UPG Nieuws

Voortzetting samenwerking voor verbetering van het Utrechtse landschap

De 23 partners van het Platform Kleine Landschapselementen hebben voortzetting van hun samenwerking symbolisch bekrachtigd door het aanplanten van een hoogstamboomgaard in Driebergen.

Lees meer...

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - UPG standpunten

De Gemeenteraadsverkiezingen komen er in 2022 weer aan. Vele lokale politieke partijen zijn op dit moment druk bezig om hun verkiezingsprogramma's op te stellen.

Wij dagen de lokale partijen uit om in hun verkiezingsprogramma's de maatschappelijke bijdragen van particuliere landgoederen te borgen. Hoe dan?

In ons position paper leggen we op drie hoofdlijnen uit waar particuliere landgoederen bijdragen aan een sterke positieve identiteit aan het landschap. 

Lees meer...

PERSBERICHT

Tussen woensdag 9 juni en 16 juni a.s. organiseren de gezamenlijke partijen onder het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht, waaronder het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), een actieweek om recreanten in natuurgebieden in de provincie Utrecht extra te wijzen én te controleren op de naleving van de openstellingsregels. Dit is hard nodig, omdat door de grote recreatiedruk op particuliere landgoederen, de terreinbeheerders het steeds moeilijker hebben om het natuurschoon te kunnen blijven beheren en behouden.

Lees meer...

'De Landschapswijzer' vanuit Platform Kleine Landschapselementen uitgegeven

Het Platform Kleine Landschapselementen heeft met steun van provincie Utrecht ‘De Landschapswijzer’ uitgegeven.

Lees meer...

Provinciale Staten hebben ingestemd met het besteden van 12 miljoen euro aan de zogenoemde Groene Contour

De plannen voor de Groene Contour zijn goedgekeurd door Provinciale Staten en worden de komende jaren uitgevoerd. Het doel is om bestaande natuurgebieden te versterken door ook in de tussenliggende gebieden natuur aan te leggen. Terreineigenaren kunnen subsidie krijgen voor de aanleg en het onderhoud van de natuur op hun perceel.

Lees meer...

Overtredingen? BOA-loket!

Het BOA-loket is ook onderdeel van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Hierin werken nu terreinbeherende organisaties zoals particuliere landgoedeigenaren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, RUD Utrecht en de provincie Utrecht.

Ziet u overtredingen op uw terrein? Geef deze dan door aan het BOA-loket. Uw meldingen zijn waardevol om een totaalbeeld van de hele provincie te krijgen. Dit helpt bij het maken van de juiste beleidskeuzes en een gerichte inzet van toezicht.

Zie hier de bruikbare informatie rondom het BOA-loket

Lees meer...

Q&A Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

Het UPG heeft de afgelopen jaren met verschillende organisaties gewerkt aan een nieuw betaald ruitervignet op de Utrechtse Heuvelrug.

Lees meer...

Rendement maken met duurzame werkplekken

12GoGreen realiseert en exploiteert duurzame werkplekken in een groene en inspirerende omgeving. We creëren unieke kleinschalige communities waar je zorgeloos kunt werken, ontmoeten en verbinden. Bent of kent u een grondbezitter waar ons concept mogelijk bij past? Wij komen graag in contact.

Lees meer...

Gezamenlijk actieplan voor 600.000 nieuwe bomen in provincie Utrecht

Binnen drie jaar kunnen er in de provincie Utrecht 600.000 nieuwe bomen staan. Dat staat in het Bomen Actieplan, dat de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) opstelde in opdracht van de provincie. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) bracht de NMU 38 haalbare boomplantprojecten in kaart. Elf Utrechtse organisaties, waaronder het UPG, hebben hun handtekening gezet onder het Bomen Actieplan. De provincie gaat nu met het advies aan de slag.

Lees meer...

Meedoen aan een GLB-pilot Agroforestry?

Samen met de FPG zijn we bezig om een voorstel te maken om mee te doen aan een pilot inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). We werken daarmee samen met o.a. Het Louis Bolkinstituut, Agrobosbouw NL en Van Hall Larenstein.

Daarvoor willen we met een aantal landgoederen het landgoedmodel gaan testen met specifieke aandacht voor agroforestry maatregelen met boeren (pachters).

Lees meer...

Maarten van de Wetering start bij het UPG

Maarten van de Wetering is per 1 december jl. begonnen bij de FPG. Naast landelijke taken zal hij ook werkzaamheden verrichten bij de UPG. Een combinatie van belangenvertegenwoordiging, projecten en verenigingszaken.

Lees meer...

Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

Het UPG heeft de afgelopen jaren met verschillende organisaties gewerkt aan een nieuw betaald ruitervignet op de Utrechtse Heuvelrug. Het doel van het ruitervignet is dat de gebruikers van de paden gezamenlijk de kosten op gaan brengen die samenhangen met het in standhouden van de ruiterroutes. Daaronder valt ook een bijdrage in veiligheidssnoei en toezicht.

Lees meer...

Eindrapport Pilot Groene contour aangeboden

Binnen de pilot Groene contour werkten LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten en het Utrechts Particulier Grondbezit aan het ontwikkelen van verschillende scenario’s voor Groene contour ontwikkeling door boeren. Daarbij werd gekeken naar een renderende agrarische bedrijfsvoering in combinatie met een duurzame versterking van biodiversiteit op groene contour percelen. In oktober is het eindrapport van de pilot aan de provincie Utrecht aangeboden. De resultaten van deze pilot tonen dat Groene contour ontwikkeling door boeren zeker haalbaar is.

Lees meer...

Gesprek met voorzitter van de landelijke Regiegroep Veenweide

FPG-voorzitter Roel Robbertsen, FPG directeur Berend Pastoor en HPG-voorzitter Erwin van den Berg zijn in november in gesprek gegaan met de voorzitter van de landelijke Regiegroep Veenweide en gedeputeerde van de provincie Utrecht Hanke Bruins Slot. Het UPG werd hier goed bij aangehaakt.

Lees meer...

Erfgoed Deal project Klimaatbestendige KBL gehonoreerd

In nauwe samenwerking met een groot aantal partijen – waaronder het Utrechts Particulier Grondbezit, de provincies Zuid- Holland, Utrecht en Gelderland, de gemeente Zeist, het Utrechts Landschap, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – diende stichting Kastelen historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) een aanvraag bij het Programmabureau Erfgoeddeal in om tot de uitvoering te komen van het Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL. Vandaag kwam het bericht dat de aanvraag gehonoreerd is.

Lees meer...

Enquête Groene Contour

De Groene contour bestaat uit verschillende gebieden in de provincie Utrecht waar op vrijwillige basis gewerkt kan worden aan meer biodiversiteit. Vanuit de pilot Groene Contour zijn wij als deelnemende partij geïnteresseerd in de ambitie van boeren uit deze gebieden om aan de groene contour bij te dragen. Graag vragen wij u daarom deze enquête door te sturen naar uw pachter(s). Mocht u zelf agrarische gronden bewerken dan willen wij u vragen ook zelf de enquête in te vullen.

Lees meer...

Wildcamera’s beschikbaar

Voor predatieonderzoek door Weidevogelcollectief Eemland heeft de FBE Utrecht 19 camera’s aangeschaft. Vanwege het beëindigen van het broedseizoen zijn deze camera’s weer beschikbaar voor andere projecten.

Lees meer...

Erfgoed Deal project Klimaatbestendige KBL

Het UPG doet als een van de partners mee aan een subsidieaanvraag bij Erfgoed Deal 2020 voor de uitvoering van het Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL, ingediend door de sKBL. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg.

Lees meer...

Afscheid Duif Kraamwinkel van het UPG

Beste leden,

vanaf 1 oktober begin ik aan een nieuwe baan en zal ik niet meer werkzaam zijn voor het UPG.

