DPG heeft 185 leden met een gezamenlijk bezit van 16.000 ha waarvan 65% bestaat uit landbouwgrond en 35% uit bos en natuur.

DPG en de Federatie Particulier Grondbezit vormen als twee-eenheid een actieve belangenvereniging, die zowel aandacht besteedt aan het algemene belang van de leden, als aan het individuele ledenbelang in hun maatschappelijke context.

Als belangenbehartiger is het DPG inmiddels een vanzelfsprekende gesprekspartner als het gaat over overheidsvoornemens en maatschappelijke discussies betreffende het landelijk gebied. In de eerste plaats vanuit de behoefte van haar leden. Het DPG fungeert echter in toenemende mate als klankbord naar de provinciale overheid en maatschappelijke en aanverwante organisaties. Daarom onderhoudt het Drents Particulier Grondbezit contacten met zowel de Provincie, gemeentelijke besturen en waterschapsbesturen, als met maatschappelijke en aanverwante organisaties.

Informatievoorziening

Drie tot vier maal per jaar verschijnt de Noord-Nederlandse 'Grondig'. Een uitgave van de Friese, Groningse en Drentse verenigingen voor particulier grondbezit.

Het DPG verzorgt jaarlijks de volgende bijeenkomsten/excursies:

  • De ledenvergadering in het voorjaar met daaraan verbonden een excursie en/of een minisymposium;
  • De Boseigenarendag i.s.m. de Bosgroep NO-Nederland met een excursie en lezing;
  • De Landeigenarendag i.s.m. Het Friesch Grondbezit en het Gronings Grondbezit in de herfst;
  • De ledenvergadering in de winter met daaraan verbonden een voordracht of minisymposium;
  • Er worden cursussen/lezingen over actuele onderwerpen georganiseerd.

Organisatievorm grondbezit

Het grondbezit kent een aanzienlijke diversiteit in organisatievorm. Het kan georganiseerd zijn als heerlijkheid, havezate, landbouwbedrijf, bosbouwbedrijf, BV, VOF, maatschap, landgoed, monument, cultuurhistorisch erfgoed, natuurontwikkelingsproject, stichting, beleggingsobject of als een combinatie hiervan. De verschijningsvorm van de bezittingen is verrassend veelzijdig, omdat in Drenthe landbouw, archeologie, cultuurhistorie, natuur, waterberging en recreatie vaak in combinaties voorkomen. De grootte van de bezittingen varieert van enkele tot vele honderden hectares.

Binding met de gronden
De binding van de eigenaren met hun gronden komt voort uit een grote verscheidenheid van historie. Diverse bezittingen zijn al sinds meerdere generaties in eigendom van één familie, anderen zijn nieuwkomers. Eigenaren kunnen op hun gronden wonen en al of niet als eigenaar-gebruiker een bedrijf voeren, of ver weg werken en incidenteel op hun bezit aanwezig zijn.
Leden van DPG kunnen deskundig eerstelijns advies inwinnen bij het FPG-kantoor in de Klomp en bij de DPG regio-adviseurs. Het DPG is vertegenwoordigd in de relevante overlegorganen in de provincie en Federatie om de ontwikkelingen in de dossiers in het buitengebied mee te kunnen bepalen.

Organisatie DPG

Het DPG sluit met zijn missie aan bij de Federatie Particulier Grondbezit:

Missie
De Federatie Particulier Grondbezit zet zich als belangenbehartiger in voor het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit en wil de duurzame economische ontwikkeling daarvan bevorderen.

Toelichting
Om dat te bereiken, behartigt de FPG de gezamenlijke belangen van grondeigenaren op alle politieke en bestuurlijke niveaus. Bovendien bevordert de FPG de deskundigheid van particuliere grondeigenaren en - beheerders door middel van adviezen, workshops en publicaties.

Lidmaatschap
Leden van de Federatie Particulier Grondbezit zijn automatisch ook lid van de provinciale vereniging van de provincie waar hun grondbezit in ligt. Meer informatie over het lidmaatschap.