UPG Nieuws

Nieuwe woonhuissubsidie voor rijksmonumenten met woonfunctie

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten is per 1 januari 2019 vervangen voor een subsidieregeling voor het in stand houden van rijksmonumenten met een woonfunctie. Vorig jaar heeft de FPG zich nog stevig ingespannen om de nieuwe regeling bij te sturen (zie hier). Op deze woonhuissubsidie kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie aanspraak maken. De subsidie kan voor het eerst aangevraagd worden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020 en bedraagt een subsidiepercentage van 38%. Per jaar kan er hoogstens één aanvraag ingediend worden. 

In enkele gevallen kan een eigenaar van een rijksmonument (met een woonfunctie) kunnen ook aanspraak maken op de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Dit is bijvoorbeeld in het geval van een boerderij of het hoofdhuis van een buitenplaats. Deze instandhoudingssubsidie heeft weliswaar een hoger subsidiepercentage, namelijk 60%, maar kan alleen aangevraagd worden voor onderhoudskosten. Verder dient een aanvraag voorafgaand aan de start van de werkzaamheden te worden ingediend en geldt deze voor een instandhoudingsperiode van zes jaar.

De woonhuissubsidie kan ook aangevraagd worden voor restauratiekosten. U kunt in aanmerking komen voor beide subsidies, maar u kan dezelfde werkzaamheden maar vanuit één regeling subsidiëren.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

 • bestemd voor eigenaren van andere rijksmonumenten (of zelfstandige onderdelen) dan Sim-woonhuizen
 • sober, doelmatig en technisch noodzakelijk regulier onderhoud
 • subsidie voor een zesjarig instandhoudingsplan, voorafgaand aan de werkzaamheden
 • aanvragen in het jaar voorafgaand aan het eerste jaar van het instandhoudingsplan
 • indieningsvereisten, zoals: instandhoudingsplan; inspectierapport; verzekeringspolis met herbouwwaarde; bij zelfstandige onderdelen: tekening waaruit zelfstandigheid blijkt
 • bij overvraag gelden er voorrangscriteria (belangrijkste: laagste totale begrote kosten eerst) en worden aanvragen afgewezen zodra het subsidieplafond wordt bereikt
 • subsidiabele kosten worden bepaald volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten
 • voor instandhoudingsplannen die ingaan vanaf 2020 – aanvraag in 2019 of latere jaren – bedraagt het subsidiepercentage 60% van de subsidiabele onderhoudskosten
 • minimumbedrag (€ 6.000,-) en maximumbedrag (3% van herbouwwaarde) aan subsidiabele kosten

Woonhuisregeling

 • bestemd voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie
 • sober, doelmatig en technisch noodzakelijk onderhoud én restauratie
 • subsidie per jaar, na afloop van de werkzaamheden
 • aanvraag in het jaar na het kalenderjaar waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd
 • indieningsvereisten: gespecificeerde facturen; bij totale kosten van meer dan € 70.000 een inspectierapport opgesteld voorafgaand aan uitvoering van de werkzaamheden
 • subsidieplafond voor vier jaar, dat naar verwachting toereikend is om alle aanvragen te honoreren
 • subsidiabele kosten worden bepaald volgens Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten
 • het subsidiepercentage voor de aanvraagjaren 2020 en 2021 bedraagt 38% van de subsidiabele instandhoudingskosten
 • geen minimum- of maximumbedrag aan subsidiabele kosten
 • de eigenaar moet voor controle onder meer foto’s beschikbaar hebben van voor en na de werkzaamheden waaruit de noodzaak van de werkzaamheden en de verrichting van de werkzaamheden blijkt

Zie de webpagina voor meer informatie over de twee subsidieregelingen : https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten/woonhuissubsidie-instandhoudingssubsidie-of-lening