Handhaving en toezicht

Als onderdeel van het coalitieakkoord heeft de provincie budget voor het aanstellen van twee BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Recent hebben een aantal (bestuurlijke) overleggen plaats gevonden waarin het project 'BOA-samenwerking in het buitengebied' is goedgekeurd (budget voor 2 FTE beschikbaar, hoe wordt dit nu zo snel mogelijk ingezet? Hoe worden de gemeenten er bij betrokken en zorgen we dat zij mee gaan doen? Zijn er nog andere partijen die we ook kunnen benaderen? etc.) Vervolgafspraken zijn gemaakt en een voorstel wordt uitgewerkt.

 Daarnaast is er binnen de provincie een groen platform actief, een samenwerkingsverband waar praktische zaken rond handhaving en toezicht in het buitengebied met elkaar en de provincie worden besproken. Voor de UPG-vertegenwoordiging binnen dit platform zijn we nog op zoek naar een particulier die affiniteit heeft met dit onderwerp en die zitting wil nemen in het platform.

Inbreng wordt voorlopig door de staffunctionaris verzorgd.

Nieuw peilbesluit Langbroekerwetering

Het waterschap HDSR (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) is voornemens een nieuw peilbesluit voor de Langbroekerwetering op te stellen. Het streven van het waterschap is dat het peilbesluit eind 2016 in concept beschikbaar komt. In het kader van het peilbesluit Langbroekerwetering is er een begeleidingscommissie ingesteld. Op 13 oktober is deze begeleidingsgroep voor de eerste keer bij elkaar geweest . Deze eerste bijeenkomst was met name gericht op het verdere proces hoe HDSR tot een nieuw peilbesluit wil komen.  In de loop van januari/februari zal de begeleidingsgroep weer bij elkaar komen. Daarnaast is het waterschap nog in overleg met een aantal individuele eigenaren.

 Tijdens het overleg van de begeleidingsgroep is afgesproken  dat de termijn voor het doorgeven van knelpunten in de waterhuishouding van het Langbroekerweteringgebied is verlengd. Tot en met 18 december 2015 kunnen eigenaren en gebruikers reageren via de interactieve kaart op de website van het waterschap (www.hdsr.nl) De leden van het UPG zijn hier per mail over geïnformeerd.

Waterschap Vallei en Veluwe

Het UPG/GPG heeft jaarlijks een bestuurlijk overleg met de Dijkgraaf, mevrouw Klip, om diverse onderwerpen en ontwikkelingen binnen het waterschap/beleid  te bespreken.

 Voor de leden binnen het waterschap Vallei & Veluwe is er op woensdag 11 november een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het programma voor de avond was gericht op het informeren van de leden over diverse onderwerpen zoals de beleidsharmonisatie, het waterbeheerprogramma en het grondwaterbeleid en –beheer. Ook was er ruimte voor de leden om vragen te stellen en met elkaar en het waterschap in gesprek te gaan.

Van de bijeenkomst  wordt een verslag gemaakt zodat de uitkomsten van de avond gedeeld kunnen worden met alle leden die eigendom binnen het werkgebied van het waterschap hebben liggen. 

Waterschap HDSR

Om binnen het waterschap HDSR (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) beter de belangen van de verschillende achterbannen van Natuur, Economie en landbouw in te brengen, hebben zij de samenwerking gezocht en de gezamenlijke fractie Landbouw, Natuur en Economie gevormd. De gezamenlijke speerpunten zijn hier te raadplegen.

 Met regelmaat zal er terugkoppeling en overleg zijn met de achterban van de verschillende geborgde binnen deze fractie om met elkaar te informeren en in gesprek te gaan over onderwerpen die ons raken. Het voordeel dat ook UPG ziet in deze samenwerking is dat je aan de voorkant met elkaar het gesprek kan zoeken over ook schijnbare tegenstellingen die er vanuit de verschillende belangen aanwezig zijn. 

UPG en certificering

Nieuwe manier van aanvragen SNL-subsidie per 2017

Vanaf 2017 wordt de wijze van aanvragen van SNL-subsidie aangepast. Per 2017 dient men verplicht gecertificeerd te zijn (model Part-Ner/model Bosgroep). Kleine particuliere beheerders (<75 ha) kunnen vanaf dat moment niet meer zelfstandig subsidie aanvragen.

 Wat is de positie van de kleine particulier en hoe zorgen we er voor dat deze kleine particulier niet onnodig verder op kosten wordt gejaagd om subsidie te blijven verkrijgen? Inzet van FPG/UPG is dat het proces en organisatie 'mean and clean' wordt ingericht. De komende maanden zal meer duidelijk moeten worden hoe e.e.a. wordt ingericht. 

Project Biomassa Langbroekerwetering

Het UPG is zijdelings betrokken bij het project gericht op afzet Biomassa in de Langbroekerwetering. Deelnemende partijen zijn op dit moment: de Bosgroep Midden-Nederland, LEU, Kromme Rijnlandschap en Landplan. Begin december wordt met een groepje eigenaren een startbijeenkomst georganiseerd om nader van gedachten te wisselen over de mogelijkheden.

Indien hier een nieuw verdienmodel in zit, waarbij het resthout verwerkt kan worden en daarmee geld oplevert, dan kan dat interessant zijn voor alle eigenaren in de Langbroekerwetering. De concrete betrokkenheid van UPG als partij is daarbij vooral gericht op werkzaamheden in de sfeer van het betrekken van de leden.

 

Nieuwe gebiedsprogramma's periode 2016-2019

Voor de periode 2016 – 2019 zullen nieuwe gebiedsprogramma’s worden opgesteld waarmee de uitvoering voor de komende periode wordt bepaald. Vanuit de verschillende deelgebieden, zoals de Heuvelrug en de Kromme Rijn, zijn de ambities opgehaald en vertaald in een gebiedsaanbod richting de provincie. De volgende fase is nu het gesprek met de provincie aan te gaan om duidelijk te krijgen hoe de geformuleerde ambities zich verhouden tot de provinciaal geformuleerde doelen(Agenda Vitaal Platteland) en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Zodra er meer informatie is over  beschikbare budgetten voor de opgevoerde projecten zullen de leden die concrete projectideeën hebben aangedragen worden geïnformeerd over de vervolgstappen. 

Toekomst NPUH

De ontwikkelingen binnen dit dossier volgen elkaar op dit moment in razendsnel tempo op. Er vindt stevig en intensief overleg in verschillende gremia plaats. Het is belangrijk dat in het proces ons centrale uitgangspunt niet uit het oog verloren dreigt te raken: Een gezonde financiële structuur als basis van het NPUH (Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug) nieuwe stijl, waarbij de lusten en lasten op een evenwichtige wijze verdeeld zijn. Aan de volgende onderdelen wordt gewerkt:

  • Het vinden van een nieuwe voorzitter
  • Het aanpassen van de statuten van de stichting
  • Invulling van aantal randvoorwaarden/nieuwe verdienmodellen als financiële basis
  • Communicatie en marketing
  • Relatie tussen NPUH en RTB
  • Bestuurlijke structuur van het NP
  • Verkenning uitbreiding NPUH