UPG Nieuws

Nieuwe planning Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Op 17 maart 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld voor de terinzagelegging ervan. Deze documenten zijn sinds 10 april te vinden op de website van de provincie Utrecht. Door de Coronacrisis en een jaar uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het ter inzage- en  besluitvormingsproces gewijzigd.

Zo snel mogelijk van start

De Omgevingsvisie kan onder de huidige wetgeving vastgesteld worden. Dat geldt niet voor de  Omgevingsverordening. Die kan alleen onder de nieuwe wet inwerkingtreden. Om toch eerder uitvoering te geven aan de plannen en ambities uit de Omgevingsvisie, hebben Gedeputeerde Staten besloten om een tussenstap te zetten. Deze bestaat uit het opstellen van een Interim Omgevingsverordening (hierna geheten Interimverordening), die wel onder de huidige wetten vastgesteld kan worden.

Interimverordening

In de Interimverordening worden de regels uit de Ontwerp Omgevingsverordening “omgezet” naar regels gebaseerd op de huidige wetten. Alleen daar waar de huidige wetgeving dit vereist, wordt de regelgeving inhoudelijk aangepast en omgezet naar regels, die zo veel mogelijk gelijkwaardig zijn aan die in de ontwerpverordening. Waar dat niet mogelijk is, worden ze teruggezet naar de bestaande regels uit de huidige verordeningen. Meer informatie over de inhoudelijke gevolgen van de omzetting zijn te vinden zijn op de website van de provincie Utrecht.

De Omgevingsvisie blijft ongewijzigd en de Interimverordening zal dus inhoudelijk zo veel mogelijk hetzelfde regelen als de Ontwerp Omgevingsverordening. Het milieueffectrapport kan daarom ongewijzigd blijven.

Terinzagelegging

De Ontwerp Interimverordening wordt naar verwachting begin september door Gedeputeerde Staten vastgesteld en vervolgens samen met de Ontwerp Omgevingsvisie en het milieueffectrapport ter inzage gelegd. Dit gebeurt in de periode tussen 22 september en 2 november. Tijdens de terinzagelegging worden inloopavonden georganiseerd en vinden hoorzittingen plaats (zie verder).

Vaststelling

Gedeputeerde Staten bieden Provinciale Staten begin februari 2021 de ontwerpen van de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening, samen met de nota van beantwoording, aan ter besluitvorming. Na de vaststelling en bekendmaking treden de Omgevingsvisie en Interimverordening naar verwachting in april 2021 in werking. De Interimverordening geldt totdat de Omgevingswet in werking treedt. De kaders voor de regionale programmering worden eerder vastgesteld. De Interim Omgevingsverordening zal daarop aansluiten.

Van Interim Omgevingsverordening naar Omgevingsverordening

Na vaststelling van de Interimverordening is het vervolgproces gericht op het voorbereiden en vaststellen van de ´nieuwe´ Omgevingsverordening. Deze treedt in werking zodra de Omgevingswet van kracht is.

Omzetten van de Interimverordening naar de Omgevingsverordening gebeurt in principe beleidsneutraal en zal vooral een technische handeling zijn. Mogelijk zijn (beperkte) inhoudelijke aanpassingen op onderdelen noodzakelijk. Daarnaast kunnen nieuwe inzichten of ervaringen met de Interimverordening aanleiding geven tot het doorvoeren van wijzigingen. Ook de Omgevingsverordening zal in Ontwerp ter inzage gelegd worden. Dit is gepland vóór het zomerreces van 2021. Vaststelling door Provinciale Staten zal dan plaatsvinden in het 4e kwartaal van 2021.

Planning

In onderstaand schema vindt u een volledig overzicht van de planning tot eind 2021.

Datum

Activiteit

17 maart 2020

Vaststellen Ontwerp Omgevingsvisie (en -verordening) en planMER door GS

10 april 2020

Online zetten Ontwerp Omgevingsvisie (en -verordening) en planMER

6 juli 2020

Online zetten inhoudelijke gevolgen omzetting Ontwerp Omgevingsverordening naar interim Omgevingsverordening

Uiterlijk 8 september 2020

Vaststellen Ontwerp interim Omgevingsverordening door GS

Uiterlijk 15 september

Online zetten Ontwerp Interim Omgevingsverordening

22 september 2020

Start terinzagelegging Ontwerp Omgevingsvisie, Ontwerp Interim Omgevingsverordening en planMER

28 september

Digitale inloopavond

29 september

Digitale Inloopavond

7 oktober

Inloopavond op locatie

6 oktober

Inloopavond op locatie

26 oktober 2020

Hoorzitting voor het indienen van mondelinge zienswijzen

2 november 2020

Einde terinzagelegging

Begin februari 2021

Vaststellen Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening door GS

Februari 2021

Hoorzitting over Nota van Beantwoording voor indieners van zienswijzen

Maart 2021

Vaststellen Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening door PS

April 2021

Inwerkingtreding Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening

Juni/juli 2021

Start terinzagelegging Ontwerp Omgevingsverordening

November/december 2021

Vaststellen Omgevingsverordening

NB: Indien het niet mogelijk is om inloopavonden op locatie te organiseren, dan zullen ze vervangen worden door digitale bijeenkomsten.