UPG Nieuws

Subsidie bestrijding en beheersing invasieve exoten

De provincie Utrecht kent een grote diversiteit aan planten en dieren, deze biodiversiteit willen we ook al UPG graag waarborgen. Een van de bedreigingen vormt de toename van zogenaamde invasieve exoten. Dit zijn oorspronkelijk uitheemse soorten, die onze inheemse soorten kunnen verdringen. Met het openstellen van deze subsidieregeling, verwacht de provincie de schade aan de biodiversiteit door bepaalde (inmiddels wijd verspreide) invasieve exoten effectief terug te kunnen dringen.

Het aanvraagformulier voor het onderdeel ‘bestrijding en beheersing invasieve exoten' hiervan staat online op de website van de provincie! Zie de webpagina:  https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidie/@342897/subsidie-bestrijding-beheersing-invasieve-exoten/ .

N.B. Er geldt ‘wie ’t eerst komt wie het eerst maalt’ oftewel: de toekenning van subsidies (mits wordt voldaan aan gestelde voorwaarden) gaat naar volgorde van binnenkomst zo lang het plafond niet is bereikt. Kosten gemaakt vóór 1 augustus 2019 zijn overigens niet subsidiabel.

De volgende bepalingen uit de subsidieregeling noem ik hier al vast:

Artikel 3.7. Subsidieplafond
Het subsidieplafond bedraagt voor subsidies als bedoeld in artikel 1.2 voor 2019:
a.) € 100.000 gezamenlijk voor de Unielijstsoorten Reuzenberenklauw, Reuzen- of Springbalsemien, Grote waternavel, Ongelijkbladig vederkruid en de Waterwaaier of Cabomba, en
b.) € 125.000 gezamenlijk voor de ‘Utrechtse lijst-soorten’ Aziatische duizendknopen en de Water-crassula.

Artikel 3.8 Hoogte van de subsidie
De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid:
a.) onder a bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,- [d.w.z. voor rechtstreekse bestrijdings- en beheersingsprojecten]
b.) onder b bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000,-; {d.w.z. voor het opstellen van gezamenlijke (gebieds)plannen om invasieve exoten te bestrijden]
c.) onder c en d, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000,-; [d.w.z. voor het betrekken van burgers bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten]

N.B. Bovenstaande subsidieplafonds gelden voor de tweede helft van 2019; de verwachting is dat die plafonds voor het jaar 2020 aanzienlijk zullen worden opgehoogd (behandeling van die begroting vindt plaats in november van dit jaar).  Overigens betekent aanvragen en ontvangen van de subsidie in 2019 niet dat de (eerste) werkzaamheden dan ook persé in 2019 moeten worden uitgevoerd. 

Voor verdere toelichting verwijs ik naar de (bovengenoemde) link van de webpagina over deze subsidie. Een link naar deze uitvoeringsverordening vindt u ook op genoemde webpagina van de provincie. Mocht u vragen over de subsidieregeling of het aanvraagformulier hebben, dan kunt u die mailen naar Subsidiebiodiversiteit@provincie-utrecht.nl. Ingevulde subsidie-aanvragen en bijbehorende stukken dienen te worden verzonden naar: subsidies@provincie-utrecht.nl