UPG Nieuws

Uitnodiging Tuin der Lusten

De besturen van het Gelders Particulier Grondbezit, Overijssels Particulier Grondbezit en Utrechts Particulier Grondbezit en de eigenaren van Landgoed Oolde, Robert Croll en Cathrien van Verschuer nodigen u van harte uit voor een informele borrel en rondleiding over landgoed Oolde, vooraf aan het programma van De Tuin der Lusten op Landgoed Oolde op vrijdag 22 juni 2018

Als lid van GPG, OPG en UPG krijgt u € 10,- korting op de toegang tot De Tuin der Lusten op vrijdag 22 juni. U kunt zich tot uiterlijk 13 juni 2018 aanmelden via gpg-secretariaat@grondbezit.nl of telnr. 0318-578560. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. 

Lees meer...

Dag van het Kasteel

Op Tweede Pinksterdag is het weer de Dag van het Kasteel: 21 buitenplaatsen stellen hun tuin of huis open. Het thema dit jaar is Verborgen Verhalen Verteld en verhalen zijn er uiteraard volop! Een heleboel van deze verhalen zijn nog niet bekend bij het grote publiek. Met Verborgen Verhalen Verteld schenkt de Nederlandse Kastelenstichting aandacht aan deze minder bekende kanten van (het leven en werken op) kastelen en buitenplaatsen.

Zie de website van de Dag van het Kasteel voor meer informatie en deelnemende landgoederen.

Inbreng 'Doelen overig Water' waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de zorg voor een gezond en veilig watersysteem voor het gebied tussen IJssel en Utrechtse Heuvelrug. In hun Waterbeheer Programma 2016-2021 (WBP) is afgesproken dat ze in 2018 (ecologische) doelen gaan opstellen voor onze wateren in het beheergebied. De Provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht zijn voornemens om deze doelen vast te leggen in de Omgevingsvisie en vraagt daarbij om inbreng van het waterschap. Deze inbreng wil Vallei en Veluwe graag samen met u, als partner in het gebied, leveren. U heeft tot 20 mei om uw reactie te geven op de conceptkaart van het waterschap via https://bit.do/waterdoel.

Lees meer...

Bemiddelaar Nationaal Park

Zoals de leden in het heuvelrug gebied al weten heeft het UPG Paul Kindt bereid gevonden de rol van bemiddelaar op zich te nemen bij het proces rondom het Nationaal Park UH. De provincie heeft hiermee ingestemd. Het is enige weken stil geweest omdat de formele opdrachtverlening door de provincie nog moet worden gegeven, maar wij verwachten dat dit ieder moment kan gebeuren.

Lees meer...

Verkiezing van de boom van het jaar

SBNL Natuurfonds organiseert in 2018 voor het eerst de verkiezing van De Boom van het Jaar. Iedereen kan zijn of haar favoriete boom daarvoor aanmelden. Dat hoeft niet persé de grootste, oudste of mooiste boom te zijn. Bij deze verkiezing gaat het vooral om het verhaal achter de boom. Het belang van de boom voor zijn omgeving, de maatschappij en zijn geschiedenis. Dat zijn de elementen die belangrijk zijn voor de beoordeling.

Lees meer...

Nieuwe Accountmanager Grondeigenaren bij Vallei & Veluwe

Bij het waterschap Vallei en Veluwe is een nieuwe accountmanager TBO's/ grondeigenaren die vanaf nu contactpersoon zal zijn voor UPG en haar leden. Zijn naam is Maarten Veldhuis en u kunt hem bereiken via MVeldhuis@Vallei-Veluwe.nl of 06 – 22104301. Binnenkort zal het UPG ook samen met het GPG een bijeenkomst organiseren waar u persoonlijk kennis met hem kan maken.

Lees meer...