Lees meer...

Aanpassing overgangsrecht Natuurschoonwet 1928

Zoals verwacht omvat het Belastingplan 2021 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd ook het overgangsrecht bij de Natuurschoonwet. Dit hangt samen met het nieuwe NSW Rangschikkingsbesluit dat juist vorige week is gepubliceerd (voor meer daarover zie ons eerdere artikel hier).

Lees meer...

Interimverordening op weg naar omgevingsvisie

Gedeputeerde Staten hebben de Ontwerp Omgevingsvisie en de Ontwerp Omgevingsverordening van de provincie Utrecht en het Milieueffectrapport (planMER) op 17 maart 2020 vastgesteld.

Lees meer...

Opstartregeling en overbrugginsregeling voor cultuur- en erfgoedsector

Organisaties in de cultuur- en erfgoedsector, die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar getroffen zijn, kunnen in aanmerking komen voor regelingen uit het steunpakket. Twee regelingen binnen dit steunpakket zijn de opstartregeling en de overbruggingsregeling.

Lees meer...

Werkbezoek pilotlocatie Huis te Maarn

Op een van de laatste zomerdagen van dit jaar organiseerde de FBE Utrecht een werkbezoek voor gedeputeerde Hanke Bruins Slot op een van de pilotlocaties van het UPG project ‘Wildbescherming van (jonge) bosaanplant’.

Lees meer...

Provincie investeert 13 miljoen om bodemdaling in Utrechts veenweidegebied te remmen

De provincie Utrecht zet samen met haar partners in op het remmen van de bodemdaling in het Veenweidegebied. Het provinciebestuur wil daarvoor 13 miljoen euro investeren.

Lees meer...

Huisvesting gezocht

Onlangs zijn wij na 20 jaar in het buitenland te hebben gewoond en gewerkt, teruggekeerd naar Nederland met als tijdelijke huisvestiging het vakantiepark “Het grote Bos ” in Doorn. Wij in dit verband zijn: Wouter, Kiki, Koen (10) en Chris (8).

Op zoek naar een permanente woonplek, zijn we erop geattendeerd dat menig landgoed huisvesting biedt aan mensen die daarvoor in de plaats activiteiten op/voor dat landgoed verrichten. Dit is een concept wat ons inziens heel goed bij ons aansluit.

Lees meer...

Nieuwe investeringsbijdrage ‘Watersparen’ actief

De bijdrage ‘Watersparen’ is bestemd voor eigenaren van grond in het landelijk gebied van waterschap Vallei en Veluwe. Het is bedoeld om concrete voorstellen in het landelijk gebied op korte termijn te realiseren die bijdragen aan het vasthouden van water en het vergroten van de grondwatervoorraad. De laagdrempelige regeling treedt in werking op 3 augustus 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. Lees hier meer.

Druktemonitor Utrecht gelanceerd

Om bezoekers en inwoners op een veilige manier te laten genieten van de natuur en cultuur in de provincie Utrecht wil de provincie Utrecht, regiomarketingorganisaties en het Routebureau de actuele drukte in kaart brengen met een online druktemonitor. Zo kan het bezoek meer worden gespreid, met hopelijk ook minder druk op handhaving als resultaat. Met de input van hopelijk vele lokale experts zoals beheerders van natuur- en recreatieterreinen, boa’s en gemeenten willen zij straks actuele informatie in beeld gaan brengen.

Lees meer...

Nieuwe planning Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Op 17 maart 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht, de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld voor de terinzagelegging ervan. Deze documenten zijn sinds 10 april te vinden op de website van de provincie. Door de Coronacrisis en een jaar uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het ter inzage- en  besluitvormingsproces gewijzigd.

Lees meer...

Pilot ‘Loofkooien voor biodiversiteit en kwaliteitshout’

Er zijn genoeg aanmeldingen voor de pilot ‘Loofkooien voor biodiversiteit en kwaliteitshout’ binnen gekomen. Dat betekent dat we kunnen starten met de pilot! Binnenkort gaan we met vijf leden aan de slag gaan met het plaatsen van loofkooien om jonge loofbomen te beschermen.

Lees meer...

Lancering van de Blauwe Agenda

Het UPG werkt samen met de Provincie Utrecht, Vitens, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeenten, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, terreinbeherende organisaties en natuurorganisaties onder de naam ‘de Blauwe Agenda’ aan het verbeteren van het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug.

Lees meer...

Update Regionale Energie Strategieën (RES)

In het Klimaatakkoord staat dat we in Nederland met elkaar de CO2-uitstoot sterk moeten verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95 procent.  Om dit voor elkaar te krijgen werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen aan maatregelen. Dit gebeurt in 30 energieregio’s. Ook in de drie Utrechtse regio’s is de afgelopen tijd gewerkt aan de concept Regionale Energiestrategie.  Het UPG houdt de ontwikkelingen in de gaten en deelt hierbij wat informatie over het proces en hoe u zelf betrokken kunt zijn.

Lees meer...

Steunpakket cultuur- en erfgoedsector provincie Utrecht

Vorige maand presenteerden Gedeputeerde Staten de contouren voor een steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector in de provincie Utrecht. Het voorgestelde steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro. Hoewel veel zaken nog worden uitgewerkt, is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het verlenen van steun.

Lees meer...

BOA-loket

De provincie Utrecht heeft middelen beschikbaar gesteld voor: 1) een bijdrage van 17 euro per hectare voor toezicht en handhaving binnen de subsidieregeling natuur en landschap, 2) extra capaciteit van 3 RUD BOA's, die kosteloos door beheerders kunnen worden ingeroepen in geval van problemen op gebied van handhaving in natuurterreinen binnen de provincie en 3) coördinatie van deze BOA inzet maar ook een inventarisatie functie voor de problemen in het veld door het BOA-loket.

Lees meer...

Nieuwe bomen bij u?

Er zijn steeds meer initiatieven gericht op de realisatie van nieuwe, biodiverse natuur. In Utrecht liggen er voor het UPG ook kansen om, samen met andere gebiedspartijen, financiering aan te vragen en projecten op te zetten voor de aanplant en het beheer van nieuwe bomen en nieuw bos op landgoederen.

Lees meer...

Bijeenkomst Woonhuissubsidie

Donderdag 13 februari waren we te gast in de Oranjerie op Landgoed Eyckenstein voor de succesvolle themabijeenkomst over subsidiemogelijkheden voor het in stand houden van rijksmonumenten. De focus van de bijeenkomst lag op de nieuwe Woonhuissubsidieregeling, die sinds 2019 de fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten vervangt. Verder werd ook gesproken over de Subsidie Instandhouding Monumenten, het Restauratiefonds en het Boerderijfonds.

Lees meer...

Nieuwe subsidieregeling voor aankoop en ontpachting natuurgronden van kracht

Sinds november 2019 is de nieuwe subsidieregeling 'Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden’, kortweg UVAN, van kracht binnen de provincie Utrecht. Hiermee kunnen partijen die een perceel ‘nog te realiseren natuur’ willen aankopen, voor de aktepassering 85% van de agrarische waarde als subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor zowel particulieren als organisaties die mee willen werken aan natuurontwikkeling in Utrecht.

Lees meer...

Geopark Heuvelrug

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november hebben Marc Hofstra en Wim Hoek meer verteld over Stichting Geopark Heuvelrug. Dit is een burgerinitiatief met als doel voor de Heuvelrug de (Unesco-)kwalificatie Geopark te verkrijgen. Een gebied kan de (Unesco-)kwalificatie Geopark verkrijgen als dat gebied bijzonder gevonden wordt voor wat betreft de ondergrond, haar ontstaansgeschiedenis èn de natuur èn de cultuurhistorie.

 

Lees meer...

