UPG Nieuws

Coalitieakkoord – belangrijke punten voor UPG leden

Op woensdag 29 mei hebben de onderhandelaars van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie, het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ gepresenteerd, het UPG staat positief en nieuwsgierig tegenover het gepresenteerde voorstellen. In het coalitieakkoord staan de plannen voor de komende collegeperiode 2019-2023. Woensdag 5 juni zijn de nieuwe leden van het college van gedeputeerde staten geïnstalleerd door Provinciale Staten van Utrecht.

De afgelopen maanden heeft het UPG een verkiezingspamflet en een brief aan de formateur met aanbevelingen, verzoeken en suggesties voor het nieuwe college gestuurd. Ook is het UPG aanwezig geweest bij een Meedenksessie op 8 mei om input te leveren. Hieronder vindt u een aantal relevante zaken uit het akkoord voor particuliere beheerders:

 • We staan, samen met andere overheden en particuliere eigenaren, voor de maatschappelijke opgave ons cultureel erfgoed in stand te houden. Daarnaast zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten en gebruik maken. Kennisdeling, verduurzaming en verandering van de functie van erfgoed, denk aan religieus, industrieel en varend erfgoed, willen we ondersteunen. Het Fonds Erfgoedparels zetten we versterkt voort, waarbij we de hogere rijksbijdrage matchen.
 • We ondersteunen het Actieplan duurzame landbouw met Natuur met menskracht en vergroten onze financiële bijdrage voor het uitvoeren van meer pilots op het gebied van duurzame, natuurinclusieve bedrijfsplannen.
 • We reserveren 12 miljoen voor een extra impuls om 400 hectare natuur in de groene contour te realiseren.
 • We gaan onverminderd door met het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland.
 • Om landbouw en natuur te beschermen en aanrijdingen met wild te voorkomen is actief faunabeheer noodzakelijk. Wij vinden het belangrijk dat faunabeheer allereerst gebruik maakt van preventieve methoden. Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren, dan bereiken we de benodigde reductie van aantallen op een zo diervriendelijk mogelijke manier.
 • Wij besteden deze Statenperiode extra aandacht aan de bodemdaling. Niet alleen vanuit het oogpunt van het woongenot van de inwoners en de landbouwsector, maar ook in het licht van de reductie van de CO2-uitstoot.
 • Waar het nodig is om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren verlagen we de maximum snelheid op provinciale wegen, bijvoorbeeld in woonwijken en in gebieden met veel wildaanrijdingen. Hiervoor stellen we op korte termijn een nieuw integraal afwegingskader vast
 • Waar ecologische verbindingen en eco-passages onvoldoende worden gebruikt door dieren en planten om zich te verspreiden onderzoeken we de mogelijkheden om hierin verbetering aan te brengen.
 • We stellen in 2020 een landschapsuitvoeringsplan vast waarin we onze ambities voor landschap concretiseren.
 • Om de aanleg van landschapselementen te realiseren werken we samen met onze partners in het platform Kleine landschapselementen. We stellen hiervoor de komende periode geld beschikbaar.
 • In de loop van 2020 nemen de betrokken overheden en gebiedspartijen, waaronder de provincie, een besluit over continuering en de toekomst van het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug.
 • We stellen structurele middelen beschikbaar voor een provinciaal toerismebeleid gericht op duurzaamheid en innovatie. Samen met gemeenten en de ondernemers uit de vrijetijdsindustrie spreiden we de toeristische druk via gerichte marketing.
 • Vrijkomende agrarische gebouwen zijn een punt van zorg vanwege onder andere het risico op ondermijnende activiteiten, verrommeling van het landschap en milieuproblematiek. We werken samen met banken en gemeenten aan op maat gesneden oplossingen waaronder herbestemming voor andere functies dan wonen.
 • Bij ruimtelijk plannen houden we rekening met toekomstbestendigheid van bijvoorbeeld woningen en wegen, om problemen met wateroverlast of peilbeheer voor te zijn.
 • We bepalen op welke locaties de ruimtelijke inpassing van duurzame energie prioriteit krijgt. We denken in ieder geval aan locaties langs snel- en waterwegen en bij grote industrieterreinen. In 2019/2020 maken we samen met gemeenten een provinciale kansenkaart duurzame energie.
 • We zetten ons in om samen met onze partners in 2019 regionale energiestrategieën te maken. We stellen mensen en kennis beschikbaar en maken met regio’s afspraken over provinciale doelen, ruimtelijke inpassing en inzet.