Uitnodiging Film op Locatie

Het jaar 2018 is door het Europese Parlement uitgeroepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het doel van dit themajaar is om te laten zien hoe internationaal en divers onze geschiedenis eigenlijk is. Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze Europese identiteit. Erfgoed helpt ons onze geschiedenis beter te snappen en draagt bij aan het Europa van de toekomst. Met veel enthousiasme nodigt de organisatie van het Europees Erfgoedjaar u daarom uit om deel te nemen aan het festival Film op Locatie dat in de maand augustus zal plaatsvinden.

Lees meer...

Kom Ganzen tellen!

Op zaterdag 21 juli vindt de Nationale ganzentelling. De Faunabeheereenheid Utrecht nodigt u uit om samen met ons het veld in te gaan om ganzen te tellen. De ganzentelling levert een momentopname van de aantallen ganzen die in de Provincie Utrecht aanwezig zijn. In combinatie met de resultaten van voorgaande jaren en met tellingen van andere Provincies levert dit een beeld op van de ontwikkelingen van de verschillende ganzen in Nederland. Ten behoeve van duurzaam faunabeheer is het belangrijk dat we weten of het goed gaat met de ganzen.

Lees meer...

UPG tekent Samenwerkingsovereenkomst Pilot Platform Kleine Landschapselementen

Nieuw platform voor gevarieerder landschap in provincie Utrecht

Kleine landschapselementen zoals poelen, knotwilgen en lanen maken het landschap in de provincie Utrecht aantrekkelijk en afwisselend en geven het landschap haar eigen specifieke identiteit. Ze kunnen natuurgebieden verbinden en vormen belangrijke leefgebieden voor zowel planten als dieren. Verschillende partijen hebben daarom samen het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om het behoud van bestaande elementen en de aanleg van nieuwe elementen te stimuleren. Het platform is gestart met een proefgebied in de gemeenten De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht.

Op 7 maart 2018 ondertekenden de gemeenten Soest, Leusden, Stichtse Vecht, agrarisch collectief Utrecht Oost en agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondgebied, Landschap Erfgoed Utrecht en provincie Utrecht de samenwerkingsovereenkomst kleine landschapselementen; zij werken samen ter bevordering van een ecologisch waardevol, aantrekkelijk en afwisselend landschap.
- Huisinga Fotografie

Lees meer...

UPG steunt Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur

Landbouw en natuur weer meer met elkaar verbinden. Die droom willen de natuur- en landbouworganisaties in Utrecht werkelijkheid maken met hun Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur, waarbij ook het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) zich in januari van dit jaar heeft aangesloten.

Lees meer...

Potentiële bestuursleden geborgden zetels natuur & landbouw

Op 20 maart 2019 vinden de waterschap verkiezingen plaats. De procedure voor de geborgde zetels is van start. Grondbezitters kunnen zich verkiesbaar stellen.

Lees meer...

Dijkversterking Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede - Amerongen

Waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) is bezig met versterking van de Lekdijk. Dit project zal meerdere jaren duren en wordt in delen aangepakt. Het UPG heeft een gesprek gehad met het waterschap over de aankomende versterking tussen Wijk bij Duurstede - Amerongen. Leden die in dit gebied zitten zullen zelf ook benaderd worden, maar mocht u interesse hebben kunt u informatie vinden op de webpagina ‘Sterke Lekdijk’. Via deze pagina kom je ook uit bij het deelproject Wijk bij Duurstede-Amerongen (met o.m. een geografisch kaartje van het projectgebied).

Beheert u gronden rondom de Lek tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen? Meldt u dan bij het UPG.

Lees meer...

Landschapsbeheerploegen Utrecht

De Landschapsbeheerploegen Utrecht zijn in de hele provincie Utrecht veelzijdig inzetbaar voor al het voorkomende beheerwerk. Een landschapsbeheerploeg bestaat uit minimaal vijf praktisch opgeleide vrijwilligers onder leiding van een professionele ploegbegeleider. Dat is de kracht van Landschapsbeheerploegen: vakbekwaamheid in combinatie met vele handen.

Lees meer...

