UPG Werkplan


Hieronder vindt u het werkplan waar per portefeuille de belangrijkste activiteiten die het UPG op dit moment ontplooit zijn weergegeven. Er is te zien met welke activiteiten het bestuur zich bezighoudt, wat de duur van deze activiteiten is, welk doel er mee wordt nagestreefd en welke voortgang er is geboekt. Op deze wijze hopen wij inzichtelijk te kunnen maken wie zich waar mee bezig houdt en wanneer, zodat u daar als lid optimaal van kunt profiteren. Deze informatie wordt eens per kwartaal geactualiseerd. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de portefeuillehouder en/of de verantwoordelijke van de activiteit.

Portefeuille Algemene Zaken

Portefeuillehouder: dhr. A. (Arthur) Kaspers

Activiteit Uitvoerende Doel Periode (doorlooptijd) Voortgang
Bestuurs- en verenigingszaken (ALV's, bestuursvergaderingen, Federatieraad) Arthur, Duif, Terry Management van UPG als vereniging, intern en met andere provinciale verenigingen + de FPG 4 a 5x per jaar reguliere bestuursvergadering UPG. 2 x per jaar alv UPG. 2 x per jaar federatieraad. 2 x per jaar alv FPG. Adhoc overleg met andere provinciale verenigingen. Tijdens de laatste ALV van het UPG (27/11) is het concept werkplan besproken en goedgekeurd. Tevens zullen de statuten van het UPG worden aangepast, waardoor het maatschappelijke belang van het grondbezit meer wordt benadrukt.
Lobby bij de Provincie Arthur, Duif, bestuur Instand houden banden met Statenleden, gedeputeerden Provincie en TBO's Jaarlijks  
Communicatie met/naar leden Arthur, Duif   Leden worden geïnformeerd over de activiteiten die wij uitvoeren en de resultaten die daaruit zijn gehaald Continue  

Portefeuille Financiën

Portefeuillehouder: dhr. H.J.E. (Hendrik Jan) van Beuningen

Activiteit Uitvoerende Doel Periode (doorlooptijd) Voortgang
Contributie, begroting en verantwoording Hendrik Jan, Duif Op orde hebben van de UPG financiën en de inschatting van de financiele mogelijkheden jaarlijks begroting, winst- en verlies rekening en balans maken. Betalingen doen, controle op inkomsten, opcenten en bewaking liquide middelen. doorlopend

 

Portefeuille Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder: dhr. F.W.H. (Frederik) van Beuningen

