UPG Nieuws

Aandacht voor Waterschapsverkiezingen naast de verkiezing voor de Provinciale Staten

Uw waterschap is gediend met een goed, kundig en actief AB, ook uit de politieke hoek. Zorg derhalve, dat uw eigen stem niet verloren gaat. Kijk bij het uitbrengen van uw stem ook naar de mogelijke actieve participatie van een politieke partij in het Dagelijks Bestuur van het Waterschap. Het verdient aanbeveling specifiek te kijken naar partijen met drie of meer leden in het AB; met dergelijke groepen kan soliede worden samengewerkt bij het opstellen van een coalitieprogramma voor een alert en actief waterschapsbestuur, dat de veelzijdige wateropgaven ook in toekomst goed vorm en inhoud kan geven.

Dus: ga stemmen voor de provinciale Staten en vergeet zeker niet direct aansluitend de AB-leden in uw waterschap met uw stem te steunen!

Let wel: de terrein beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen en de Federatie Particulier Grondbezit hebben via de koepel VBNE hun afgevaardigden op de geborgden plaatsen in het Waterschapsbestuur al aangewezen. Echter iedere in het betreffende waterschap gebied heeft de mogelijkheid om als kiezer ook zijn stem op de politiek gekozenen uit te brengen.