Succesvolle cursus Duurzaam Bodembeheer voor grondgebruikers

Na een succesvolle cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters, zijn we in oktober met een volle groep gestart met de cursus voor grondgebruikers. Tijdens de cursus, die bestond uit twee theorielessen en een excursie, kregen de deelnemers een ander benadering van bodem en bemesting zien dan wat vaak op school geleerd is.  

Lees meer...

NSW landgoed: wel of niet openstellen bij overlijden?

Het beheren en in stand houden van een NSW-gerangschikt landgoed is een hele opgave. Hoe dit goed na te laten bij onverhoopt overlijden? Er gelden vele (fiscale) regels. In dit artikel wordt kort geschetst waar u mee te maken kunt krijgen en welke mogelijkheden er zijn.

Lees meer...

Nieuwe woonhuissubsidie voor rijksmonumenten met woonfunctie

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten is per 1 januari 2019 vervangen voor een subsidieregeling voor het in stand houden van rijksmonumenten met een woonfunctie. Vorig jaar heeft de FPG zich nog stevig ingespannen om de nieuwe regeling bij te sturen (zie hier). Op deze woonhuissubsidie kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie aanspraak maken. De subsidie kan voor het eerst aangevraagd worden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020 en bedraagt een subsidiepercentage van 38%. Per jaar kan er hoogstens één aanvraag ingediend worden. 

Lees meer...

Excursie op Het Lankheet

Op 22 augustus hebben ruim 25 UPG- OPG- en GPG-leden genoten van een exclusieve rondleiding op landgoed Het Lankheet. Dit voorjaar was Eric Brinckmann deelnemer aan de cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters en in vervolg hierop nodigde hij medecursisten uit daar te komen kijken. Met een mix van historische en innovatieve methodes is het landgoed al jaren actief met duurzaam landgebruik.

Lees meer...

Subsidie bestrijding en beheersing invasieve exoten

De provincie Utrecht kent een grote diversiteit aan planten en dieren, deze biodiversiteit willen we ook al UPG graag waarborgen. Een van de bedreigingen vormt de toename van zogenaamde invasieve exoten. Dit zijn oorspronkelijk uitheemse soorten, die onze inheemse soorten kunnen verdringen. Met het openstellen van deze subsidieregeling, verwacht de provincie de schade aan de biodiversiteit door bepaalde (inmiddels wijd verspreide) invasieve exoten effectief terug te kunnen dringen.

Lees meer...

€13,6 ton subsidie provincie voor soortenbescherming

De provincie stelt structureel middelen ter beschikking voor actieve soorten bescherming. In 2019 is dat 1,36 miljoen. Er zijn twee subsidieregelingen geopend om bedreigde planten en dieren te beschermen en te behouden. Vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is er €8,6 ton te verdelen en vanuit de Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (USB) €5 ton. 

Lees meer...

AL AANGEMELD? UPG Cursus Duurzaam Bodembeheer voor Grondgebruikers

Na een succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters, start het UPG binnenkort met de cursus Duurzaam Bodembeheer voor Pachters en Grondgebruikers. U bent van harte welkom om deze cursus ook te promoten bij uw pachters of andere mogelijk geïnteresseerden. Diverse onderwerpen komen aan de orde, zoals structuurbederf, bodemmoeheid, grondbewerking, ontstaan van ziekten en plagen, bemesting en bemonstering. In de flyer van de bodemcursus kunt u het hele programma lezen. 

Lees meer...

Nieuw subsidie-project Kleine Landschapselementen

Het UPG tekende eind juni de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst van een platform dat het buitengebied mooier en biodiverser maakt door het aanleggen of herstellen van kleine landschapselementen. Dat zijn bijvoorbeeld poelen, lanen, knotwilgen, houtwallen en bosjes. Het platform biedt eigenaren de kans om vergoeding te krijgen voor aanleg en herstel.

Lees meer...

Coalitieakkoord – belangrijke punten voor UPG leden

Op woensdag 29 mei hebben de onderhandelaars van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie, het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ gepresenteerd, het UPG ziet potentie in de voorstellen. In het coalitieakkoord staan de plannen voor de komende collegeperiode 2019-2023. De afgelopen maanden heeft het UPG een verkiezingspamflet en een brief aan de formateur met aanbevelingen, verzoeken en suggesties voor het nieuwe college gestuurd. Ook is het UPG aanwezig geweest bij een Meedenksessie op 8 mei om input te leveren. Onder de 'lees meer' knop vindt u een aantal relevante zaken uit het akkoord.

Lees meer...

Meer samenwerking op Handhaving en Toezicht

Handhavers en toezichthouders gaan meer samenwerken om dreigende verloedering in de Utrechtse natuurgebieden een halt toe te roepen. Een coalitie van de provincie, RUD, natuurbeheerders en particuliere landgoedeigenaren gaan provinciebreed de inzet van BOA’s op elkaar afstemmen. Gezamenlijk bepalen ze voortaan jaarlijks hun speerpunten. Voor dit jaar zijn dat (tuin)afvalstort, stropen, loslopende honden, mountainbikers, ruiters en motorcrossers en naleving van de openstellingsregels van natuurterreinen.

Lees meer...

Nieuwe aankoopsubsidieregeling voor nieuwe natuur

Met een subsidie van 85 procent van de agrarische waarde geeft de provincie Utrecht de aanleg van nieuwe natuur een impuls. Voorwaarde is wel dat de grond binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt. Uiteindelijk wil de provincie Utrecht nog zo’n 700 hectare nieuwe natuur toevoegen aan de huidige ruim 30.000 hectare natuur in de provincie.

Lees meer...

Aanmelden Dag van het Kasteel

De Nederlandse Kastelen Stichting organiseert dit jaar de 12e editie van Dag van het Kasteel, met als thema Over de Grens. Op maandag 10 juni 2019 zetten we kastelen en buitenplaatsen in de spotlight. Iedereen mag tijdens deze unieke erfgoedmanifestatie deelnemen aan activiteiten in of rond deze monumenten. Zo laten we zien dat het behoud van cultureel erfgoed voor iedereen van belang is. Lees hier meer over deelnemen aan Dag van het Kasteel. Doet u dit jaar (weer) mee? Meld u aan via de website van de NKS. 

Lees meer...

UPG stuurt brief aan informateur Provincie Utrecht

Na de provinciale statenverkiezingen van maart j.l. is bekend geworden dat GroenLinks, als grootste partij in de provincie Utrecht, de regie voert op het proces om te komen tot een coalitie. Informateur tijdens deze fase is de heer Bram van Ojik, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Het UPG-bestuur stuurde hem een brief om een aantal belangrijke zaken voor particuliere grondeigenaren te belichten. 

Lees meer...

Start Groene Contour Project

Onlangs is het UPG gestart met een nieuw project over de realisatie van de Groene contour. Wij voeren dit project samen uit met NMU, Natuurmonumenten en LTO Noord. We gaan ontwikkelscenario’s voor groene contourrealisatie door boeren en verpachters van agrarische gronden uitwerken. Deze scenario’s moeten bijdragen aan de biodiversiteit en moeten gebaseerd zijn op een agrarisch bedrijfssysteem dat ook economisch rendabel is. Op enkele plekken willen we deze scenario’s in de praktijk ook samen met boeren gaan uitvoeren. 

Lees meer...

Aanmelden Bodemcursus voor verpachters en eigenaren

Het UPG organiseert een zeer interessante cursus duurzaam bodembeheer, speciaal bedoeld voor verpachters en eigenaren! De cursus bestaat uit 4 middagen, waarvan de eerste op 2 april a.s. De kosten bedragen slechts €150,- voor UPG-leden en €200,- voor niet-leden. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan upg@grondbezit.nl. Er is plaats voor 20 deelnemers.

Hier kunt u meer lezen over de invulling van de cursus en de cursusdata. We zien uw aanmelding graag tegemoet!

 

Lees meer...