Ruitervignet project van start

Auke de Jong is vanuit de flexibele schil van de Federatie ingehuurd om op kosten van de provincie mogelijkheden voor een ruitervignet voor de heuvelrug te onderzoeken. Om de kwaliteit van het gebied te behouden en te versterken zullen eigenaren en gebruikers gezamenlijk wegen moeten vinden waarbij onderhoud, gebruik en genot hand in hand gaan, het ruitervignet is hier een van. Ruiters willen graag veilig gebruik maken en genieten van de ruiterpaden en veel eigenaren willen graag meewerken aan het mogelijk maken van dit gebruik. 

Lees meer...

Enquête Omgevingsvisie

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet -naar verwachting 2021-, moeten de provincie Utrecht haar Omgevingsvisie voor de gehele fysieke leefomgeving gereed hebben. Het is belangrijk dat deze wordt vormgegeven met alle betrokkenen in het gebied, daarom adviseren we u als UPG om deze online enquête in te vullen.

Lees meer...

Inzage Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

Om vanaf 2019 subsidie voor natuur- en landschapsbeheer aan te kunnen vragen (aanvraagperiode is eind 2018) is het noodzakelijk dat uw percelen goed begrensd zijn in het Natuurbeheerplan. De provincie Utrecht wil u daarom informeren over het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 dat vanaf 13 februari 2018 gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Lees meer...

Nationaal Park Heuvelrug - stand van zaken

Op 25 januari j.l. werd tijdens een bijeenkomst de intentieovereenkomst ondertekend waarmee diverse partijen de ambitie voor een vernieuwd en groter Nationaal Park Heuvelrug omarmen. Het UPG bestuur heeft na intensief overleg met de leden besloten deze overeenkomst op dit moment niet te tekenen en de volgende intentieverklaring af te geven: "Het UPG bestuur heeft de intentie in samenspraak met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug te onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden haar leden bereid zijn zich bij het Nationaal Park aan te sluiten en te participeren in de verdere ontwikkeling daarvan.”

Lees meer...

Start van Ontwikkel- en Innovatiefonds O-gen

Het O-gen Fonds wil gebiedspartijen ondersteunen, bijvoorbeeld met leningen (veelal onder gunstige voorwaarden) om kansrijke ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van het buitengebied van de grond te krijgen.

Lees meer...

Werkconferentie Formatie houtige biomassaketen Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug

Goedlandt, bureau voor circulair landgoedbeheer organiseert in samenwerking met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een werkconferentie voor eigenaren van bosopstanden, afnemers van hout en beleidsmakers om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken van een lokale houtige biomassaketen.

Lees meer...

UPG sluit aan bij Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur

Vanaf januari zal het UPG zich aansluiten bij het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Over verdere invulling zal u in het nieuwe jaar worden geïnformeerd. 

Lees meer...

Realisatiestrategie Natuurvisie van de Provinvie Utrecht

Momenteel wordt er gewerkt aan de Realisatiestrategie Natuurvisie van de Provincie Utrecht; met name wordt ingezet op biodiversiteit en natuurparels. Op de bijeenkomst over dit onderwerp die het UPG bijwoonde op 22 november j.l. werd met alle gebiedspartijen gediscussieerd over de uitwerking van de natuuropgaven in de provincie. 

Lees meer...

Verslag van de Federatieraad

Op 15 november jl was er weer een Federatieraad, dé plek waar (een afvaardiging) van de provinciale besturen in gesprek gaat met het FPG bestuur. Onderwerpen die werden besproken zijn de begroting 2018, lobby en verenigingszaken, de toekomst van de Federatie en projecten. De middag werd afgesloten met een lezing van Huib Silvis (WUR) over dynamiek in de agrarische grondmarkt. 

Lees meer...

Nieuw: Ontdek de Nederlandse Landgoederen

Vandaag presenteren de Nederlandse Landgoederen zich aan het publiek! Een netwerk van prachtige plekken door heel het land waar natuur, cultuur en historie met elkaar verweven zijn. Iedereen is uitgenodigd om kennis te maken met hun uitzonderlijke schoonheid en bijzondere verhalen.

