UPG Nieuws

Meedoen aan een GLB-pilot Agroforestry?

Samen met de FPG zijn we bezig om een voorstel te maken om mee te doen aan een pilot inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). We werken daarmee samen met o.a. Het Louis Bolkinstituut, Agrobosbouw NL en Van Hall Larenstein.

Daarvoor willen we met een aantal landgoederen het landgoedmodel gaan testen met specifieke aandacht voor agroforestry maatregelen met boeren (pachters).

De focus zal liggen op twee zaken:

  1. De uiteindelijke implementatie van het GLB om agroforestry in te zetten om de biodiversiteit in de landbouw te bevorderen en te waarborgen.
  2. Een verdienmodel te behouden en/ of te creëren. Beide punten sluiten aan op ons landgoedmodel.

Achtergrond agroforestry

Agroforestry is een vorm van kringlooplandbouw die bijdraagt aan een sterkere verbinding van landbouw en natuur. Dat is ook de inzet van de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol verbonden’.

Agroforestry is ook voor de uitvoering van de Bossenstrategie een interessante ontwikkeling, omdat het kan bijdragen aan uitbreiding van bos en houtige landschapselementen. We zien agroforestry als een positieve en kansrijke ontwikkeling.

Integratie van bomen in de bedrijfsvoering kan nieuwe verdienmodellen voor agrariërs opleveren en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan veerkrachtige en klimaatrobuuste landbouw, stikstofreductie, en het versterken van landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit.

Uitnodiging

Zijn er landgoedeigenaren die interesse hebben om op hun gronden een pilot te starten waarbij we bovenstaande zaken met het GLB-pilot (de gelden daarvoor) uit kunnen rollen?

Zo ja, dan kunt u zich melden bij Maarten van de Wetering (m.vandewetering@grondbezit.nl) en zullen we bij voldoende aanmeldingen gezamenlijk een verdere concretisering maken. De idee is om een projectvoorstel tegen maart af te hebben en in te dienen om aanspraak te maken op de GLB-pilot. Voorwaarde is dan wel dat de landeigenaren agrarische grond hebben.

We zien uw aanmelding graag tegemoet!