Aandacht voor Waterschapsverkiezingen naast de verkiezing voor de Provinciale Staten

Uw waterschap is gediend met een goed, kundig en actief Algemeen Bestuur, ook uit de politieke hoek. Zorg derhalve, dat uw eigen stem niet verloren gaat. Kijk bij het uitbrengen van uw stem ook naar de mogelijke actieve participatie van een politieke partij in het Dagelijks Bestuur van het Waterschap. Het verdient aanbeveling specifiek te kijken naar partijen met drie of meer leden in het AB; met dergelijke groepen kan soliede worden samengewerkt bij het opstellen van een coalitieprogramma voor een alert en actief waterschapsbestuur, dat de veelzijdige wateropgaven ook in toekomst goed vorm en inhoud kan geven. Dus: ga stemmen voor de provinciale Staten en vergeet zeker niet direct aansluitend de AB-leden in uw waterschap met uw stem te steunen!

Lees meer...

Grond gezocht voor voedselbos

Kaat Biesemans-Hoogewijs en Marnix Lamers zoeken een stuk grond van minimaal 2 hectare voor een voedselbos in de buurt van Bunnik, Odijk, Langbroek, Cothen, Werkhoven, Driebergen of Doorn. De beste basis voor een voedselbos is een akker / weiland. Een alternatieve optie is om een stuk (naald)bos te transformeren. Graag zouden ze met u in gesprek gaan hierover. 
Voedselbossen zijn veelbelovend voor de toekomst van landbouw, natuur, biodiversiteit, en klimaatadaptatie. Er zijn ook al professionele businesscases ontwikkeld, zie www.voedseluithetbos.nl. Kaat is opgeleid tot hovenier en voedselboswachter, en beschikt over de benodigde kennis voor het ontwerp, aanleg en onderhoud. Marnix is trainer/procesbegeleider en inspirator op het gebied van o.a. communicatie en duurzame waardecreatie. Contact opnemen kan met Marnix Lamers: marnix@nieuwewaardecreaties.nl / 06 15 05 08 24, of Kaat Biesemans-Hoogewijs: kaatbiesewijs@hotmail.com / 06 33 84 38 20

Lees meer...

Land gezocht voor natuur-inclusief agrarisch bedrijf

Ricardo Cano Mateo en Anne van Leeuwen zoeken tussen de 5-15 hectare land voor hun natuur-inclusieve boerderij Bodemzicht. Met Bodemzicht willen ze het aanzicht van het platteland grondig veranderen: van verstrekkende monoculturen naar biodiverse en rijke culturele plaatsen die klimaatverandering tegengaan. Bodemzicht wil als productieboerderij een realistisch en winstgevend alternatief neerzetten voor de huidige landbouw en boeren actief uitnodigen het tij te keren. Nieuwsgierig? Meer informatie vindt u op www.bodemzicht.nl en u kunt hen contacteren via bodemzicht@gmail.com.

Lees meer...

Uitnodiging startbijeenkomst 'Toekomstbestendig Particulier Grondbeheer'

Met deze flyer willen we u van harte uitnodigen voor de startbijeenkomst ‘Toekomstbestendig Particulier Grondbeheer’ op woensdagavond 6 maart 2019 op Landgoed Sandenburg. Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen naar upg@grondbezit.nl. Het belooft een inspirerende avond te worden dus wees er snel bij. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en het uitgebreide programma voor deze avond.

Lees meer...

Herenboeren Utrecht-Oost zoekt grond voor coöperatieve duurzame landbouw

Een groeiend aantal gepassioneerde bewoners uit Utrecht-Oost zoekt grond om een Herenboerderij op te richten. Een Herenboerderij is een kleinschalige, gemengd agrarische boerderij in eigendom van tweehonderd huishoudens. Op deze boerderij produceert een boer in dienst van de coöperatie op een duurzame manier groente, fruit, aardappelen, vlees en eieren. In de omgeving Utrecht, De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Odijk zijn we op zoek naar langdurig te pachten grond (10 jaar of langer) van 8 ha tot maximaal zo'n 20 ha, het liefst aaneengesloten. We staan ook open voor koop. We horen graag van u via: herenboeren.utrecht.oost@gmail.com. Kijk ook op herenboeren.nl.

Lees meer...

Verkiezingspamflet UPG

Op 20 maart 2019 zullen er weer provinciale statenverkiezingen plaatsvinden. Lees hier het verkiezingspamflet van het UPG!

Lees meer...

VACATURE - Verenigingsmanager (junior/ medior)

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) zoekt samen met het Gelders- en Utrechts Particulier Grondbezit (GPG en UPG) een junior/medior Verenigingsmanager!

INTERESSE? We ontvangen je motivatiebrief en CV graag zo spoedig mogelijk per e-mail op fpg@grondbezit.nl. Wil je daarbij vermelden waar je onze vacature hebt gevonden? Sluitingsdatum is 22 februari.

Lees meer...

Algemene ledenvergadering UPG, 26-11-2018

Op maandag 26 november 2018 was de, geslaagde, ledenvergadering van het Utrechts Particulier Grondbezit.

Lees meer...

Informatieavond Cultuurhistorische Waardekaarten

Eind januari en begin februari worden in de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg publieksavonden gehouden m.b.t. cultuurhistorische waardekaarten. De bijeenkomsten bestaan in elke gemeente uit een informatief én een actief gedeelte waarbij bekende en (vooral) minder bekende cultuurhistorische waarden door het publiek kunnen worden ‘aangekaart’. Er is middels veld- en bureauonderzoek, plus alle beschikbare gegevens over rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten al veel informatie beschikbaar, maar dat wil niet zeggen dat de kaarten daarmee compleet zijn. Vanuit u als leden van het UPG kan waardevolle informatie meegenomen worden. U bent daarom van harte welkom bij de avond(en) in de gemeente(n) waar u actief bent! 

Lees meer...

Rapport Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Het rapport dat Paul Kindt heeft opgesteld naar aanleiding van zijn onderzoek onder de UPG-leden naar de eventuele bereidheid zich aan te sluiten bij het Nationaal Park Utrechts Heuvelrug is definitief en ingediend bij de provincie Utrecht.

 

Lees meer...

Het UPG zwart op wit meegenomen in nieuwe Landbouwvisie

Op 27 september jl. hebben Provinciale Staten van de provincie Utrecht de Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 - perspectief voor de landbouw vastgesteld. Afgelopen jaar heeft het UPG actief samen met TBO's, landbouw- en natuurorganisaties, waterschappen en provincie gewerkt aan het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Dit heeft er in geresulteerd dat wij als vereniging zwart op wit worden genoemd in de landbouwvisie (p. 39) en we samen met deze partijen aan de slag kunnen om landbouw en natuur dichter bij elkaar te brengen, geheel in de geest van het landgoedmodel.

Lees meer...

Masterclass Duurzame Energie voor grondbeheerders

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) organiseren een Masterclass Duurzame Energie voor grondbeheerders op donderdag 8 november 2018. Tijdens deze masterclass kunt u deelnemen aan twee workshops waar verschillende aspecten van aanleg van zonneparken en windturbines worden uitgewerkt door specialisten. Het zullen interactieve workshops zijn, waarbij u al uw vragen en ervaringen met de professionals en elkaar kunt delen. Uw dagvoorzitter zal de bevindingen van deze workshops samenvatten in het afsluitende plenaire deel. Aansluitend kunt u napraten tijdens de netwerkborrel.

→  U kunt zich hier aanmelden

Lees meer...

Nieuw platform Invasieve Exoten Bestrijding

Provincie Utrecht gaat een Programma invasieve exotenbestrijding opstellen waarbij de input van stakeholders (gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, grondeigenaren en infrastructuur-beheerders) hard nodig is. Het UPG was aanwezig op de startbijeenkomst, waar uitleg is geven over de aanpak van Rijk en provincie en waar een begin is gemaakt met inventariseren wat er nodig is om invasieve exoten in de provincie Utrecht effectief (effectiever) te kunnen bestrijden. 