Lees meer...

ALV - wat er gebeurde tussen Boerenkool en Borrel

Op 27 november was de najaars-ALV van het UPG, volgens traditie op landgoed Anderstein. De avond begon met een heerlijke boerenkool maaltijd en eindigde met een geanimeerde borrel, maar wat gebeurde er in de tussentijd? 

Lees meer...

O-gen Open Café - Innovaties en goede ideeën op 14 november

In het eerste café op 14 november gaan we met elkaar op zoek naar de juiste mensen, kennis en financiering om innovaties en goede ideeën te realiseren. Er liggen veel kansen in het buitengebied, die nog niet ontwikkeld zijn tot concrete plannen. De innovatiemakelaars gaan helpen om deze ideeën – van klein tot groot – van de grond te krijgen. 

Lees meer...

Symposium 'Bomen over Lanen' van Platform Utrechtse Buitenplaatsen

Met veel plezier nodigt het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) u uit voor hun symposium op donderdag 30 november 2017. De middag zal plaatsvinden op een passende groene locatie, het mooie landgoed De Paltz, eigendom van Utrechts Landschap en waar het Herman van Veen Arts Centrum is gevestigd. Herman van Veen zal het publiek welkom heten en het landgoed introduceren.

Lees meer...

Ledenbijeenkomst Duurzame Energie - De rol en het belang van de particuliere grondeigenaren

Wat staat er in de toekomst mogelijk te gebeuren binnen de energietransitie en welke gevolgen kan dit hebben voor grondeigenaren en landschap? Op 6 december organiseert FPG samen met de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters een ledenbijeenkomst over duurzame energie.

Lees meer...

Utrecht maakt als eerste provincie extra budget vrij voor toezicht en openstelling

Als eerste provincie maakt Utrecht extra budget vrij om de kosten van openstelling, inclusief het toezicht, te vergoeden aan natuurbeheerders en eigenaren. Het UPG zet zich samen met de FPG en andere partijen al langer in voor een realistische vergoeding en roept de andere provincies op dit goede voorbeeld te volgen.

Lees meer...

Een ALV vol verandering

Een nieuw Lid van Verdienste, een nieuwe voorzitter en een nieuwe stafmedewerker voor het UPG; de ALV op 21 juni bij Boerderij de Boerinn in Kamerik stond in het teken van een frisse start. Maar deze vernieuwingsslag ging onvermijdelijk gepaard met afscheid. UPG voorzitter Meta Daniëls nam na 16 jaar bestuur (!) afscheid en werd door FPG voorzitter Roel Robbertsen benoemd tot Lid van Verdienste. Daarnaast werd er afscheid genomen van Diederik Diepenhorst, die 10 jaar als stafmedewerker voor het UPG heeft gewerkt.

Afscheid Meta Daniëls: benoemd tot Lid van Verdienste

Lees meer...

Ambitiekaart voor de Heuvelrug

Eén Nationaal Park Heuvelrug van Grebbeberg tot Gooimeer waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld kan worden, dat is de inzet van het project. Negen maanden na de startbijeenkomst, maakten de partijen op 7 juni de balans op. 

Lees meer...

Natuurprijsvraag Groene Kroon

Met de natuurprijs Groene Kroon wil de provincie iedereen stimuleren om te helpen met de bescherming en versterking van onze soortenrijkdom.

Lees meer...

Nieuwe website Kromme Rijnlandschap

Op de nieuwe website die het Kromme Rijnlandschap lanceert kunt u als particuliere grondeigenaar in de regio, praktische hands on informatie vinden voor beheer en aanleg van landschap: www.krommerijnlandschap.nl .

Lees meer...

