UPG Nieuws

Nieuw platform Invasieve Exoten Bestrijding

Provincie Utrecht gaat een Programma invasieve exotenbestrijding opstellen waarbij de input van stakeholders (gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, grondeigenaren en infrastructuur-beheerders) hard nodig is. Het UPG was aanwezig op de startbijeenkomst, waar uitleg is geven over de aanpak van Rijk en provincie en waar een begin is gemaakt met inventariseren wat er nodig is om invasieve exoten in de provincie Utrecht effectief (effectiever) te kunnen bestrijden.

Het Masterplan van het IPO voor uitroeiing en beheersing invasieve exoten wordt gebruikt als startpunt voor beleidsvorming. Hierin worden 3 strategieën onderscheiden:
- Nog niet gevestigde soorten: Draaiboek welke actoren bepaalde maatregelen moeten nemen om tot snelle uitroeiing te komen.
- Aanwezige beperkt verspreide soorten: Afspraken maken met stakeholders over uitroeiing van deze soorten.
- Gevestigde wijd verspreide soorten: Ambitieniveau met de stakeholders bepalen om tot keuze beheersmaatregelen te komen.

De provincie heeft deze taak van het Rijk gekregen maar krijgt daarvoor geen extra financiële middelen. Daarom is een onderscheid gemaakt tussen zaken die zij wel en niet doen om activiteiten en bijdragen van partners te stimuleren. Zo kunnen er wel bijdrages worden geleverd voor onderzoek, pilots, uitroeiingsmaatregelen niet wijd verspreidde soorten en tools coördinatie/ afstemming. Maar een bijdragen voor reguliere beheersmaatregelen wijd verspreide soorten of een volledige financiering van pilots of onderzoek vallen hierbuiten. 

Half oktober verwacht het UPG het 1e concept programma invasieve exotenbestrijding, dat zullen we dan vanzelfsprekend ook met u delen. Begin november is er een tweede bijeenkomst om het concept te bespreken en in december of januari zal het worden ingediend bij GS.

Het UPG is vanaf heden onderdeel van het Platform dat voor dit onderwerp is opgericht, om een gezamenlijke structuur te kunnen inrichten om de toekomstige en reeds lopende acties goed af te stemmen en te coördineren. Mocht u zaken hebben die u graag zou willen meegeven over dit onderwerp, of als u interesse heeft om namens het UPG deel te nemen aan dit platform, stuurt u dan een e-mail naar upg@grondbezit.nl.