Activiteit Uitvoerende Doel Periode (doorlooptijd) Voortgang
Kopgroep Akkoord van Utrecht (bestuurlijk & ambtelijk) Frederik, Arthur, Duif Betrokken zijn, belangen vertegenwoordigen en participeren in onderwerpen als: NNN realisatie, grond ruilingen, her-begrenzing en grondmobiliteit 5 x per jaar bestuurlijke AvU vergadering en 5x ambtelijk. Daarnaast ad-hoc overleggen en pilots over oa gronposities (overleg met TBO's)  doorlopend
Ledenraad O-gen  Frederik Gebiedscooperatie O-gen is actief in de Gelderse Vallei en wil dit gebied omvormen tot een levendig, sociaal-economisch, milieutechnisch waardevolle omgeving. Alle stakeholders (bedrijven, burgers, overheid, particulieren) zijn vertegenwoordigt in de Ledenraad. O-gen houdt zich bezig met de uitvoering van projecten in het landelijk gebied (focus op leefomgeving, landbouw, natuur).  3x per jaar  De Ledenraad houdt zich nu bezig met de VAP (vrijkomende agrarische bebouwing), met recratieve ontwikkeling (klompenpaden etc.) en de versterking van landbouwstructuur (grondgebonden)
Kromme Rijnlandschap (bestuurlijk & ambtelijk) Hanneke, Hendrik Jan, Duif Monitoren en sturen op gebiedsontwikkeling Kromme Rijnstreek 2x ker jaar Stuurgroep en 2x per jaar Werkgroep. In de komende tijd wordt bekeken hoe de strategie in de toekomst zal zijn.  In de laatste stuurgroep hebben we afgesproken om op 7 december aan de slag te gaan met de toekomststrategie voor het Kromme Rijnlandschap. Hiervoor zijn zowel bestuurders als ambtenaren uitgenodigd.
Commissie Heuvelrug    (bestuurlijk & ambtelijk programma overleg) Otto, Gonda, Duif Moitoren en sturen op gebiedsontwikkeling Heuvelrug. Onderwerpen die nu spelen zijn : Proces Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl / Opheffing UHVK en mogelijke overdracht beheer en toezicht routes / stand van zaken MTB / Gebruikersloket / Stichting beheer heel de Heuvelrug 5x per jaar bestuurlijk en 5x per jaar ambtelijk  doorlopend
Nationaal Park Nieuwe Stijl (bestuurlijk & ambtelijk) Otto, Gonda, Arthur Betrokken zijn bij ontwikkelingen NP Nieuwe Stijl en vertegenwoordigen van de belangen van de leden in dit gebied. Het UPG-bestuur zal haar reactie geven op de concept ambitiekaart voor het NPUH. Tevens zal - indien de provincie Utrecht hiertoe de middelen beschikbaar stelt - door het UPG met het NPUH worden onderzocht of er een collectieve overeenkomst kan worden gesloten. Gonda en Otto maken deel uit van de deelgebiedscommissie NP. Otto zit in de begeleidingsgroep "parkeconomie". Arthur zit in de begeleidingsgroep "governance". Op 5 oktober en 9 november jl. hebben er ledenbijeenkomsten plaatsgevonden over het NP. Op 18-12 spreekt Arthur weer met de initiatiefnemers.
Gebiedscommissie Utrecht-West (bestuurlijk & ambtelijk) Bertien De gebiedscommissie Utrecht-West werkt samen met publieke, private en maatschappelijke partijen integraal en effectief aan de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied.’ De speerpunten uit het gebiedsprogramma zijn:
1. Verder realiseren Akkoord van Utrecht en Natuurbeleid 2.0
2. Verstevigen van de recreatieve relaties tussen stad, dorp en land
3. Afremmen bodemdaling en realiseren duurzaam water systeem
4. Faciliteren duurzame ontwikkeling landbouw
5. Behoud en ontwikkeling cultureel erfgoed en landschap
6. Versterken leefbaarheid en kleine kernen
3x per jaar een overleg In de praktijk stelt de gebiedscommissie op basis van het gebiedsprogramma elk jaar een werkplan op. Hierin staan projecten en prestaties die in het komende jaar hun uitvoering krijgen. Ook stuurt de gebiedscommissie het programmabureau aan en neemt zij besluiten. Daarnaast is zij opdrachtgever van de stuurgroepen en werkgroepen.

Portefeuille Natuur en Recreatie

Portefeuillehouder: mw. H. (Hanneke) Hietink

Activiteit Uitvoerende Doel Periode (doorlooptijd) Voortgang
Overleg kleine beheerders/ collectieven   Hanneke Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen inzake de SNL regeling in de provincie Utrecht. Stimuleren van een constructiefe en effectieve toepassing van deze subsidieregeling ten behoeve van het natuurbeheer. Bij ontwikkelingen die (potentieel) nadelig zijn voor de achterban van UPG actie ondernemen om de belangen te behartigen. 3x per jaar een overleg doorlopend
Bestuur Natuurcollectief Utrecht  Hanneke SNL (natuur) - Het Natuurcollectief Utrecht verzorgd de collectieve subsidieaanvraag natuurbeheer voor particuliere natuurbeheerders met een eigen certificaat natuurbeheer en verzorgd de afwikkeling van de subsidiebeschikking. Het collectief treedt daarnaast als gesprekspartner van de provincie Utrecht op over bijvoorbeeld het tot stand komen van het provinciaal natuurbeheerplan en eventueel nieuw te ontwikkelen natuurbeleid.    
Kleine landschapselementen  Hanneke, Duif SNL (natuur) - Kleine landschapselementen zijn van belang voor de kwaliteit en beleving van het landschap en voor de biodiversiteit.
Met de vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer in 2016 zijn de agrarische collectieven verantwoordelijk geworden voor het beheer van KLE. Er is voldoende geld voor beheeer en aanleg, maar dit wordt niet voldoende benut.
Nog niet alle gemeenten en agrarische collectieven hebben elkaar goed gevonden in de samenwerking op dit onderwerp. Met een pilot onder vier gemeenten wordt dit hopelijk beter.
Ad hoc (ongeveer 3x per jaar) Op 5 december is er weer een overleg. Dan zal ook de stand van zaken verder worden toegelicht.
Provinciaal Milieuoverleg  (bestuurlijk & ambtelijk) Otto, Duif Monitoren wat er speelt bij andere partijen en de provincie m.b.t. handhaving & toezicht en mogelijkheid eigen punten aan te dragen 2x per jaar bestuurlijk en 2x per jaar ambtelijk overleg op het Provinciehuis De afgelopen vergaderingen is BOA toezicht extra aangekaart door het UPG
Biodiversiteitsoverleg  Hanneke Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Het centrale doel  van deze wet is het behoud en versterking van de biodiversiteit. De provincie is verantwoordelijk voor de gunstige staat van instandhouding van soorten. De provincie wil actieve soortenbescherming gaan uitvoeren, belangrijk onderdeel hiervan is het in 2017 op te richten biodiversiteitsoverleg. Gebieden waar in de provincie Utrecht het soortenbeleid zal worden geconcentreerd heten natuurparels.  In dit overleg worden afspraken gemaakt over de aanpak, handelingen en maatregelen binnen de natuurparels. Deelname aan het biodiversiteitsoverleg vindt plaats namens UPG. Actief inbrengen belangen achterban UPG, signaleren en communiceren ontwikkelingen die van belang zijn voor achterban UPG. 3x per jaar een overleg  
Bestuurlijke Tafel Recreatie  Otto In de dagelijkse praktijk blijkt het niet eenvoudig om het onderwerp ‘recreatie’ op de politieke agenda te zetten. Het binnenhalen van geld voor ontwikkeling en beheer lijkt meer kans te maken als niet recreatie maar een ander doel bovenliggend is. Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en ondernemerschap komen op verschillende manieren aan de orde. 2x per jaar een overleg  