Bezoek nieuwe gedeputeerde Mirjam Maasdam

Op woensdag 29 maart jl. maakte mevrouw Mirjam Maasdam, sinds 15 maart jl. de nieuwe gedeputeerde als opvolger van Bart Krol, kennis met het werkgebied van het UPG en de andere terreinbeherende organisaties.

Lees meer...

Inspraak Natuurbeheerplan 2018

Het Ontwerp Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2018 ligt vanaf 17 februari 2017 weer gedurende zes weken (d.w.z. tot 31 maart 2017) ter inzage.

Lees meer...

Netwerkbijeenkomst 'Handhaving en toezicht in het buitengebied'

Op 15 februari organiseerde het UPG een netwerkbijeenkomst voor de leden over handhaving & Toezicht in het buitengebied in Utrecht. Hoe een en ander is georganiseerd en waar aan gewerkt wordt, werd tijdens deze avond met de leden besproken.

Lees meer...

Inspiratiemiddag voor de dag van het Kasteel in Utrecht

Ter voorbereiding op de 'Dag van het Kasteel' organiseert de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS) op 3 maart een inspiratiemiddag in het Utrechts Archief. Landgoedeigenaren die geïnteresseerd zijn, worden van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Lees meer...

Vooraankondiging netwerkbijeenkomst Handhaving & Toezicht

Op woensdagavond 15 februari organiseert de UPG samen met de provincie Utrecht een netwerkbijeenkomst voor de leden over handhaving & toezicht in het buitengebied.

Lees meer...

Activiteiten Collectief Utrecht-oost

 

Het Collectief Utrecht-oost organiseert diverse activiteiten.

Lees meer...

Voorgenomen verkoop Park Vliegbasis Soesterberg

Gedeputeerde Staten van de Provincie hebben besloten de verkooponderhandelingen over Park Soesterberg met Het Utrechts Landschap te hervatten. Dit besluit is begin oktober per brief medegedeeld aan diverse belanghebbenden, waaronder het UPG.

Lees meer...

Nationaal Park Nieuwe stijl

Het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een nieuwe fase ingegaan. Onder andere wordt gekeken naar aansluitingsmogelijkheden van het Gooi en het Kromme Rijngebied.

Eind november worden 'ronde tafelgesprekken' georganiseerd. Onze leden in dit gebied hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

 

Lees meer...

Staatssecretaris Van Dam bezoekt Nationaal Park Heuvelrug

Donderdag 27 oktober 2016 heeft Staatssecretaris Martijn van Dam een bezoek gebracht aan Nationaal Park Heuvelrug.

Lees meer...

Een groot nationaal park voor de hele Heuvelrug?
Oproep om te stemmen

De Heuvelrug is het grootste bos van de Randstad met prachtige buitenplaatsen. Een bron van natuur en cultuur, waar je fantastisch kan recreëren. Dat is het goud dat we met elkaar in handen hebben!

Het zuidelijk deel van de Heuvelrug heeft  reeds de status Nationaal Park en de rest van de Heuvelrug wil daar bij aansluiten.

Lees meer...

Goed gesprek met Statenleden

Maandagochtend 12 september werden Statenleden door het UPG op landgoed Eyckenstein ontvangen. In breed perspectief werd nog eens verteld en uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij het beheren en in stand houden van  een landgoed.

Lees meer...

Verkoop perceel aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg te Cothen

De Provincie Utrecht is voornemens een perceel gelegen aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg in Cothen te verkopen.

Lees meer...

Startbijeenkomst Nationaal Park Utrechts Heuvelrug

De Provincie Utrecht onderzoekt op dit moment met de Provincie Noord-Holland of vergroting van het Nationaal Park mogelijk is, waarbij ook de potenties van de Noordelijke Heuvelrug en het Gooi bezien worden alsmede de kwel- en plassenzone rond de Heuvelrug.

Lees meer...

Voorintekening subsidie agrarisch natuurbeheer 2017

Het Collectief Utrecht Oost is momenteel bezig met de Voorintekening voor de Subsidieperiode 2017 voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Lees meer...