Lees meer...

Verkoop landgoed De Nootenhof

Geen opvolging: NSW-landgoedje 5,14 ha te koop!
Woonboerderij anno 1870 met veel mogelijkheden en gastenverblijf (B&B). Uniek in Groene Hart, aan idyllisch riviertje, tussen Gouda en Utrecht. Ruimte en rust en toch: voorzieningen binnen 4 km., 5 min. A12, 10 min. NS. Desgewenst 4,84 ha. weidegrond extra te koop.
Contact: Dhr. G.J. Meijer (06-29098213)

Lees meer...

Aanleg kleine landschapselementen voor natuurbehoud

De kop is eraf, de eerste poelen zijn gegraven. “Bewust kiezen voor je omgeving, oog hebben voor de natuur, het maatschappelijke belang.” Volgens Hans Veurink zijn dit de belangrijkste redenen voor agrariërs en grondeigenaren om kleine landschapselementen zoals poelen en bomenrijen, aan te leggen of te herstellen.

Lees meer...

Evalueren droogtecalamiteit - hulp gevraagd

Van verschillende gebiedspartijen, zoals de waterschappen, hebben we de vraag gekregen hoe UPG leden door de lange periode van droogte zijn gekomen. Dit heeft er toe geleid dat we graag de gevolgen willen inventariseren van wat er buiten in het veld speelde tijdens en na de droogte calamiteit. Door hier een beter beeld van te hebben, kunnen we ook samen met andere partijen het (water)systeem en de samenwerking robuuster maken.

Lees meer...

Kamer dwingt minister tot aanpassing subsidieregeling monumentenonderhoud

De voorgestelde subsidieregeling voor particuliere eigenaren van Rijksmonumenten moet zo worden aangepast dat eigenaren niet de dupe worden van de systeemwijziging. Dat is de uitkomst van het Kamerdebat dinsdagavond.

Lees meer...

UPG werkt hard aan Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur

Landbouw en natuur weer meer met elkaar verbinden. Die droom wil het UPG, samen met andere de natuur- en landbouworganisaties in Utrecht, werkelijkheid maken met ons Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Op 30 november 2017 hebben we het plan aangeboden bij Mirjam Maasdam-Hoevers, landbouwgedeputeerde bij de provincie Utrecht. Zij omarmde het Actieplan als bouwsteen voor de nieuwe provinciale landbouwvisie. Samen met de provincie werken we als initiatiefnemers nu concrete projecten uit.

Lees meer...

Nieuwe landbouwvisie provincie Utrecht

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben de Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 – perspectief voor de landbouw – ter vaststelling naar Provinciale Staten gestuurd. Het UPG is het afgelopen jaar betrokken geweest bij het opstellen van deze Landbouwvisie. De Landbouwvisie van de provincie Utrecht beschrijft het gewenste toekomstbeeld voor de landbouw in 2050 en wat de provincie samen met haar partners gaat doen, om daar naar toe te werken. Hierbij fungeert de Landbouwvisie als richtingwijzer. De visie vormt de (door)start van een lerend proces, met de focus op een gebiedsgerichte aanpak, ruimte voor maatwerk en ook ruimte om te kunnen experimenteren. Dit lerend proces vraagt een andere manier van werken. Rode draad daarin is om samen met de sector en andere betrokken partijen, zoals het UPG, tot oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen te komen.

Lees meer...

Regeling fonds Erfgoedparels: geopend tot 15-09

In 2007 is het Fonds Erfgoedparels (ook bekend als het Parelfonds) ingesteld door Provinciale Staten. Dit fonds is specifiek ingesteld om bij te dragen aan de restauratie van rijksmonumenten binnen onze provincie die geen woonhuis zijn. 

Vanaf 10 april 2018 tot uiterlijk 15 september 2018 is de regeling weer opengesteld.

N.B. De ingediende aanvragen worden vanaf 15 september beoordeeld!

Lees meer...

Uitnodiging Tuin der Lusten

De besturen van het Gelders Particulier Grondbezit, Overijssels Particulier Grondbezit en Utrechts Particulier Grondbezit en de eigenaren van Landgoed Oolde, Robert Croll en Cathrien van Verschuer nodigen u van harte uit voor een informele borrel en rondleiding over landgoed Oolde, vooraf aan het programma van De Tuin der Lusten op Landgoed Oolde op vrijdag 22 juni 2018

Als lid van GPG, OPG en UPG krijgt u € 10,- korting op de toegang tot De Tuin der Lusten op vrijdag 22 juni. U kunt zich tot uiterlijk 13 juni 2018 aanmelden via gpg-secretariaat@grondbezit.nl of telnr. 0318-578560. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. 

Lees meer...

Dag van het Kasteel

Op Tweede Pinksterdag is het weer de Dag van het Kasteel: 21 buitenplaatsen stellen hun tuin of huis open. Het thema dit jaar is Verborgen Verhalen Verteld en verhalen zijn er uiteraard volop! Een heleboel van deze verhalen zijn nog niet bekend bij het grote publiek. Met Verborgen Verhalen Verteld schenkt de Nederlandse Kastelenstichting aandacht aan deze minder bekende kanten van (het leven en werken op) kastelen en buitenplaatsen.

Zie de website van de Dag van het Kasteel voor meer informatie en deelnemende landgoederen.

Inbreng 'Doelen overig Water' waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de zorg voor een gezond en veilig watersysteem voor het gebied tussen IJssel en Utrechtse Heuvelrug. In hun Waterbeheer Programma 2016-2021 (WBP) is afgesproken dat ze in 2018 (ecologische) doelen gaan opstellen voor onze wateren in het beheergebied. De Provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht zijn voornemens om deze doelen vast te leggen in de Omgevingsvisie en vraagt daarbij om inbreng van het waterschap. Deze inbreng wil Vallei en Veluwe graag samen met u, als partner in het gebied, leveren. U heeft tot 20 mei om uw reactie te geven op de conceptkaart van het waterschap via https://bit.do/waterdoel.

Lees meer...

Bemiddelaar Nationaal Park

Zoals de leden in het heuvelrug gebied al weten heeft het UPG Paul Kindt bereid gevonden de rol van bemiddelaar op zich te nemen bij het proces rondom het Nationaal Park UH. De provincie heeft hiermee ingestemd. Het is enige weken stil geweest omdat de formele opdrachtverlening door de provincie nog moet worden gegeven, maar wij verwachten dat dit ieder moment kan gebeuren.

Lees meer...

Verkiezing van de boom van het jaar

SBNL Natuurfonds organiseert in 2018 voor het eerst de verkiezing van De Boom van het Jaar. Iedereen kan zijn of haar favoriete boom daarvoor aanmelden. Dat hoeft niet persé de grootste, oudste of mooiste boom te zijn. Bij deze verkiezing gaat het vooral om het verhaal achter de boom. Het belang van de boom voor zijn omgeving, de maatschappij en zijn geschiedenis. Dat zijn de elementen die belangrijk zijn voor de beoordeling.

Lees meer...

Nieuwe Accountmanager Grondeigenaren bij Vallei & Veluwe

Bij het waterschap Vallei en Veluwe is een nieuwe accountmanager TBO's/ grondeigenaren die vanaf nu contactpersoon zal zijn voor UPG en haar leden. Zijn naam is Maarten Veldhuis en u kunt hem bereiken via MVeldhuis@Vallei-Veluwe.nl of 06 – 22104301. Binnenkort zal het UPG ook samen met het GPG een bijeenkomst organiseren waar u persoonlijk kennis met hem kan maken.

Lees meer...

