Over Overijssels Particulier Grondbezit

Het Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren

De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

Al eeuwenlang zorgen particulieren voor een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied. Dat doen zij met bezieling en ondernemerschap. Daadkrachtig, deskundig en maatschappelijk betrokken nemen zij de verantwoordelijkheid voor duurzame productie van voedsel en grondstoffen en voor behoud van het cultureel erfgoed en een rijke bio-diversiteit. Met gepaste trots zeggen we dat de provincie Overijssel terecht de naam 'Tuin van Nederland' draagt. Overijssel heeft een grote verscheidenheid aan landschappen, cultuurhistorie en natuur. Deze verscheidenheid kan ook en vooral worden teruggevonden bij onze leden, particuliere grondbezitters en eigenaren van 'oude en nieuwe' landgoederen.

De ruim 260 leden van het Overijssels Particulier Grondbezit zijn gezamenlijk eigenaar van 37.000 ha. bos-, natuur- en landbouwgrond. Dat is meer dan 10% van de hele provincie. In Overijssel is duidelijk te zien dat de belangstelling voor landgoederen toeneemt, getuige het ontstaan van nieuwe landgoederen en de omvorming van voormalige agrarische bedrijven tot NSW-landgoed, dat zijn landgoederen die onder de Natuurschoonwet 1928 vallen. Landgoederen zijn naar hun aard multifunctioneel en zij leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan natuur-en landschapsbeheer, de voedselvoorziening, cultuurhistorie, water en recreatiemogelijkheden

Als Overijssels Particulier Grondbezit zetten wij ons in voor de belangen van het particulier eigendom bij provincie, gemeenten en waterschappen. Daarbij werken wij waar mogelijk samen met andere organisaties om een breder draagvlak te krijgen. Het onderhouden van contacten bij de provincie, met inbegrip van de fracties in de Provinciale Staten, bij gemeenten en bij waterschappen is daarvoor essentieel. Daarnaast zorgen wij samen met onze leden voor zichtbaarheid van de particuliere grondeigenaren in de samenleving door profilering van het Overijssels Particulier Grondbezit als natuurlijke gesprekspartner.

Onze contacten bij de diverse instanties zorgen voor een netwerk en de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie. Om behoud en continuïteit van uw bedrijfsvoering te stimuleren streven we naar een duurzame en rendabele exploitatie en ruimte voor ontplooiing. Hierbij spelen onze medewerkers een centrale rol. 

Organisatie OPG

Het OPG sluit met zijn missie aan bij de Federatie Particulier Grondbezit:

Missie

De Federatie Particulier Grondbezit zet zich als belangenbehartiger in voor het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit en wil de duurzame economische ontwikkeling daarvan bevorderen.

Toelichting

Particuliere grondbeheerders zorgen voor voedselproductie, instandhouding van ons mooie, cultuurhistorische landschap en/of voor recreatiemogelijkheden in het landelijk gebied. Daar heeft iedereen baat bij. Grondeigenaren hebben daar wel een gezonde financiële basis voor nodig. Er moeten daarom voor hen als ondernemers ontwikkelings- en financieringsmogelijkheden zijn om hun grondbezit, ook op de lange termijn, rendabel te maken. Alleen zo kunnen zij, op eigen kracht, invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het buitengebied.

Om dat te bereiken, behartigt de FPG de gezamenlijke belangen van grondeigenaren op alle politieke en bestuurlijke niveaus. Bovendien bevordert de FPG de deskundigheid van particuliere grondeigenaren en - beheerders door middel van adviezen, workshops en publicaties.

Leden OPG

Lidmaatschap

Leden van de Federatie Particulier Grondbezit zijn automatisch ook lid van de provinciale vereniging van de provincie waar hun grondbezit in ligt. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op de FPG-site

Ledenbestand

In januari 2011 is er een overzicht gemaakt van hoe het ledenbestand van het OPG er cijfermatig gezien uitziet. Op dat moment bedroeg het aantal leden 249 en het aantal medeleden 81. De groep eigenaren met een bezit van 6- 25 hectare is het grootste: 96 leden vallen in deze categorie.

Areaalverdeling

Ook valt op dat er relatief veel leden zijn met een eigendom kleiner dan 5 hectare. Het OPG heeft ook een aantal leden met bezittingen groter dan 500 hectare. In totaal bezitten de leden van het Overijssels Particulier Grondbezit, inclusief 4100 ha van onze donateur het Landschap Overijssel, 38.000 hectare grond.Ook hebben we gekeken naar waar onze leden zoal vandaan komen binnen Overijssel.

Geografische verdeling

De meeste leden van het OPG liggen in Twente en maar liefst 1/3e van het totale ledenbestand ligt in Zuid- Twente. Noordwest Overijssel is wat onderbedeeld qua hoeveelheid leden; het OPG heeft daar slechts 13 leden. Tenslotte hebben we een onderverdeling gemaakt van hoe de gronden van onze leden gebruikt worden.

Grondgebruik

Hieruit is te zien dat een relatief groot gedeelte van de gronden verpacht is en een vrij groot gedeelte bestaat uit bos of natuur. Overigens is het aandeel bos en natuur behoorlijk wat groter dan dat minimaal vereist is onder de NSW (30%).

Ook zitten er regionale verschillen in grondgebruik; zo hebben leden in Salland en Noordoost- en West Overijssel relatief veel verpachte gronden, terwijl leden in Twente over het algemeen wat meer bos en natuurgronden hebben.