Inspiratie voor kinderen op landgoed Eykenstein

Vandaag bezoekt de Biltse wethouder Mieras het project Buitenplaatsen op Landgoed Eyckenstein. Een project voor basisschoolkinderen waarbij erfgoed met een kunstzinnige invalshoek wordt bekeken.

Lees meer...

Ondernemend bos- en natuurbeheer de toekomst!

Op 31 maart 2016 organiseerde het UPG in de Jachtkamer van landgoed Hindersteyn een ledenbijeenkomst over dit onderwerp.

 

Lees meer...

Ondernemend bos- en natuurbeheer

Op 31 maart organiseert het UPG een themabijeenkomst 'Ondernemend bos- en natuurbeheer'.

Lees meer...

Janine Caalders nieuwe voorzitter Nationaal park Utrechtse Heuvelrug

Zij volgt Dick Wijte op, die na 12 jaar zijn voorzitterstermijn afsluit.

U leest hier meer over in dit persbericht.

Afronding contracten agrarisch natuurbeheer

Het Collectief Utrecht Oost trekt een eindsprint om de contracten af te ronden. Het is de bedoeling dat alle contracten met deelnemers voor de kerstdagen getekend zijn. 

Lees meer...

Voortgang Peilbesluit Langbroekerwetering

Sinds oktober werkt het waterschap met de inventarisatie van wensen en knelpunten op gebied van gewenste waterpeilen in het gebied en hoe het watersysteem functioneert.  

Lees meer...

Discussieer mee over de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek

Wat zijn de belangrijkste ambities voor de inrichting van de Kromme Rijnstreek?

Lees meer...

Beleidsharmonisatie waterschap V&V verder uitgewerkt

Op woensdagavond 11 november heeft er voor de UPG- en GPG-leden binnen het waterschap Vallei & Veluwe een informatieavond plaats gevonden. 

Lees meer...

Nieuw bestuurslid UPG

Op maandag 30 november 2015 heeft de reguliere najaarsvergadering van het UPG plaats gevonden. Het bestuur kijkt terug op een goed verlopen vergadering  met weer een mooie opkomst en inbreng van de leden. 

Lees meer...

Ambities voor de Heuvelrug bij elkaar gebracht in het gebiedsprogramma voor de Heuvelrug

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de ambities voor de Heuvelrug in beeld te brengen. De leden zijn daarvoor o.a. opgeroepen  projectideeën aan te leveren. 

Lees meer...

Symposium 'De Buitenplaats verdient het'

Symposium 'De buitenplaats verdient het' op 5 november a.s..

Lees meer...

Informatiebijeenkomst Waterschap Vallei & Veluwe

Op woensdagavond  11 november organiseren het Utrechts en Gelders Particulier Grondbezit samen met het waterschap Vallei en Veluwe een informatiebijeenkomst. 

Lees meer...

Ledenvergadering UPG

De najaarsvergadering voor UPG-leden is op maandagavond 30 november a.s.

Lees meer...

Stichting Valwild Utrecht zoekt donateurs

Allemaal hebbenwe weleens doodgereden dieren op de weg of in de berm zien liggen.

Lees meer...

Nieuwe projecten voor de gebiedsprogramma's

Ook voor de periode 2016 – 2019 heeft de provincie Utrecht aangegeven te willen werken met gebiedsprogramma’s.

Lees meer...

UPG met ALV te gast op Landgoed Linschoten

Op woensdag 10 juni was het UPG te gast op landgoed Linschoten, het grootste landgoed gelegen in het Groene Hart.

Lees meer...

Hoe crowdfunding werkt om een idee uit te voeren

De workshop  'Crowdfunding voor buitenplaatsen’ op 12 maart in kasteel Amerongen was een succes.

Lees meer...

UPG blij met nieuw convenant voor beter toezicht door BOA

Alle terreineigenaren die een BOA in dienst hebben, ontvangen binnenkort van de provincie het convenant ‘Optreden op elkaars grondgebied voor groene BOA’s in Utrecht’.