Portefeuille Water en Landbouw

Portefeuillehouder: mw. H.M. (Gonda) Laporte

Activiteit Uitvoerende Doel Periode (doorlooptijd) Voortgang
Nieuwe Landbouwvisie Provincie  Gonda, Duif De provincie werkt in 2017 aan een nieuwe Landbouwvisie, als bouwsteen voor de Omgevingsvisie. De provincie wil de nieuwe Landbouwvisie in verbinding met haar stakeholders opstellen; met agrariërs, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en mede-overheden. De provincie beoogt daarbij de transitie naar een landbouw die zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht toekomstbestendig en duurzaam is.    Het UPG zal haar visie op de landbouw in de provincie Utrecht op schrift stellen en aan de leden voorleggen. Indien er draagvlak bij de leden is voor deze visie, zal deze in de eerste maanden van 2018 bij de Provincie Utrecht worden ingebracht. 
Lobby waterschappen (HDSR/ Vallei en Veluwe) Gonda, Duif LNE overleg. Lobby sterke vertegenwoordiging geborgde natuurzetels die belangen leden vertegenwoordigen. Contact Vallei en Veluwe via ZON programma + jaarlijkse bijeenkomst dijkgraaf (dit laatste in samenwerking met het bestuur van het GPG). Het bestuur van het UPG zal haar visie ten aanzien van water op schrift stellen, aan haar leden voorleggen en indien er draagvlak is voor deze visie zal deze in 2018 worden ingebracht bij de waterschappen die hun werkgebied binnen de provincie Utrecht hebben.    Het UPG zal onder de leden inventariseren welke zaken er spelen mbt de waterschappen en de particuliere gronden. Dit overzicht wordt begin 2018 aan HDSR verstrekt en ook voor andere waterschappen/ de opzet van projecten zal het worden gebruikt.
Lobby LTO samenwerking Gonda, Duif In 2018 zal er tweemaal een overleg zijn met bestuur en de secretaris van LTO om te bezien in hoeverre de visies op de landbouw overeenkomen en in hoeverre samenwerking mogelijk is. 2x in 2018  
Projecten in programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) Gonda, Duif, Nienke Ons klimaat verandert. Het wordt ‘s zomers warmer en droger. In de Regio Oost zullen beken en andere waterlopen droogvallen en grondwaterstanden kunnen gaan dalen. Het wordt niet alleen droger, ook zullen heftige (regen)buien in de zomer vaker gaan voorkomen. ZON (voortkomend uit Deltaprogramma) moet een antwoord geven op de effecten van de klimaatverandering in Oost-Nederland. Bij het OPG zijn afgelopen jaar al meerdere pilots succesvol voltooid in het kader van dit project, ook het UPG is hier nu druk mee bezig.  Nu in opzet Een van prjoecten die nu vruchtbaar lijkt is de bodemvruchtbaarheidscursus voor pachters en verpachters, zoals ook bij OPG is gehouden. Deze zal (met een eigen tintje) worden gekopieerd naar Utrecht. Deze cursus heeft als doel bewustwording onder verpachters en pachters te verhogen, samenwerking te versterken en bodemkwaliteit te verbeteren.
Project ‘Voorverkenning integrale gebiedsontwikkeling Utrecht-Oost’ Duif Dit projectplan is opgesteld ten behoeve van de POP3-maatregel ‘Kavelruil en landbouwstructuurverbetering Utrecht 2017’. De behoefte om de landbouwstructuur te versterken komt naar voren in de ‘Verkavelingsanalyse Provincie Utrecht’, daar wordt voor 8 deelgebieden geadviseerd om in te zetten op ‘integrale gebiedsontwikkeling’. In de gebieden: Woudenberg, Groenraven en Langbroekerwetering lijken de kansen voor een integrale gebiedsontwikkeling het grootst. Dit project omvat een verkenning voor de mogelijkheden en randvoorwaarden van een integrale gebiedsontwikkeling voor het onderzoeksgebied  gericht op het verbeteren van de landbouwstructuur en de realisatie van publieke doelen middels het toepassen van natuurinclusieve landbouw, bedrijfsvergroting en herverkaveling. In afwachting van toekenning POP3 subsidie (uiterlijk februari) Zodra subsidie is toegekend zal het project opgestart worden.

