UPG Nieuws

Nieuwe bomen bij u?

Er zijn steeds meer initiatieven gericht op de realisatie van nieuwe, biodiverse natuur. In Utrecht liggen er voor het UPG ook kansen om, samen met andere gebiedspartijen, financiering aan te vragen en projecten op te zetten voor de aanplant en het beheer van nieuwe bomen en nieuw bos op landgoederen.

Ziet u mogelijkheden voor nieuwe bomen op uw landgoed? Laat het ons dan weten en wellicht kunnen we uw project meenemen! U kunt ons bereiken via upg@grondbezit.nl.

Hieronder een lijstje met zaken waar u aan zou kunnen denken:

 1. Solitaire bomen
  Bekende beeldbepalende boom zowel op het landgoed, in landbouwpercelen (NSW bomen). We planten de nieuwe monumentale bomen van de toekomst
 2. Landschapselementen
  Lijnvormige elementen zoals lanen, houtwallen, heggen en bosjes op overhoeken.
 3. Herbebossen
  Er zijn veel monoculturen van fijnspar en lariks die zijn aangetast door de letterzetter en de bastkever. Groot deel van deze opstanden is dood of gaat langzaam afsterven. In deze bossen is geen sprake meer van bijgroei, sterker nog hier is sprake van uitstoot door dood hout. Natuurlijke verjonging van deze percelen gaat zeer moeizaam, nog los van dat het ook niet het gewenste biodiverse en robuuste bos oplevert dat we graag zien en dat optimaal groeit en CO2 vastlegt zowel in hout als bodem.
 4. Revitalisering bestaande bos
  Door gericht door, onder en bij te planten in bestaande bossen kan meer winst gehaald worden met CO2 vastleggen in de strooisellaag. En op termijn ook in bijgroei van hout. Tevens maakt het deze bossen robuuster en daarmee klimaatbestendiger voor droogte, natte perioden, plagen en algehele temperatuurstijging.
 5. Nieuwe natuur korte vegetatie omvormen naar bos
  Afgelopen decennium is er veel nieuwe natuur aangelegd met doeltype ‘half natuurlijk grasland’ of ‘andere korte vegetatie typen’. Een deel van deze doeltypen zou vervangen kunnen worden door het doeltype ‘bos’. Daarmee worden ook de SNL beheerkosten verlaagd. Vooral op die stukken waar de beoogde doelstellingen niet of beperkt gehaald worden dan wel alleen realiseerbaar zijn na grote, telkens terugkerende beheermaatregelen die ook weer CO2 uitstoot e.d. tot gevolg hebben door bv. machinegebruik.
 6. Nieuw bos op landbouwgrond
  Het omvormen van landbouwgrond naar bos is de meest kostbare vorm van realisatie. Dit vraagt afwaardering van de landbouwwaarde naar waarde bosgrond. Daarnaast vraagt de inpassing van nieuw bos een goed ontwerp, ruimtelijke ordening en beheer. Een punt van aandacht is dat deze ontwikkeling goed moet worden gewogen tegen extensivering van landbouw die ook ruimte vraagt.
  1. Voedselbos – kan voor onderdelen een oplossing zijn om de kosten voor vermindering van de grondwaarde te ondervangen, echter ook voedselbos zal een effect hebben op de hoogte van de grondwaarde. En de kosten voor aanleg zijn hoger dan die voor aanleg regulier bos.
  2. In geval van productiebos is het streven te komen tot hoogwaardige houtproductie waarmee kwalitatief goed bouwhout wordt gemaakt waarmee dan langjarig CO2 is vastgelegd in dit hout.

Veel landgoedleden van de FPG hebben recent het manifest Klimaatrobuuste landgoederen ondertekend. Het onderwerp leeft bij particuliere eigenaren en men is zelfbewust van de effecten van klimaatverandering op de eigen gronden. Het manifest richt zich op een breed palet van maatregelen variërend van energie, landschap, biodiversiteit en bodem. Maar ook aanleg van nieuwe bos, bomen, struiken, heggen en landschapselementen is onderdeel. Heeft u het manifest ook al ondertekend?