Uitnodiging Film op Locatie

Het jaar 2018 is door het Europese Parlement uitgeroepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het doel van dit themajaar is om te laten zien hoe internationaal en divers onze geschiedenis eigenlijk is. Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze Europese identiteit. Erfgoed helpt ons onze geschiedenis beter te snappen en draagt bij aan het Europa van de toekomst. Met veel enthousiasme nodigt de organisatie van het Europees Erfgoedjaar u daarom uit om deel te nemen aan het festival Film op Locatie dat in de maand augustus zal plaatsvinden.

Lees meer...

Kom Ganzen tellen!

Op zaterdag 21 juli vindt de Nationale ganzentelling. De Faunabeheereenheid Utrecht nodigt u uit om samen met ons het veld in te gaan om ganzen te tellen. De ganzentelling levert een momentopname van de aantallen ganzen die in de Provincie Utrecht aanwezig zijn. In combinatie met de resultaten van voorgaande jaren en met tellingen van andere Provincies levert dit een beeld op van de ontwikkelingen van de verschillende ganzen in Nederland. Ten behoeve van duurzaam faunabeheer is het belangrijk dat we weten of het goed gaat met de ganzen.

Lees meer...

UPG tekent Samenwerkingsovereenkomst Pilot Platform Kleine Landschapselementen

Nieuw platform voor gevarieerder landschap in provincie Utrecht

Kleine landschapselementen zoals poelen, knotwilgen en lanen maken het landschap in de provincie Utrecht aantrekkelijk en afwisselend en geven het landschap haar eigen specifieke identiteit. Ze kunnen natuurgebieden verbinden en vormen belangrijke leefgebieden voor zowel planten als dieren. Verschillende partijen hebben daarom samen het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om het behoud van bestaande elementen en de aanleg van nieuwe elementen te stimuleren. Het platform is gestart met een proefgebied in de gemeenten De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht.

Op 7 maart 2018 ondertekenden de gemeenten Soest, Leusden, Stichtse Vecht, agrarisch collectief Utrecht Oost en agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondgebied, Landschap Erfgoed Utrecht en provincie Utrecht de samenwerkingsovereenkomst kleine landschapselementen; zij werken samen ter bevordering van een ecologisch waardevol, aantrekkelijk en afwisselend landschap.
- Huisinga Fotografie

Lees meer...

UPG steunt Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur

Landbouw en natuur weer meer met elkaar verbinden. Die droom willen de natuur- en landbouworganisaties in Utrecht werkelijkheid maken met hun Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur, waarbij ook het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) zich in januari van dit jaar heeft aangesloten.

Lees meer...

Potentiële bestuursleden geborgden zetels natuur & landbouw

Op 20 maart 2019 vinden de waterschap verkiezingen plaats. De procedure voor de geborgde zetels is van start. Grondbezitters kunnen zich verkiesbaar stellen.

Lees meer...

Dijkversterking Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede - Amerongen

Waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) is bezig met versterking van de Lekdijk. Dit project zal meerdere jaren duren en wordt in delen aangepakt. Het UPG heeft een gesprek gehad met het waterschap over de aankomende versterking tussen Wijk bij Duurstede - Amerongen. Leden die in dit gebied zitten zullen zelf ook benaderd worden, maar mocht u interesse hebben kunt u informatie vinden op de webpagina ‘Sterke Lekdijk’. Via deze pagina kom je ook uit bij het deelproject Wijk bij Duurstede-Amerongen (met o.m. een geografisch kaartje van het projectgebied).

Beheert u gronden rondom de Lek tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen? Meldt u dan bij het UPG.

Lees meer...

Landschapsbeheerploegen Utrecht

De Landschapsbeheerploegen Utrecht zijn in de hele provincie Utrecht veelzijdig inzetbaar voor al het voorkomende beheerwerk. Een landschapsbeheerploeg bestaat uit minimaal vijf praktisch opgeleide vrijwilligers onder leiding van een professionele ploegbegeleider. Dat is de kracht van Landschapsbeheerploegen: vakbekwaamheid in combinatie met vele handen.

Lees meer...

Ruitervignet project van start

Auke de Jong is vanuit de flexibele schil van de Federatie ingehuurd om op kosten van de provincie mogelijkheden voor een ruitervignet voor de heuvelrug te onderzoeken. Om de kwaliteit van het gebied te behouden en te versterken zullen eigenaren en gebruikers gezamenlijk wegen moeten vinden waarbij onderhoud, gebruik en genot hand in hand gaan, het ruitervignet is hier een van. Ruiters willen graag veilig gebruik maken en genieten van de ruiterpaden en veel eigenaren willen graag meewerken aan het mogelijk maken van dit gebruik. 

Lees meer...

Enquête Omgevingsvisie

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet -naar verwachting 2021-, moeten de provincie Utrecht haar Omgevingsvisie voor de gehele fysieke leefomgeving gereed hebben. Het is belangrijk dat deze wordt vormgegeven met alle betrokkenen in het gebied, daarom adviseren we u als UPG om deze online enquête in te vullen.

Lees meer...

Inzage Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

Om vanaf 2019 subsidie voor natuur- en landschapsbeheer aan te kunnen vragen (aanvraagperiode is eind 2018) is het noodzakelijk dat uw percelen goed begrensd zijn in het Natuurbeheerplan. De provincie Utrecht wil u daarom informeren over het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 dat vanaf 13 februari 2018 gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Lees meer...

Nationaal Park Heuvelrug - stand van zaken

Op 25 januari j.l. werd tijdens een bijeenkomst de intentieovereenkomst ondertekend waarmee diverse partijen de ambitie voor een vernieuwd en groter Nationaal Park Heuvelrug omarmen. Het UPG bestuur heeft na intensief overleg met de leden besloten deze overeenkomst op dit moment niet te tekenen en de volgende intentieverklaring af te geven: "Het UPG bestuur heeft de intentie in samenspraak met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug te onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden haar leden bereid zijn zich bij het Nationaal Park aan te sluiten en te participeren in de verdere ontwikkeling daarvan.”

Lees meer...

Start van Ontwikkel- en Innovatiefonds O-gen

Het O-gen Fonds wil gebiedspartijen ondersteunen, bijvoorbeeld met leningen (veelal onder gunstige voorwaarden) om kansrijke ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van het buitengebied van de grond te krijgen.

Lees meer...

Werkconferentie Formatie houtige biomassaketen Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug

Goedlandt, bureau voor circulair landgoedbeheer organiseert in samenwerking met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een werkconferentie voor eigenaren van bosopstanden, afnemers van hout en beleidsmakers om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken van een lokale houtige biomassaketen.

Lees meer...

UPG sluit aan bij Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur

Vanaf januari zal het UPG zich aansluiten bij het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Over verdere invulling zal u in het nieuwe jaar worden geïnformeerd. 

Lees meer...

Realisatiestrategie Natuurvisie van de Provinvie Utrecht

Momenteel wordt er gewerkt aan de Realisatiestrategie Natuurvisie van de Provincie Utrecht; met name wordt ingezet op biodiversiteit en natuurparels. Op de bijeenkomst over dit onderwerp die het UPG bijwoonde op 22 november j.l. werd met alle gebiedspartijen gediscussieerd over de uitwerking van de natuuropgaven in de provincie. 

Lees meer...

Verslag van de Federatieraad

Op 15 november jl was er weer een Federatieraad, dé plek waar (een afvaardiging) van de provinciale besturen in gesprek gaat met het FPG bestuur. Onderwerpen die werden besproken zijn de begroting 2018, lobby en verenigingszaken, de toekomst van de Federatie en projecten. De middag werd afgesloten met een lezing van Huib Silvis (WUR) over dynamiek in de agrarische grondmarkt. 

Lees meer...