Lees meer...

Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht-oost opgericht

Op 12 februari 2015 is de akte van oprichting ondertekend van de Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost. 

Lees meer...

Nieuwe aanpak onderhoud sloten binnen natuurterreinen HDSR

Het Hoogheemraadschap wil het onderhoud van interne sloten in natuurgebieden in het Kromme Rijngebied anders aanpakken.

Lees meer...

Inspraak en Informatiebijeenkomsten Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 januari 2015 is de PAS door het ministerie van EZ ter visie gelegd. Om u daarover te informeren worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Lees meer...

Inspraak Waterbeheerprogramma’s

De waterschappen zijn druk doende met het opstellen van de waterbeheerprogramma’s. Hierin wordt in grote lijnen duidelijk gemaakt wat de plannen voor de komende 5 jaar zullen zijn. 

Lees meer...

Ontwerp Natuurbeheerplan 2016

Vanaf 14 januari ligt het ontwerp Natuurbeheerplan 2016 zes weken ter inzage. Dat het plan nu al ter inzage wordt gelegd, heeft alles te maken met de veranderingen die binnen het agrarisch natuurbeheer plaats vinden en worden doorgevoerd. 

Lees meer...

Crowdfunding

Op 12 maart 2015  organiseert  het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB), waar het Utrechts Particulier Grondbezit ook onderdeel van uitmaakt, een workshop Crowdfunding voor eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen.

Lees meer...

Geslaagde ledenvergadering

Wederom een geslaagde Algemene Ledenvergadering van het UPG.

 

Lees meer...

Maatschappelijke diensten is de markt voor de landgoedeigenaar

”Wat kunnen we zelf en waar hebben we anderen zoals de provincie en de politiek voor nodig?"

Lees meer...

Symposium: Buitenplaatsen, perpetuum mobile

Na het succesvolle symposium in 2013 brengt het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) ook in 2104 de buitenplaatsen weer volop onder de aandacht.

Lees meer...

Bezoek een landgoed!

Onder deze noemer organiseert Het Utrechts Particulier Grondbezit een tweetal bezoeken voor de politieke partijen in Utrecht. 

Lees meer...

Voorzitter UPG neemt deel aan debat Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Natuur en economie: “De kassa staat buiten het bos”.  Meta Daniëls, voorzitter van het UPG, sprak zich afgelopen vrijdag 5 september uit voor een krachtiger samenwerking tussen alle partijen die een rol en verantwoordelijkheid hebben in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). 

Lees meer...

Nacht van de Buitenplaats

Op 13 september is er tussen 19.00 - 23.00 uur van alles te beleven tijdens de tweede editie van de Nacht van de Buitenplaats. 

UPG dient zienswijze in

Het UPG heeft haar zienswijze op het concept-natuurbeheerplan 2015 van de provincie ingediend.

Lees meer...

Geslaagde ledenvergadering op Ridderhofstad Hindersteyn

Zo’n 40 leden van het UPG woonden op 11 juni de 25e ledenvergadering van hun vereniging bij in Langbroek. Eigenaar Erik Geytenbeek ontving de leden op de  prachtige Ridderhofstad Hindersteyn waar hij met veel enthousiasme over zijn landgoed in bedrijf vertelde, en de leden rondleidde door  tuin en moestuin. 

Lees meer...

Natuurbeheerplan 2015

Vanaf 22 mei ligt het Natuurbeheerplan 6 weken ter inzage.

Lees meer...

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsbestuurders gezocht voor geborgde zetels natuur en landschap

Lees meer...

Afscheid mr. W.J.P. (Jim) van Notten

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Utrechts Particulier Grondbezit op 9 december 2013 is afscheid genomen van de heer Van Notten als bestuurslid.

Lees meer...

Provinciaal Natuurbeleid 2.0

Op 27 februari 2013 heeft het UPG een ledenbijeenkomst georganiseerd over het provinciaal natuurbeleid 2.0.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!