FPG Dossier Verdienmodellen

Natuurbeheerders leveren een belangrijke bijdrage aan Nederland. Denk aan de instandhouding van ons mooie cultuurhistorische landschap, het bevorderen van de biodiversiteit en het bieden van recreatiemogelijkheden. Iedereen heeft hier baat bij. Maar grondeigenaren hebben daar wel een gezonde financiële basis voor nodig, zeker nu de overheidssubsidies teruglopen.

Het boek ‘Ondernemen met natuur’ van Hans Kamerbeek bevat maar liefst 350 verdienmodellen, besparingen en tips. Allemaal verzameld uit de praktijk van het natuurbeheer. Op deze plek publiceert de FPG de komende maanden digitaal al deze ideeën, thema voor thema. Met de ‘digitale database’ wordt de schat aan informatie uit het boek uitgebreid en geactualiseerd, maar ook voor iedereen vindbaar en toegankelijk.

Zo willen we praktische inspiratie bieden aan al die grondeigenaren, natuurbeheerders en beleidsmakers die zoeken naar duurzame financiering van natuur en landschap. Via het menu linksboven kunt u de verdienmodellen bekijken, hieronder ziet u een overzicht van de laatste updates en nieuwsberichten over het dossier.

De FPG en auteur Hans Kamerbeek hebben getracht alle rechthebbenden van tekst- en illustratiemateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunnen zij contact opnemen via floris@grondbezit.nl. Hans Kamerbeek heeft de verdienmodellen verzameld, de FPG faciliteert de ontsluiting. De opvattingen van de auteur komen niet per se overeen met de standpunten van de Federatie.

Nieuws Verdienmodellen

Thema 13 online: 'Huizen en ander rood'

Woningen en kantoren leveren bij erfpacht en verhuur geld op voor natuurbeheer. Paradoxaal genoeg vertegenwoordigt niet-bouwen ook waarde. Met groengaranties kan de grondeigenaar profiteren van omwonenden die bijdragen aan het in stand houden van het aangrenzende bos. Natuur en landschap verhogen de waarde van gebouwen. Zo becijferde KPMG dat op de Utrechtse Heuvelrug de waarde van huizen 17% hoger ligt als ze in of nabij natuur staan.

()

Lees meer...

Toegevoegd: thema 12 'Publiekstrekkers'

Voorzieningen zoals een theehuis, een restaurant, camping en bed & breakfast kunnen natuurbezoek voor recreanten aantrekkelijk maken en hen er toe verleiden geld uit te geven. Maar terreineigenaren profiteren doorgaans nauwelijks van horeca en grote evenementen, tenzij ze deze zelf exploiteren, of er huur of erfpacht van ontvangen. In dit nieuwe thema van ons digitale Dossier Verdienmodellen volop voorbeelden van innovatieve constructies waarbij bezoek bijdraagt aan de natuur.

()

Lees meer...

Toegevoegd: thema Jeugd

Natuur en landschap spelen een groeiende rol in buitenschoolse opvang, basisscholen, voortgezet onderwijs, jongerenkampen, educatie, internationale scholen en opleidingen voor ondernemers. Aandacht voor de jeugd is begrijpelijk, terecht én kan geldstromen opleveren richting natuur en landschap.

()

Lees meer...

Thema Recreatie & Sport toegevoegd aan Dossier Verdienmodellen

Natuur is waarschijnlijk de grootste attractie van Nederland. Sommige gebieden trekken honderdduizenden bezoekers per jaar. Hoewel er ook wel eens discussie is over de effecten hiervan op de natuurkwaliteit, laten de voorbeelden in dit tiende thema van het Dossier Verdienmodellen zien hoe recreatie en sport ten goede kunnen komen aan natuur en landschap.

()

Lees meer...

Toegevoegd: thema sponsoring en co-branding

In het verleden gaven bedrijven geld aan een goed doel, zonder tegenprestatie. Maar dat verandert. Bij het opbouwen van een gelijkwaardige relatie gaat het steeds vaker om uitwisseling van kennis, netwerken, locatie en mankracht. Natuurorganisaties vrezen verlies van de eigen identiteit als zij zich verbinden met een bedrijf. Toch zit er toekomst in wederkerige relaties. Dit thema toont de diversiteit aan mogelijkheden. 

()

Lees meer...

Toegevoegd: thema Fondsen

Landschapsfondsen en, breder, streekfondsen spelen een groeiende rol. Streekfondsen steunen projecten die het karakter van de streek versterken, het aantal bezoekers vergroten en daarmee de inkomsten uit toerisme en recreatie. Nederland telde begin 2017 vijfenveertig streekfondsen. In totaal beschikken zij jaarlijks over €60 miljoen. Maar Nederland kent nog veel meer fondsen die bijdragen aan natuur en landschap. En ook via sparen en beleggen lopen groene geldstromen. 

()

Lees meer...

Toegevoegd: thema Schenkingen

Echte schenkingen, zonder tegenprestatie, lijken schaars, maar een goed doel maakt vaak het beste in mensen los. Per jaar schenken Nederlanders rond €6 miljard aan goede doelen. Dat is het traceerbare deel. In werkelijkheid ligt het bedrag aan giften waarschijnlijk twee keer zo hoog.

()

Lees meer...

Toegevoegd: thema Gezondheid

Patiënten genezen sneller als ze uitzicht hebben op groen. Het aantal onderzoeken waaruit de gezonde invloed van groen blijkt, stijgt gestaag. Maar het gaat nog steeds om statistische verbanden. Een echte verklaring hebben onderzoekers nog niet gevonden. Zodat we ook nog niet weten welk groen het beste werkt en wat het minst. Dat neemt niet weg dat er grote bedragen rond gaan in deze sector. 

()

Lees meer...

Dossier Verdienmodellen: eerste vijf thema’s online!

De ‘digitale database’ met verdienmodellen, besparingen en tips op het gebied van natuurbeheer groeit gestaag. Inmiddels staan er al meer dan 120 inspirerende voorbeelden online.

()

Lees meer...

Toegevoegd: thema Biomassa

Productie en verwerking van biomassa maken snelle ontwikkelingen door. Landbouw en natuur gaan het grootste deel van de groene grondstoffen leveren voor de productie van materialen, medicijnen, chemicaliën, transportbrandstoffen, warmte en elektriciteit, samen de biobased economy genoemd. De verwachting is dat de komende jaren de vraag naar biomassa groter is dan het aanbod. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de op dit moment bekende mogelijkheden en initiatieven.

()

Lees meer...

Toegevoegd: thema Productie

Natuur en landschap leveren allerlei producten en diensten, vaak na inzet van arbeid en kapitaal. De producten lopen uiteen van hout en biomassa tot wild, vruchten, paddenstoelen en kruiden. Maar ook delfstoffen als klei, zand en grind. Net als het vastleggen van broeikasgassen. Het aantal verdienmodellen met biomassa groeit de laatste jaren heel snel: deze volgen daarom in een apart hoofdstuk. 

()

Lees meer...

FPG maakt honderden verdienmodellen natuurbeheer digitaal toegankelijk

De Federatie Particulier Grondbezit start vandaag met de digitale publicatie van honderden verdienmodellen, besparingen en tips uit de praktijk van het natuurbeheer. Het boek ‘Ondernemen met Natuur’ van auteur Hans Kamerbeek (mede uitgegeven door de FPG) vormt de basis van het project.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

Bestel het boek

Cover Ondernemen met Natuur

Discussieer mee

Met andere leden van de FPG kunt u in discussie gaan over verdienmodellen voor particuliere grondbezitters. Stel uw vragen of geef uw mening.