Nieuw: Ontdek de Nederlandse Landgoederen

Vandaag presenteren de Nederlandse Landgoederen zich aan het publiek! Een netwerk van prachtige plekken door heel het land waar natuur, cultuur en historie met elkaar verweven zijn. Iedereen is uitgenodigd om kennis te maken met hun uitzonderlijke schoonheid en bijzondere verhalen.

Lees meer...

ALV - wat er gebeurde tussen Boerenkool en Borrel

Op 27 november was de najaars-ALV van het UPG, volgens traditie op landgoed Anderstein. De avond begon met een heerlijke boerenkool maaltijd en eindigde met een geanimeerde borrel, maar wat gebeurde er in de tussentijd? 

Lees meer...

O-gen Open Café - Innovaties en goede ideeën op 14 november

In het eerste café op 14 november gaan we met elkaar op zoek naar de juiste mensen, kennis en financiering om innovaties en goede ideeën te realiseren. Er liggen veel kansen in het buitengebied, die nog niet ontwikkeld zijn tot concrete plannen. De innovatiemakelaars gaan helpen om deze ideeën – van klein tot groot – van de grond te krijgen. 

Lees meer...

Symposium 'Bomen over Lanen' van Platform Utrechtse Buitenplaatsen

Met veel plezier nodigt het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) u uit voor hun symposium op donderdag 30 november 2017. De middag zal plaatsvinden op een passende groene locatie, het mooie landgoed De Paltz, eigendom van Utrechts Landschap en waar het Herman van Veen Arts Centrum is gevestigd. Herman van Veen zal het publiek welkom heten en het landgoed introduceren.

Lees meer...

Ledenbijeenkomst Duurzame Energie - De rol en het belang van de particuliere grondeigenaren

Wat staat er in de toekomst mogelijk te gebeuren binnen de energietransitie en welke gevolgen kan dit hebben voor grondeigenaren en landschap? Op 6 december organiseert FPG samen met de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters een ledenbijeenkomst over duurzame energie.

Lees meer...

Utrecht maakt als eerste provincie extra budget vrij voor toezicht en openstelling

Als eerste provincie maakt Utrecht extra budget vrij om de kosten van openstelling, inclusief het toezicht, te vergoeden aan natuurbeheerders en eigenaren. Het UPG zet zich samen met de FPG en andere partijen al langer in voor een realistische vergoeding en roept de andere provincies op dit goede voorbeeld te volgen.

Lees meer...

Een ALV vol verandering

Een nieuw Lid van Verdienste, een nieuwe voorzitter en een nieuwe stafmedewerker voor het UPG; de ALV op 21 juni bij Boerderij de Boerinn in Kamerik stond in het teken van een frisse start. Maar deze vernieuwingsslag ging onvermijdelijk gepaard met afscheid. UPG voorzitter Meta Daniëls nam na 16 jaar bestuur (!) afscheid en werd door FPG voorzitter Roel Robbertsen benoemd tot Lid van Verdienste. Daarnaast werd er afscheid genomen van Diederik Diepenhorst, die 10 jaar als stafmedewerker voor het UPG heeft gewerkt.

Afscheid Meta Daniëls: benoemd tot Lid van Verdienste

Lees meer...

Ambitiekaart voor de Heuvelrug

Eén Nationaal Park Heuvelrug van Grebbeberg tot Gooimeer waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld kan worden, dat is de inzet van het project. Negen maanden na de startbijeenkomst, maakten de partijen op 7 juni de balans op. 

Lees meer...

Natuurprijsvraag Groene Kroon

Met de natuurprijs Groene Kroon wil de provincie iedereen stimuleren om te helpen met de bescherming en versterking van onze soortenrijkdom.

Lees meer...

Nieuwe website Kromme Rijnlandschap

Op de nieuwe website die het Kromme Rijnlandschap lanceert kunt u als particuliere grondeigenaar in de regio, praktische hands on informatie vinden voor beheer en aanleg van landschap: www.krommerijnlandschap.nl .

Lees meer...

Bezoek nieuwe gedeputeerde Mirjam Maasdam

Op woensdag 29 maart jl. maakte mevrouw Mirjam Maasdam, sinds 15 maart jl. de nieuwe gedeputeerde als opvolger van Bart Krol, kennis met het werkgebied van het UPG en de andere terreinbeherende organisaties.

Lees meer...

Inspraak Natuurbeheerplan 2018

Het Ontwerp Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2018 ligt vanaf 17 februari 2017 weer gedurende zes weken (d.w.z. tot 31 maart 2017) ter inzage.

Lees meer...

Netwerkbijeenkomst 'Handhaving en toezicht in het buitengebied'

Op 15 februari organiseerde het UPG een netwerkbijeenkomst voor de leden over handhaving & Toezicht in het buitengebied in Utrecht. Hoe een en ander is georganiseerd en waar aan gewerkt wordt, werd tijdens deze avond met de leden besproken.

Lees meer...

Inspiratiemiddag voor de dag van het Kasteel in Utrecht

Ter voorbereiding op de 'Dag van het Kasteel' organiseert de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS) op 3 maart een inspiratiemiddag in het Utrechts Archief. Landgoedeigenaren die geïnteresseerd zijn, worden van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Lees meer...

Vooraankondiging netwerkbijeenkomst Handhaving & Toezicht

Op woensdagavond 15 februari organiseert de UPG samen met de provincie Utrecht een netwerkbijeenkomst voor de leden over handhaving & toezicht in het buitengebied.

Lees meer...

Activiteiten Collectief Utrecht-oost

 

Het Collectief Utrecht-oost organiseert diverse activiteiten.

Lees meer...

Voorgenomen verkoop Park Vliegbasis Soesterberg

Gedeputeerde Staten van de Provincie hebben besloten de verkooponderhandelingen over Park Soesterberg met Het Utrechts Landschap te hervatten. Dit besluit is begin oktober per brief medegedeeld aan diverse belanghebbenden, waaronder het UPG.

Lees meer...

Nationaal Park Nieuwe stijl

Het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een nieuwe fase ingegaan. Onder andere wordt gekeken naar aansluitingsmogelijkheden van het Gooi en het Kromme Rijngebied.

Eind november worden 'ronde tafelgesprekken' georganiseerd. Onze leden in dit gebied hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

 

Lees meer...

Staatssecretaris Van Dam bezoekt Nationaal Park Heuvelrug

Donderdag 27 oktober 2016 heeft Staatssecretaris Martijn van Dam een bezoek gebracht aan Nationaal Park Heuvelrug.

Lees meer...

Een groot nationaal park voor de hele Heuvelrug?
Oproep om te stemmen

De Heuvelrug is het grootste bos van de Randstad met prachtige buitenplaatsen. Een bron van natuur en cultuur, waar je fantastisch kan recreëren. Dat is het goud dat we met elkaar in handen hebben!

Het zuidelijk deel van de Heuvelrug heeft  reeds de status Nationaal Park en de rest van de Heuvelrug wil daar bij aansluiten.

Lees meer...

Goed gesprek met Statenleden

Maandagochtend 12 september werden Statenleden door het UPG op landgoed Eyckenstein ontvangen. In breed perspectief werd nog eens verteld en uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij het beheren en in stand houden van  een landgoed.

Lees meer...

Verkoop perceel aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg te Cothen

De Provincie Utrecht is voornemens een perceel gelegen aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg in Cothen te verkopen.

Lees meer...

Startbijeenkomst Nationaal Park Utrechts Heuvelrug

De Provincie Utrecht onderzoekt op dit moment met de Provincie Noord-Holland of vergroting van het Nationaal Park mogelijk is, waarbij ook de potenties van de Noordelijke Heuvelrug en het Gooi bezien worden alsmede de kwel- en plassenzone rond de Heuvelrug.

Lees meer...

Voorintekening subsidie agrarisch natuurbeheer 2017

Het Collectief Utrecht Oost is momenteel bezig met de Voorintekening voor de Subsidieperiode 2017 voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Lees meer...