Portefeuille Flora en Faunabeheer

Portefeuillehouder: dhr. H.J.E. (Hendrik Jan) van Beuningen

Activiteit Uitvoerende Doel Periode (doorlooptijd) Voortgang
Faunabeheereenheid (FBE) Hendrik Jan Uitvoering Faunabeheerplan (jacht, schadebestrijding, populatiebeheer) Beleid inz realisatie populatie beheer, schadebestrijding en jacht. Ganzenbeheer (PGU) Kwartaaloverleg Provincie, Deelnemersberaad 2 x per jaar, overleg Handhaving en financien. Begroting maken en bewaking kosten. In overleg pz zaken. Divers bestuurlijk overleg Provincie en 4 tot 5 keer per jaar Bestuursoverleg. doorlopend

Portefeuille Landgoederen

Portefeuillehouder: mw. A.E.C. (Bertien) Koole-Quarles van Ufford

Activiteit Uitvoerende Doel Periode (doorlooptijd) Voortgang
Landgoedconsulentschap Bertien In het Platform Utrechtse Buitenplaatsen(PUB) is de behoefte geformuleerd om te onderzoeken of het Landgoedconsulentschap, zoals dat succesvol opereert in Overijssel, ook iets zou zijn om in de provincie Utrecht te installeren. Het landgoedconsulentschap (LCS) is een vraagbaak, kenniscentrum en bemiddelaar voor landgoedeigenaren en gemeenten. Het LCS stelt op basis van een inventarisatie een routeplanner samen en geeft een ruimtelijk advies, waarmee het ruimtelijke deel van het principeverzoek bestemmingsplanwijziging ingevuld kan worden. Bij de uiteindelijke uitvoering is het LCS niet meer betrokken. Het gaat vooral om het begeleiden van het voortraject. Nu in opzet Het UPG is vertegenwoordigt in het projectteam en heeft samen gezeten met de initiatiefnemers om te kijken hoe het in de toekomst vorm kan krijgen
Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) Bertien, Otto Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen is het netwerk en de schakel tussen beleidsmakers, organisaties en eigenaren. Het doel van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen is tweeledig:
1.) Inspireren
Het PUB wil een netwerk en een infrastructuur bieden, waarbinnen eigenaren, ondersteuningsorganisaties, overheden en beheerorganisaties op zowel het gebied van erfgoed als landschap elkaar ontmoeten.                2.) Signaleren
Het PUB wil de problematiek die speelt in kaart brengen en streven naar een goede dialoog en onderlinge informatie en kennisuitwisseling. De resultaten hiervan kunnen voor het platform aanleiding zijn om beleidsaanbevelingen te doen aan de provincie of andere overheden en organisaties.
4x per jaar overleg.