Inspiratie voor kinderen op landgoed Eykenstein

Vandaag bezoekt de Biltse wethouder Mieras het project Buitenplaatsen op Landgoed Eyckenstein. Een project voor basisschoolkinderen waarbij erfgoed met een kunstzinnige invalshoek wordt bekeken.

Lees meer...

Ondernemend bos- en natuurbeheer de toekomst!

Op 31 maart 2016 organiseerde het UPG in de Jachtkamer van landgoed Hindersteyn een ledenbijeenkomst over dit onderwerp.

 

Lees meer...

Ondernemend bos- en natuurbeheer

Op 31 maart organiseert het UPG een themabijeenkomst 'Ondernemend bos- en natuurbeheer'.

Lees meer...

Janine Caalders nieuwe voorzitter Nationaal park Utrechtse Heuvelrug

Zij volgt Dick Wijte op, die na 12 jaar zijn voorzitterstermijn afsluit.

U leest hier meer over in dit persbericht.

Afronding contracten agrarisch natuurbeheer

Het Collectief Utrecht Oost trekt een eindsprint om de contracten af te ronden. Het is de bedoeling dat alle contracten met deelnemers voor de kerstdagen getekend zijn. 

Lees meer...

Voortgang Peilbesluit Langbroekerwetering

Sinds oktober werkt het waterschap met de inventarisatie van wensen en knelpunten op gebied van gewenste waterpeilen in het gebied en hoe het watersysteem functioneert.  

Lees meer...

Discussieer mee over de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek

Wat zijn de belangrijkste ambities voor de inrichting van de Kromme Rijnstreek?

Lees meer...

Beleidsharmonisatie waterschap V&V verder uitgewerkt

Op woensdagavond 11 november heeft er voor de UPG- en GPG-leden binnen het waterschap Vallei & Veluwe een informatieavond plaats gevonden. 

Lees meer...

Nieuw bestuurslid UPG

Op maandag 30 november 2015 heeft de reguliere najaarsvergadering van het UPG plaats gevonden. Het bestuur kijkt terug op een goed verlopen vergadering  met weer een mooie opkomst en inbreng van de leden. 

Lees meer...

Ambities voor de Heuvelrug bij elkaar gebracht in het gebiedsprogramma voor de Heuvelrug

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de ambities voor de Heuvelrug in beeld te brengen. De leden zijn daarvoor o.a. opgeroepen  projectideeën aan te leveren. 

Lees meer...

Symposium 'De Buitenplaats verdient het'

Symposium 'De buitenplaats verdient het' op 5 november a.s..

Lees meer...

Informatiebijeenkomst Waterschap Vallei & Veluwe

Op woensdagavond  11 november organiseren het Utrechts en Gelders Particulier Grondbezit samen met het waterschap Vallei en Veluwe een informatiebijeenkomst. 

Lees meer...

Ledenvergadering UPG

De najaarsvergadering voor UPG-leden is op maandagavond 30 november a.s.

Lees meer...

Stichting Valwild Utrecht zoekt donateurs

Allemaal hebbenwe weleens doodgereden dieren op de weg of in de berm zien liggen.

Lees meer...

Nieuwe projecten voor de gebiedsprogramma's

Ook voor de periode 2016 – 2019 heeft de provincie Utrecht aangegeven te willen werken met gebiedsprogramma’s.

Lees meer...

UPG met ALV te gast op Landgoed Linschoten

Op woensdag 10 juni was het UPG te gast op landgoed Linschoten, het grootste landgoed gelegen in het Groene Hart.

Lees meer...

Hoe crowdfunding werkt om een idee uit te voeren

De workshop  'Crowdfunding voor buitenplaatsen’ op 12 maart in kasteel Amerongen was een succes.

Lees meer...

UPG blij met nieuw convenant voor beter toezicht door BOA

Alle terreineigenaren die een BOA in dienst hebben, ontvangen binnenkort van de provincie het convenant ‘Optreden op elkaars grondgebied voor groene BOA’s in Utrecht’.

Lees meer...

Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht-oost opgericht

Op 12 februari 2015 is de akte van oprichting ondertekend van de Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost. 

Lees meer...

Nieuwe aanpak onderhoud sloten binnen natuurterreinen HDSR

Het Hoogheemraadschap wil het onderhoud van interne sloten in natuurgebieden in het Kromme Rijngebied anders aanpakken.

Lees meer...

Inspraak en Informatiebijeenkomsten Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 januari 2015 is de PAS door het ministerie van EZ ter visie gelegd. Om u daarover te informeren worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Lees meer...

Inspraak Waterbeheerprogramma’s

De waterschappen zijn druk doende met het opstellen van de waterbeheerprogramma’s. Hierin wordt in grote lijnen duidelijk gemaakt wat de plannen voor de komende 5 jaar zullen zijn. 

Lees meer...

Ontwerp Natuurbeheerplan 2016

Vanaf 14 januari ligt het ontwerp Natuurbeheerplan 2016 zes weken ter inzage. Dat het plan nu al ter inzage wordt gelegd, heeft alles te maken met de veranderingen die binnen het agrarisch natuurbeheer plaats vinden en worden doorgevoerd. 

Lees meer...

Crowdfunding

Op 12 maart 2015  organiseert  het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB), waar het Utrechts Particulier Grondbezit ook onderdeel van uitmaakt, een workshop Crowdfunding voor eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen.

Lees meer...

Geslaagde ledenvergadering

Wederom een geslaagde Algemene Ledenvergadering van het UPG.

 

Lees meer...

Maatschappelijke diensten is de markt voor de landgoedeigenaar

”Wat kunnen we zelf en waar hebben we anderen zoals de provincie en de politiek voor nodig?"

Lees meer...

Symposium: Buitenplaatsen, perpetuum mobile

Na het succesvolle symposium in 2013 brengt het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) ook in 2104 de buitenplaatsen weer volop onder de aandacht.

Lees meer...

Bezoek een landgoed!

Onder deze noemer organiseert Het Utrechts Particulier Grondbezit een tweetal bezoeken voor de politieke partijen in Utrecht. 

Lees meer...

Voorzitter UPG neemt deel aan debat Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Natuur en economie: “De kassa staat buiten het bos”.  Meta Daniëls, voorzitter van het UPG, sprak zich afgelopen vrijdag 5 september uit voor een krachtiger samenwerking tussen alle partijen die een rol en verantwoordelijkheid hebben in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). 

Lees meer...

Nacht van de Buitenplaats

Op 13 september is er tussen 19.00 - 23.00 uur van alles te beleven tijdens de tweede editie van de Nacht van de Buitenplaats. 

UPG dient zienswijze in

Het UPG heeft haar zienswijze op het concept-natuurbeheerplan 2015 van de provincie ingediend.

Lees meer...

Geslaagde ledenvergadering op Ridderhofstad Hindersteyn

Zo’n 40 leden van het UPG woonden op 11 juni de 25e ledenvergadering van hun vereniging bij in Langbroek. Eigenaar Erik Geytenbeek ontving de leden op de  prachtige Ridderhofstad Hindersteyn waar hij met veel enthousiasme over zijn landgoed in bedrijf vertelde, en de leden rondleidde door  tuin en moestuin. 

Lees meer...

Natuurbeheerplan 2015

Vanaf 22 mei ligt het Natuurbeheerplan 6 weken ter inzage.

Lees meer...

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsbestuurders gezocht voor geborgde zetels natuur en landschap

Lees meer...

Afscheid mr. W.J.P. (Jim) van Notten

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Utrechts Particulier Grondbezit op 9 december 2013 is afscheid genomen van de heer Van Notten als bestuurslid.

Lees meer...

Provinciaal Natuurbeleid 2.0

Op 27 februari 2013 heeft het UPG een ledenbijeenkomst georganiseerd over het provinciaal natuurbeleid 2.0.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!